Mohácsi Uj Hirlap, 1914 (3. évfolyam, 1-21. szám)

1914-01-04 / 1. szám

/ *r / m ni. évfolyam. Mohács. 1914. január 4. Vasárnap. 1. szám. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: EGY ÉVRE .. .. 8 K. NYILTTÉR PETIT SORA 50 f. FÉL ÉVRE .. .. 4 K. HIRDETÉS árszabás szerint- NEGYED ÉVRE 2 K. SZÁMA 10 FILLÉR. Rodikflic és független társadalmi hetilap. Felelős szerkesztő RÁTKAY ISTVÁN. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: MÉSZÁROS-UTCA TELEFON 112. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. KÉZIRATOKAT NEM ADUNK VISSZA. Lapunk mai számához pos­tautalványt mellékeltünk és kérjük mindazon vidéki előfi­zetőket, kiknek előfizetése ja­nuár 1-vel lejár, hogy előfi­zetéseiket mielőbb megújítsák, nehogy a lap szállítása fenna­kadást szenvedjen. Mohács képviselőtestülete kizggfllésezett. December 30-án rendkívüli közgyűlés tartatott a városhá­zán. A tárgysorozat egyes pont­jai közül megemlítésre méltó, hogy a biró elbúcsúzott a kép­viselőtagságukat vesztett város­atyáktól. A Korona szálló bér­letátruházását tudomásul vették. Elfogadták a kolerajárvány miatt felmerült költségek kifizetését. A negyedik gyógyszertár felál­lítása ellen egyhangúlag tiltakoz­tak. Vida dr. előterjesztésére kg|területi járványkórház felál­lását vették tervbe s e célra a belügyminiszternél leendő in­terveniálásra felkérték Andríts Tivadar dr. orsz. képviselőt. A hí'' elparentálta az elhunyt / István képviselőtestületi ta0ot s helyére behivni indít­ványozta özv. Landauer József- nét. A rendőröknek és utkapa- róknak a kolera idején teljesí­tett szolgálataikért 10—10 ko­rona jutalmat szavaztak meg és Szokodi Árpád k. biró bu- csuzkodó szavai után a közgyű­lés véget ért. Újévi album. Mohács nagyközség króniká­jának megírásáért a főjegyző évi 200 koronákat rak zsebre, de hogy ir-e egyáltalán valamit vagy hogy mit ir, azt bizony senki sem tudja. Ha hát csak­ugyan nem ima, nehogy föl- jegyzések nélkül múljon el az 1913. év, — albumot állítottunk öszse jeleseink arcképeiről, s az arcképek alatt néhány mél­tató sort ;is f ölj egyeztünk. — Ez alkalommal helyszűke miatt, csak a méltató sorokból köz­lünk néhányat ime: A ndrits Tivadar, dr. Mohács ■íiorsz. képviselője. Direkt képviselőnek született ember és mint képviselő szeretne meg­halni. De meghalni mégsem sze­retne. Noha képviselőségéért irigy ügyvédtársai, ezt sem bánnák. Honatyai gondját a képviselő­ház karzatának szépei képezik. Ezért látható többször a karza­ton, mint a teremben. Nem hangos szereplő, de az uj vasút és több más ügyünk neki kö­szönhet legtöbbet. 1/arga Zsigmond. Isten ke- V gyeiméből s ékesszólása alapján 48-as pártelnök és a néppárt kegyelméből „csak azért is“ városatya. Amennyire hasz­nál pártelnökségének az, hogy pap, annyira árt papi tekinté­lyének, hogy pártelnök. Csak az az egy érthetetlen, hogy szere­tik a zsidók is, támogatják a nép­pártiak is, csak éppen saját hí­vei tisztelik vegyes érzelmekkel. Otajevits János. Ő Mohácson a*} az „idevalók“ és „gyütt- mentek* felett az életnek és ha­lálnak az ura. Tirannus hajlan­dóságait csak egyéni öreges szeretetreméltósága tudja tompí­tani. ő vezet, dominál minden­ben, még a szóvivésben is. — Fő- terrénuma a képviselőtestület közgyűlési terme, ahol nem is városatyai, de városnagy atyái „nagyapáskodó“ szerepet visz. Deck Alajos dr. A 48-as 9 -öpárt fiatal óriása, a párt­lapnak, vezetett vezére ; a sza- badkőmjvesek lieblingje. Egy­szerű, de vagyonos családból származik. Émbertársait nem sokra becsüli, de még a jó Is­tent sem, mert hogy még a jó Isten is állt már az ő szolgála­tában ; amennyiben a jó Isten vitte fel a dolgát. Más embernek férfias büszkeségei: afférjai, ő ezeket csak szégyelheti. Memo­árjait „Ahogy én kinézek“ cí­men most rendezzük sajtó alá. jnölker József. (Becézett ne- * vén; keserüjóska,) a falu főpennája. O Mohács történeté­ben az első mohácsi vésztől az utolsó mohácsi vészig nemcsak mint iró, hanem részben mint szereplő is részt vett. Szeret „megyek-nem megyek*-et játszani. Szokodi Árpádnak ő a házi ta­nítója ; joggal lehet az, mert bal könyökében is több ész van, mint a vármegye összes „pennáinak“ fejében. I, j Dadó Frigyes. A 2X24=48-as -«»■párt kevéssé méltányolt tag­ja. Valószínűleg azért nincs kellő respektussa, mert egy hiten van a pártelnökével. — Pedig vala­hányszor baj van a pártélet te­rén, öt lendelik ki vezércikk megírására. Publicista hajlamai­nál fogva a helyi, számottevő zsurnalisztákkal jó viszonyban van, kivéve éppen saját pártja szerkesztőjét. Ez viszont bizo­nyára azért haragszik rá, mert írásaiban soha nem csinál he­lyesírási hibát, s igy azokba nem lehet beleszólása. (Pedig dé szeretné visszaadni a doboz­gyári beleszólási kölcsönöket.) A fémet Lipót. Maga szerezte, •* »érdemelte „nemes“ ember. De alig hisszük, hogy csak egy­szer is használta volna predi­kátumát. Szerény ember, mégis tekintély. Hogy mi alapon, an­nak története van. Egyszer Fri­gyes főherceg ellen egy pert képviselt. Nagy per volt, meg is nyerte. A főherceg azt mondta: Hohó, — ez az ember tetszik nekem s kinevezte sóját tekin­télyévé : főherceguradalmi fő­ügyészé. így van vele a társa­dalom iá. Nagy tudása előtt kénytelen deferálni mindenki, még az ,is, aki nem akar. Csak az a kár, hogy képességeinek és erényeinek a munkapárt ve­szi hasznát. C’chwartz Béla dr. Középter- Ometü, fürge és élelmes vi­déki ügyvéd. Két szeme van, két füle van, ujraoltatott hat éves korában. Jellemző saját­sága, hogy a képviselőválasz­táskor megvolt a saját felfo­gása. A képviselő testületben nol jogok alapján ült s a „hosz- szu haj'“ alapján némelyek sze­rint „rövid ésszel^, mások sze­rint „copfoskodással“ szerepelt közkérdésekben. — Mint hírlik : — megunta ezt a szereplést. / rakatur Tamás dr. Egy név, amelyet utódaink a Beck dr. nevével együtt úgy fognak emlegetni, mint ahogy mi em­legetjük a Stajevitsét és a Jagi- csét. Ő különben a néppárt osz­lopa s valóban a néppárt min­den terhe az ő véllán van. De ez még nem elég. — Neki még az is tragikuma, hogy ha a 48-as párt egyik-másik vezér­alakja pillanatnyi pénzzavarokba kerül, hozzáfordul „váltózsirálá- sértÉs csodálatos ! ennek is Eleget tud tenni. — A kisem­berek bíznak benne, a nagy emberek meg félnek tőle. Ko­mikus vonás, hogy azok támad­ják, akik legtöbb jóval voltak tőle. / ’xam Csivón. Ismeretlenül hangzik, pedig csalódás! mert nagyon is ismerős. Tessék csak hátulról olvasni! Ez nála ugyanis vallása tekintetében is stiiszerü. Ilyen külső kinézése is, ha jön azt hinnők, hogy megy ha meg megy, akkor jönniját- szik. Páratlanul jó lelkű ember s legnagyobb nevezetessége, hogy ő felsége I-ső Ferenc Jó­zsef is az ő szakálviseletét utá­nozza. A über Tivadar dr. A 48-as *ipárt leendő elnöke. Ma még tiltakozik ellene, de ha ki­kiáltják, meg fog nyugodni a változhatatlanban. — Pereivel is tud mit csinálnt Ma X-et védi és Y-t támadja,{holnap Y-t védi és X-et támadja. Nála minden erény és hiba, a saját ügyvédi igazságainak kaptafájára húz­ható. Mohácson, Magyarország és kapcsolt részeinek legna­gyobb jogászát tisztelik benne. Mi is a legjobb véleménnyel vagyunk felőle, mert az ő asz- szisztálása mellett elvesztett pe­reink után az expenznota kifi­zetést nem sürgeti. 7 réfa Kálmán, másnéven dr. Szélhámos, de genere Bot­falva és Peleszarvad. Közfor­galmi néven csak ; szarvadi kál- mán. Vicclapszerkesztő és a borgőzös korcsmák hangadó tag­ja. A sajtótörvényt direkt neki találták ki. hogy legyen mit el­leneznie. Mint szerkesztő, köny- nyelmü. Olvasatlanul adja nyom­dába cikkeinek kéziratát, azért nincs aztán Írásainak se füle se farka. Nyírott dolgai min(j kitűnőek. Alvását és ébredését Fűszer, csemege, ásványvíz - ás gazdasági H. Hr. dobán ytözsde, okmáiy- és magvak raktára, -áruda. Szentháromság ás Templom-utca sarok Mohács. Hirlapáruda. leleten szám 76. P vAkó lí q A legkitűnőbb savanyított répa és káposzta,-kassai sódar, lO UalJ a 111 “g . valamint keverék-kávé pörkölve,a fenti cégnél kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék