Magyar-Zsidó Szemle 45. (1928)

1928 / 1-2. szám - TÁRSADALOM - Dr. Friedman Dénes: Dr. Lederer Sándor

Dr. Friedman Dénes 42 fetedhelik-e valaha Lederer Sándort, akinek kitartó munkássága ereknek a tanházaknak az alapját megvetette? És létesült valami, becsesebb és drágább! mindennél: a hitélet megszilárdulása és kimélyülése. Híveink lelkében magasan lobogó lánggal él a vágy, eljárni Isten házába', vigaszt keresni a bánatban, hálát rebegni a túláradó öröm boldog óráiban és az imádság szárnyain lelki enyhülést keresve, a Mindenható zsámolyához emelkedni az élet küzdelmeiben meggyötört lelkünk magenyhülésére. S akik hitéletünk- nek ezt az örvendetes jelenségét szemlélik, felejthetik-e valaha Lederer Sándort, hitközségünk atyját, aki a zsidó közösség tagjait 'elki közö- nvéből felrázta? S ha egykoron a hitközség szerény munkásainak százaitól re- ménykedve várt nyugdijintézeti reform s a megboldogult által kilá- tásba helyezett tisztviselői üdülőház életrekcl, felejthetik-e akkor a hitközségi alkalmazottak és családtagjaik ezrei dr. Lederer Sándort, akinek meleg szive annyi atyai szeretettel kívánt gondoskodni a fele- kezet napszámosairól? Nem a feledés, az örök emlékezet löszén Lederer Sándor sorsa; eszméinek győzedelme a hatalmas emlékjel, mely hirdetni fogja a késői nemzedékeknek is, ki volt Lederer Sándor, a pesti izr. hitköz- ség egykori elnöke. Budapest. Dr. Gábor Gyula. Dr. Lederer Sándor. 1852-1927. Dr. Lederer Sándor 1852-ben született Kiskunfélegyházán. \ gimnáziumot Kecskeméten, a jogi egyetemet Budapesten végezte. Előkelő birtokos család gyermeke volt. A nemzetet egybe forrasz tó liberalizmus hajnalhasadásában Lederer Sándor is odaállt azok közé, akik munkát vállalnak az uj Magyarország felépítésében. Tanul- !)lányainak befejezése után hivatal !!vállalt az akkori föld 111 ivelésügyi, ipari és kereskedelmi minisztériumban és később, midőn külön keres- kedelmd minisztériumot létesítettek, Baross Gábor kereskedelmi miniszter maga mellé vette a rendkívül tehetséges és megbízható tiszt- viselőt. A boszniai okkupáció idején Lederer Sándor elhagyja az Íróasztalát, a táborba vonul s mint fiatal tiszt, végigküzdi az okku- páctól és érdemrenddel a mellén tér vissza. Most a magyar ipari ügyek szakértője lesz, belső tanácsadója a királyi udvarnak. 1885- ben tevékeny részt vett az Országos kiállítás megrendezésében s ezért: a Ferencz József rendet kapta. Ö reá bízták később a belgiumi világ- kiállítás és azután a barcelonai kiállítás magyar osztályának rendezését is és oly sikerrel végezte feladatát, hogy a királytól a Lipót-rendet, Belgium királyától pedig szintén igen magas rendjelt kapott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék