Magyarság, 1941. október (22. évfolyam, 213-239. szám)

1941-10-08 / 219. szám

8 Szerda, 1941. október 8. «SS FELHÍVÁST közöltünk lapunk 3-ik oldalán, hogy ■ azzal is mindenki számára kézzel­foghatóan bebizonyítsuk: milyen alaptalan rágalmakkal illettek ben­nünket. Miután a Virradat és a Pesti Újság is egyöntetűen elítélték az alaptalan támadásokat, a magunk részéről felfüggesztjük la­punk vasárnapi számában beígért további bizonyítóanyag közlését a Magyarság Útja legközelebbi, pén­teki számának meg jelen 'Q'ÍH. Úgy ezen bejelentés":; k indokolá­sát, mint további magatartásunkat szombati számunkban fogjuk kö- zö'ni. — Magyarok a berlini asszonyértekezleten. Ber­linből jelentik: A kedden kezdődő nemzetközi asszonyértekezleten, amelyen a birodalmi asz- •zonyvezető meghívására 13 állam 26 képviselője vesz részt. Magyarországot Bodor Aladárné Czeke Vilma és Nagy Klára, a Magyar Egye­sült Női Tábor vezetői képviselik. — A volt cseh miniszterelnök kivégzését el­halasztották. Prágából jelentik: Éliás volt mi­niszterelnök halálos Ítéletének végrehajtását el­halasztották, mert néhány más eljárásban szük­ség van vallomására. — Rendelet a biztosításügyi közigazgatási szak­vizsgáról. A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, amely szerint a biztosi lásügyi közigazgatásnál alkalmazott foglalkozási személyzet tagjai közül annak, akinek 1. a Tudományegyetemi Közgaz­daságtudományi Kar keresi-ede!mi szakosztályán, illetőleg a Műegyetem Közgazdaságtudományi Kara közgazdasági és kereskedelmi osztályán szerzett közgazdaságtudományi tudori oklevele van, vagy akinek 2. a mennyiségtan tanítására jogosító középiskolai tanári, vagy a középisko­lával egy tekintet alá eső iskolában mennyiség- tan tanítására jogosító tanári oklevele van, az ebben a rendeletben szabályozott biztositásügyi gyakorlati közigazgatási szakvizsgát köteles ten­ni. Aki a kinevezés időpontjától számított hat év alatt a jelen rendeletben szabályozott szak­vizsgát nem teszi le, ideiglenes kinevezését vissza kell vonni. Sáforo* Ünnepek Moszkvában SZTÁLIN FŐBOCHER: — Áj nisze! — Már torkig vagyok azzal a sok kacsával!... Amíg ’űh aísxih a Oarmol dolgozik. Nem zavarja az álmot és mégis estétől reggelre biztosan hat. Fájdalom nélkül hajt könnyű és teljes ürülést idéz elő. Kellemes, enyhe e.V'TCW és jó hashajtó, a . Természettudományi Társulat ülése. A természettudományi társulat növénytani szakosz­tálya október 9-én, csütörtökön 6 órakor a Tár­sulat J. emeleti üléstermében (VIII-, Esztorházx- utca 16.) ülést. — Nedics: Lenni vagy nem lenni, ez a kérdés. Újvidékről jelentik: Nedics Milán tábornok, szerb miniszterelnök, a téli segélyakció elnöke, felhívással fordult a szerb néphez. Figyelmez­tette, hogy a háború pusztításai és a rablók és banditák fosztogatásai következtében a történe­lem legnehezebb tele előtt áll a szerb nép. A szerb férfiakhoz és a nőkhöz fordul, mindenki adjon annyit, amennyi tud, pénzt, élelmiszert és ruha­neműt. Csak így lehet elejét venni, hogy éhhalál ne pusztítsa a népet. Szerbia ma létéért küzd. Lenni, vagy nem lenni, ez a kérdés. Aki kivonja magát az adakozás alól, népének árulója. , — Elfogták a csavargó Halált. Zalaegerszeg­ről jelentik: A zalaegerszegi rendőrség elfogta Halál Gyula 21 éves zalakoppányi születésű csa­vargót, akit betörésért országosan köröznek. Ki­hallgatása során egy csecsemőgyilkosságot Is be­ismert. — A szabadkai vöröskereszt gyűjtés ered­ménye. Szabadkáról jelentik: A magyar vörös- keerszt kétnapos gyűjtésének eredménye 5460 pc’-’gő. Ez igen szép eredmény, mert a szerbek alatt hasonló gyűjtés 1500—2000 dinárnál többet soha nem eredményezett­— 100 pengő jutalmat kép, aki C. D. 685. számú ellopott DKW. szürke chabriolet kocsimat a leg­közelebbi rendőrnek átadja. Pálffy, Veres Pálné- utca 32. Tel.: 18-33-18. — Szerzői est. Kalafuth János író vasárnap délután tartotta szerzői estjét a Zeneakadémia nagytermében. Az est keretében sok pompás művészi szám nyerte meg a közönség tetszését. Nagy sikert aratott az ismert szegedi magyar nótaéneke«, Bittó János. — Szünetel a román légiforgalom. Bukarest­ből jelentik: A román légiforgalmi társaság bi­zonytalan időre beszüntette járatait. — A vasúti raktárak fosztogatója öngyilkos akart lenni. Hódmezővásárhelyről jelentik: A rendőrség elfogta Csűri Istvánt, aki hosszú időn át fosztogatta a vasúti raktárakat Erdei Mihállyal együtt. Csűri lakásán 20.000 pengő értékű lopás­ból származó tárgyat talá’tak- Letartóztatták és a szeged1 ügyészség fogházába kísérték; a zárkában öngyilkosa' got kísérelt meg, de tettét idejekorán éswvették is levágták a kötélről. Drága a bor Itt van a szüretek ideje. Úgy illenék, hogy ilyenkor, legalább is azokon a helyeken, ahol a szőlő terem, olcsó legyen a hegy leve. Ezt a tételt cáfolja meg a következő kis történet, amely az egyik borkedvelő öregúrral történt meg a napokban. Az illető szombaton este azzal búcsúzott el a barátaitól, hogy leutazik vidékre, ahol éppen szüretelnek s vasárnap este jön ha­za — előreláthatólag kivilágítva. Vasárnap este a baráti kör kit tagja kiment a vonathoz, az öregúr elé, hogy — amire a szüretről hazatérők ősrégi szokásjog alapján igen-igen rászorulnak — hazasegltsék, ha netán a saját lábai vonakod­nának hazavinni. Az öregúr a jelzett időpontban meg is érkezett, de csodák csodája — szín józa­non. A barátai úgy néztek rá, mint akik alig akarják megismerni. Az öregúr peckesen, egye­nes tartással s kissé komor képpel lépett le a vonatról. — Jól látunk? — kérdezték tőle csip­kelődő hangon. — Valóban te vagy az? — Éri vagyok. — mondta az öregúr morózusan. — Ta­lán nem tartották meg a szüretet? — faggatták a barátai. — Dehogy is nem! — mondta kese­rűen az öregúr. — Dekát akkor mi történt? — érdeklődtek őszinte kíváncsisággal a barátok, így kell visszajönni a szüretről? — kérdezték tréfásan feddő hangon. Mire az öregúr zsörtö­lődve elmondta, hogy mindössze, egy pohár bort iuott meg, mert ott a tőke tövén — panaszkodott — szégyen-gyalázat, olyan drága a bor, mint a méreg. Valamirevaló itóka literje négy pengő- Hát kinek van ma annyi pénze, hogy becsülete­se leszopja magát a sárgaföldig? Még itt Pesten is olcsóbb a bor, mint a hegyvidéken, ki látott ilyen csudát.' — fejezte be a beszámolót bosszús hangon az öregúr. S hogy a mérgét lehűtse, be­üllek egy kocsmába s pótolták a mulasztotta­kat, mert úgy illik — gondolták —, hogy szüret­ről mégsem illik józanul hazamenni. — Rohamosan csökken a francia munkanélkü­liség. Parisból jelentik: A Matin jelenti, hogy a munkanélküliség egész Franciaországban erő­sen csökkent. Míg Páriának és környékének ta­valy még 500.000 támogatott munkanélkülije volt, ezeknek száma ma már csak 120.000, a megszál­lott övezetben pedig már csak 30.000 a tavalyi 160.000-rel szemben. Franciaország meg nem szál­lott részében 16.000 a munkanélküliek száma, míg a múlt év megfelelő időszakában Itt 60.000 mun­kanélküli volt. Katona József közölje milyen címre küldhetünk értesítést levélben. SZERDA ÁLLANDÓ MtSORSZAMOK. 6.40: Ébresztő. — Torna. — 7.00: Hírek. — Közlemények. — Étrend. — Hanglemezek. — 10-00: Hírek. — 11.10; Nemzetközi vizjelzöszolgálat. — 12.00: Fohász. — Himnusz. 12.40: Hinek. — 13.20: — Időjelzés, vízállásjelentés, — 14.40: Hírek. — 14.45: Műsor- ismertetés. — 15-00: Arfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.45: Időjelzés, hírek. — 17 00: Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 19-00: Hí­rek magyar német és román nyelven. — 21.40: Hírek. — 23.00: Hírek német, olasz, angol, fran­cia és eszperantó nyelven. 24.00: Hírek. VÁLTOZÓ MÜSORSZÁMOK: 10-20: Emléke­zés Tóth Bélára. — 10.45: Az akropolis árnyéká­ban. — 12.10: Hanglemezek. — 13.30: Rádiózene­kar. — 15.20: Weidinger szalónzenekar. — 16.15: Diákfélóra. — 17.15: Hörömpő- Janka és Teleki Sándor magyar nótákat énekelnek. — 18-00: Tarr László dr. Finnország függetlenségi harcai. — 18 20: Honvédműsor. Az Operaház október 7-i j előadásának közvetítése hanglemezről. A bo’ygó I hollandi. — 22.10: Szórakoztató zene. — Bolgár újságírók utaztak a keleti frontra. Szófiából jelentik: A német főparancsnokság meghívására bolgár újságírók indultak kedden útnak Németországba a keleti arcvonal megte­kintésére. Nikolajeff miniszter, bolgár sajtóigaz­gató is elkíséri a csoportot. — Mérgeskígyókat importál Németország Bosz­niából. Berlinből jelentik: Boszniából és Herce­govinából élő mái geskígyókat szállítanak a Né­met Birodalomba. Gondos * csomagolásban ér­keznek majd a veszedelmes szállítmányok Né­metországba, ahol a különböző tudományos In­tézetek már várják ezeket a rakományokat A német vegyészek elhatározták, hogy olyan szé­rumot készítenek, amely minden fajta vipera marását hatástalanítja, ami csak Németországban előfordulhat. — Lázadás egy angol gyűjtőtáborban. Amsz­terdamból jelentik: Az angol hírszolgálat jelenté­se szerint lázadás tört ki egy angol gyüjtőtábor- ban. Ezért az itt internált bányamunkásokat kü- lönzárkákba kellett tenni. Nemsokára egy 14- melletti börtönbe szállítják őket. — Szakaszvezetői egyenruhában szélhámosko dik egy férfi. A Róbert Károly-körúton lévő 10-es számú helyőrségi kórház jelentette a fő­kapitányságnak, hogy többen keresték a kór­házban ott állítólag betegen fekvő hozzátarto­zóikat. Sok hadbavonult hozzátartozóinál ú. 1. megjelent egy szakaszvezetői egyenruhába öl­tözött férfi és közölte velük, hogy rokonuk, vagy hozzátartozójuk a 10-es számú helyőrségi kór­házban fekszik sebesülten, úgy hogy egyelőre még nem lehet meglátogatni, de ő el tudja in­tézni, hogy ruhát és élelmet vihessenek neki. Később derült ki, hogy szó sincs arról, hogy hozzátartozójuk a kórházban lenne. A rendőrség kéri, ha a szélhámos valahol újra jelentkeznék, adják át a legközelebbi rendőr őrszemnek. » — 80 bolsevistát vettek őrizetbe Svédországban. Stockholmból jelentik: A múlt szombaton Svéd­országban őrizetbe vett bolsevistákon kívül a svéd katonai hatóságok a vasárnapra virradó éj­szaka további tizenöt embert vettek őrizetbe, akik két kis csónakon Gotland szigetén kötöt­tek ki. A szombaton és vasárnap éjszaka őri­zetbe vett bolsevisták száma nyolcvan . Rész­ben katonai, részben polgári személyekről van szó. Orvosi vizsgálat és egészségügyi Intézkedé­sek megtétele után a katonákat internálták, a ci­vileket pedig a polgári hatóságnak adták át. — Megskalpolta a szekér. Berlinből jelentik: Különös szerencsétlenség történt Gladenbach né­met községben. Egy asszony a szénapadi ásón dol­gozott és sarjut rakott le a lent álló szekérről. Hirtelen elvesztette egyensúlyát és lezuhant Esés közben a szekérbe akad haja valósággal lerán­totta egész fejbőrét. Gyorsan kórházba szállítot­ták, ahol a szerenosétlenül járt nő „skalpját" ügyesen visszavárták. — A kannibálokat a nílusi hadseregbe oszt­ják be az angolok. Rómából jelentik: Az Ex­change Telegraph tudósítója szerint az angolok a Fidzsi-szigetek kannibáljait is besorozzák ka­tonának és ezeket a vadembereket a görög, szerb, dán és lengyel menekültekből és délafrikai csa­patokból álló „nilusi-had9ereg”-be osztják be. — Házasság. Dr. vitéz Tóth László m. kir. te­lepi tesügyi fogalmazó és dr. Nitsche Hermin orvos f. évi október hó 8-án, szerdán este 7 órakor tartják esküvőjüket a krisztinavárosi plé­bániatemplomban. h—— I ii, Gelencze, Háromszékmegye. A levelezésben feltüntetett fakitermelő vállalatot ismerjük. Ada­tait ki fogjuk vizsgálni és alkalomadtán foglal­kozunk vele. — Nyíregyházai fakereskedő. Jo­gos panaszát szóvitettük. Nincs olyan ok, amely miatt meggyőződése» nemzetiszocialista a Nyilaskeresztes Párt tagja maradhat HAng laüot zárt lat az utóbbi bclekbein a NHHashcreazIcs Pórit A Pesti Újság október 6-i számában cikket közölt, a Magyarság Útja és a Magyarság között lefolyt sajtóvitával kapcsolatban. E cikkében leszögezte azt az álláspontját, hogy testvérharcban nem kíván résztvenni, mint ahogy nem is vett részt soha. Cikkének megjelenése után alig huszonnégy órával már burkolt támadást intéz a Magyar Nemzetiszo­cialista Párt ellen. „Nincs az a sérelem — írja —, amelynek orvoslását a meg- győződéses nemzetiszocialista kilépésben keresheti”. Nem óhajtunk ez alkalom­mal részletes vitába bocsátkozni a Pesti Újsággal, de rá kell mutatnunk arra, hogy ezzel az állítással szemben mi a valóság. A valóság az, hogy nincs olyan ok, amely miatt meggyőzödéses nem­zetiszocialista olyan pártban maradhat­na, amelynek vezetősége ténykedésében nem a nemzetiszocialista alapelvek sze­rint jár el. A Pesti Újság azt az állítást is meg­kockáztatja, hogy o Nyilaskeresztes Párt az utóbbi időben hetenként közel ötven- szer annyi párttagot zárt ki soraiból, mint amennyien önként kiléptek. Nem tudjuk, hányadán állnak a Pesti Újság­nál a nemzetiszocialista igazmondással, de ha nem hazudnak, akkor a fenti mon­datból világosan az következik, hogy az elmúlt hetekben több százezer embert zártak ki a Nyilaskeresztes Pártból. Mint köztudomású, csak Győr várme­gyében több mint ötezer nyilaskeresztes- * párti testvér csatlakozott a Magyar Nemzetiszocialista Párthoz. Ha csak ezt a számot vesszük alapul, akkor is 250.000 a Nyilaskeresztes Pártból kizárt tagok száma. Ejnye, ejnye, Pesti Újság, egy kicsit jobban vigyázzunk, ha már úgysem írjuk meg az igazat... — Halálozás. Lipovecz Iván, a soproni kato­likus elemi iskolák központi igazgatója meghalt. — Zsizsmann Rezső, a kolozsvári állami zene­konzervatórium igazgatója kedden reggel 57 éves korában hirtelen elhúnyt Temetése csütörtökön lesz. — Goszleth Gyula fényképész október 5-én délelőtt 10 órakor, életének 64-lk, házasságának 36-lk évében elhúnyt. Folyó hó 7-én a Kere­pesi-temetőben helyezik örök nyugalomra. Az engesztelő szentmiseáldozatot folyó hó reggel 9 órakor a Szent Domonkos-rendi atyák Thököly- úti plébánitemplomában mutatják; be. — Héjjá Pál dr. őrnagy-orvos kedden a József főherceg szanatóriumban meghalt. Holttestét csü­törtökön délután négy órakor szentelik be és utána Kovásznéra, szülőfalujába szállítják, ahol szombaton helyezik a családi sírboltban örök nyugalomra. — ifj. dapsai Dapsy Árpád joghallgató, néhai dr. Dapsay Béla gömörvármegyei főszolgabíró 19 éves fia október 5-én meghalt. Temetése 7-én, kedden délután volt a Kerepesi-úti temető ha­lottasházából. A Dapsay, a Halla, a Harkányi, levkóczi és késmárki Moesz, a bcsnyöi ,Stamm é» a rozsnyóbányal és budaméri Uházy családok gyászolják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék