Modellezés, 1962 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1962-01-01 / 1. szám

*. * MODELLEZÉS A MAGYAR HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG LAPJA A címképen: Suhoi Delta, szovjet védőva­dász, földi és légi célo­kat támadó szárny alatti keresőfejes rakétákkal A TARTALOMBÓL: Jöjj közénk! Loopingtól az AMA fi­gurákig Sólyától a célvonalig Gőzhajó Beszámoló a CIAM ülé­séről Körrepülő modellek XI. Eu rópaba jnoksága Hurrican, sebességi hyd- rógllzer Rejtvényoldal A közeljövőben a klubok között szétosztásra kerül a 2,5 cma-es káttengelyvéges RECORD autómodell motor újabb 50 darabos sorozata. A motorhoz a jól bevált félkész modell, ill. azzal megegyező, vagy lapunk múlt évi számai­ban közölt 2,5 cm3-es autómo- dellekhez hasonló modellek építhetők. Ä klubvezetők szokásos év­végi továbbképzésén az egyik előadó megígérte, hogy főleg hajómodellezők számára hasz­nos ún. „Hamburgi görbevonal­zó sorozat” rajzát a jobb fel­használhatóság miatt a febru­ári számunk mellékletén fog­juk közölni. A hajó- és autómodellezés 1962. évi országos versenyei­nek időpontjai: június 30 — jú­lius 1 Balatonföldvár, Országos Vitorlás Hajómodell bajnokság. Sz ERKESZT ŐSÉC/ PoSTÁJA mmmmmmmmmmmmmmnmam gőleges nyolcas, valamint a nyolcas a fej felett vezetve. Alker Béla, Budapest. A zárttéri világbajnokságon a modellek legnagyobb része vékony dróttal volt kimerevltve. Erre a célra az ún. „Tungsten” vagy „Nichrom” drótot használták, melynek vastagsága mindössze 0,23 (huszonötezred) mm. Az Ilyen hu­zal súlya alig valamivel több mint a hajszáié. Megyeri Károly, Sárvár. A régebben használt különféle termikíékeket, mint ejtőernyő, fék­lap, stb. az Idők folyamán teljesen kiszorította a ma már kizárólago­san alkalmazott felbillenő vízszin­tes csillapító. A felblllenés mértéke általában 30—10°. Az ön által aján­lott szárnyfelbillenés is megfelelne, kivitelezése azonban sokkal bonyo­lultabb lenne, így nem érdemes kí­sérletezni vele. Kiss János, Sárospatak. A tapasztalatok szerint a szaba- donrepülő gumlmotoros modellben elhasznált Pirelli vagy Brown rub­ber gumit még fel lehet használni zárttéri modellbe. A gumit azonban felvágás előtt gondosan meg kell vizsgálni, .hogy a széleken nlncs-e kezdődő, repedés. Molnár József, Veszprém. Festékszóráshoz, vagy lakkoz hoz kis mennyiség esetén Jól hasi nálható a közönséges parfőmször fúvócső is. A fújandó festéket meg felelően fel kell hígítani, után egyenletes fújással kb. 30 cm u volságból visszük a felületre. V gyázni kell, hogy nyál ne kerüljói. a lakk közé, mer ez nltró és eellon lakk esetében azonnal kiíehéredés- hez vezethet. Salamon Zoltán, Budapest. A forgószelepes motoroknál a karter hátsó felén a tengely által forgatott szelep vezérli a szívást. A korszerű nagy fordulatszámú mo­torok átalában ezzel a megoldássá készülnek. A dugatyú álta vezérelt szivású kétütemű modell motorok a legkisebb teljesítményű ek, ilyeneket ma már csak ritkái készítenek. Lugosl Tihamér, Budapest. Kérésével forduljon az MHS Mo dellezésl osztályához, Budapest. V Beloiannisz utca 16. Az Időmérő biztosi vizsgát Is leteheti ott, élű zetes megbeszélés után. Faragó Dénes, Nagykőrös. örömmel vettük hozzánk intéze' sorait, mert kérését minden nehé ség nélkül teljesíthetjük. A mode lek építéséhez sok sikert kivánun Június 22, Debrecen, légcsava­ros sebességi hajömodellek or­szágos bajnoksága. Augusztus 4—5 Budapest, vízcsavaros se­bességi és rádióirányítású hajö­modellek országos bajnoksága. Augusztus 26, Szolnok, önjáró hajömodellek országos bajnok­sága. Augusztus 26, Szolnak, önjáró hajömodellek országos bajnoksága. Szeptember 1—2 Budapest, autómodellek orszá­gos bajnoksága. Valószínűleg több országos bajnokságunkon külföldi versenyzők is elin­dulnak. * 1962-ben az Európai Hajó- modellező Szövetsége nem ren­dez Európa Bajnokságot, csak nagyobb nemzetközi versenyek kerülnek lebonyolításra a ha­jómodellező sportágban. Élőn láthatólag az 1963-as Európt bajnokság Párizsban lesz. Tragikus hirtelenséggel elhúnyt Dominik György sporttársunk. Dominik György sporttárs, mii az MHS Palotai Spor szerárugyár versenyzőt tagja volt 1961-ben vitorlás hajómodell válogatott keretnek ' í Több országos, illetv* budapesti versenyen én el kiváló eredményeket Részvéttel és fájdalom» mai búcsúzunk tőle. 4 w Kiss József, Győr. Lapunk új formáján belül az ön kívánságait Is kielégíti majd. Már ebben a számunkban is találhat kez­dő modellezők részére tervrajzot, negyedévenként, pedig mellékletek formájában adunk majd közre megépítéshez Jól használható terv­rajzokat, a repülő hajó és autó­modellezők részére egyaránt. Turcsán József, Budapest. Autómodell tervrajzot valószínű­leg márciusi számunkban fogunk közreadni. Az első Ilyen előrelát­hatóan az egyik legjobb magyar 10 cm;,-es sebességi autómodell terv­rajza lesz. A nagy autók rajzait — melyek a modellezés szempont­jából érdekesek — időnként to­vábbra is közölni fogjuk. Szűcs Pál, Szombathely, örülünk, hogy a történelmi hajó- modellek építéséhez és a tervrajz­kérdésben segítséget tudtunk adni. Az építés során felmerülő kéme­sekben — ha tudunk — szívesen segítünk. Szabó István, Budapest. Lapunk a közeljövőben új cikk­sorozatot kezd az egészen kezdők alapismereteinek oktatására. Ezzel kapcsolatban közölni fogjuk több egyszerű, majd később néhány verseny modell egészen aprólékos és részletes tervrajzát is. Telkes József, Debrecen. Műrepüléshez a legjobban bevál­tak az 5—7,5 cm-t-es motorok. Hő- légsugaras motorral mürepülni rendkívül nehéz és veszélyes. A legnehezebb és leglátványosabb mürepülő figurák a lóhere, a füg­-KLUBHÍREK. Autómodellezőink az elmúlt évben Moszkvában is nagy si­kert értek el. A nemzetközi verseny csapatversenyét nyer­ték meg, sok értékes egyéni helyezéssel. A hires cár puska mellett most bemutatjuk a magyar csapat két nagyágyú­ját Katona Gézát és Czifra Lajost.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék