Magyarország, 1936. július (43. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-16 / 161. szám

10 ____________________________MAGYARORSZÁG____________ ____________1936 táling 16 cstttörtSk Az Est utazási és meneti egy iroda hírei Az Est-lBUSz harmadik olaszországi nyaralókülönvonata Rendkívül nagy érdeklődés mutat­kozik. Már most néhány kategóriában az összes helyek elkeltek. Ezért kér­jük az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat irodáinkban lehetőség szerint még e hét folyamán bejelen­teni szíveskedjenek. A külön vonat felöleli Olaszország legjelentékenyebb fürdőhelyeit és pe­dig: Abbázia, Venezia. Lidó, Portorose, Ritnini, Riccione, Cattolica. Monte- catini, Viareggio. Mendola. Ez év nyarán immár harmadik kü­lönvonatunk Budapestről augusztus elsején indul. Résztvevőink számára az összes fürdőhelyeken kettő és négy­hetes nyaralást teszünk lehetővé. Első különvonatunknak résztvevői, amely július 4rén indult el Budapest­ről, a beérkezett hivatalos jelentések és résztvevőinknek már számosán be­érkezett köszönőleveleinek tanúsága alapján, változatlanul a legjobb han­gulatban élvezik a gondos rendezés, válogatott szállodák, pompás időjárás által biztosított üdülésüket. Második különvonatunk, amelyre a jelentkezéseket már napokkal ezelőtt lezártuk, indulásra készen áll és Bu­dapestről július hó 18-án maximális létszámmal indul el. Az Est egyéni utazása Várnába Bármikor megkezdhető 21 napos gyönyörű aldunai hajóúttal egybe­kötött nyaralás a Feketetenger leg­szebb fürdőhelyén. — Várnában hosz- szú évek óta azonos, saját szervezet gondoskodik utasaink maximális ké­nyelméről és lemesszebbmenő kíván­ságainak kielégítéséről. Az Est osztrák utazási osztálya legpontosabban és leggyorsabban el­intéz minden ausztriai utazással kap­csolatos kérdést, sillingigénylést, szo­balefoglalást. Az Est luxusautocarntazása a Gross Gloeknerre és a Dolomitokba- 1936 augusztus 5—17. Európa legszebb autóútvonalain át­vezető ezévi második autótúránkra már csak korlátozott számban álla­nak rendelkezésre helyek. Az Est^-IBUSz népszerű társas- utazásai Londonba 1936 augusztus 2., 9., 17., 24., 31-iki Semmering, július hő. (A Magyarország tudósitójától.) A nagy­szálló elegáns bárjában hat asztalon küz­denek egymással Európa sakkbajnoknői. Az asztalokat kifeszített kötél választja el a nézőtértől, amelyet perzsaszőnyegek borítanak, alkalmasint azért, hogy az a bizonyos elejtett gombostű se zavarja meg a sakkarénává átalakult tánclokál áhítatos csendjét. Zsúfolásig megtelt bár, amelyben hat órán keresztül még a nyomasztó több­ségben levő hölgyek sem szegik meg a beszédtilalmat. Ez az igazi zcsodabárd Tíz nemzet 12 bajnoknője biztosítja a torna nemzetközi jellegét. A világbajnoki cím birtokosa, Menschik asszony hiányzik ugyan a mezőnyből, de a szakemberek sze­rint a sakkjáték »nőt Laskerénekt távol- maradása csak növeli a torna érdekességét, mert — ha a külön klasszist képviselő né­met bajnoknőtől, Sonja Gráftól és a tanulás céljából starthoz állt román Latiától elte­kintünk — a verseny többi résztvevőinek ké- peségei között csak árnyalati különbségek indulással. A kilencnapos társasuta­zás rendkívül kedvezményes rész­vételi díja P 224. Az össz-es külföldre induló társas- utazásainkat a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye alapján indítjuk. Jelentkezés és felvilágosítás: Az Est utazási és menet jegyirodá­jában VII., Erzsébet körút 18—20. Te­lefon: 1—45Ő-59. IBUSz MÁV hív. menetjegyiroda Yr„ Vigadó tér 2. és az összes fiók­irodáiban. mutatkoznak. A 200 dolláros első díjra Sonja Gráf már nyugodtan felvehetne elő­leget, de a helyezésekért folyó küzdelem­ben csak az utolsó fordulók fogják a dön­tést meghozni. v A verseny kedvence a magyar színek képviselője. Faragó Klári. Ez a magyar lány komoly sakktehetség és amellett maga a megtestesült, szerénység. Legyő­zött ellenfelét annyira sajnálja, hogy nem is tud saját sikerének zavartalanul örül­ni. Merő ellentéte a különben igen rokon­szenves, de néha túláradó önbizalmat eláruló és erősen »flús« megjelenésű Sonja Gráf. Az idősebb korosztályt a svéd Beskoto és az angol Michell képviseli. Ez a két disztingvált megjelenésű hölgy a verseny­szerű női sakkozás úttörői közé tartozik. Beskow már nem birja eléggé a verseny fáradalmait, Nagybritannia bajnoknője, Michell azonban korát meghazudtoló fizi­kai és szellemi frissességgel állja a heves iramot. Hat órán át játszani és utána további 3—4 órát a partik elemzésével el­tölteni, nem csekély ideg- és agymunka! Ezért is adják le szorgalmasan a kilókat a Semmeringen harcoló sakkamazonok, a bőséges ellátás ellenére. Ilyen női sakk- vers>'*z/ biztos sikerrel kecsegtető fogyó­kúra a résztvevők számára! (B. F.) A Magyarország sporthírszolgálata jelenti: CsiJc és Lengyel több számra neve­zett az úszóbajnokságokon. Csik a 100 és 200 méteres gyorsúszáson kívül in­dul a mellúszásban is, míg Lengyel három számban startol: 200, 400 és 1500 méteren. Grófot 100 és 400 mé­terre nevezték, 1500 méterre nem. A hölgybajnoíkságokra nevezett ezúttal Lenkey Magda is. «v Kovács 100 méteren is indul az MTK ógörög* versenyén. Úgynevezett >nagy mezőnye lesz együtt, ha a benevezett Sir, Gyenes, Gerő, Nagy, Forgács, Minai, Paizs és Kemény is elindul. (A szombat- vasárnapi magyar-görög atlétikai verseny jegyei már elővételben kaphatók Az Est-nél.) A Magyarország—Németország kézi­labdamérkőzés csütörtök délután V26 órakor kezdődik a BEAC-stadionban. Előzetesen a MASz 100 és 400 méteren próbaversenyt rendez, hogy elküld­hesse Berlinbe a két staféta nevezé­seit. Vizipöló: MTK—FTC 6:2. Az MTK az első félidőben volt nagy fölényben, ami­kor 4:l-re vezetett. Az olimpiai futballtorna sorsolása július 19-én lesz Berlinben. Magyar részről Fischer Mór lesz jelen. Tizenkét hölgybajnok fogyókúrás sakkversenye Értéktőzsde A külföldi tőzsdék kedvező jelentése nyo­mán nálunk is megélénkült a vételkedv és a mai tőzsdén nagyarányú spekulációs vá­sárlásokat bonyolítottak le, még pedig nemcsak az eddig favorizált vezetőértékek­ben, hanem a tőzsde elhanyagoltabb és ál­talában üzlettelen papírjaiban is. Az irány­zat fokozatosan javul és a legtöbb rész­vény számottevő nyereséggel zárult, ösz- szegszerűen a Gschwindt érte el a legna­gyobb nyereséget 16 pengős áremelkedés­sel. A Kőszén 5 pengővel zárult magasab­ban, mint tegnap. Igen szilárd veit a Gumi, 3 pengős árjavulással. A Magyar Cukor 2.50, a Bauxit 1-25, az Első Magyar Biztosító 3, a Hungária malom 1.50, a Drasche 1, a Bima 1.20, a Pamut 1 pengővel javította meg tegnapi záróárfolyamát. Nyereséget ért még el a Salgó 0.65, az Urikányi 0.60, a Ganz 0.50, a Tröszt 0.55, az Államvasút 0.50, a Geor­gia 0.50, a Vasútforgalmi 0.60 pengőt. Az általánosan szilárd iránytzattal ellentét­ben ma realizációs eladásokra veszteség­gel zárult a Budapesti Gőzmalom 0.6, a Csáki 0.75, a Fegyver 1.75, az Acél 1 pen­gővel. A fixkamatozásű értékek piacán erőtel­jesen megszilárdult az irányzat és mind a záloglevelek, mint a kötvények árfolya­ma lényegesen emelkedett. A fővárosi köl- csön kötvények közül az 1910. évi 2, az 1911. évi 0.5, az 1914. évi 4.75 pengővel, az 1927. évi kötvények pedig 0.5 százalékkal drá­gultak. A valutapiacon csendes üzlet mellett nem voltak lényeges változások. Zürich­ben a svájci frankkal szemben a nyugati valutái egy árnyalattal gyengültek. A Nemzeti Bank a dollár árfolyamát 20 ponttal leszállította. Értéktőzsdei árfolyamok ElSzS Előfordult , zárlat kötések martat Nemzeti Bank 180.8 Í80.7 180.5 Első M. Bizt. 442.— 445—448 445 — Fonoiére 40.— — 40.— Borsodi malom 17.1 — 17.1 Békéscsabai 10.25 — 10.25 Első Bp. Malom 22.1 21.5 21.5 Hungária malom 30.— 31.4—31.75 31.5 Királymalom — 21 21— Banxit 161.5 162-163 162.75 Beocsini 27.5 28 27.5 Borsodi szén 9.— — 9.— Szentlőrinci 5.4 5.1—5.4 5.5 Cementia 153 ____ — 153.— Ko hó 21.3 21.75—22 21.6 Drasche 34.— 35 35.— Aszfalt 16.8 16.6—16.9 16.8 Kőszén 442— 444—447.5 447.— Salgó 39.85 40.25-40.75 40.5 Urikányi 76— 75.6—77 76.6 Athenaeum 44.— — 44.25 Csáky 9.5 — 8.75 Fegyver 75.75 74 74.— Ganz 22— 21.7—22.6 22.5 Acél 30— 29.5 29— Bima 80.1 80.6—81.5 81.3 Ofa — 22.5 22.25 Nasici 79— 78.5—79.25 79— Duna-Száva — 14.25 14.25 Levante 1.4 1.6-1.65 1.6 Nova 19.9 20.2-20.3 20.2 Tröszt’ 84.25 84—84.8 84.8 Államvasút 32.75 33 33.25 Délcukor 73— 72.75—73.25 73— Magyar Cukor 182_ 183.5—184 184.5 Ge orgia 45.— 45.5 45.5 Izzó 190.— 190-191 191.— Dreher-Haggenm. — 175 175.— Gschwindt 794.— 810 810— Gyapjúmosó 7.6 7.6—7.95 7.9 Goldberger — 74.5—75.5 74.5 Magyar kender 30.75 30.75—31.25 30.75 Pamutipar 65— 66 66— Chinoin 16— 16.25—16.45 16.25 Flóra 53.2 — 53.4 Műtrágya — 40 40.— Brassói — 26.75 26.75 Gumi 80— 835 83— Vasúti forg. 34.25 24.75-24.85 24 85 Telefon 10— 10.6—11 10.85 Pálfalvi 22.— — 22.— 1936. évi ntiegy 100— 100 100.— T—V. hadikölcsön — — 0.15 1910. évi föv. 4% 245.5 247—248 247.5 1911. évi főv. i% 41.75 42.25—425 42 25 1911. évi főv. 4.5%' 314.75 318,5—320 319.5 1927. évi főv. 6%’ 82.75 82.875-83.75 83.25 A mai zürichi árfolyamok Zürich, július 15. (Záróárfolyamok.) Párizs 20.2425, London 15.3525, New- York 305.75, Brüsszel 51.69, Milánó 24.10, Madrid 41.925, Amszterdam 208.25, Berlin 123.20, Becs (silling) 57.70, Prága 12.69, Varsó 57.70. Belgrád 7.—, Athén 2.90, Bukarest 250. A görög dinnye igazi forgalma csak két hét múlva indul, de a budapesti piacon már lehet látni úgy melegágyi, mint szabadföldi görög­dinnyét. Az árak, aránylag nem magasak. Egy-két kilós melegágyi görögdinnyét kilónként 1.50 pengőért kínáltak, míg a szabadföldi, ennél jóval kisebb dinnyékért kilónként 50—60 fillért kértek* Felhozatal; rakomány 19 vágón (ebből burgonya 5, citrom 1, főzőtök 1, káposzta 2, gyümölcs 10), darabáru 29. összesen 48 vágón, őstermelő kocsi 373, autó 2, rendelt áru főkapun át 75, kocsi 68, autó, bátyus futó 172. Kertészkocsi ö. tojás 4 futott be. Élöbaromfi 3 kocsi, 12 autó (223 ketrec élöbaromfival és 72 láda tojással). Vágott ba­romfi összesen 57 q és pedig 4 q csirke, 1 q tyűk, 6 q kacsa, 46 q liba. Hajón (DGT 146 q) összesen 297 mázsa érkezett. A forgalom közepes, a felhozatal kielégítő. A mai budapesti élelmiszerpiac fogyasztói (záró­jelben nagykereskedelmi) árai kg-kónt: Húsok ós hústermékek; Marhahús, rostélyos és felsál 160—260, leveshús (fartő, tarja, szegye) 110—180, borjúhús, comb 220—280, vésés 160—240, pörkölt 90—160, juhhús, hátulja 140—180, eleje 90—140. sertéshús, karaj 200—240, tarja, comb 168—196, oldalas 130—160, libahús, idei 180—240, libaaprólék 80—100, zsírsz.alonna 140—156, háj 160—176, zsír, budapesti 156—176, libazsír 200—240, libamáj 300—1000. Baromfi: élő tyúk 1 db 200—300 (180—280), 1 kg (130) csirke, rántanivaló 1 db 90—160 (70—110), 1 kg (150—155), sütnivaló 1 db 150—250 (130—170), 1 kg (155—160), ruca, hízott 1 kg (130—150), ruca 1 db 200—300 (140—170), lúd, újdoüeág l kg 170— 180 (125—140). Vágott: tyúk I-a 1 kg 160—180, (140—150), Il-a 1 kg 130—150 (120—130). csirke, rántani való I-a 240—280 (200—220), 11-a 1 kg 180—240 (160—180), sütttivalo I-a 1 kg 240—280 (200-220). Il-a 3 kg 180-240 (150—180), ruca. hí­zott Il-a i kg 130—140 (120—130), ruca, újdonság 1 kg 160—200 (140—150), lúd, hízott la 1 kg 150— 180 (130—150), II-a 1 kg 130—150 (l^p—130), lúd, újdonság l kg 150—180 (120—150). Tojás: Teatojás, válogatott 8—9, kg 140—160, dunántúli ládaáru (116—118), tissavidéki ládaáru (114—116), kosáráru (118), selejtes (106—112), főző- és aprótojás 6—7.5, kg 130—150. Halak: ponty, élő 140—160, szeletelt 320—360, jegelt 110—160, harccá, élő 360—<oo, szeletelt 600—800, süllő 350—400, csuka 120—280, kecsege 400—700, fogas 700. Tejtermék: Tejföl 100—120 (80—90), teavaj, tömbben 260—320 (230—270), pasztőrözött 340—360 (320—330), főzövaj 240—280 (220—250), tehéntúró 60-80 (40—60), sovány 26—60 (20—40), jubtűTÓ 160—240 (120—200). kevert túró 140 (80—100), ementáli, hazai 240—320 (230—280), trappista, hazai (100—180). óvári, hazai (120—190). Szárazfőzelék: Bab, fehér, apróeiemfi 28—56 (22—30). nagyszemü 54—90 (36—46). színes 52—60 (44—48), lengyel (68—75), borsó, hántolt, feles 38—70 (28—52), lencse, hazai 48—80 (36—52). Zöldségfélék: Petrezselyem I-a 14—18 (10—1®), II-a 8—14 (3—8), sárgarépa I-a 14—18 (10—16), II-a. 8—14 (3—8), vegye® zöldség kg 8—20 (6—10), csomó 2—10 zeller 4—10 (2—6), cékla I-a 16—26 (8—10), II-a (6—8), torma. Vékony, erős 50—80 (30—40), nemesített, báni, édes 130—160 (40-60), kalarábé db 1—3 (0.8—2), kapor, csomó 8—12, kg 24 (l?), karfiol hazai, le­véllel (12—50), tisztított 30—100 (16—70), vörös­hagyma, idei, makói 10—16 (7—8), zöldjével (2 — 3). metélöhagyma 4—12 (3—10), fokhagyma, zöld­jével 24—40 (20—26). Káposztafélék: Fejeskáposzta, I-a 7—10 (2.5—3), II-a 4—7 (1.5—2.5), kelkáposzta, I-a 8—10 (4—55, II-a 4—8 (2—4), vöröskáftoszta I-a (12—15), II-a (10—12), fejessaláta I-a 1.5—8 (2—4), II-a (1—2). Burgonya: Gülbaba 9—10 (7.5—7.8), Nyári rózsa 8— 10 (7—7.ö), Őszi rózsa 7—fi (6—6.8), Ella 6—8 (4.8—5). Főzelékfélék; Fözeléktök 2—6 (1.5—3), paraj, tisztított 16—24 (10—16), sóska, közönséges 14—20 (10—14), fekete retek 8—20 (6—10), jánosmapi retek 9— 10 (8), zöldpaprika, apró db 1—2, kg 30—60 (16—25), nagy db 2—5, kg 30—60 (14—30). pa­radicsom, hazai 30—60 (24—32), vajbab, kifejteit 70—80 (60), zöldbab, hazai 16—36 (12—13)‘ vajbab, hazai 16—40 (6—28), zöldborsó, hazai velő 20—60 (16—45), kifejtett 40—80 (30—50). zöld. tengericső 3— 6 (2—3.5), champignon gomba 180—240 (100— 180), ehető tinorrú 60—80 (45—50), vargánya gom­ba. szárított 600 (400), ugorka, kovászolni való 4— 10 (2—5), salátának 6—10 (2—4). Gyümölcs: Alma, nemesfaj Ila 24—60 (36—48). közönsége,!* válogatott (26—36), közönséges kevert (10—20), körte, nemesfaj I-a. (30—40). II-a (30—25)* közönséges válogatott 20—56 (10—20). szilva, néni magvaváló II-a kök 20—36 (20—26), besztercei I-a (20), szilva, vörös (10—15), ringló, nemes 60—100 (25—55), közönséges 25—40 (8—10), beföznivaló 25—60 (16—25), cseresznye, piros, ropogós 36—120 (35—38), piros, lágy (30—35), meggy, nagyszemü 30—120 (80—90), hólyagos (30—45). aprószemü (18—20), barack, kajszi I-a 20—70 (20—50), II-a 16—20 (10—20), barack, őszi, nem magvaváló 24— 140 (15—95), málna 45—80 (45—55), rifcKzli 24—40 (20—24), egres 24—32 (12—26), görögdinnye, me- legagyi (150), közönséges (50—60), sárgadinnye* ananász 100— 18o (50— 7o), közönsége* 60—80 (20— 45), dió, zöld 50—60 (20—30), ,J?é!Í£an,,^cs:..N*nincB- sái-gabélű Ja Ha. 112— l* í10®—11°). HJCitrom io (8), citrom I-a 8—9 V—8)>.Da 7—8 (5.5—7), Udaáni (60—72), flipre, ?* :9°), frias, (Sasi (10—26), zsákos 120—180 (80—110). ezmirnai (80—160), datolya, berber, 5 kg-o* láda (1800), kalifát 280 (180—200), mazsola 140—240 (110—180). Paprika, éden, neme* 280—320 (ISO— 240), félédes, gulyás 240—280 (140—180), I-a rózsa 160—220 (110—180), mák, kék 110—120 (94 _100). mé r, pergetett (120—140), bors (460—500), szegfű- bora (580—620), fahéj (1000—1200), köménymag (140-180), yapan rizs 74—86 (67—70), barma rizs 70—80 (66—67), fényezett rizs 74—80 (66—70), Karoiin rizs 100—120 (88—92). Sertésvásár Á mai ferencvárosi sertésvásárra fel­hajtottak 1324 darab sertést. Árak élősúly­ban kgként: príma uradalmi zsírsertés páronként 340 kg-on felül 102—103, príma szedett 96—101, silány 80—88, angol sonka­süldő I. 100—106, II. 99 fillér. Az utóbbi két ár névleges. A vásár irányzata kelle­mes volt. BAEOEKEREK, AUTÓTÉRKÉPEK . * legnagyobb választékban kaphatók Az Est kSnyrkereskedésében, VII.. Erzsébet kdráf J8-20

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék