Magyarország és a Nagyvilág, 1876 (12. évfolyam, 1-26. szám)

1876-01-02 / 1. szám

* , Lap. Budakörnyéki svábok májusi ünnepe . . . 310 — 311 Máltai papok ..............................................................314 Útkö zben Amerika felé : A »shuffle-board« játék a fö­délzeten.............................................................. 320—321 A mütörténelmi kiállításból: Mátyás király és Beat­rix királyné . 324 Amerika...............................................................................325 Az amerikai függetlenség 100 éves fordulójának em­lékpénze , . 329 A mütörténelmi kiállításból............. 336—337 S alonichí ...............................................................................340 Erdé lyi oláh csempészek. .................................................341 M ájusi kép.........................................................................35g Sümegh...............................................................................353 Csobáncz...............................................................................356 Szigliget...............................................................................357 Szigliget vidéke a Balaton mellett ....................................357 A levélosztályozó terem a budapesti főposta épületé­ben .................................................................... 368 -369 Utczai képek Stambulból .................................................372 A vén fasor alatt............................................ ..373 Győztes bosnyákok a csatatéren....................................385 A besnyői zárda...................................................................385 Tropikus táj Mexicoban ...... .388 Miksa császár fogságának és halálának színhelye . 383 Csolnakban............................................ 400—401 Török hárem-hölgyek sétakocsizása..............................404 A berekben.........................................................................405 A gyógyforrásnál...................................416—417 Mesterséges alpesi levegő................................................420 Mária-pócsi búcsú ............................................................421 A magyar kir. tud. egyetem fűvészkertje . . 432—433 Belgrádi képek: A »konák«..........................................436 » » A vár ..... ... 437 Keleti képek : Zách szerb tábornok....................449 » « Tánczoló dervisek...........................452 Vontatóban! ........ . . 453 Keleti képek : Belgrád látképe. A belgrádi vár 464—465 » » Nis...................................................469 Nyári este.................................... 468 Ke leti képek : A törökök rohama Zajcsár ellen . 480 » » Bolgárország lakosai.....................481 » » A Duna torkolata Sulinánál . . . 484 » » Viddin vára.......................................485 » » Szerb hadi fuvarosok....................497 » » Basi-bozukok támadása....................497 A »cynofére« . 500 A patak partján . 501 Svájczi képek ... ...............................512—531 » Skating-Rink«...................................................................516 Keleti képek : A koseljókusi kárául ... .517 » » Az utolsó korosztályú nemzetőrség be­gyakorlása Topcsiderben . . . 515 Nyári Pál síremléke Nyáregyházán ..... 527 Svájczi képek : Az engstleni szorosban .... 528 » » A Titlis oldalában. A titlisi jégmezőn 529 A szegedi orsz. kiállítás látképe....................................532 Mármarosi képek : Suliguli. A vizsói völgy . . . 533 » » Abrébifürdő . . ... 537 Keleti képek : Softák kivonulása a harczba . .541 » » Knyazevácz . ...............................544 Svájczi képek : Az engstleni szoros fölött. A Titlis ol­dalában lefelé . . .... ... 545 Gömörmegyei képek : Rozsnyó főtere. Hajnácskő . . 548 » » Rimaszombat látképe. A rima­szombati evang. templom. A ri­maszombati helv. h. templom . 549 A banjai hegyszoros . . . . .557 A pannonhalmi zárda. A pannonhalmi zárda sírboltja 564 József nádor emlékszobra Budapesten . . . . 565 Deligrád . . ........................................... 576 — 577 A délmagyarországi bányatelepek : A kavaró és nyuj- tó-gyár Resiczán. A vasöntő-gyár Resiczán. Dog­nácska. Bogsán.............................................................580 Lehunyt és éber szemek................................................581 Váratlan találkozás............................... 592—593 L ap. A zálogházban.......................................................596 S zerb tisztek megállásra kényszerítik szökni akaró ka­tonáikat . ........... 597 Romeo és Julia.......................................................608 F aust és Gretchen..................................................609 A gr. Mikó Imre alapította erdélyi Muzeum Kolozvártt 612 Gr. Mikó Imre kastélya Felső-Újvárt..................612 G ladstone a greenvichi meetingen........................613 F ogoly-falka........................................... 624—625 Felső-Újvár Erdélyben .......................................................628 A z Athenaeum uj Petőfi-kiadásából:»A költő és a sző­lővessző«. »A király és a hóhér«..................829 A hampton-courti óriás szőlőtő.........................637 A bécsi várpalotából: A birodalmi cancellaria . . 640 » » A svájczi udvar kapuja . . 641 Séta eunuk hátán............................... ... 644 Tu nisi nők Kairó utczáin.....................................644 H áború és béke: Elindulás. Hazatérés . . . . 645 Orosz katonák megérkezése Belgrádba .... 656 Buesu a lugastól . 657 Veszedelmes helyzet.............................................................660 Az ártézi kút Ránkon.......................................................661 Merengés . . .... .........................661 Fiu mei képek: Veglia szigete. Halászkunyhó a ten­gerparton ........ 672 » » Cherso. Tin-halászok őrállomása. . 673 » » A Frangepán-várkastély . . . . 676 A templomba .........................................................................677 F iumei képek: A római kapu. A Fiumara . . . 688 Baróti Szabó Dávid síremléke Virten . . . .689 Zajzoni Rabi István síremléke Brassóban . . . 689 A felhagyott váczi temető Budapesten . . .692 Bosnyák ráják búcsúja.......................................................693 Deák Ferencz síremléke : Gerster Kálmán pályanyer­tes terve .. ........................................................ Deák Ferencz síremléke : Schikedanz Albert dicsé­rettel kitüntetett tervrajza..........................................705 F iumei képek: Följárás a Frangepán-kastélyba. Széna­piacz az Ürményi-tér közelében....................................7q8 Művé sz reggelije...................................................................709 A kis torkos........................................................................... M eghajtott róka . . ............................................721 A szoba-cziczus álma .......................................................724 Te ngerszem a Kárpátokban..........................................725 K eleti képek : Ebéd a háremben....................................737 » » Versenyt futtató kozákok .... 740 Tengeri vihar . .............................................................. H ázi hangverseny a múlt században . . . 752___758 A szent Márk tér galambjai Velenczében .... 774 Konstantinápolyi képek : A seraskir palotája . . . 874 » » Mithad basa lakása . .775 A czár nyaralója Livadiában . . . . . . . 887 Az »Athenaeum« újabb (2-ik) és teljes Petőfi-kiadásá­ból : »Jövendölés«, »Furcsa történet«, »Lopott ló«, »Pusztai találkozás« ....... 687—777 Csata után . . . .....................................756 A kalamus 753 Parasztok lóversenye......................................................976 An yai boldogság.............................. ...556 T engerparti ütegek fölállítása..........................................788 K irály-pinguinek . .... ... 789 A busztard.........................................................................789 A szent család. Leonardo da Vinci eredetije után . 800 Bolgár lázadók fa-ágyuja ................................................801 T örök nők az utczán és otthon..........................................801 Deák Ferencz koszorúja.............................. 804 A Deák-albumból .... . . 805 Karácsony...............................................................................816 Feszült várakozás.............................................................817 Aggszűz karácsonya.............................................................820 Oláh őr állomás a Dunánál ..........................................821 H amis választók büntetése New-Yorkban .... 821 Az ének leczke .............................................................832 Újév napján a Vatikánban . ..... 833 Az első ho.........................................................................836 Torpedó-robbantás ........ . 837 (?,/•¥УcScLt/c)1 Lap. Thomas pokolgépe • 45 A magyar nemzeti muzernn lépcsőházának falfestmé­nyei : A művészetek .....................................• . 52—53 Szarv as-vadászat •.........................• 56 Nuh iai dervisek táncza................................................. 57 Cz igánytemetés az erdélyi havasok közt .... 65 A festő műhelyében..............................................68 A hiró ezine előtt..................................... . • 69 H iénák.......................................................................72 Az nj Bellária a bécsi várpalotában................73 A Wenckheim-ház Budapesten, Deák-Ferencz utolsó lakhelye....................................................................® * Szent-László, Deák Ferencz nyári tartózkodási helye. 88 Deák Ferencz lakháza Kehidán ............................88 Deák Ferencz nyári laka Sz.-Lászlón ..... 89 Deák Ferencz szülőháza Söjtörön...............................89 Lev él-nehezék, Deák F. saját faragványa .... 93 Deák Ferencz a ravatalon ..................................... • 97 A királyné Deák Ferencz ravatalánál.........................190 Koszorúk Deák Ferencz koporsójáról.........................797 Deák Ferencz halottas szobája .*-*••• ^9^ Korcsolyázás a városerdő taván...........................193 Deák Ferencz szobája az »angol királynő« vendéglőben 116 Deák Ferencz temetési gyászmenete...................117 . . 10(1 Deák Ferencz ideiglenes sírja..................................... 121 Vonat a fuvatagban ........................................................ Ta nú az angol alsóház előtt . • • • • • • ^3 Az »absynth-akadémia« Parisban...............................133 Kesergő zsidók Salamon templomának falain Jeruzsá­lemben ....................................................................136 A Hunyadi-vár Temesvárott.....................................137 Bu dapesti árvizi képek: A ráczvárosi templomtér Bu­dán. A duna. A kapuczinus-tér Budán » . 147 — 148 Képek az 1838-ki árvízből: A régi német színház. A rózsatér....................................................................152 Deák Ferencz nyári lakhelye a városligetben . . 153 Az adomázó »öreg ur«.................................................161 A budapesti árvíz: Az újpesti útról . . . *84 165 A tengeri kalapács........................................................ Bómai farsang: A berberi lóverseny . . 172—173 Budapesti árvizi képek : A fazekas-tér Budán. A bom­ba-tér Budán.......................................................18° A vízivárosi plébánia. Egy főúti ház udvara . . 181 Készlet a közvágó-hid mögött. A részvényház. Új­pesti utcza stb. ..................................... *88 189 B udai kapuczinus templom észak felől . . . 196 Budai kapuczinus templom dél felől . . . . 197 Luczenbacher-ház a budai kőparton .... 201 Erzsébet-apáczák zárdája a budai főúton . . . 201 Nápolyi halászleány.................................. 209 Á rvizi emléklapok . .... 211 213 Délszláv nők .............................................................2 * ® S trucz fogat . ..... ....217 Árvizi emléklapok : A váczi temető Budapesten. Ro­mok Újpesten.....................................' 228 A thletikai gyakorlatok............................................229 Virágvasárnap a templom előtt..........................232 Kocsikázás Közép-Afrikában ....... 232 Agnus Dei.................................... 24 t H úsvéti öntözés falun.................................... 244 Ju dás csókja ........................................................ 245 A Szent-Sir temploma Jeruzsálemben...................248 Sze nUPéter temploma Rómában...........................249 Krakói országos vásár......................... 260—261 Tán czoló patagónok..................................................264 Tisza i csikhalászat..................................... . 265 Ma ros-Vásárhely látképe.....................................273 A budapesti összekötő vasúti hid ....................................276 A fuvolás 277 Maros-Vásárhely: A vár. A Széchenyi-tér . . . 280 » » A leégett városrész . . . . 281 A philadelphiai nemzetközi kiállítás szintere, madár­távlatból . ........................................... 292—293 K épek Philadelphiából .......................................................296 A budapesti Margit-hid............................................297 A kókler halála........................................................307

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék