Magyarság, 1937. szeptember (18. évfolyam, 198-222. szám)

1937-09-05 / 202. szám

1937 szeptember 5, vasárnap 13 r ŐSZI EAKBERENDEZESI ES HÁZTARTÁSI VÁSÁR 1 ;vt: ORSZÁGOS KÉZMŰVESIPARI KIÁLLÍTÁS IPARCSARNOK, SZEPTEMBER 2-20 modern lügggiiy- é. anyag­újdonságaink a modern lakás díszei 210 cm. széles gittertüll .. P 3.90 LIPÓTVÁROSI fonal r. t. V. kér., Sment IstvAn-kttrut 25. szára Tekintse meg kiállításunkat az Őszi Vásáron 1 A rá* ártól lo-es rlllamossal kis szakaszt ■ ■■■■■ ojjon hnrránlt meglátja érdemes, ■lUaaalin llOO négyzetméte- res szuterénttnkben használt és u], különleges márkái mllbutorok. Hálók, ebédlök, nriszobák, szalónok, kombinált szobák, antikvitások, egyes darabok ntAlérhetetlentll ol­csón, BÚTORCSARNOK, VI., Király-utca 112. Lövölde-térnél 12 mlnH- lerem Telefon : 142-677 Mária Terézia-, üveg-, kovácsolt vas-, modern- és styl-csillárok leszállított áron VII., DOB-UTCA 42 Kapubejárat Bútoraimat o k veti e n tekintse meg! Olcsó tzabott árak Hagy zsigmond Csak Lázár-utoa 3, egész ház Bototárainkat mélyen leszállítottuk! A kiállításon nem veszünk részt! Hálószobák, ebédlők, kombinált bútorok nagy választékban Saját | érdekében \ tekintse meg minta- S termeinket ? Bog-Nil bútorkán, VI., Vilmos csá­szár-ói 43- (Báthory-utcával szemben) Földszint, I. és II. em. Az Őszi Vásáron nem veszünk részt! GOLDNER ZS. ES FIAI Séta a kézművesipari kiállításon Ri u fi 11 TERMEINK iSl®gi-i 1.43 ötvenegy kézműipari szakma és közel 1300 kiállítói A városligeti Iparciarnokban, a mögötte lévő kiscsarnokban és két • célra emelt hatalmas pavillonban alig fér el a magyar kézmüvesipar rengeteg remeke. Szép a kiállítás, művészien szép, de nem csupán egészében, hanem minden kis részletében is. Kiállításnak és vásárnak óriási a sikere. A kö­zönség valósággal kapkodja a remekeket és meg­rendeléssel halmozza el a kiállítókat. Persze a megvett remekeket csak a kiállítás bezárása után szabad elszállítani s igy a magyar kézmüvesipar- nak ez a csodálatos parádéja ép és sértetlen marad a zárás pillanatáig. Az őszi Lakberendezési is Háztartást Vásár, valamint az azzal kapcsolatos Országos Kézmű­ipart Kiállítás minden egyes kiállítói „standja" egy-egy különleges, pazar kirakat, de közöttük is a következők érdemlik a legnagyobb figyelmet: Bárczy János kádármester, Balatonfiired. A többszörösen kitüntetett mester gyönyörű kivitelű asztali diszhordók Ízléses sorozatával vesz részt a kiállításon. A bemutatott különféle nagyságú boros- és pálinkás, kézifaragásokkal ékesített diszhordócskák minden egyes darabja művészi munkára vall. Közkedveltségük méltó bizonyí­téka, hogy Bárczy mester remek munkál nem­csak az arisztokrata, illetve polgári körökben örvendenek nagy népszerűségnek, hanem még a velszi herceg is rendelt belőlük. A kiállítást meg­nyitó előkelőségek tetszését Igen megnyerték Bárczy János művészi munkái és a diszhordók mellett nagy sikert aratnak az ugyancsak kézi- faragásos fokosok is. A diszhordók kizárólagos készítője megrendeléseket bárhova szállít minden nagyságban igen olcsó érakon. Nem vesz részt a kiállításon a Király-utca 112. szám alatti Bútorcsarnok. 1100 négyzet- méteres szuterénhelyiségükben uj és használt különleges mübutorok, hálók, ebédlők, uriszobák, egyes darabok hatalmas választékát találja a vá­sárló. A cég utolérhetetlenül olcsó árai köz­ismertek. Minden elismerést megérdemel az a haladás, melyet a már közismert Diósy János cég (Buda­pest, VII., Rákóczi-ut 24.) ért el az utolsó évek­ben. Állandóan újdonságokat hoz. Ezek mindig ötletesek, célszerűek, hézagpótlók, modernek és kivitelük mindenkor elsőrendű és csinos. Köz­ismertek a cég „Guri-Guri“ függönytartói, „Az elegáns világ fogasai“ és fürdöfelszerelései. Ezévi újdonsága a „Clipper“ szönyegleszorltö, a „Gotdius“ kendertipli stb. Kiállítása a kiscsar­nokban van. Ernst Béla (Baross-utca 47.) ez alkalommal nem vesz részt a vásáron, hanem saját minta­termeiben mulatja be Ízléses bútorait. A meg­bízható cég üzletében lévő bútorok nemcsak kivitel, hanem anyag tekintetében is elsöranguak, szolid árait pedig egy patinás múlt garantálja. Ifj. Gróf János mübutorasztplosmester, Alsó- galla (Komárom megye). Megérdemelt sikereket aratott magyar mintájú faragott bútoraival. A bemutatott faragott és rendkívül Ízlésesen színe­zett magyar bútoroknak állandóan sok szemlé­lője akad, akik hosszasan gyönyörködnek e fiatal tehetséges iparos kitűnő munkájában. Ifj. Gróf János vállalja saját vagy adott tervek szerint magyar bútorok készítését tölgyfából, kézzel faragva és színezve, fenyőből mázolva és festve. Griinfeld Testvérek szőnyegkereskedő eég (V., Bálvány-utea 8.). Szebbnél szebb magyar- pérzsa, torontáli, gyári szőnyegek, takarók, paplanok, átvetők választékos gazdag készleté­vel szerepel a vásáron. A kiállított cikkek Ízlésességükkel és olcsó áraikkal méltó feltűnést keltenek. Illés József szerezámgépilxeme, Újpest (Kné­zich Károly-utca 4.). Univerzális marógépeket, esztergapadokat, harántgyalugépeket és minden­nemű szerszámgépeket állít elő a legtökéletesebb kivitelben. Az öt évvel ezelőtt alapított üzem oly művészi precizitással késziti ezeket a fon­tos gépeket, hogy teljesen feleslegessé teszi a külföldi behozatalt, ami fényes bizonyítéka a magyar kisipar életrevalóságának. A hazai kisipar e kitűnő reprezentánsának nagyszerű készítményei az ország határain túl is nagyon kedvelték, amit igazol az a körülmény, hogy nem tud annyit termelni, amennyi megrendelést kap. Illés Józsefen kívül Pintér Kálmán mérnök és Illés Lajos vezeti az üzemet s a kiváló szak­emberek szolgáltak felvilágosítással a kiállítást megnyitó előkelőségeknek. Kecskemét, a gyermek és a gyümölcs városa, megjelent a kiállításon azért, hogy bemutassa kézmüvesiparának hatalmas fejlettségét. A ki­állító iparosok joggal remélhetik, hogy a jö­vőben nemcsak barackjukról és Bugacukról, GSSZEMLlVftSU _ Asz^Bi Ő BimoBam IFI! Harangűtö és Ál Westminster K DEUTSCH ékszerésznél, Rákócil-nt 8 a. A „Magyarság“ előfizetők szelvényeit lO^-ben elfogadjuk! hanem iparukról is hiresek lesznek. A követ­kező iparosok vonultak föl pompás készítmé­nyeikkel. Tiringer Ferenc aranykoszorus mes­ter díszkapujával, Jámbor Zoltán ezüstkoszo- rus késesmester magyar tipusu evőeszközök­kel, Rigó Zsigmond a bugaci kecskésbutorok- kal és az idegenforgalmi iroda magyaros bú­toraival, Erszen Nándor gyönyörű uriszobájá- val, Ste/kó József kárpitosmester szép mun­kájával együtt, Juraszik Mátyás harmonika- késziiő, Segner Lipót és fiai kárpitosok, Bajcsi János asztalos magyar motivumu garnitúrá­val, Székely József dombormű-arcképekkel, Hagy József lakatos hires kertiollóival, Hubay Miklós vízvezeték- és villanyszerelő egy vidéki lakóház miniatűrjét mutatja be keresztmet­szetben az általa végzett munkával, Ekker Lajos kádár hordóival, Mészáros László szíj­gyártó valódi csikóbőrkulaccsal, Sághg József bognár és Sághg Imre kovács kocsijukkal, Szécséngi László szabó, Héjjas Ferenc cipész, Butovics Ferenc, Langik György, Baranek István lakatos, Schenk Rudolf pék, a kecske­méti részvénynyomda, a városi szeszfőzde ba­rackpálinkájával. A kecskeméti iparosok min­den egyes tagja tökéletes munkájukért el­ismerést érdemel. A világ legkönnyebb és a világ legolcsóbb Írógépeit állította ki Kovács A. és Társa cég (V„ Nádor-utca 5.) a kiscsarnokban, ahol a háromkilós Hermes baby Írógép mellett lát­ható a 150 pengős Olympia Fiiin. Modern függöny és anyag vásárlásánál első­sorban a Lipótvárosi Fonal Rt.-ot keresse fel, amelynek választékos raktárában a legizlésesebb cikkeket találja. Az árakra jellemző, hogy a 210 cm. széles gittertüll 3.90 pengő, a 110 cm. hosszú fodros tüllpárna csipkeszövettel és színes hímzés­sel készen 9.80 pengőbe kerül, Szent István- körut 25. A cég Ízléses kiállítása méltó feltűnést kelt a lakberendezési vásáron. Stéberl András hentesárugyára, Gyula, ez alkalommal is impozáns keretekben mutatta be kitűnő hírnévnek Örvendő kolbász-, szalámi- és egyéb hentesárukülönlegességeit. Ezek a pompás izü készítmények nemcsak a hazai piacon ked­veltek, hanem nagy népszerűséget értek el az ország határain tuí is. A kiállítást megnyitó József főherceg és Bornemisza kereskedelmi mi­niszter hosszasán időzött Stéberl András pavil- lonja előtt és figyelmesen hallgatták meg a cég­tulajdonos előadását, majd kézszoritással búcsúz­tak el Stéberl Andrástól, akinek kiállítása előtt állandóan nagy tömeg hullámzik és vásárolja a nagyszerű hentesárukat. Sztezák László, Magyarország aranykoszorus harangöntőmestere (Budapest, VI., Petneházy- utca 78. szám. Telefon: 29-13-53) harangjai­nak zúgása közben nyitotta meg József főher­ceg és Bornemisza kereskedelmi miniszter a kiállítást. A mester beigazolta, hogy méltó az aranykoszorus mesteri címre. A kiállításon látott harangjaival mindenki tetszését kiérde­melte. A Kiállított harangok között láttuk a budapest-herminamezői római katolikus egy­ház 842, 341 és 186, a budapest-külsőlipótvá- rosi római katolikus egyház 341 és az alagí római katolikus egyház 404 kilogrammos ha­rangját. Mesterünk üzemében készülnek az őpályi görögkatolikus 800 és 180, a deszki ró­mai katolikus 560, a jákói római katolikus 285 és 130, a nádasdladányi római katolikus 340, eger-lajosvárosi római katolikus 245, 130 és 52 kilogrammos, valamint sok más harang. Aranykoszorus mesterünk készítette a nem­régen szállított esztergomi bazilika 5827 és a cigándi reformátusok 1016 kilogrammos ha­rangokat. Tóth József müasztalos, ezüstkoszorns mester (Sándor-tér 4.) impozáns kiállítása méltó helyet foglal el a vásáron. Sáját tervei szerint készült hálószobát, kombinált szobát, uriszobát mutat be, amelyek anyag és kivitel szempontjából méltó bizonyítékai a magyar bútoripar hatal­mas fejlettségének. Tóth József mester finom- vonalú, Ízléses bútorai megérdemelt sikert arat­nak, amiben e gyönyörű bútorok aránylag alacsony árainak döntő szerepe van. Pottvondy István cipészmester (Prohászka Ottokár-utca 6.) nagy sikerrel szerepel a vásá­ron. A bemutatott férfi és női cipők, vadász- cipők, lovaglócsizmák minden egyes darabja művészi munkára vall, anyag és kidolgozás szempontjából a legtökéletesebbek. Ez a magya­rázata annak, hogy Pottyondy mesternek szí­vesen juttatja megrendeléseit az előkelő igényes közönség. A kiállítást megnyitó Bornemisza iparügyi miniszter gyönyörködéssel szemlélte meg Pottyondy István remek munkáit és meleg kézszoritással gratulált a kiváló mesternek. As Őssl Lakbarenztezós.1 Vásár szenzációin! Szőnyeg- takaró - terítő - paplan sm. cikkeink meglepő olcsó árai! Strapa spárga futó . . . • . t— iVlodern spárga futó 63 cm . , 1.6(1 Modern spárga futó 8« em . . 2.58 (>i;pbhurko9 bouclé futó U5 cm 2.80 l)upiahurkos bnuc'.é futó 93 cm 8.80 Színes és piros kókusz futó 60 cm 3.20 Színes és piros kókusz futó SO cm 4.80 Reklám, ágyéin rojtos . » . . 1— Háziszőftcs ág.velő rojtos . , . 1.60 Brüsszeli egyelő, rojtos . . . 3.— Tárogató houclé összekötő 90x165 10.53 1 vclour összekötő rojtos £0*160 20.— Pensa utánzatu áznia S0sl20 12.— Sr.&vet tűzz.. 2 szörny, t drnp. Szível garnitúra. 2 ázy-. 1 asz­talteritő .................................25.— S elyemfényű mokett asztalterítő 25— Selyemfényű mokett átvető , . 30— Tárogató bouclé szőnyeg 300x200 34.— Juta bouclé szőnyeg 300x200 . 48— Marhaszőr bouclészőnyeg 300x200 60— Gyapjú bouclé szőnyeg 300x200 72.— J velour rojtos szőnyeg 300x200 72— eniüiiLi mnüiM Modern pamlagátvctő, csikós . 5.95 Modern pamjagátvető. mintás • 18— Perzsa miniás pamjagátvető . . 21— Körüliül pamlagátvctő . . , . 30— Cserkész és weekend takaró • 2-70 Kockás flanel! takaró , , , .3.85 Intézeti flanel! takaró • , , 6.50 Intézeti nehéz takaró . • , . 8.50 Intézeti gyapjú takaró . , . , 16.— Intézeti 3 részes matrac . . .11.50 Infézetj és személyzeti paplan . 8.50 intézeti kétoldalas cloth paplan 10.50 V-,_Bálvány-utca S Az Őszi Lakberende zési Vásáron az Iparcsarnok kiscsarnokában nem malii részi a Lakberendezési Vásáron« tannal Men leszaiMuk Einer Botor kereskedők, Budapest, Vin. Karpfenstein ucca 2a. (aarokház). Hat óriást raktár I Diósy dános, Rákóczl-út 24 BÚTOR mindennemű bátorokban, lakberendezési cikkekben Ernst Bélánál VIII-, Baroas-utea 47. József-kórut saroknál A lakberendezési Vásáron nem veszek részt! Olcsó, Jó, megbízható! Kedvező fizetési teltételek! WEISZ MARISKA V,Szent 1stvAn-kt!rat22(voltLlpót-kórut) li tanHHír rlír; r 1! 4 MüDuioroh 9 ezüstkoszorus ■ H9RI mesternél Vili, Sándor-tér 4. sz. Okvetlen tekintse meg kiállításun­kat a Lakberendezési Vásáron! Csillárt Olcsó árak! REX IV., VÁCI-UTCA 34 A lakberendezési kiállításon okvetlen tekintse meg 26 s . lilik j kárpitosmester, IV., Irényl-utea 15 kiváló szép minőségű bútorait

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék