Magyarország, 1926. szeptember (33. évfolyam, 197-220. szám)

1926-09-28 / 219. szám

MAGYARORSZÁG Budapest, 1926. szeptember 28. kedd AUTÓ Repülőgépen a halálosvégű svábhegyi verseny fölött (A Magyarország tudósítójától.) Vá­lj arzó szél a mátyásföldi repülőtéren. Kavarja a port, hevenyészett apró lég­örvényekkel táncoltatja a száraz fü­vet. A H—MABB-t kitolják a hangár­ból, féktuskók közé helyezik. A pilóta — vitéz Takács Márton nyugalmazott százados — hőrbundájáha húvik, hőül a gép orrába. Egy munkás forgatja a légcsavart. Motorpróba. Minden rend­ben van. Elhelyezkedünk a kabinban. A Fokiéért megszabadítják gátjaitól, kigurul a rétre, elfogja a szél irányát és pillanatok alatt eléri a kétszázas ma­gasságot. Kényelmes karosszékben elhelyez­Velmár Walter Í380 kcm-cs sportkocsi­jával versenyben kedve, tágas kabinból, csukott ablakok mögül, széltől védetten figyeljük, hogy hullámzik alattunk a deli napban fürdő álmos város. A Duna... A motor jókedvűen csa.- hol, mint egy 'végtelen pórázra bocsá1- tott rab kutya. A szél valószínűleg van. Alattunk, fölöttünk és mellettünk. Néha úgy tűnik fel, mintha eltolná egyensúlyából a gép szárnyait. Ilyen­kor elől, a pilótánál, történik valami. A gép süllyed, vagy emelkedik ötven- száz métert, kiszökik a levegő hullám- jából. A Délivasút fölött elérjük a sváb­hegyi verseny útvonalát. A starthely körül sűrű, egymáshoz ragasztott, moz­dulatlan bogártenger. Közelebb jö­vünk: színfoltok, karcsú motorkerék­párok és gyufaskatulyák: várakozó versenykocsik. A női toalettek színe felvirít 400 méter magasra is. A starthelyen szabályszerű időközök­ben becsúszik egy-egy motorkerékpár és nokivág — nem! — nekikuszik a sárga kígyónak. Csak egy sárga kígyó az útvonal, melyet barnás színfoltok szegélyeznek. Itt-ott ritkán, szakado­zottan, másutt, a kanyarodókbau, tö­mör, vastag, mozdulatlan falankszban: a nézők. A versenygépek mozgása ijesztően lassúnak tetszik. Egy vonalban hala­dunk, párhuzamosan. A versenykoesik lent. mi fönt, a magasban, fordulók, mesterséges törések, — forgalmi rendőr nélkül, szabadon — 100—ISO kilométe­res sebességgel. Ez a sebesség elérhe­tetlen a svábhegyi pályán. Ezért tűnik lassúnak, kényelmesnek a versenygé- pek mozgása. A fogaskerekű füstölögve, kényel­mesen, öregesen mászik fel a hegyre, mialatt mi SCO méter magasságban, közel 300 kilométeres sebességgel szel­jük a hárányfelhös eget, lent sebességi rekordokat döntögetnek a motorver­seny résztvevői. A fogaskerekű fekete szuszegós gé­pe: egy darab múlt. A Svábhegy tetején zászlót lobogtat a szél egy hatalmas sátor árbocán. Körülötte hangya-boly. Tömérdek moz­gó, nyugtalan, kiváncsi hangyával. Pilótánk merész kört ír le, talán 150 méterre megközelítjük a célt. Egy mo­torkerékpár befut a célba, a cél után lasssít, majd kiáll az út szélére. A né­zők tapsolnak. Most már az autók jön­nek ... Figyeljük- az útvonalat. Nem jön senki! Megállt a verseny forgalom. — Mi történt? Gépünk még két kört ír le, azután visszafordulunk. A svábhegyi út kihalt. — Szünet van? Az útkaparó fordulójában óriási tömeg. Négyszáz méterről csak néhány várakozó autót és az idegesen mozgó tömeget látom, mely furcsán hullám­zik egy láthatatlan tengely körül. Va­lakit körülfognak. Valakivel történt valami. A hullámzó tömeg zárja egy pilla­natra megnyílik. — Valakit hordágyon visznek ... Egy Méray-gép az útkaparóháznál lévő fordulóban Gépünk nekivág a Dunának és siet haza — Mátyásföldre. Vasady Ottó fotoriporter meg­kérte Kalmár Tihamér bácskai földbirtokost, hogy versenygépé­vel vigye végig az útvonalon. A földbirtokos nem szívesen vállal­kozott erre a feladatra, végül en­gedett. Kalmár- vezette a kocsit, mellette Papp Manci táncosnő ült. Vasady Ottó a hátulsó ülésén he­lyezkedett el és a versenytempó­ban száguldó autóból — felvétele­ket készített. A starthelyen állók ijedten lát­ták, hogy alakja ki-kiemelkedik a robogó kocsiból, fényképezőgépé­vel majd erre, majd arra fordul. Azután a gép eltűnt az első ka­nyarodóban. Pár perc múlva telefonon jelen­tették a starthoz, hogy Kalmár Tihamér gépkocsija az útkaparó­háznál, az útvonal legveszélyesebb fordulójánál gumidefektust ka­pott, az autó félrefordult, Vasady Ottó kiesett a kocsiból, az útvonal Vasadi Ottó mellett 5—6 méterre ájultan fek­szik. Kalmár Tihamér és Papp Manci sértetlen maradt. A fotóriporteren külső sérülés nyoma alig látszott. Balarcát karcolta meg egy kissé. A mentőorvosok megvizsgálták és megállapították, hogy koponya­alapi törést szenvedett és belső sérülései is stílyosak. Pár perc múlva a mentőautó el­indult az Uj Szent János kórház felé. A sebészeten megvizsgálták Vasadyt, megállapították, hogy menthetetlen, Délután négy óra­kor a baleset áldozata meghall, anélkül, hogy egy pillanatra is eszméletére tért volna. A kihallgatott tanuk szerint az útkapar óháznál is fotografálni akart, elmulasztotta a legelemibb védelmi szabály alkalmazását: hogy a versenykocsi utasa erősen fogózkodjék a kocsiba, hogy an­nak lendülete ki ne dobja az ülés­ről. * A versenyen Kinsky Ulrich gróf 3:43.36 mp.-cs szenzációs új pályare­kordot állított fel, revánsot vett Zsolnay Frigyesen, az Ecee Homo hegyiverseny győztesén, aki pénteki és szombati bal­esetei hatása alatt óvatosabban futott Graof & Stiftjóvel. Kinsky gróf után a második legjobb időt Graef József bécsi gyáros érte el Graef 4c Stiftjével. Graef eredménye 3:51.54 mp. Az eredmények: Motorkerékpárok: 6 osztály 0.175 kémig: 1. Haus Schandler Graz (Puch) 4:43.36 mp osz­tályrekord, 2. Urbach László (Nova) 4:57.58 mp. A osztály 250 komig: 1. Höbl Hugó Graz (Puch) 4:30.01 mp osztályrekord, 2. Dragosch Jenő (Méray) 4:47.00 mp. B osztály 350 komig: L Wolfner László (Zenith) 4:01.99 mp osztályre­LessállUoU árakon 2 MICHELIN PNEU! Legjobb, fajjatcscőtsSa! Gyári lerakat: tiSSG'f JÓZSEF, Andrássy üt 34 Teleién 21-97 kord, 2. Eudolf Runtch Wien (New Imperial) 4:24.96 mp. C osztály 500 kémig: 1. Urbach László (A. J. S.) 4:07.7 mp, 2. Bobért Jetiinek Wien (A. J. S.) 4:07.72 mp. D osztály 750 kémig: L Gyula László (álnév) Norton 4:31.64 mp, 2. Fedők Béla (Norton) 4:55.96 mp. E osztály 1000 kémig: 1. Bobért Ebergu von Eberhorst Wien (Match- less) 4:19.86 mp. F osztály 1000 kemen felül: 1. Ka­szala Károly (Harley DavidsonJ 5:06.09 mp. Oldalkocsis motorkerékpárok: B osztály 350 kémig: 1. Skoupií Alfréd (Rex Acme) 6 :53.88 mp. F osztály 600 kémig: 1. Urbach László (A. J. S.) 4 :46.45 mp. 2. Hajós Imre dr. (Scott) 4 :58.48 mp. G osztály 1000 kémig: 1. Urbach László (Brough Superior) 4 :25.09 mp osztályrekord. G/l osztály 1000 kemen felül: 1. Ka­szala Károly (Harley Davidson) 5:18.07 mp. Túraautomobilok: I osztály 500 kémig-1 1. Ermer Ár­pád (Hanomag) 9:51.53 mp. H osztály 750 kémig : 1. Szmick Vik­tor (Weiss Manfréd III) 8:22.66 mp. G osztály 1000 kémig: 1. Jeney László (Amilcar) 7:01.66 mp. F osztály 1500 kémig: 1. Zsolnay Endre (O. M.) 5:31.65 mp. E osztály 2000 kémig: l.Wilhelm Sán­dor (Ballot) 4:48.00 mp. D osztály 3000 kémig: 1. Neumayer, István (Lancia Lambda) 6:06.77 mp. C osztály 5000 kémig : 1. Landy Ist­ván (Peugeot) 4:56.27 mp. B osztály 8000 kémig: 1. Philipp Frei- herr von Bercklieim (Mercedes BenJ$ 4:22.24 mp. Sportautók: I. oszt. 500 kémig: 1. Szászy-Kovách Ernő (Síma Violet) 9:23.91 mp. G osztály 1100 kémig: Diertl Hűbéri (Amilcar) 5:53.92 mp. F osztály 1500 kémig: 1. Friese CO (Magomobil) 5:42.85 mp, 2. Rónay Endre (O. M.) 8:40.64 mp. E. osztály: 1. Rosa Archimede Bres- cia (O. M.) 4:45.15 mp, 2. Lyka Istváni (O. M.) 5:37.52 mp. D osztály 3000 kémig: 1. Fritz Hey- den Wien (Austro Daimler) 3:57.63 mp. C osztály 5000 kémig: 1. Joseí Graef Wien (Graef & Stift) 3:51.54 mp, 2. Delmór Waltor (Steyr) 3:58.69 mp. B osztály 8900 kémig: 1. Ernst Báron Wentzel Mosau (Merzedes Benz) 4:22.27 mp. Versenyautók: G osztály 1100 kémig: 1. Szmick Vik­tor (Velox rt.: Salmson) 4:27.25 mp. F osztály 1500 kémig: 1. Csermely Károly (Bugatti) 4621.23 mp. E osztály 2000 kémig: 1. Lovag Haupt Károly (Bugatti) 4:12.27 mp. C osztály 5000 kémig: 1. gróf Kinsky Ulrich (Stoyr) 3:43.36 mp pályarekord! 2. Zsolnay Frigyes Graef u. Stift 4:05.79 mp. ■> I 10 ! Iiiniigíi I tiszta, tehér lénnyel égnek, tartósak, gazdaságosak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék