Népsport, 1975. augusztus (31. évfolyam, 180-205. szám)

1975-08-03 / 182. szám

0 NFP5PORT XXXI. 132. ♦ 1975. augusztus 3. A KÜLFÖLD SPORTJA • REVÜ • A KÜLFÖLD SPORTJA • REVÜ • A KÜLFÖLD Bierkowski, az elégedett ezüstérmes A mama parancsára... „Íjs 'ég mondja azt a kedves olvasó, hogy az eleiben nincsenek furcsa véletle­nek'."’ Jacelt — teljes nevén Janusz Bierkowski. a budapesti VB kardvívó ezüstérmese. — rendkívül barátságosan invitált szállodai szobájába. Mondván, .a búcsúvacsorára ké­szül, szeretne még megborotválkozni, de; ad­dig is beszélgethetünk. Szappanhabot kent az arcara, komótosan nekikészülődött, én pedig csalt néztem-néztem, s egyre több ismerős vonást fedeztem fel rajta. — Mondja — kérdeztem —, nem, töltöt­te- véletlenül a vakációját 1960-ban a ten- germelléki Lebában? — De igen — válaszolt rövid gondolkodó- után meglepődve, s közben az orrára is ju­tott egy kis hab. — Miért? — Mert én is ott voltam, s ha jól em­lékszem, valami homokvárat is építettünk, persze, ebben ma már nem vagyok telje­sen bizonyos. Egy viszont biztos: a szem­üvegére, meg a tekintetére nagyon jól em­lékszem. TTat mondja ezek után a kedves olvasó, hogy az életben nincsenek furcsa vélet­lenek 1. .. Jacek (s most már véglegesen maradjunk enne! a kedves becéző formánál, mely magyarra fordítva annyit tesz, mint Jan­csi) Bierkowski kétségtelenül a legrokon­szenvesebb résztvevője volt a Budapesten lezajlott vívó-világbajnokságnak. Aki lát­ta azt 'fiz emlékezetes kard egyéni döntőt, bizonyára sokáig nem felejti el az utolsó. Gedővári—Bierkowski csörtet. A lengyel versenyző, esetleges győzelmével, továbbra is versenyben maradhatott volna az arany­éremért folytatott harcban. Az állás 4:4 volt, s Gedővári talált. Am mielőtt még Edén zsűri elnök . bármit is mondhatott vol­na. Bierkowski már emelte is a kezét: ..igen. nálam esett a találat!” Vastaps. a két fiú összeölelkezett. Jacek nem vívhatott az aranyért. — Érezte a magyar közönség rokorvszen- vét — kérdeztem. — Igen, és bevallom, nagyon iólesett. De Cl szovjet—magyar kardesapatdöntőn, ami­kor én voltam az egyik oldalzsiiri, már füttyöt is kaptam. Nowarával együtt. — Számított az ezüstéremre?’ — Mindössze annyi célom volt. ahogyan ezt már több ízben elmondtam, hogy be­kerüljek a döntőbe, hiszen ott már min­den lehetséges. Meg azután manapság so­kat beszélnek a lengyel vívás hanyatlásá­ról, valakinek (jelen esetben nekem) ki kellett végre vágnia a rezet. — Meséljen a pályafutásáról... — Huszonhét esztendős vagyok, Gliwicé- ben születtem, s ma is ott étele. Gyerek­koromban a labdarúgást kedveltem, nap­estig az udvaron játszottunk, a lábam ál­landóan sebektől tarkállott. Édesanyám megelégelte, és egyszerűen rámparanc'solt, menjek el vívni, mert ott kevesebb a „vér”. Nos, így lettem vívó. — Azonnal a karddal kezdett? — Nem. először a tőrt kaptam a kezem­be, s csak középiskolás koromban tértem át a kardra. Persze, ott is sokáig hátul kullogtam. „Ugyan, csak egyr. szemüveges — mondták —, mi lesz ebből?” De nem sokáig hagytam magam ,,. — Térjünk vissza a VB-hez! Ha a döntő­ben újravívásra kerül sor, legyőzte volna a szovjet Nazlimovot? — Azt hiszem, nem. Ö jobb nálam, s régen esedékes volt számára egy világ- bajnoki aranyérem. S mondom, rendkívül elégedett vagyok az ezüsttel, hiszen ez volt a második VB-részvételem. — Ügy hallottuk, jelenleg egyetlen egye­sületnek sem tagja? — Igen, „szabadúszó” vagyok. Pontosab­ban átigazolás alatt állok a katowicei GKS-be. — Mennyit edz naponta? — Általában két és fél, három óra a na­pi adagom.. Ez természetesen tiszta edzés. Gliwicéből, Katowicébe járok be edzeni, így nem sok időm marad a családra. Van ugyanis egy tizenhárom hónapos kisfiam. ’ — Vívó lesz talán ő is? — Erről még nem gondolkoztam, min­denesetre sportolni fog. — Kedvenc időtöltése? — Szeretek szórakozni, alapvetően vidám "a természetem. Akárcsak a feleségem, én is az orgonamuzsikát kedvelem. — Mit vár a montreali olimpiától ? — Egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy megismétlem a budapesti sikert. De bizakodom. A világon körülbelül 12—14 egyforma képességű vívó van. Akinek ak­kor jobban jön ki a lépés, az nyer. — Es a csapat? — Véleményem szerint a magyaroké a jövő, pompás az utánpótlásuk, nagyon sok tehetséges fiatalt láttam a különböző ver­senyeken. Remélem, mi is dobogón leszünk. A beszélgetés, no meg a borotválkozás is elhúzódott egy kicsit. Jacek letörli a, ma­radék habot, megmossa az arcát, inget ölt, nyakkendőt köt, s a már kissé türelmetlen­kedő Noivara társaságában elindulunk le­felé a lépcsőn a búcsúvacsorára. Az ajtó­ban azért még egyszer odafordul hozzám, s hitetlenkedő arccal kérdi: — Tényleg te v,oltói az ott Lebában . . .? Tarpay László Bírósági tárgyalás Minneapolisban Dave Forbes, a Boston Bruins 2-6 éves profi jégkorongozója ügyében a közelmúltban az ame­rikai sport történetében is egye­dülálló tárgyalás kezdődött Min­neapolisban. A vádirat rövid és tömör. Az- ■zal terhelik a jógkorongozót, hogy a M.innesoíta North Star elleni bajnoki mérkőzésen súlyos sérü­lést okozott, botjával arcul ütötte az ellenfél egyik játékosát. A profi mérkőzéseken szokásos kí­méletlen játék következményeként £ vádlott Forbes és a sérült Bou- cha együtt kerül t a büntető pacira. • A kényszerpihenő ideje alatt sem csitultak le. kedélyeik, sőt, to­vább szidalmazták egymást és amikor visszatértek a pályára, Forbes botjával lesújtott Bouctiá- ra. Az örvös nem kevesebb, mint íiarmtnc öltéssel hozta rendbe a 24 éves jégkorongozó arcát, aki. sérülése kapcsán hosszú ideig lá­tási zavarokkal is küzdött, és csak hónapok múltán térhetett vissza a jégre. A hivatásos szövetség fegyelmi bizottsága egy ízben már foglal­kozott Forbes ügyével, és tíz mér­kőzésre eltiltotta a jégkorongozót. Az ilyen és Ilihez hasonló esetek gyakori ismétlődése miatt azon­ban ezzel még nem zárult le az ügy, hanem az év elején életbe léptetett rendszabályoknak meg­felelően — mivel súlyos, szándé­kos sérülés okozásáról volt szó —, a szövetség erőszakos viselke­dés vádjával a bíróságnál is fel­jelentette Forbest. „Az esetnek semmi köze nincs a bírósághoz — állítja a játékos védője. — Ilyen és hasonló ke­ményebb bclemenések a jégko­rong ,és az amerikai futballmérkő­zésein napirenden vannak és hasonló esetekben akár tucatnyi bíróság! tárgyalást lehetne tarta­ni, több száz rendőrrel sem lehet­ne a rendet biztosítani . . . A szövetség azonban nem en­ged, s a.vádlott jégkorongozó akár öt évre szóló börtönbüntetést, öt­ezer dolláros bírságot is kaphat. Bármi legyen is az ítélet, az a tény. hogy a fékevesztett, a pénz- ha'&r.a nyomán a? emberi méltó­ságra fittvet hányó profi világban már a bíróság segítségével pró­bálnak kísérletet tenni a szadiz- rpus megfékezésére, mindennél job­ban mutatja be a profi sport igazi arculatát. Glóbusz 975 • Mésr csak serdülőkorú Leoliia Blodnieee. az idei szovjet atlétikai bajnokság legfiatalabb győztese. A rigai gerelyhajító­lány márciusban múlt 16 éves. de már tavaly 56 m-en felül hajított, mostani 59.54-es bajnoki eredményeve! pedig az ifi EB" aranyérmének első számú várományosa Jeti. • Ali, azaz Cassius Cláy a profi nehézsúlyú ökölvívó- világbajnok legközelebb szeptember 30-án Manilában lép szorí- tóba kihívója, Frazier ellen. A nagyobb hírverés érdekében a szoritóbeii mérkőzés előtt televíziós párbeszédet terveztek a két' versenyző között. Frazier azonban lemondta ezt a „találkozót”. • Jose Altafini, az- „öreg” brazil, aki változatlanul „jó a háznál'’, a napokban ünnepelte harminchetedik születésnapját Arra a kérdésre, hogy meddig szeretne még az élvonalban sze­repelni, a Milán, majd a Napoli csapatánál eltöltött hét-hétéves szolgálataira emlékezve arról nyilatkozott, hogy a Juventus együt­tesénél is hét évig akar maradni, azaz még három idényben szeretné kisegíteni góljaival a fiatalokat. 9 Vitautas Galinauskas, a mindössze húszesztendős rigai kerékpáros már jó ideje ostromolja a válogatottságot. Tagja is a válogatott keretnek, de Kapitonov, a csapat egykori olimpiai bajnok edzője eddig a nagyobb tapasztalattal rendelkezőket részesítette előnyben. Minden bizonnyal csak eddig ... A szovjet s párták iá cl keretében rendezett országúti kerékpáros bajnokságot ugyanis Galinauskas nyerte. Kaunasban, a nemrég épült hat kilo­méteres körpályán három körrel a befejezés előtt (a 30. körben) nyolcán robbantottak, s a hajrában nem kis meglepetésre a tar­talék diadalmaskodott. • Családi gyásza, néhányhónapos kisfia halála, miatt nem indult az olasz atlétikai bajnokságon Marcello Fiaseonaro. A 800- as világcsúcstartó feleségével együtt régi hazájába, Dél-Afrikába utazott és egyelőre kérdéses, hogy a nizzai Európa Kupa-döntőn számíthat-e rá az azzurri válogatott. • Tóity Trabert, volt wimbledoni győztes személyében új kapitány került az Egyesült Államok Davis Kupa-csapatának az élére. Bili Riordan, a fenegyerek szerepében tetszelgő Jim Con- nors menedzsere „amerikai tragédiának” minősítette a kiváló já­tékos megbízatását. Véleménye szerint Connors az új . kapitányt sem kedveli, az eddigi szakvezetővel Ralstonnal is ellentétei vol­tak, s ezért nem játszott a DK-csapatban. Trabért, aki egyébként egy ízben már ellátta a kapitányi teendőket, mindenekelőtt sze­mélyesen szeretne Connorsszal tárgyalni. • Kuhn és az FC Zürich között mégis szent a béke. A sok­szoros válogatott és az Újpesti Dózsa BEK-beli ellenfele között már-már kenyértörésre került a sor, Kuhn, az Egyesült Álla­mokba készült, de az utolsó pillanatban mégis maradt és újabb egyéves szerződést írt alá a bajnokcsapathoz. Meglepetés Senki, a jelek szerint még Martina Navratilová sem lehet próféta a saját hazájában. Az idei nagy világversenyeken si­kert sillerre halmozó fiatal, balkezes teniszező ugyanis a csehszlovák teniszbajnokság negyeddöntőjében váratlan ve­reséget szenvedett. Legyőzője, a 16 éves Marsiková egyéb­ként a döntőig jutott az idén I * a wimbledoni bajnokság ifjú­sági mezőnyében. » _____________________. M Pasteur utcából Érthetően büszkék a norman­diai Oignies városka lakói, hát még a Pasteur utcabeliek... A napokban, Guy Drut világcsúcs­beállítása után derült ki ugyan­is, hogy a kiváló gátfütó, és Michel Jazy, a legendás hírű közép- és hosszútávfutó nem­csak hogy ugyanabban a város­ban született, de ugyanabban az utcában is töltötte fiatalságát. A most 39 éves Jazy, a fran­ciák utolsó világcsúcstartója. aki sikeres pályafutása alatt 9 vi­lág- és 13 Európa-csúcsot állí­tott fel. Druthoz hasonlóan ré­gen elkerült Oigniesből, a Pas­teur utcából... j|f!L — Autóbaleset? — Nem, játékvezető vagyok . (A Kicker-ből) I EgPOMMl 1 Siones továbbra is kirobbanó formában . Hannoverben megkezdődött az olimpiai teszt” elnevezésű nem­zetközi atlétikai verseny. Az első nap legjobb eredményei. Férfiak. ICO m, A-fulam: Bor­:ov (szovjet) 10.62, Ehl (nyugat- lémet) 10.70. B: Kolesznyikov (szovjet) 10.64. 400 m: Bryden­bach (belga) 45.3. 1500 m: Wes­sínghage (nyn) 3:40.6, Gysin (svájci) 3:42.1. 5000 m: Börö (norvég) 13:20.0, Uhlemann (nyn) 13:29.4. 110 m gát: Pusty (len­gyel) 13.99, Ngeno (kenyai) 14.02. 4x100 m: Szovjetunió 39.24, NSZK 39.27. Rúd: Tully (ameri­kai) 530, Carrigan (am) 530. Tá­vol: Podluzsnij (szovjet) 801, Cy- bulski (lengyel) 783. Súly: Stei­nes (nyn) 19.99, Sztoev (bolgár) 19.99, Feuerbach (am) 19.70. Ge-# rely: Wolíermann (nyn) 81.82. Nők. 100 , m, A: Richter (nyn) 11.53, Beszfamilnaja (szovjet) 11.68. 400 m: Szewinska (len­gyel) ,51.3, Jóst (nyn) 52.2. 100 m gát: Rabsztyn (lengyel) 13.19. 4x100 m: NSZK 43.28, Szovjetunió 43.87. Magas: Meyfarth (nyn) 186, van Doorn (holland) 179. Diszkosz: Melnyik (szovjet) 69.02, Westermann (nyn) 58.34. A második napon a kalapács- vetésben nagyszerű párharcot ví­vott a nyugatnémet Riehm és a szovjet Pliakadze, a női súly­lökésben a világcsúcstartónő cseh­szlovák Fibingerova kikapott a szovjet Kravcsevszkájától. A férfi magasugrásban az amerikai vi­lágcsúcstartó Stones ismét pom­pás eredménnyel győzött. Nö : 200 m: Richter (NSZK-beli) 23.1 \ Maszlakova (szovjet) 23.18. 8(3 m: Commandeur (holland) 2:03.5. 1500 m: Wellmann (NSZK-bel) 4:10.8, Cacchi-Ping (olasz) 4:10.8. 4x100 m: NSZK 44.08. Távol; Alfejeva (szovjet) 662. Súly: Kravcse vszka j a (szovjet) 20.82j Fibingerova (csehszlovák) 20.12J Gerely: Koloska (NSZK-beli) 57.76. Férfiak. 200 m: Bryden- bach (belga) 21.19. 800 m: Bőit (kenyai) 1:45.0, Wohlhuter (ame­rikai) 1:45.5. 400 m gát: Akii- Bua (ugandai) 43.67, Bolding (amerikai) 4-9.33, Gavrilenko (szov­jet) 49.97. 3000 m akadály: Karst (NSZK-beli) 8:21.8. Magás: Stones (amerikai) 227, Woods (amerikai) 2120, Griborjev (szovjet) 217. Diszkosz: MaeWilkens (amerikai) 46.40. Kalapács: IJiehm (NSZK- beli) 76.12, Pliakadze (szovjet) 75.30. ★ A londoni Crystal Paiace star dionban, az angol nemzetközi fér-? fi bajnokság első napján Black 10 000 m-en az idei legjobb eu­rópai eredménnyel győzött. 100 m: Riddick (amerikai) 10.39, Bennett (brit) 10.50. 10 000 m: Black (br) 27:54.4. Diszkosz: van Reenen (dél-afrikai) 60.26. Gerely: Potgieter (dél-afrikai) 78.74. Szovjet klubcsapatok a kanadai profik ellen December folyamán két szov­jet jégkorongegyüttes, a bajnpk CSZKA Moszkva és a második helyezett Krilja Szovjetov Moszk­va a tengerentúlra utazik és a legjobb profi együttesekkel méri össze erejét. A tengerentúli el­lenfelek a következők lesznek: Philadelphia Flyers, Buffalo Sab- res, Boston Bruins, Montreal Ca- nadiens, Chicago Black Hawks, New York Rangers, New York Islanders és Pittsburg Pinguins. + LABDARÚGÁS. Válogatott mér- kőzés. NDK — Mexikó 3:2 (0:2), San Francisco. A 14 ezer néző előtt lejátszott mérkőzésen az NDK gól­jait Kreische, Lauck, Riediger rúgta, Chavindarin és Garda szé­pített. Az NSZK kupáért: Bayem München — Saarbrücken 3:0 (0:1). RÖPLABDA. Ifjúsági EB. Frank­furt és München. A lányoknál Csehszlovákia legyőzte a Szovjet­uniót és a bolgárok kerültek az élre. A fiúk csoportjában to­vábbra is a szovjet csapat vezet. Lányok: NSZK—Lengyelország 3:0, Bulgária —NDK 3:1, Cseh­szlovákia— Szovjetunió 3:1. Az él­csapat: Bulgária 6 pont (11:5 játszmaarány), Szovjetunió 6 (10:4), Csehszlovákia 6 (9:8), NDK 4. NSZK 2, Lengyelország 0 pont. Fiúk: Szovjetunió—Hollandia 23:1, Lengyelország—NDK 3:2, Cseh­szlovákia—Bulgária 3:0. Az él­csoport: Szovjetunió 8, Csehszlo­vákia 6, Bulgária 4 (8:7), NDK 4 (9:9), Lengyelország 2, Hollandia 0 pont. TENISZ. A Galea Kupáért. Né­gyes döntő. Vichy. Csehszlovákia Argentína 5:0, Spanyolország — Olaszország 1:1, a csehszlovákok tehát következő mérkőzésüket már játsszák, ellenfelük a spanyol — olasz mérkőzés győztese lesz. VÍZILABDA. Nemzetközi torna, Hamilton: Szovjetunió —Kanada 9:4, Kuba—Mexikó 5:3. A BOHEMIANS FOLYTATJA A prágai nemzetközi labdarúgó? tornán a Bohemians, a Bp. Hon­véd UEFA Kupa-beli ellenfele for­máját tartva biztos győzelmet ara­tott a moszkvai Torpedó ellen. A másik találkozón a Slavia Prága 5:2-re verte a Górnik Zabrze együttesét. A Bohemians elsősor? bán gyors összjátékra törekedett, a középpályások biztosan uralták a pályát, és a csatárok kihasznál­ták helyzeteiket. Bohemians — Torpedó 3:0 (2:0). Góllövő: Panenka (2), Ivancik. A hazai együttesben a legjobb telje­sítményt Panenka nyújtotta, alá nemcsak szervezte a támadáso­kat, hanem a befejezésből is ki­vette a részét. + Montrealban, a szerenként! döntőkkel befejeződött a nagy­szabású nemzetközi egyéni torna­verseny, melyen magyar torná­szok is részt vettek. Magyar Zol­tán ezúttal világbajnoki szerén csak ötödik lett, lóugrásban vi­szont megszerezte a második he­lyet. A lányok közül a legjobb eredményt Egervári Márta érte el a felemáskorláton, harmadik lett. (Korábban a hírügynökségek ál­tal közölt szereredmények ezek szerint nem a döntőben születtek, csupán az előírtak után kialakult szersorrendet jelezték.) Férfiak. Műszabadgyakorlat: L Cukahara (japán) 19.00. 2. Fuji- moto (japán) 18.80, ...6. Magyar (magyar) 18.30. Lólengcs: '1„ Gyetyatyin (szovjet) 18.725, 2. Delasalle -(kanadai) 18.625, 3.. Molnár (magyar) 18.55, ... 5. Ma­gyar 18.45. Gyűrű: 1. Cukahara 19.175, 2. Fujimoto 18.95, ... 6. Donáth (magyar) 18.05. Lóugrás; 1. Szajna (lengyel) 18.60, 2. Ma­gyar 13.425. Korlát: 1. Cukahara 19.225, ...5. Molnár 18.90. Nyúj­tó: 1. Cukahara 19.275, 2. Fuji­moto 19.00, ... 6. Magyar 18.125. Nők. Lóugrás: 1. Kim (szovjet) 19.10, 2. Comaneci (román) 18.925, ... 6. Egervári (magyar) 48.625. Felemáskorlát: 1. Coma­neci 19.50, 2. Kim 19.25, 3. Egervári 19.05 ... 5. Matulai (ma­gyar) 18.80. Gerenda: 1. Kim 19.15, 2. Ungureanu (román) 19.125. Műszabadgyakorlat: >1,. Kim 19.50. 2. Comaneci 19.475, ... 4. Matulai 18.90. KIEMELKEDŐ SPORTESEMÉNYEK VASÁRNAP ATLÉTIKA Budapest Ifjúsági bajnoksága, Knopp u., 10. (gyaloglás 8.50-kor). összetett vidékbajnokságok: felnőtt és ifjúsági. Pécs. 8.30. serdülő A- korcsoport, Kazincbarcika, 8.15. KERÉKPÁR. Vasas Kupa, .nemzetközi háztömb körüli verseny, Budapest, X., Barát­ság park, 10. KÉZILABDA. Felszabadulási Vasas Kupa nemzetközi torna, Győr. Rába ETO-pálya, 17.30. Az FTC nemzetközi tornája, Üllői út, 8.4-5. Szeged Kupa, Üjszeged, 8. A Szondy SE nemzetközi tornája, Székesfe­hérvár, Ifjúsági sporttelep, 9.30. KOSÁRLABDA. Férfi IBV, Szolnok, 14.30: Bulgária—Ma­gyarország B, 16: Lengyelor­szág— Csehszlovákia. 17.30: Ro­mánia—Magyarország A, 19: Szovjetunió — Kuba, 20.30: ün­nepélyes eredményhirdetés. LOVASSPORT. OB, második forduló, Mosonmagyaróvár, 7. MŰUGRÁS. Országos ifjúsá­gi bajnokság. Sportuszoda, 14. ÖKÖLVÍVÁS. A Szegedi Szabadtéri Kupa döntői, Üj- szegedi Sportcsarnok, 10.30. Az Avas Kupa döntői, Miskolc. Népkert, Városi Sportcsar­nok, 9. TENISZ. Országos egyéni ifjúsági és serdülő-bajnokság, Tabán és Asztalos J. u., 8. VITORLÁZÁS. Nagyhajós­bajnokság és nemzetközi sár­kányhaj óverseny, Balatoni üred, 11. Hétfői szám ii ii kim it Kiküldött munkatársunk jelentése a kajak-kenu világbajnokság döntőiről Rajt a labdarúgó NB II és N8 lll-ban — beszámolók a mérkőzésekről Az úszó-, műúszó-, műugró- és vízilabda VB tanulságai (III.) külföld sportja « m ^ ii.iw iiiiih. nmC» Az Országos Testnevelési és Sporthivatal lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Szabó Béla. Főszerkesztő-helyettes: dr Ardaí Aladár. Szerkesztő­ség: 1981*Budapest Vili., Somogyi Béla U, 6. Telefon: 130-460. Telex: 22-5245. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató, fkí Kiadóhivatal: 1374 Budapest VI., Révay utca 16. Telefon: 116-660, Terjeszti a Posta Központi Hirlapiroda, 1900 Budapest V„ József nádor tér 1. Előfizetési díj . .. -nuiiii i~ii i------ egy hónapra 24 forint, negyedévre 72 forint. Megjelenik naponta, kedd kivételével. Szikra lapnyomda, Budapest. Index.: 25 004. \ ' . í * \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék