Népsport, 1976. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-21 / 17. szám

2 NÉPSPORT Népsport jelenti Előkelő magyar helyezések az 1975. évi tornász-világranglistán Nyilvánosságra hozták a férfi és női tornászok 1975. évi világranglistáját, amelyet a szakírók véleménye, illet­ve a tavalyi előírt és szabadon választott versenyek ered­ményei alapján készítettek el. A rangsorokon a magyar versenyzők előkelő helyeket foglalnak el. A férfiaknál Magyar Zoltán az ötödik, a nőknél Egervári Márta a ki­lencedik helyre került, s a legjobb húsz között van Mol­nár Imre és Donáth Ferenc is. A férfi élmezőny: 1. Cukahara (japán), 2. Gienger (nyugatnémet), 3. Jakunyin (szovjet), 4. Kadzsijama (ja­pán), 5. Magyar Zoltán... 11. Molnár Imre,.., 16. Donáth Ferenc. A női élcsoport: 1. Comaneci (román), 2. Turis- cseva (szovjet), 3. Korhűt (szovjet), 4. Kim (szovjet), S. Escher (NDK), 6. Szaagyi (szovjet), 7. Gorbik (szovjet), 8. Ungureanu (román), 9. Egervári Márta. (MTI). RENDEZVÉNYEK Kedden este a Magyar Optikai Művek sportházában került sor az Olimpiai Klub harmadik ösz- szejövetelére, Az eseményen megjelent dr. Beckl Sándor ál­lamtitkár, az OTSH elnöke, dr. Csanádi Árpád, az OTSH elnök- helyettese és Borbély Gábor, a KISZ KB , titkára. Szepesi György, a Rádió főmunkatársa Hegedűs Csaba birkózót, Németh Miklós atlétát és Csapó Géza kajakozót faggatta a várható esélyekről. Ezt követően Borbély Gábor átadta a KISZ KB em­lékplakettjét az 1975. évi világ- bajnokságon aranyérmet nyert magyar öttusa-válogatott tagjai­nak. ★ Hétfőn Salgótarjánban az SBTC klubjában a Nógrád me­gyei labdarúgóedzők továbbkép­zésen vettek részt. Az alapozó és formába hozó időszak felada­tairól Arday László, a TF ed­zéselméleti tanszékének munka­társa tartott előadást. KÖSZÖNET­NYILVÁNÍTÁS Az MLSZ elnöksége ezúton is köszönetét mond mindazoknak a sportegyesületeknek, vállalatok­nak, sportembereknek, akik a szövetség jubileuma alkalmából jókívánságaikat feieziék ki. EGYESÜLETI ÉLET Folytatódnak az olimpiai se­lejtezők a tornában. A jövő hét végén Torontóban az Egyesült Államok—Kanada, majd egy hét múlva Bukarestben a Rortiánia —Nagv-Britannia női csapatta­lálkozóra kerül sor. Mindkét versenyen a FIG ellenőreként részt vesz Nagy Jenőné, a FIG női technikai bizottságának el­nöke. A bukaresti találkozón pon ként ott lesz Bejek Gé­zán! . ★ Az FTSK Delfin könnyűbúvár szakosztálya ebben az évben is minden hó harmadik vasárnap­ján megrendezi nyilvános klub­napját. Legutóbb, január 18-án, telt ház előtt impozáns műsor­ral kezdődött meg az idei prog­ram. A Közraktár utcai székház zsúfolásig megtelt nagytermében Szitnyai György, a Grand Ca­nyonról és Las Vegasról, Gyi- mesi Ferenc egy Dugi Ótok—Cav- tat—Jablonac útvonalon lezaj­lott adriai vitorlástúráról, Plózer István a fővárosi Molnár János barlangban végzett könnyűbú­vár feltárásról. Kenéz György pedig — ördögszigeti paradi­csom címmel — egy légzőkészü­lékes tengeri fotómerülés-soro- zatról tartott diavetítéssel egybe­kötött élménybeszámolót. ★ Egyesült a Szolnoki MTE NB Il-es és a Szolnoki Traktor me­gyei bajnokságot nyert kézilab­dacsapata. Az új együttes Do­monkos Lászlóné te-tnevelő ta­nár személvében függetlenített edzőt kapott. VÁLOGATOTTAK Miután a Körcsarnok küzdő­terére most különböző játék- sportok tartanak igényt, a tor­nászok, akik ott már egész ott­honosan berendezkedtek, ismét visszaköltöztek szereikkel és szőnyegeikkel a Játékcsarnok­ba. Ott tartják ez idő tájt közös edzéseiket a női válogatottjaink. KIADVÁNY Az év végén egymás után há­rom igen érdekes és sportolásra ösztönző sportkifestővei jelent­kezett a Sportpropaganda Vál­lalat. A szövegíró visszatérően Romhányi József, a rajzolók személye változó. A Sportolj te is! címűben Kőszegi Judit a megszokott jó színvonalon ele­veníti meg Bendő Bandi sport- pályafutását. A TéLapóék sport­jában Solymosi Xénia sok mo­tivációval, sok színnel, jó raj­zokkal illusztrálja a sporttal leg­kevésbé foglalkozó füzetet, amely a közlekedés, a technika, a munka világába vezeti el az apróságokat, míg a testnevelés inkább csak utalásokban talál­ható meg. Változatos és ági tatív szövegű viszont a Téli olimpia, a rajzok is kifejezőek, s még az sem jelentős hiba, hogy túl nagy, azonos színű felületek találhatók Roll Mariann megoldásában. A kifestők 35 ezer példányban ké­szültek és 8.80 forint egység­áron a PIÉRT hozta forgalom­ba. HALÁLOZÁS Jászberényi János sportújság­író, a Debreceni Bocskai híres labdarúgócsapatának egykori já­tékosa, főiskolai válogatott ja­nuár 19-én. 66 éves korában, hirtelen elhunyt. Jászberényi János hosszú időn keresztül ed­zői tevékenységet is folytatott, s egy évtizeden keresztül laounk munkatársa volt. Életének utolsó napjáig, nyugdíjasként is dol­gozott, mint sportújságíró, leg­utoljára a Magyar Hírlap szer­kesztőségében. Temetésének időpontjáról később történik in­tézkedés. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottóigaz­gatóság közleménye szerint a Totó január 18-i, 3. fogadási he­tére 2 813 785 db szelvény érke­zett be. A nyereményalap 4 558 332 forint. A nyeremények: 13+1 3 db 180 645 forint, 13 talá­lat 21 db 45 583 forint, 12 talá­lat 686 db 1063 forint. 11 találat 9940 db 73 forint, 10 találat 70 755 19 forint. | RÁDIÓ, TÉVÉ | Szerda. Rádió. Kossuth-adó. 22.15: Sporthírek. Televízió. Budapest. 8.00: Té­vétorna (ism.) 20.00: Tévétorna. Szlovák tv. II. 15.30: Csehszlo­vákia—Svédország asztalitenisz- mérkőzés. Jugoszláv tv. 20.30: Szerdai válogatás: Kosárlabda. Jugoszláv tv. II. 15.55: Kézilab­da, Radnicki—Inter (női mérkő­zés). | IDŐJÁRÁS | A Meteorológiai Intézet jelenti. Várható időjárás szerda estig. Felhőátvonulások, elsősorban nyu­gaton, majd máshol is ismétlődő esővel, záporral. Várható leg­magasabb nappali hőmérséklet 4 — 9 fok között.----­­/», ?/. »______________ $ JAN ITAR 21. 1 A testi erő kihasználása a labdarúgásban — örökzöld | téma x A Játékvezető Testület által a játékvezetők és edzők s számára rendezett előadásnak ezúttal is ez volt a targya. ^ Az MLSZ JT tőlitkára. Tabák Endre, A testi erő szoba- S lyos alkalmazása a labdarúgásban címmel tartott részletes, s gyakorlati példákkal bőven illusztrált szabálymagyarazatot ^ a megjelentek számára. J Többek között kiemelte: „A játékosok többsége nem ^ tudja, hogy mi a különbség a testi erő szabályos és sza- s bálytalan kihasználása között. Baj az is, hogy a jatékve- ^ zetők egy része sem látja tisztán a kérdést... A testi erő 5 szabályos alkalmazása nemcsak megengedeti módja a Já- 5 téknak hanem szükségszerű is. A labdáért vívott harcban 5 az marad a győztes, aki jobban felkészült, aki ötletesebb, ^ aki erősebb... Nem az a lényeges, hogy az ellökés_ mi- § lyen következménnyel járt hanem az, hogy az ellökő ja- s tékos megsértette-e a szabályokat vagy sem.” § SSSSSSSSSS*S*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ XXXII. 17. ♦ 1976. január 21. i . m TOTO ÚTMUTATÓ /I búcsúról hallani sem akar Dátumok. Olyan dátumok, amelyek Szarka Zoltánnak, a Haladás VSE immáron 34 esztendős kapusának életében komoly szerepet játszottak. 1961 — leigazolja a Hala­dás. 1968 — olimpiai bajnok Mexikóvárosban. 1974 — autóbalesetet szen­ved, hosszú idő útán nem ő áll a Haladás VSE kapu­jában. 1975 tavasza — három mérkőzésre visszakérni a csapatba, aztán ismét más kapja a mezt. 1975 ősze — a nyitányon ismét ő az első számú ka­pus, de az újonc Békéi már helyet követel magának, s ezt a helyet meg is kapja. A fiatal kapus a Sturm Graz elleni KEK-visszavágón na­gyot hibáz, s ismét kiderül, „jó az öreg a háznál”. Szar­ka a Rába ETO, s a Tata­bánya ellen legjobb napjaira emlékeztetőén véd, s a négy bajnoki pont Szombat­helyen marad. A Vasas el­len következik a nagy meg­lepetés, ismét Békéi kezd, 20 perc alatt azonban három­szor kénytelen a hálóból ki­kotorni a labdát. Szarka feláll a kispadról, s azon a délutánon több babér már nem terem a piros-köt csa­tárok számára... 1975 decembere — Képes Sport teremkupa Szombat­helyen. A bemelegítésnél egy balszerencsés mozdulat, s az egyik ujja eltörik... Gipszkötés, kényszerpihenő. 1976 — 7 •k • Vajon mi kerül a kér­dőjel helyére az új eszten­dő végén? — Remélem, hogy 1976-ban egy kicsit a kegyeibe fogad Fortuna. Annyi, de annyi balszerencse után rám férne már egy kis boldogság. Cé­lom egyértelmű: 34 éves ko­rom ellenére sem adom fel, bátran vállalom a versenyt a fiatalokkal, Békeivei, Pá­linkással, Kenéseivel, Csi­szárral. O Az első csapat kerete Kőszegen készül a tavaszi feladatokra. Szarka Zoltán azonban Szombathelyen gya­korol. .. — A kezem a törés után még mindig nem jött rend­be. Itthon ugyanolyan lelke­sedéssel, akarással dolgozom, mintha az első csapattal len­nék. Sajnos, az erőfejlesztő gyakorlatoknál erősen zavar a gipszkötés, de annyi baj legyen. Nem szabad lemarad­nom a felkészülésben, mert nálunk manapság már na­gyon nehéz az első csapatba bekerülni. Rangja lett végre a legjobbak között való sze­replésnek. .. • Hallottuk, hogy vezető edzőjének. Sárost Lászlónak felajánlotta, hogy tudását, tapasztalatait szívesen át­adja a fiataloknak, boldogan foglalkozik kapustársaival, akik pedig — akárhogy is nézzük — a vetélytársai... — Aki igazán szeret egy csapatot, annak elsősorban nem a mára, hanem a hol­napra kell gondolnia. Én — nem tagadom — két évet még aktív játékkal szeretnék eltölteni, de aztán következ­zenek a fiatalok. O Lassan 15 éve a Hala­dás játékosa. Mire emlékszik vissza legszívesebben? — Nagyon sok szépet, fe­ledhetetlen élményt kaptam a Haladástól, s magától a labdarúgástól. Közel 400 baj­noki mérkőzésen védtem, eb­ből 191-szer az NB l-ben. A legszebb azonban az olim­piai bajnokság volt. Annak ellenére, hogy a csapat ka­puját Fatér Karcsi védte, so­hasem felejtem el azokat a varázslatos napokat. Amikor nagyon el vagyok kesered­ve, előveszem a régi újsá­gokat, fényképeket, s igyek­szem a múltból erőt meríte­ni a jelen feladataihoz. Re­mélem, több sikerrel, mint az utóbbi időkben. ★ Szarka Zoltán 34 éves. En­nek ellenére a búcsúról egye­lőre hallani sem akar. Edz, hajt, küzd a csapatba kerü­léséért. Igazi sportember­ként. JÉGKORONG Meglepetések nélkül (sajnos) Mennyié mond as 1:3 és as 5:6 ?/ Az idei jégkorongidényben el­ső két mérkőzését játszotta le a hét végén a magyar váloga­tott Bukarestben mindkétszer a román válogatott volt a mieink elleni ele. Az eredmények is­mertek. Szombaton 8:l-re, va­sárnap 6:5-re kaptunk ki a há­zigazdáktól. A szűkszavú táv­irati irodai jelentéshez kiegé­szítésként még annyit lehetne tenni, hogy a második talál­kozón csapatunk góljait Búzás György, Pállá, Menyhárt, Mé­szöly és Havrán lőtte. A magyar válogatottban Ba­logh, Kovalcsik és Eperjesy vé­dett. A két hátvédsor a Kovács, Flóra és a Németh, Farkas ket­tős volt, a három támadósor pedig a Kereszty, Mészöly, Hav­rán, a Bálint, Fodor, Menyhárt és a Pállá. Búzás Gábor, Búzás György hármas volt. Az első összecsapáson eltört Németh korcsolyája. Helyére Bálint hú­zódott vissza a védelembe, Bá­lint helyét pedig Póth foglalta el a támadósorban. Az első mérkőzésen a kiállí­tási arány 7—7 perc volt, de eb­ből 5—5 perc páros kiállítás. A második találkozón a mieink 11 percet játszhattak előnyben, még a románok 4 percet. Két taktika játszottuk. De ez kellő össze­szokottság hiányában nem ment, hiszen például a válogatottnak majd a felét adó FTC nem így játszik a bajnoki mérkőzéseken. A második mérkőzésre változ­tattunk 1—2—2-re, vagyis csak egy csatár zavarta a románok kialakuló támadásait. Ez ugyan visszalépés, de biztonságosabb­nak bizonyult. És a kapunk előtti védekezésben is zavart okozott a különböző stílus. A. védelem erősítése — Az elutazás előtt említet­te, hogy előkészületi mérkőzés­nek tekinti a két találkozót a világbajnokság előtt, szeretne tapasztalatokat szerezni; melyek a leggyorsabban megoldásra váró kérdések. — A védelem a legnagyobb gond. Most szeretném a keret­ben a védők számát tízre emel­ni, azaz meghívom a két Haj- zert, valamint Krasznait, Gre- gort és Szelest. Számítanék a harminc fölött levő Palotásra is, de nem tudom, hogy vállalná-e a többletmunkát. Az NSZK és az NDK elleni mérkőzéseken akarom kipróbálni ezeket a já­tékosokat. A csatársorban a Kereszty, Mészöly, Havrán hár­mas még nincs formában. Ezt mutatja, hogy az első mérkő­zésen, amikor pályán voltak, négy gólt lőttek a románok és ők egyet sem. A második mér­kőzésen már sokkal fegyelme­zettebben küzdöttek. Bár még mindig nem úgy játszanak, ahogy szoktak. A Bálint, Fo­dor, Menyhárt (majd Bálint helyett Póth) hármas még ütő­képesebb lehet, ha sikerül ösz- szeszokniuk. Fodornak és Meny­hártnak az erőnlétén kell első­sorban javítania. A jövő sora a Pállá, Búzás Gábor, Búzás György hármas. A BVSC-s Pállá kiemelkedő játékintelli­genciájánál fogva jól beillesz­kedett a dózsás Búzás testvérek közé. Póthnak úgy kell készül­nie, hogy bármilyen poszton be tudjon illeszkedni a csapatba. — Miben látja a legnagyobb hibát? — Mi a magyar hokit vittük Bukarestbe, vagyis csak úgy tudtunk játszani, ahogy a baj­nokságban. És mivel itthon nin­csenek nagyobb erőkifejtésre kényszerítve a játékosok, Így kint sem tudnak csodát művel­ni. A hazai szint pedig, olyan ellenfelek ellen, mint például a román válogatott, még bizony kevés! Kocsi Tibor Az erőviszonyokat ismerő szurkoló megállapíthatja, hogy a jobb, eggyel magasabb osz­tályban szereplő román válo­gatott nem okozott számunkra meglepetést. — A szombati találkozó előtt nem tudtam mire alapozni a csapat taktikáját, hiszen ebben az idényben még nem láttam pályán a románokat — mondta Boróci Gábor, a válogatott ed­zője. — A tavalyi román válo­gatott pedig teljesen más rend­szer szerint játszott. Vasárnap­ra aztán az előző mérkőzés ta­pasztalatait felhasználva más taktikával küldtem jegre a mi­einket és ez meg is látszott az eredményen. — Milyen volt ez az új tak­tika? — Az első mérkőzésen a 2— 1—2-es letámadásos védekezést SZAVAZÓLAP 1. Ki nyeri az MLSZ mezei futóversenyéi január 29-én? 2. Melyik csapat bizonyul a legjobbnak? 3. A játékosok közGI ki fut be utolsónak a célba? ....... Név : Cim: A szavazólapnak, levelezőlapra ragasztva, 1976. január 28-án délig kell szerkesztőségünkbe érkeznie. (Cim: 1918 Budapest, Vili., Somogyi Béla utca 6.) _____ Töb b élcsoportbeli idegenben 4. HÉT I A csapatnévén mellett Káró jelben a bajnoki helyezési szám Utána az egymással játszott baj nokí mérkőzések eredményei Ha több volt, ügy mérleg­gel. Ezt követi az otthon, illetőleg a vendégeknél az Ide­genben játszott két-két mérkőzés eredménye — mérleggel. Bövl dítések: o = otthon, 1 •= ide genben (mind az „o”, mind az ,U” a most pályaválasztó szem­pontjából), gy = győzelem, d “ döntetlen, V = vereség. OLASZ A-OSZTALT t. ROMA (10.)— INTERNAZIO- NALE (6.). 1973 — 74: 3:3 (o), 0:2 (i); 74—75: 1:0 (o), 2:0 (i). Ró­mában: 16 Roma-gy., 9 d., 17 In- ter-gy. ROMA: Sampdoria 1:0, Juventus 0:1. Otthon: 2 gy., 3 d„ 1 v. INTER: Juventus 0:2, Samp- loria 0:2 (az 1:2-es eredményt 0:2-vel Igazolták). Idegenben: 1 gy., 1 d., 4 v. Tipp: X, 1. 2. BOLOGNA (7.) — ASCOLI (13.). 74 — 75: 1:1 (o), 3:1 (1). BOLOGNA: Perugia 1:1, Roma 2:1. Otthon: 2 gy., 4 d., 0 v. ASCOLI: Napon 0:0, Inter 0:3. Idegenben: 0 gy., 3 d., 3 v. Tipp: 1. 3. COMO (15.) —CESENA (4.). 71-72: 2:0 (o), 1:0 (1); 72—73: 0:1 (o), 0:1 (i). Comóban: 1 Co- mo-gy„ 3 d.. 1 v. COMO: Fiorfep- tina 0:1, Milán 1:4. Otthon: 1 gy., 3 d., 2 v. CESENA: Cagliarl 2:1, Lazlo 2:2. Idegenben: 1 gy., 4 d„ 1 v. Tipp: X, 1. 4. FIORENTINA (9.)— CAG- LIARI (16.). 73 — 74: 4:1 (0), 0:1 (1); 74 — 75: 2:1 (o), 1:2 (i). Fi­renzében: 7 Fionentina-gy., 1 d., 3 Cagliari-gy. FIORENTINA: Mi- ’an 0:1, Torino 0:1. Otthon: 2 gy., 1 d„ 3 v. CAGLIARI: Lazlo 0:3, Verona 1:2. Idegenben: 0 gy„ 1 d., 5 v. Tipp: 1. 5. PERUGIA (8.) —NAPOLT (3.). PERUGIA: Roma 0:1, Sampdoria 0:0. Otthon: 3 gy., 2 d.. 1 V. NA­POLT: Inter 1:2, Juventus 1:2. Idegenben: 2 gy.,-*! d., 3 v. Tipp: X, 1, 2. 6. Semleges pályán: SAMPDO­RIA (12.)—JUVENTUS (1.). 73— 74: 1:2 (o), 0:2 (i); 74-75: 1:3 (o), 1:1 (i). Genovában: 12 Samp- dorta-gy., 7 d., 9 Juventus-gy. SAMPDORIA: Bologna 0:1, Inter 0:2. Otthon: 2 gy., í d., 3 v. (Mi­vel semleges pályán Játszanak, áldanak itt a Sampdoria idegen­beli adatai is): Perugia 0:0, Aseoll 1 gy.. 3 d., 3 V. JUVENTUS: As- eoli 3:0. Roma 1:0. Idegenben: 4 gy., 1 d., 1 v. (a Torlnótól Tori­nóban). Tipp: 2. OLASZ B-OSZTALY 7. Semleges pályán: AVELLINO (19.)—TERNANA (12.). 67 — 68: 2:1 (o), 0:2 0): 73—74: 1:0 (o), 1:3 (i). AVELLINO: Genoa 0:0, Pescara 0:2. Otthon: 5 gy., 2 d„ 1 v. (Mivel a mérkőzés semleges pályán lesz, közöljük az Avelüno idegenbeli adatait Is): Brlndlsi 0:1, Varese 0:3, 0 gy., 0 d., 8 v. TER­NANA: Brlndlsi 1:0, Genoa 0:0. Idegenben: 2 gy., 1 A., 4 v. Tipp: X, 2. 8. CATANZARO (1.)—VARESE (3.). 72 — 73: 3:0 (o), 0:2 (1): 73 — 74: 1:1 (o), 1:3 (1) • Catanzaró- ban: 2 Catanzaró-gy., 3 d., 0 Va- rese-gy. CATANZARO: Lanerossl 1:1, Brlndlsi 2:0. Otthon: 5 gy., 3 d„ 0 v. VARESE: Novara 1:1, Taranto 0:2. Idegenben: 1 gy., 4 d., 3 v. Tipp: 1, X, 2. 9. LANEROSSI (17.) —FOGGIA (6.). 70 — 71: 1:0 (o), 1:1 (1); 73 —74: 1:0 (o), 1:2 (1). Vicenzá­ban: 3 Lanerossi-gy., 1 d„ 1 Fog- 3ia-gy. LANEROSSI: Catania 1:1, varese 0:2. Otthon: 4 gy., 2 d., I v. FOGGIA: Regglana 2:1, Pes­cara 1:2. Idegenben: 1 gy., 3 A­4 v. Tipp: 1, X. 10. NOVARA (5.)—GENOA (2.). 72 — 73: 1:2 (o), 0:1 (1); 74 — 75: 2:1 (o), 0:0 (i). Novarában: 7 Novara-gy., 3 d., 4 Genoa-gy. NO­VARA: Brlndlsi 1:0, Sambenedet- tese 0:0. Otthon: 3 gy., 5 d., 0 v. GENOA: Avellino 0:0, Palermo 1:1. Idegenben: 0 gy„ 5 d„ 2 v. Tipp: X, 1. 11. PALERMO (18.)—ATALAN- TA (10.). 73-74: 0.0 (o), 1:1 <l); 74—75: 1:1 (o), 0:0 (i). Paler- raóban: 10 Palermo-gy„ 3 d., 3 Atalanta-gy. ' PALERMO: Sambe- nedettese 2:1, Genoa 1:1. Otthon: 4 gy., 2 d„ Ív. AT ALANT A: Brescla 0:1, Spal 0:0. Idegenben: 0 gy., 3 d., 5 v. Tipp: 1, X. 12. PIACENZA (15.)—TARAN- TO (11.). 69 — 70: 2:0 (o), 0:2 (1). PIACENZA: Lanerossl 1:0, Catan- zaro 0:0. Otthon: 4 gy., 3 d„ 0 v. TARANTO: Pescara 0:1, Ata- lanta 0:1. Idegenben: 1 gy„ 2 d„ 5. Tipp: X, 2. 13. REGGIANA (14.)—SPAL (9.). 73 — 74: 0:0 (o), 1:0 (i); 74 — 75: 2:1 (O), 1:1 (i). Rcggio Emíliában: 2 Reggiana-gy„ 1 d., 0 Spal-gy. REGGIANA: Foggia 1:2, Catania 1:1. Otthon: 2 gy., 4 d., 1 v. SPAL: Foggia 0:1, Ca- ta-nla 2:1. Idegenben: 2 gy., 1 d„ 5 v. Tipp: X. 2. POTMÉRKÖZÉSEK Olasz B. 14. PESCARA (8.) — MODENA (4 ). PESCARA: Taranto 1:0, Foggia 2:1. Otthon: 4 gy., 3 d„ 1 v. MODENA: Atalanta 1:1 Taranto 1:1. Idegenben: 0 gy., 5 d„ 2 v. Tlop: X, 1, 2. — Olasz A. 15. MILÁN (5.)—LAZIO (14.). 73 — 74: 0:0 (o), 0:1 (i): 74 — 75: 1:1 (o), 0:3 (1). Múánóban: 21 Müan-gy., 10 d., 7 Lazio-gv. MT- T,AN: Torino 1:2, Verona 1:0. Ott­hon: 4 gy.. 0 d.. 2 v. LAZIO: Ve­rona 2:2, Torino 1:2. Idegenben: 1 gv.. 1 d., 4 v. Tion: 1. — 16. TORINO (2.)—VERONA (11.). 72 — 73: 3:2 (o). 0:0 (i): 73—74: 0:0 (o). 1:0 (i). Torinóban: 4 To- rtno-gv.. 3 d-. 0 Verona-gv. TO­RINO: Como 1:0, Lazlo 2:1, Ott- '•on: 6 gv.. 0 d 0 v. VERONA: "esena 0:3, Milán 0:1. Ide­genben: 0 gy., 0 d., 6 v. Tipp: 1. /* t |

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék