Magyar Jövő, 1937. április-június (19. évfolyam, 72-145. szám)

1937-05-02 / 99. szám

в HZCYKBJOVO Vasárnap, 1937. évi május hó 2. Szőnyeg, függöny, csipkeszőfd magyar perzsa, torontáli szőnyegek linóleumok óriási választékban, legolcsóbb SZdROtf ÜTŐ Sí ©ül ROSCnbCr^ $ZŐnQ€f|liálban Széchenyi ucca 22. TaNo6gíO§SágÍ HílCl ! — Azt hiszem ez nem felel meg önnek! — mondotta az igazgató úr! Biztos volt a dolgában! Az uccán azután megjegyezte ál­­lástkereső barátunk. — Ilyen állapotok mellett azután nem csoda, ha a fiatalság szélsősé­ges politikába sodródik! Az ifjúság­nak a politika csak kulissza a ke­nyérkeresethez és az elhelyezkedés­hez! Egyszer be kell, -hogy lássák azok is, akik mindhatni érdemtele­nül jogokat és védelmet kapnak mintegy nemzeti ajándékképpen az államtól, hogy a kötelességekből és az áldozatokból is ki kell, hogy ve^ gyék a részüket. , 1 Aztán elbúcsúztunk. Ö megy to­vább a maga kálváriáján, neki a kiszámíthatatlan holnapnak, fenye­gető gondnak... Mi pedig nem tehetünk egyebet, minthogy az illetékesek figyelmébe ajánljuk a megszívlelendőket, bár eljutnának oda, ahol _ több a nap­fény, mint az árnyék és több a ka­caj, mint a könny, mert sosem lehet tudni, mit hoz a holnap, és az el­­gurult kocka hol áll majd meg!... Elzák László. RÁDIÓ wssssssmBs&msssBsm Vasárnap. BUDAPEST I. 8.45: Hírek. 9.10: Rádióüzenetetk a Nemzetközi Vásár­ról. 10: Egyházi ének és szentbe­­széd az Egyetemi templomiból. 11.15: Evangélikus is ten tisz tel et a Deák­téri templomból. 12.20 : Pontos idő­jelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 12.30: Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárról. 2: Lakatos Tóni és Laka­tos Misi cigányzenekara. 2.45: „A szőlőifőbb rovarkártevői s az ellenük való védekezés.“ 8.30: Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. 5: A rádió szalonzenekara. 6Л0: A Ferencváros —'Újpest bajnoki labdarugómérkő­­zés második félidejének közvetítés® az FTC pályáról. 76 Hanglemezek. 7.30: „Rákóczi Ferenc szenvedése és megdicsőülése.“ Vitéz Málnási Ödön előadása. 8.30: „A Virágember.“ Dráma 1 felvonásban. 9.15: Hírek, eporteredmények. 9.40: Közvetítés a Budai Kis Royal étteremből. Per­­tis Jenő és cigányzenekara muzsi­kál. 10.40: Az Operabáz tagjaiból alakult zenekar. 0.05: Hírek külföl­di magyarok számára. BUDAPEST IL 12.25: A Rákőczi­­sízobor leleplezése. 12.30: A Mária Terézia L bonv. gy. e. zenekara. 4: Vásárhelyi Magda zong., Száutó Jenő hegedül, zongorakísérettel. 5: Forrai Miklós kamarakórnsa. 5-25: Benedek Marcell előadása. 7.40: Az Erdélyi Férfiak Egyesülete dísz­hangversenyének közvetítése a Ze­neművészeti Főiek, nagyterméből. 8.55: Hírek, lóverseny eredmények. Hétfő. BUDAPEST I. 6.45: Torna. Utána Hanglemezek. 7.20: Étrend, közlemé­nyek. 10: Hírek. 10.20: Mik las osz­trák szövetségi elnök és felsége ér­kezése és bevonulása. Közvetítés a Keleti-pályaudvarról és a. Mussoli­­ni-térről. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból. 12.05: Miklas osztrák szövetségi elnök megkos.zo-Két éve lesz nyáron, hogy Göm­bös Gyula családjával meglátoga­tott bennünket pilisszántói ottho­nunkban. Ugyanakkor nyitotta meg a Dobogókőre vezető útat, a ..Ma­gyar reménység útját“. Akkor ő és vele együtt sokan azt . reméltük, hogy az az út, melyen ő halad, visz bennünket a Reménység utján a szebb, jobb jövő felé. Talán ó maga sem tudta még akkor, hogy a nagy kaszás ott ólálkodik körülötte es alig pár hónap múlva elviszi pt az ország éléről és szerettei köréből. Sajnos, hogy a Végzet beleszólt szép terveibe. Ezek közt szerepelt elsősorban a közép nemesi osztály talpraállítása, melyben fanatikusan hitt és bízott. A háború utáni nagy lehetőségek a gazdagodás felé, a földbirtokos osztályt meggondolat­lanságokba vitte bele. Azokból az általunk ösmeretlen szavakból csak egyet tanultunk meg és az a „hossz“ volt. Mindent erre az egy szóra tet­tünk fel és amikor egyszerre egy újabb szó ütötte fel a fejét, melyet idáig soha sem hallottunk és így erre berendezkedve nem voltunk, a „bessz“ már sokakat a reménytelen­ség szélén talált. Ekkor jött Gömbös Gyula, aki kinyújtotta segítő kezét és nem egy földbirtokos barátunk neki köszönheti, hogy ősi földjén kiizködve bár, de reménykedve egy jobb jövőben, túrja a földjét. Ezekben a gondolatokban búcsú­zott el tőlünk, midőn pilisszántói kúriánkat elhagyta és meghívott tétényi otthonába. Sajnos, ennek a meghívásnak sokáig eleget tenni nem tudtunk. De most e tavaszon a Gömbös-család egy jóbarátjával meglátogattam azt a helyet, melyet Gömbös Gyula mindenekfelett leg­trúziza a nősök emlékkövét. 12.40: Hírek. 110: Pontos időjelzés, idő­járás- és vízállásjelentés. 1.15: Rá­dióüizeneteik a Nemzetközi Vásárból. 2.40: Hírek. 8: Ánfolyiamihírek, piaci árak, élelmiszerárak. 3: Rá­­dióüizeníetk a, Nemzetközi Vásárból. 4.45: Hírek. 5: Szendy Lajos zongo­ra-humorista 'Számai. 5.30: Szász Ila csevegése a Nemzetközi Vásár­ról. 6: Horváth Gyula és cigányze­nekara. 7: Stílustörtéueti előadás. V. rész. 7.50: Budapesti Hangver­seny Zenekar. 8.20: „A gyermekvé­delem időszerű kérdései.“ Albrecht királyi herceg előadása. 9.10: Hí­rek. 9.30: Győri-trió. 10: Időjárás. 10.36: Hanglemezek. 11: Hírek né­met nyelven. 11.10: Közvetítés a Duniapalota-sizállőból. Jávor Sán- j dór jazz-zenekara játszik. 0.05: Hí- | rek külföldi magyarok számára. BUDAPEST П. 1.15: Állástalan Zen. Szimf. zenekara. 4.15: Hangle­­, mezek. 6.30: Német nyelvoktatás1. 7: I B. Fehér Miklós (hegedű), és No- I váiki László (írnélyhegdíi) zongora- I műsora. 7.50: Heltai Nándor elő­adása. 8j20: Hírek. jobban szeretett. Téténydisznófő ál­lomáson autó várt ránk, mely rö­vid 5—6 pere alatt elröpített ben­nünket a Gömbös-kúriába. A ház mély gyászát messziről hirdette egy fekete lobogó, melyet a tavaszi szél á búsan lengetett. A bejárat ajtajában i fekete ruhás, szőke leány fogadott | s a mély gyásza dacára is ott csil- 1 lopott- a szemében a fiatalos báj és * remény. Pár pillanat múlva megje- \ lent a ház gyászbaborult úrnője. [ Ö már csak gyermekein keresztül j reménykedik. Ö a múltnak él és ? férje emlékéinek. Egyetlen célja és [ ez_minden szavából kitűnik. Tétényi f minél szebbé tennni, hogy férje cm- i lékét is minél melegebben meg- » őrizze. lő holdon terül el a híres barac­kos, melynek zamatos gyümölcse külföldön is nagy hírnévre tett szert. Ezenkívül van még 5 hold szőlő, mely különleges fajtákkal van betelepítve. Húsz holdon mező­­gazdaság folyik. Messziről látni a vörössálakos tenniszpályát, hol gyermekei köbében gyakran elszóra­kozott és amelyet majd tavaszi és nyári délutánokon a fiatalság .jó­kedvű csoportja, fog ellepni. A ház olyan, mint gazdája volt, puritán, de végtelen barátságos. A pipázó a legnagyobb szoba zöld bú­bos kemencével, mely azonban csak kívülről az, belül a legmodernebh fafütéses berendezéssel. Körülötte padok puha párnákkal és a tavaszi nap dacára jól esett e meleg helyre húzódni. Az íróasztalon áll a ház urának mellszobra. Nem messze tőle egy hatalmas rádió, melynek egy évig nem szabad megszólalnia. Az asztalon Hitler kancellár fényképe ezüst rámában, mintegy hirdetve Oksójiázhelgek A volt Guttmann-féle textilgyár telkei — Győri-kapui régi vámtól 3 percnyire — folytatólagosan parcellázásra és kedvező feltételek mellett (48 havi részlet) eladásra kerülnek. A terület fásított utakkal és vízvezetékkel van ellátva, ф Előjegyezni lehet a Nemzeti Hitel intézet rt. miskolci fiókjánál telefon 2—46, vagy a telepfelügyelönél, Ferenc ucca 2/a szám A telek vevői előnyös feltételű építési kölcsönt kaphatnak. alatt. Látogatás a Gömbös-kúrián i Irta : Baross Endréné sz. Bulyovszky Ilona Megnyílt a Népkerti Vigadó terrasza Miskolc legkedvesebb üdülő- és szórakozóhelye. — Cigány z’e ne és leventezenekar. — Kitűnő konyha, jó italok. — Menü­rendszer» olcsó órak t; még most is azt a barátságot, mely! a két államférfi között volt. Látva e két hatalmas férfi arcot, gondola­taim visszarepültek egy szomorú októberi napra, midőn Münchenből a rádió hullámai elhozták hozzám azt a feledhetetlen szomorú dalt: „Ich hatte einem Kameraden“. Alkalmam nyílt a ház többi részét is megtekinteni. Egy bájos leány­­szoba magyar stílusban. A ház úr­nőjének szobája barátságos és me­leg. A harmadik szoba ajtajában hangtalanul és lehajtott fővel áll­tunk percekig. Mintha egy kápol­nába léptünk volna be, oly mély csend volt körülöttünk. De mégis — mintha a ház ura ott lett volna, csak éppen kinézett a barackosába, ahol most serényen folyik a fák metszése. Jellegzetes zöld kalapja a zerge sörtével a kanapén. íróaszta­lán még a tolla szinte nedves, ahogy letette. Ágya felett Luther Márton képe, friss virággal. Egy kényel­mes, lágy karosszék, melyben már betegen, de szeretett hazáján töp­rengett, előtte friss virág. Minde­nütt, de különösen a szobában érez­ni, hogy a ház ura, a szeretett férj es édes apa ott van, ha nem is tény­leg, de — emlékben, Az idő gyorsan elrepült e meleg, kedves körben. Midőn elbúcsúztunk, esteledett és szürkés homály borult a tájra, de a ragyogó tavaszi nap utolsó sugarai még visszavetődtek es mi haladtunk tovább egy szebb, ЛоЬЬ jövő felé a megkezdett Magyar reménység útján. Rock Aladár Ügyvédi Társaság alakul raisolcon Miskolc, május 1. A miskolci ügyvédi kar tagjai, között mozgalom indult meg, hogy a Kamara korán elhunyt kiváló el­nökének emlékét egy ügyvédbaráti társaság alapításával örökítsék meg. A Társaság célja az ügyvédi hagyományok ápolása, az ügyvéd­ség társadalmi súlyának emelése, emelkedett szellemi ügyvédi kőz­etet teremtése, a magyar ügyvéd­ség nemzeti hagyományainak ápo­lása és a revíziós jog tudományos és gyakorlati művelése. Az új ügy­védi Társaság iránt már most szé­leskörű érdeklődés mutatkozik. A Társaság tagjai a kamarai közélet­ben , mint Ügyvédi Kamarai Közép­párt fognak közérdekű működést k'fejteni. Felhivái a 22 — 50 éves mag?ar 4*1 at*, polgár férfi* khox ! Azok a katonaviselt 22-től 50 éves magyar állampolgárok, akik a tel­jesített katonai szolgálattal össze­függő magáncélú igazolásokra szol­gáló keménykötésü Igazolvány! Lappal még nem rendelkeznek, azok átvétele céljából a lakhelyük sze­rint illetékes járási (városi) nép­­gondozó kirendeltségeknél jelent­kezzenek. Jelentkezni lehet legké­sőbb 1937 május 15-ig hétfőn, szer­dán és pénteken 11-től 13 óráig a Testnevelési és Népgondozó Kiren­deltségnél Miskolc, Soltész Nagy Kálmán ucca 2. П. 3. Katonai ügyosztály.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék