Magyarország, 1921. szeptember (28. évfolyam, 193-217. szám)

1921-09-13 / 202. szám

KAGTAfiOBSZAO Budapest, 1921 kedd, szeptember Í3. % Eiégiéíe&í aiiuak nagyatádi SEmébémak pábbra is megmarad masinái magatartása mellett, I akkor a trianoni szerződés végrehajtásának bizto- 'sitására szankciókat léptetnek életbe. Olaszország a*:. ap>gaa sazakaétdst WXagi*&p*é»B*szií& j ■iis Museípüm k&s&tt Becs, szeptember 12. A Moniagszei'hmg jelenti Rómából: Itteni hi- jatalos körökben feszült figyelemmel kísérik a ' ínyugaímiagyíarországi válság fejlődéséi. Az Ausztria és Magyarország közt keletkezett konfliktus és az ■ ezzel kapcsolatban előfordult véres összeütközések j 'félreismerhetetlenül megelégedést keltett. Szó sem tehet tehát arról a szándékról, mintha Olaszország j közvetíteni akarna Ausztria és Magyarország kö- | zött, éppen ellenkezőleg érdekében áll a keletkezett : szakadás. Ezért tehát a Prágáiban és Belgrádiban ] mind erősebben fellépő őhajt, hogy a kis-antant í közbelépjen,, itt a leghatározottabban elvetik, mert i nem akarják tűrni, hogy Jugoszlávia Nyugalma, gyár országon befészkelje magát és félnek attól, hogy ebből a közbelépésből ■wágül mégis csak elő­áll halma a korridor, aimelytől itt rettegnek, amint áltaMíwn elutasitólcg állnak szemben az osztrák- magyar utódállamok mindenféle konszolidáció já- pPl- Á kis-antant távoltartása miatt tehát a Con- sulta azt kívánja, hogy a legfelső tanács lépjen ! közbe NyngaJmagyaror szögön és ilyen értelmű ffcezdeményezö lépéseket tett Párisban. (MTI.) A nagy irredenta-pör Kolozsvárott \. -----------­Hatvanhét magyar „összeesküvő" Kolozsvár, szeptember 12. fái Magyarország tudósítójától.) Szombaton kezdte meg a kolozsvári hadbíróság annak a hat­vanhét összeesküvéssel vádolt embernek a pőrét, aikik hónapok óta a kolozsvári hadbíróság foglyai. ■ ;A vádlottak közül tizennyolcéves gyermekek és. hat­van év körüli öreg emberek, fiatal leányok és asz- szortgok vannak. •A tárgyalás első napján felolvasták a terjedel­mes vádiratot, amely szerint a katonai és polgári hatóságok 1919 év végén nagyarányú irredenta- mozgalmat fedeztek fel Erdélyben, amelynek szálai állítólag Budapestre nyúltak. Az elfogott magyar kémek — írja a vádirat — igazolták ezt a feltevést akkor, amikor teljes beismeréssel vallották be er­délyi küldetésük célját. A magyar kómrendszer — mondja a vádirat — három gócpontba futott össze: Debrecenbe, Szol­nokra és Szegedre A vádlottak közül Honig Géza 18 éves diák jött át először Erdélybe s elsőbb Szatmáron, aztán Dés környékén működött, majd összeköttetést talált Tamás Bandi és Fehérvári ké- . mekkel. Tamást Brassóba küdték, hogy az ottani (Rádió állomáson tanuljon és hogy a munkásszer­vezeteket forradalmositsa. Küldetésük másik célja az volt, — mondja a vádirat — hogy katonai fel­kelést készítsenek elő. Ez a terv azonban meghiu- snlt, mert az oroszok nem támadták meg Romá­niát. A többi vádlottat részben bűnpártolással, részben bünpaMstotással vádolják. A vádlottak között van Harsángi József mára- marosszigeti református pap, Ilyés Andor volt ki­rályi ügyész, továbbá Irányi Kamiiii szatmári evangélikus esperes. Bűnpártolással vádolja még a vádirat a többek között Költő Gábort, akinek Ki­rály Aladártól hoztak levelet Budapestről. Bemu- I tatkozása alkalmával a kém a „feltámadunk“ jel­szolra hivatkozott, mire Költő Gábor a vád szerint bizalmas közleményeket bízott rá. Brassóban ugyancsak „feltámadunk" jelszóval j összeköttetésbe léptek Hajdú Ferenccel és Pet-res ! Domokossal. Marosvásárhelyen a kémeik Szőlössy \ alezredessel kerestek érintkezést, akinek azt az uta- I siiást hozták, hogy a tisztek tegyék le a hűség- esküt, vonuljanak be a román hadseregbe és a katonaság között bomlasztó propagandát fejtsenek ki. Kolozsvárott Fogarassy dr.-nak a vfcsutssság megszervezésére hoztak utasítást, Sándor Imrét pedig a katonai szervezkedésre vonatkozólag látták el utasításokkal. A vádirat szerint az erdélyi irre­dentizmus politikai vezére Költő Gábor dr. volt, a katonákat Sándor . Imre, a Vasuíasságoí pedig Fo­garassy Ottó dr. szervezte meg. A terjedelmes vádirat felolvasása után meg­kezdték a vádlottak kihallgatását, outi több napot vesz igénybe. Megható volt egyik-másik fiatalkorú vádlott nacipnutójának a felvétele. Nem* egy fiatal- - ember, vagy fiatal leány van a vádlóitak között, ■ akinek az apja vagy az anyja időközben a bör­tönben meghall. Egw női g&aplupufoa 3ÚÚB M VNi'iílJxhl, Kossuth Lajos-utca 11 napi "árban veszek; Seaíscír, Stez8ftoz{%lil^ff& 1 , Van-e pántkassza ? — M kiviteli engedélyek hullámai — Független elien&vzií és véleményező ha tőség lesz a SÍSzé le Intézési Tanács fflz amerikai zsír Ugye — Hím* a nemzetgyűlés ujj a fok elnapolását vM — Békés akar a magyas* nemzet (A Magyarország tudósítójától.) Döntő jelen­tőségű lesz a Kisgazdapárt szerdai értekezlete. Ér­tesülésünk szerint úgy a Kereszténypárt, mint a Kisgazdapárt elhatározott szándéka az, hogy feltétlen elégtételt szolgáltat nagyatádi Szabó Istvánnak és Mayer Jánosnak, akiknek puritán voltához kétség nem fér, s akik mindent megtettek, hogy a kiviteli ügyekét kor­rektül intézzék és akiket felelőssé sem lehet tenni a miniszter magán titkárjának dolgaiért, aki illeté­kes fórum előtt felelni fog. A Kisgazdapárt érte­kezletén azonban egy igen jelentős és tekintélyes csoport- követelni fogja azt is, hógv hozzák nyilvánosságra teljes részletességgel azt, hogy kik kértek és kik kaptak kiviteli engedélyi és mely képviselők jártak közben ezekben az ügyekben? 5 Aki nem követett el az összeférhetetjensági törvény szerint tiltott cselekményt, az könnyen igazolhatja magát, aki pedig a törvényben meg nem engedett módon használta fel befolyását, viselje ennek kon­zekvenciáit. Tisztázni akarják azt is, hogy jutott-e bármily címen bármily összeg a párt­kassza céljaira, amelyet állítólag Meskő Zoltán és Gaál Endre kezelt volna. Annál is inkább tisztázni akarják ezt a kér­dést, mert a Kisgazdapárt c csoportjának tudo­mása szerint nincs pártkassza, ilyen célra pénzt sohasem gyűjtöttek és Mesikió Zoltán és Gál Endre kezén ilyen pénzek kérésziül sem mentek. Vizsgá­lat tárgyává akarják tenni a Fuíura és a Szesz- termelési t. t. ellen a sajtóban felmerült gyanúsí­tásokat is, és mint egyes lapok már megírták, Loósy József, a Fntura vezérigazgatója, megválik állásától. Szombaton délután Bethlen István gróf, Rá­day Gedeon gróf, Tomcsámji Vilmos és Vass Jó­zsef miniszterek rögtönzött megbeszélést tartoltak; ezen nagyatádi Szabó István bejelentette, hogy . ‘ lemond állásáról. Ezt a lemondását azonban minisztertársai nem vet­ték tudomásul, kijelentették, hogy nagyatádi Szabó István szerepe annyira tiszta, hogy semmi ok nincsen ‘lemondására és teljes bizalmukat tovább is bírja. Nagyatádi Szabó Istvánt küíöbncn is más ok­ból sem lehet felelősségre vonni, őt ugyanis két héttel ezelőtt két -kisgazdapárti kisgazda-képviselő figyelmeztette, hogy titkárjáról sok mindent be­szélnek és 5 akkor titokban bűzi vizsgálatot rendelt is el titkárja ellen., de a házi vizsgálat titkárja ártatlanságát jelentette és igy ő jóhiszamüieg járt el, amikor tovább is megtartotta őt állásában. Hir szerint nagyatádi Szabó István hajlandó a kijárá­sokra vonatkozó listát nyilvánosságra hozni, de ragaszkodik, hogy ez a lista teljes legyen, vagyis kimerítse azt az anyagot is, amely mi­nisztersége és Mayer János közélelmezési mi­nisztersége előtt történt. A Futárával kapcsolatosan a Szeszáruforgalmi r. t. ügyét is emlegetik, mert hír szerint ez a tár­saság kapott a legnagyobb kvantumra kiviteli en­gedélyt. Megállapítottuk, hogy Szeszáruforgalmi r. t. nincs, ellenben van egy Szeszforgalmi r. t.. amely nemrégen alakult kétmillió korona alaptő­kével, szeszüzletek — és nem terménykereskedés —- folytatására. Bejelentésük szerint az ügyvezetéssel Zeffke Antal dr. nemzetgyű­lési képviselőt, GaRovich Jenőt, Zakó Milánt és Sírasser nevű kereskedőt bízták meg. A kiviteli engedélyek ügye felkavarta a köz­élelmezési kormányzás egész komplexumát. így történt, hogy tegnap egy uj kérdési is kezdtek feszegetni: az amerikai zsír kérdését. Itt azt állítják, hogy a minisztertanács még akkor, .■tinikor a dollár 382 koronán állott, elhatározta, hogy Száz vagyon amerikai zsírt hoz la, amivel egyrészt enyhíti a zsirhiányt, másrészt mérséklő­kig fog hatni a zsír árára, mert akkor az amerikai zsír !26 koronába került volna az államnak és 130 koronáért forgalomba hozható lett volna. Ezt a zsírt még meg se rendelték s közben a dollár kur­zusa ií.V koronára emelkedett. Magáncégek hoz­tak közben be zsírt Amerikából, amelyet 1 öfi—l@Ö koronáért adnak, vagyis 30 koronával drágábban, mint ahogy azt a minisztertanács kontemylálta. A legutóbbi miniszter!Miács elhatározta, hogy felállítja a Közélelmezési Tanácsot, amely; nem* ’ csak a- minisztériumok kiküldötteiből fog állanl { de ahova delegálni fognak a mezőgazdasági, ipái és kereskedelmi érdekkörök is egy-egy tagot é i9y egy, a kormánytól független íc-síiiict lesz a kiviteli és behozatali engedélyek konkrét eseteire i» Enne elnöke maga a miniszterelnök és a tes­tület szerepe: a véleményezés és ellenőrzés tenne. A 22-én összeülő nemzetgyűlésre a pártok igei erősen szervezkednek, könnyen megtörténheti] azonban, hogy a nemzetgyűlést kormányzói kézirattal ismét el fogják napolni. A Kisgazdapárt szerdai értekezletén terjeszti elő Dömötör Mihály, Hencz Károly és /Adódj Szabó János a vármegyei gyűlésen elhangzott beszéllek és azok körülményeiről felvett vizsgálat megálla­pításait és a párt igen erélyesen megadja a választ a nemzetgyűlést és a pártot sértő ki- fakadásokra. Általános érdeklődést keltett Bethlen István gróf­nak tegnap megjelent nyilatkozata, amelyben t leghatározottabban megcáfolja, hogy a magyal kormány összeköttetésben lett volna azokkal, akii Nyugat-Álagyarország átadását meghiúsít diák, vagy hogy a kormány ezekkel szemben ne , ; járt volna el teljes erővel. Megállapítja Bethlen, hogy FricdricMiel, aki a kormány legszélsőbb ellenzéke, összeköttetésben nem állott és nem állhat. Magijai katonaság ellenállást nem fejteit ki, a falvak fegy­veres lakosságának elkeseredése robbant ki csu­pán ellenállásban. A magyar kormány békét akar, szigorúan megtartja a trianoni szerződést és csak azt kéri, hogy jogát is előítélet nélkül ismerjék el. öngyilkosság volna olyant tenni, amely a világot es ellen a szerencsétlen, úgyis rettenetesen üldözött ország ellen felizgatná. /3\ \jgt/ WIENER 1S21. SüPfOT&er 114611746 lakásigények a vásár látogatói részére a Wiener Messe líkás- nyilvántaríási hivatalában Wien, II., Aspernbrückeng sse 2, je.cn- tendök be. Minden felvilágosítás utazási könnyebbség dolgában az osztrák konzulátus képviselőjénél és a Wiener Messe bárójá­ban: Wien, II., Aspernbriickengasse 2. kapható. Továbbá a követ­kező tiszteletbeli képviseleteknél: Áruforgalmi iroda, Budapest, Váci-utca 20. ____Wiener Bankverein fiókja.Budapest mi éi-, ikprwy- és mrnMi (Theoter-, Koszért- und Khio-.Vlesse 1921. tvt szeptember hó4-iké:ől 25-Ig__________ UN IVERSAL Előkészítések magánvizsgálatokra.-------------------------------------------Koirepetálások. PR EPARANDI A Vili., Rökk Szilárd-utca Jy-mfrnrnmm: temteáiü, éí» fiiwMel Dús választék strux, fustián, atlaszok, színes és fekete I posztóit és kordbársonyokban valamint a legfinomabb angol férfi- és női szövetekben | STE1HER MÉ, Büőspgst, RMIy-B. 14.11. Muar Hun-Ifié Marglt-crime púder, szappan,areviz, szájviz világhírű elismert legjobb készítmények! ’$HzÍeftiie6ylség portállal, Rákóezi-uton Í novembertől b&rh&ziaiő* — Commcrcfa Vilmos császár-ut 22 Bútort legolcsóbban Vi-’ Andrássy-ut 52. sz, U-SS öt « bejárat Eöivös-utcából. Hálók minden kivitelben, úgyszintén ebédlők, urlszobák, konyhák, szaténé trendízések. Csoflissélás, szállítás díjtalan

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék