Makói Ujság, 1939. április (5. évfolyam, 75-98. szám)

1939-04-01 / 75. szám

Ara 8 fillÉP. Szombat, 1939 április 1. V. évfolyam 75. azáp. Oscrkeutiség te klaiéhlvatal: Makó, Sssgedi-s. L POLITIKAI NAPILAP Báüiatésl árak: helyben házhoi hordva, vagy vi­seleien 88. Kiadja » Makó! Friss Újság nyomda- ás Ftaerkesaté: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán klldve egy hétre 56 fillér, egy bóra lafUadóYállalat. Hirdetések felvétel* este 8 éráig' Felelős sserkesaté: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 F 40 Ml. Hirdetések díjszabás szerint közöl tetne»i Hétfőn véglegesen berajzolják a térképre a végleges magyar-szlovák határvonalat Nagyjában kész a megállapodás. MTI. A magyar és a szlovák de­legáció ma délben 12 órakor a m. kir. külügyminisztérium!) n Vflrnle János rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszter elnöklete alatt ülést tartott. A szlovák delegáció bejelentette. hogy e magyar javaslatot tárgyalási alapként elfogadja. A két delegáció szakértői délután 5 órakor ülnek össze az uj határvo nal megállapítása végett. J! ma délutáni ülésen a magyar-szlovák határmeg állapitó bizottság szakér­tői nagyjában megállapod­tak a vitás határ megvoná­sa tekintetében. A szakértők hétfőn újabb ülést tartanak, mikor is a részletes határt fogják a térképen megvonni. Anglia bátran kiáll a lengyel függetlenségért! Franciaország veletart. (Bár Lengyelországot egyelőre senki és semmi, nem veszélyezteti.) A Szovjetet is bekapcsolják a védelmi szövetségbe. Londonban pénteken délelölt futó- | tűsként terjedt el az a hir, hogy a lengyel kormány a péntekre virradó éjszaka Reczinsky gróf londoni len­gyel nagykövet utján közölie az an goi kormánnyal: hajlandó elfogadni ez angol javaslatokat, amelyek mész- szemenö garanciát ajánlottak fel Len gyelországnak és Romániának eset leges indokolatlan támadások ellen. A lengyel kormánynak ez a bejelen­tése lehetővé tette, hogy a miniszter tanács úgynevezett külügyi bizottsága már a kora délelőtti órákban össze üljön és végleges tormába öntse a garancíanyilatkozatot, amelynek par­lamenti ismertetését először a kora délutáni, ezután pedig a késő dél­utáni órákra jelentették be. A minisztertanács külügyi bízott ságának értekezletén úgy döntöttek, hogy a garancianyilatkozat nagy je lentőségére való tekintettel a kora délutáni órákban teljes ülésre ül össze a minisztertanács és formailag is jóváhagyta a lengyel válasz alapján kidolgozott kománynyilatkozet vég leges szövegét. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) London. Az angol alsóház ma délelőtti ülésén a munkáspárti ellen­zék helyettes vezére, Greenwood fel­világosítást kért Chamberlain minisz­terelnöktől az európai helyzetről. Chamberlain a délutáni ülésen a kö vetkező nyilatkozatot olvasta fel: — A Lengyelország ellen tervezett állítólagos támadásról szóló hiresste lések tekintetében a kormány nem kapott hivatalos megerősítést, ennél fogva nem kívánható, hogy a kor mány ezeket a híreszteléseket Igazak nak fogadja el. — Az angol kormány általános politikája a kővetkező: Allandóai j pártoljuk, hogy az ellentétek az ér­dekelt felek közt szabad tárgyalás utján intézlessenek el. Ellentétek fel­merülése esetén csak ezt tekintjük természetes éa helyes eljárásnak. ! Meggyőződésünk, hogy nincs olyan kérdés, amelyet békés utón ne le hetne megoldani és nem látjuk indo koltnsk, hogy erőszakkal vagy erő­szakos fenyegetésekkel helyettesítsék a tárgyalások módszerét. — Amint a Ház bizonyára tudja, bizonyos tanácskozások vannak fo­lyamatban más kormányokkal. Hogy addig is, amíg ezek a tanácskozá­sok véget nem érnek, teljes szaba­tossággal leszögezzük az angol kor mány álláspontját, ezennel bejelen tem a Háznak, hogy ezen időszak alatt — tudniillik amíg a fenácsko- záeok folynak — olyan cselekmény esetén, amely a lengyel függetlensé­get világosan fenyegetné és amellyel szemben a lengyel kormány a teljes haderejével való ellentállást létérde­kének tekintené, az angol kormány kötelezettnek érezné magát arra, hogy haladéktalanul megadjon a lengyel kormánynak minden hatalmában álló segítséget. — Az angol kormány ilyenirányú biztosítékot nyújtott a lengyel kor­mánynak. Hozzátehetem, hogy a francia kormány felhatalmazott annak világos kijelentésére, hogy Francia ország álláspontja ebben az ügyben ugyanaz, mint az angol kormányé. A nyilatkozat felolvasása után a munkáspárti Greenwood ezt mondta : — A Ház bizonyára tisztén látja azokat a lehetőségeket, amelyek a miniszterelnök nyilatkozatából előáll­hatnak. Lehetséges, hogy ennek a következményei époly sorsdöntőén fontosak lesznek, mint ezé a nyilat­kozaté, amely negyedszázaddal ez­előtt hangzott el ebben a Házban. — Kérdem a miniszterelnök urat, hogy az imént felolvasott nyilatkozat első lépésnek tekintendő e s támadás elriasztására vagy feltartóztatására irányuló politika fejlesztése felé s ha igen, tesz-e a kormány haladéktala­nul tevékeny és erélyes lépéseket, hogy más hatalmakat is az ehez való csatlakozásra bírjon, beleértve a Szov­jetköztársaságot a többi nagy és kis hatalmakkal hgyütt? Törekszik e orra a miniszterelnök, hogy az együttmű­ködés lehelő legnagyobb mértékét biztosítsa a béke megvédése érdeké­ben és megfontolja e most annak kívánatos voltát, hogy mindazokat a hatalmakat, amelyek valószínűleg a béke oldalán sorakoznak fel a Iá madóval szemben, értekezletre hivja össze ? Chamberlain igy válaszolt: — A nyilatkozat, amelyet felol­vastam, csak arra az ideiglenes idő­szakra vonatkozik, amelyet bejelen tettem- Az angol kormány egyébként tanácskozásban áll különböző más hatalmakkal, beleértve természetesen a szovjet kormányt is. Lord Halifax külügyminiszter ma délelőtt fogadta a Szovjet londoni nagykövetét, aki­vel nagyon kimerítő megbeszélést lolytatotl. Nincs kétségem aziránt, hogy a szovjet kormány teljes mér (ékben megérti és nasyrabecsüli azo kai az elveket, amelyek alapján cse­lekszünk. Amint a Ház tudja, a jövő héten Beck ezredes lengyel külügy­miniszter látogatását várjuk. A len­gyel külügyminiszterrel tanácskozni fogunk különböző rendszabályokról, amelyeket azért foganatosítunk, hogy az együttműködés lehető legnagyobb mértékét halmozzuk fel azon erőfe­szítések érdekében, amelyek célja egyszersmindenkorra véget vetni az esetleges támadásnak. Greenwood: Ami az értekezlet illeti, szívesen látná e a minin er- einök az összes hatalmak együttmű­ködésének legnagyobb mértékét, bele­értve Szovjetoroszorezégot is? Chamberlain : Igen I Örömmel üd­vözölnénk az együttműködés legna­gyobb mértékét. Az értekezlet kérdé­sében egyébként nézetem szerint csak a gyakorlati célszerüléség az irényedó és nincsenek elméleti né­zeteink és ha az értekezlet bizonyul a legcélszerűbb eszköznek, haladék­talanul ahoz folyamodunki ellenkező esetben más eszközöket választunk. Morgen: Megnyugtathatja-e a mi­niszterelnök a Házat, hogy köztünk és Szovjetoroszország közt nincsenek úgynevezett világnézeti akadályok ? Chamberlain : Igen I Habozás nél­kül megadhatom ezt a biztosítékot. Edén volt államtitkárának indítvá­nyéra ezután ax alsóház Chamber­lain nyilatkozatának részletes vitáját hétlőre halasztotta azzal az indoko­lással, hogy aligha történik addig újabb esemény, a jelen kényes kö­rülmények közt pedig a vita többet érthat, mint használhat. Ifjú Henderson aziránt érdeklődött, lett e a német kormány lépéseket a lengyel kormánynál ez ellentétek bé­kés megvitatása érdekében ? Cham­berlain ezt felelte: Erről nincs tudo­másom. A munkáspárti képviselők, de a többiek is lolkesen hangoztatták, hogy készek harcolni a hazáért és követni Chamberlaint. Az ülés ezze! véget is ért. Huss pengő a vagyon- váltság búza éra. Budapest. A pénzügyminiszter a mezőgazdasági ingatlanok vagyon- vállsága fejében fizetendő búza érái a földmivelésügyi miniszterrel egyet­értőig áprilisra szóló érvénnyel mé­termázsánként 20 pengőben állapí­totta meg. Vásároljon Iritz Övegesnél. Ha megaknrja spórolni portóköttségeU, akkor sorsjegyet e...PSÍk Vegyen Arad Csanádi Gazdasági Takarék- pénztár Húzás április 4. és 5-én. 507 V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék