Mult és Jelen, 1845 (5. évfolyam, 1-104. szám)

1845-01-03 / 1. szám

J \ golozsvárd. Péntek gaii. íJ-ii 11945. ? 0 764 *V, ERDÉLYI HÍRLAP. '-/-O # W ALAPITÁ ÉS SZERKESZTI ÜZILÁ ÚTI FE2 KE * t /i PROFESSOR. ÖTÖDIK ESZTEWDÖ 1845. K I. S Ő F É I, K V ,1 a n ii a r i ii s —j u 1 i u s. Fi^yelllieztetcs. Tiszteletiéi kérjük t. ez. olvasóinkat az előfizetés béküldésére. Lapunk, (egy héten ötödfél ív) félévi dija ii hat rft ezüstben. Szerk. ERDÉLY ÉS MAGYARORSZÁG, Kolozsvári Újságok Mult sze- reda, a' béállolt 1845-dik új év első napja, szokás szerint, hálaadásnak és lisztelkedésnek vala szentelve. Minden vallásbeliek szentegy­házaiban alázatos, buzgó könyörgések hatot- tak-íél a* Mindenható elibe, dicsőségesen u- ralkodó ’s számos népeit boldogító legjobb F ej d e 1 m iin k c s á s z á r és király ó F e 1 s é- ge becses életéért, hoszszas boldog uralko­dásáért és fényes házának késő századokig virágzásáért. A’ kir. kormányszék erdélyi katli. püspök Kovács Miklós úr ö excja veze­tése alatt 's éppenúgy, minden más hivatali testületek, Kolozs megye tisztsége, Kolozsvár városa tanácsa és esküit közönsége, a' kü­lönböző egyházak papjai, minden iskolák tanárai megjelentek ö Felsége személyesénél kir. kormányzó nagymlgu gr. Teleki Jó­zsef úr ő excjánál, hol tisztelt püspök úr ö excja, a’ köz háládalosság, alattvalói hívség, ’s ezekből folyó legtisztább óhajtások tolmá­csa vala, mely beszédet az egész gyülekezet háromszoros harsogó „éljen“ kiáltása követte. E' hazafi buzgó érzések kijelentését ő excja fogadván , azoknak ö Felsége kir. széke eíi- be juttatását Ígérte. Püspök úr ö excja ez al­kalommal a’ jelenlévőknek ’s bizonyosan az egész hazának is ö excja iránt viseltető ő- szinte kívánságait nyilvánította. Későbben a’ városunkon lévő katonatisztikar is Stábéi Károly és Ga 11 brunn Ádám tábornokok ö mlgoktól vezetve ö Felsége iránt tartozó luvsége és hódoló tisztelete bémutatására kir. kormányzó ö excjánál megjeleni, kinél e'nap t íszteletére fényes estélyi mulatság volt.------A’ m. év utolsó napja nálunk kedvetlen világítással végződött. Szentpéteren, egyik külvárosunkon est véli 9 és 10 óra köztt hihetőleg lámpás által vigyázatlanságból gyulás történt,’s egy szalmával fedett istáló, melyben 16 darab marha volt, s **7®k közziil egy bival/s öt tehén elégett. Fried­mann Pál zsidó lakik azon házban, ki maga ithon sem vala , felesége pedig gyermekágy­ból akkor kezdett felkelni. Az idő szerencsé­re csendes volt, 's a’ tűz tovább nem ter- jedett. Két vízipuska dolgozott, de az egyi­ken akkor is igazitni kelleti, mely körülmény eszünkbe jullalá n. Pel he Ferencz furcsa öt­letét, ki egy versen, midőn itt gyulás történt újságában ezt irta: „Kolozsvárit tegnap égés volt: más nap kezdették mindjárt a’ vizipus- kákat igazitni.“ Óhajtások, üj év kezde­tén állunk ! Egy esztendő ellelése, az újnak felderülése az emberi élet szép és nevezetes időpontja ’s közönséges majd minden népek­nél bévelt és idő által megszentelt szokás e' napot — mi oly magas és tanúsággal tömött képeket állít, elünkbe — költsönösen idvezel- ni és köszönteni. Valóban szép és emlékeze­tes nap — az embernek ’s minden mivének sorsát, a' természet örök és vállozhatatlan törvényét a’ múlandóságot elevenen’s ki nem törölhető hetükkel mutatja, ’s éppen ebben áll annak legnagyobb fontossága és jelentő­sége, midőn egyes embereket mint népeket kettőztetett munkásságra, szorgalomra hiv, serkent az arasznyi életet, mi nekik itt alatt kimérve van, mentői czélszerübben használni. Midőn e' nagy napot t. ez. olvasóinknak id- vezelni bátorkodunk, légyen szabad némi hazafi óhajtásokat is —mintegy politikai laphoz illik — ez alkalommal nyilvánitni. Legelső gondolat leg­szentebbé boldogító kapcsolatban álló kettős esz­me— mi elünkbe tűnik — íí’ li irály fiit* Z«1 ,— s őszinte tiszta kebelből ömlő jó kí­vánságunkat, e’ különben is jó hazafi elölt el- válhatatlan kél legmagasabb tárgyba fogjuk központositni. Éljen dicsőségesen li­ra 1 k o d ó 1 e 1 s. e s á s z árunk! ház á n k jó és kegyes ki rá 1 y a, n a g y fejed e 1 me sokáig és boldogul élj e n! Népei bol­dogságára és javára szentelt becses életét terjeszsze az isteni gondviselés számos éve­kig, hogy a’ jó király legszebb, legdicsőbb jutalma,jótéteményekkel tetézett hiv alattvalói forró áldása hoszszasan kisérje királyi dicső pá­lyáján ! Éljen f e 1 s. császárnénk és királynénk! számos országok és nemzetek anyja! A’ kárpáti bérezettől a’ belgrádi falakig, a’ Po vizétől a’ Pruthig millió hiv alattvalók öszvehangzó hason-ki- vánsaga hat e’ napon az egek urához! ’S mint- ebben , úgy a’ hivségben is nem utol­sók Erdély gyermekei! V i rá g o z t a s s a a z Isten másfelől a' dicsőségesen u- ralkodé fe 1 s. ausztriai házat! Annak eltölt századjaihoz még sok századokat adjon! Ha viszszatekintünk a' törlénettan kis tükré­ben kis hazánk eltölt azon idejére, mióta a' magvarok ide héköltöztek, ha a’ Magyaror­szágtól elválás előtti öt századot, a’ nemzeti fejedelmek másfél századját, ’s a’ fels. ausz­triai ház szelid országlása alatt lefolyt ugyan­csak másfél századot öszvehasonliljuk, azon ellenemondhatatlan és a’ históriától bizonyí­tott nagy igazság áll előttünk, hogy bár­mely szempontból tekintsük is egy ország sorsát, annak szellemi vagy anyagi miveltsé- gét és haladását., Erdély a’ fels. ausztriai ház alatt volt legboldogabb az Európát zaklató ’s egvik végétől a’ másikig feldúló háborúk közepette, csak nem félbeszakadás nélküli békével, ’s külső és belső csendességgel meg­áldva; ez időszakaszban birt rendes és úgy nevezhető kormánynyal, mely annak jóléte és virágzása előmozdításával foglalkozik; e' di­csőségesén uralkodó ház's hatalmas védelme- alatt a’ viharral és ínséggel teljes régibb szá­zadokban nem ismert személy és vagyonbá- torság Hl rendíthetetlen alapra tétetett, egy státus polgári létével szoros kapcsolatban ál­ló különböző hasznos intézkedések és rend­szabályok jöttek folyamatba, ’s e’ kis hon fejedelmi szent esküvel biztosított ’s három nemzet és négy vallás testvéri kezetfogásán álló szép alkotmánya ’s alapiörvénvei minden 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék