Lyka Károly szerk.: Művészet 5. évfolyam (Budapest, 1906)

6. szám - Lederer Sándor: A Szépművészeti Múzeum olasz mesterei I. - A velencei festők

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM OLASZ MESTEREI I. A velencei festők. (Befejezés.) ergamo 1427-től fogva Velencéhez tartozott. Egyetlenegy meghódított tartomány festőire sem gyakorolt az állam metropolisa akkora vonzó erőt, mint erre. Pálmáról, Cariani­ról, a Liciniókról, a Santa Crocekről, akik mun­káik és működésük révén velence-városbeliekké lettek, már volt alkalmunk szólni. De hogy mily hihetetlen tömegben özönlöttek Velencébe az olyan festők, - depentorik és figurerek — akikről semmit sem tudunk, arról fogalmat ad nekünk az okirat-közleményeknek egy fejezete, amelyeket Gustav Ludwig dr. gyűj­tött össze ily címen: „Bergamaskische Maler in Venedig, von denen Gemálde nicht bekannt sind." 1 Azok sorába, akik szorosabban összeforrtak szülőföldjükkel s nyilván sohasem lépték át e hegyvidéki völgyek szűk határait, tartozik Giov. Battista Moroni is. Valle Serianában született, a terra d'Albinon, hét olasz mér­földnyire Bergamotól. Születési é\'ét következ­tetések révén 1520—1525 közé helyezhetjük. Tanítómestere Moretto volt, akinek elődei ugyanebből a Valle Serianából valók voltak. A halál 1578-ban érte utói, munkaközben, 1 Jahrbuch der kgl. preuss. Kunstsammlungen. 1903. Beiheft zum XX!II. Bd. midőn az utolsó ítéletet festette a Bergamo közelében levő Gorlago plébánia-temploma számára. Ezt a képet Lottónak tulajdonítot­ták, bár gróf Tassi megtalálta s publikálta Moroninak e képre vonatkozó sajátkezűleg írt szerződési okiratát. 1 Neve helyesen Moroni s nem írható egyben Moronenek is. Legkoraibb évjegyes képe 1553-ből való. Már Pasta megjegyezte, mennyire közel áll Moroninak a bergamói dómban levő oltárképe Morettónak ugyanott a S. Andrea-templomban levő Madonnájához. 3Morelli pedig három külön­böző képpel bizonyítja ezt az iskolás viszonyt. 3 A milanói Brerában most 131. sz. a. kifüg­gesztett képe, Madonna a gyermek Jézussal, szt. Katalinnal, szt. Ferenccel és az adomá­nyozóval, ugyanerről tanúskodik. Három kis képét köszönjük Pulszky vásár­lásainak. Az egyik Madonna a gyermek Jézus­sal és Jánossal mintegy negyed-életnagyság­ban, 179. sz. a. gyakorlottsággal komponált, jellemzetes, eredeti, jó karban levő kép; a fejek mintázása derekas, a Madonna jobb kezének gesztusa jellemzetesen reá vall, épp úgy sajátos vörös színe is, amely közötte 1 Franc. Maria Tassi. Vite de pittori, scultori e archi­tetti bexgamaschi. 1793. 1. köt. 162 — 169. 1. 2 Andrea Pasta: Le pitture notabili di Bergamo. 1775. 18. 1. 3 Lermolieff: Kunstkrit. Studien iiber italienische Maierei. II. 84.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék