Népsport, 1977. május (33. évfolyam, 103-128. szám)

1977-05-15 / 115. szám

I A NÉPSPORT XXXIH. 115. ♦ 1977. május 13. Szomorú nyomaték ' Szombaton, azon a napon, amelyen lapunk meghirdeti;; — a Magyar Hírlappal kö­zös gondozásban — a Hajrá, Balaton! úszó- és tömeg­sportakciót ..azon a napon kezdték írni a nagy víz fe­kete krónikájának újabb fe­jezetét. Ahogy a rádió hír­adásából értesültünk róla: egy huszonkilenc éves fiatal­ember vesztette életét fürdő­zés közben. Egy név azon a listán, amelynek eltörlésé­ért annyian harcba szálltak már, s amely a mi nyári ak­ciónknak is egyik mozgató rugója volt. Sajtóközhelynek számít im­már néhány odavetett szóval figyelmeztetni egy-egy ilyen szomorú hír kancsán a víz veszélyeire, elpufogtatni azo­kat a jótanácsokat, amelyek mind-mind üres szólammá válnak abban az iszonyú pil­lanatban, amikor jeges szo­rításával gyanútlan áldozatá­ra tör az ismeretlen ve­szély. Mit tehetünk hát mi, mindannyian, egymásért és önmagunkért?... Vajon elég, ha féljük a vizet, ha rend­szabályok kordonával próbál­juk esükkenteni a veszélyle­hetőségeket? Jól tudjuk: . a megoldás ebben az esetben sem az elrettentés lehet, sok­kal inkább a megismertetés, a minél sokrétűbb ismeretek­kel, készségekkel, tudással történő felvértezés. Nem valamiféle örökérvényű ga­ranciával ugyan, de az em­beri kiszolgáltatottság elvi­selhetővé mérséklésével. Nem véletlenül szorgal­mazzuk tehát ebben a most beindított akciónkban az úszástanítás lehetőségeinek kiszélesítését, egyéni és tár­sadalmi összefogást hirdetve, újabb és újabb lehetőségeket keresve és találva. Hadd te­gyük most érveinkhez szo­morú nyomatékként hozzá ezt a legfrissebb tragédiát is! Nyomasztó érzés arra gon­dolnunk: a Balaton idei el­ső áldozata sem tudott úsz­ni; hogy talán volt is ke­zében szombati lapunk, talán beleolvasott akcióprogra­munkba, talán arra is gon­dolt — jó volna megtanul­ni... Aztán fürdeni indult. És vágyát magával vitte az örök semmibe. K. L. M. AUTÓ Kiss Dezső nyerte a Volán hegyi versenyét A győztes Renault—Alpine Ha minden jóslatunk így telje- . sülne . . . Néhány nappal ezelőtt, a.aÍAőr paoírra vetet Lük az autó­sporttal kapcsolatos legfrissebb gondolatainkat, azt írtuk, hogy szerintünk még egy kiadós eső sem riasztaná el szombaton a Vo­lán visegrádi hegyi versenyére el­zarándokoló szurkolókat. Nos, mindenben igazunk lett: reggel hol zuhogott, hol csendesen szemetelt az eső, de esett vigasz­talanul. Mégis legalább 10 —15 ez­ren látogattak el Visegrádira, hogy láthassák autósportunk legjobb­jainak speciális vetélkedését. Itt minden centi, minden milliméter — ,,éles” ... Mi történt szombaton délelőtt a Volán autós és motoros hegyi ver­senyén, amely egyben az OB má­sodik futamát is jelentette? Ami a legfontosabb: egy hét leforgása alatt immár másodszor bizonyoso­dott bs, hogy Kiss Dezső tökélete­sen ura a rendkívül gyors és fan­tasztikusan erős Renault Alpine- nak. Hogy ez mennyire így van, azt bizonyítják időeredményei: Kiss a négy kilométert először d:23 4ü. másodszor 2:24.00 perc alatt teljesítette. Gondoljunk csak va panoráma út — enyhén szólva kacskaringcs vonalvezetésé­re .. . Visszafelé Polski Fiatunk körülbelül 5 — 6 percig jött ugyan­ezen az úton — lefelé . . . Kiss már az első futamban 1.27-os másodpercnyi előnyt szer­zett Tóth János e.’őtt, aki — cso­dálatos BMW-jével — szintén az abszolút elsőségre pályázott. A kü­lönbség kettőjük között a második futamban még nőtt 6 tizeddel. így a Volán-versenyzőé lett az elsőség. Nem veit érdektelenebb a küz­delem az alsóbb kategóriákban sem. Az 5-ös géposztályban (1600 KÖZLEMÉNYEK A távolsági tv-vétellel foglal­kozó amatőrök TV DX EM kuto- ja 1977. május 29-én, 11 órakor, a téma szakértőinek részvételével ankétot és kiállítást rendez a Jó- z ef Attila Művelődési Központ­ban. Cb. XIII., József Attila tér 4. Megközelíthető a 4-es autó­busszal.) az ü. Dózsa SC teníszszakosz- tálya felvételt hirdet az 1S68 — 70- ben született fiúk és lányok részé­re Jelentkezni május 18-án, szer­dán. P- és 10 óra, illetve 16 és 18 óra között lehet a margitszigeti Dózsa teniszstadionban Homolya Lajos edzőnél. A jelentkezőknek s no rtf elszerelést kell magukkal vinniük. ♦ Felvételt hirdet sportiskolájába a Bo. Honvéd Május 16-tól 21-ig naponta 3 és 16 óra között, ^jelentkezhetnek a sportolni vágyó fiatalok a Bp. Honvéd utánnótlás'- ©evelési csoportjánál, (Budapest, kem-ig) Gaál Pál biztosan nyert, eggyel „lejjebb” (1300 kem-ig) vi­szont nagyon sűrű volt a mezőny. Igaz, Cserkúti József NSU-jával verhetetlen volt, mögötte viszont röpke másodperceken múlt a he­lyezések sorsa. Eredmények. Széria Zsigulik: 1. Dudás (Bp. Volán) 6:01.14. 2. Hi- degh (Kaposvári Volán) 6:06.70, 3. Gál (Bp. Volán) 6:07.77. 2. gép­osztály: 1. Gulyás (Pécsi Volán) 6:09.82, 2. Tarlós (FÖTAXI) 6:16.06, 3. Lucz (Kaposvári Vo­lán) 6:18.06 — mind Trabanttal. 3. géposztály: 1. Cserkuti L. (In- terag Shell, NSU) 5:41.75, 2. Kar­dos (Pécsi Volán, Wartburg) 5:45.75. 4. géposztály: A. Cser­kút! J. (Tnterag Shell, NSU) 4:58.10. 2. Furmen (Interag Shell, NSU) 5:12,64, 3. Balatoni (Bp. Volán, Skoda) 5:14.76, 4. Kotán (FÖTAXI, Morris Cooper) 5:16.40. 5. géposztály: 1. Gaál (Bp. Volán, Zsiguli) 5:04.85, 2. dr. Antalífv (Bo. Volán, R—12 Gordini) 5:11.85, 3. Ra&ch (Pécsi Volán, Zsiguli) 5:28.84. 6. géposztály: 1. Kiss (Bp. Volán. Renault Aloine) 4:46.85. 2. Tóth (Interag Shell, BMW) 4:48.72. Abszolút sorrend: 1. Kiss, 2. Tóth. 3. Cserkuti J., 4. Gaál, 5. dr. Antalffy. 6. Furmen. Csapat- verseny: 1. Bp. Volán 27 pont, 2. Interag Shell 24. 3. Pécsi Volán 16. ★ Motorkerékpáros számok. Ver­senygépek: 1. Juhos (Zalka), 2. Vlaszaty (Bp. Honvéd), 3. Mol­nár (Zalka), 4. Hársfai (Bp. Hon­véd), 5. Juhász (Bp. Honvéd) — mind Yamaha. Közúti gépek: 1. Szabó (Zalka). 2. Gunyits (B. Honvéd), 3. Széli (Bp. Honvéd), — mind P—20. XIII., Dózsa György u. 53. fsz. 123.) a következő sportágakban: atlétika, kajak-kenu (1961—67 között született fiúk és lányok); birkózás, cselgáncs, labdarúgás, ökölvívás (1961—67, csak fiúk); kézilabda, kosárlabda (19*9 — 67, csak fiúk); öttusa (1961—P9, csak fiúk); súlyemelés (1961—65, csak fiúk); sportlövészet. (1953 — sakk, torna (1967 — 70): Vívás (1963 — 67); vízilabda (1963 — 67, csak fiúk); úszás (1966 — 69), A jelentkezőknek tornacipőt, tornanadrágot és atlétatrikót kell magukkal vinniük. •A A Budapesti Építők labdarúgó- szakosztálya a serdülőknek tobor- zót hirdet a népligeti Építők sport­pályán. 1977. június 20-ig minden kedden, csütörtökön, pénteken 17 órai kezdettel. Várjuk az 1962, 1963. 1964 és I96j-ben születettek meg­jelenését. Kérjük, hogy a jelent­kezők a tornafelszerelésüket hoz­zák magukkal Z VÍZILABDA OB I TORNA EB Sárost tír. sziporkázott Szovjet fölény a zárónapon Hosszabb szünet után szomba­ton a harmadik fordulóval folyta­tódott a vízilabda OB I. A kiha­gyás, sajnos, nyomot hagyott a csapatokon, többnyire közepes színvonalú összecsapásokat lát­hattunk. A nem magas színvo­nalú fordulóban örömteli színfolt volt Sárosi dr. lelkes, góiratörő, szellemes, kiismerhetetlen játéka. Vasárnap — elsősorban az FTC — OSC mérkőzésen — ennél lénye­gesen jobb teljesítményekre van szükség, hogy a közönség ne csa­lódottan távozzon a találkozókról. Hajós Alfréd uszoda, 400 néző. Vezette: Königh, Martin dr. Bp. Spartacus: Molnár ■— Kemény, Kollár dr., Barsi, Deák. Somos- sy, Magas dr. Edző: Bolvári An­tal. tí. Dózsa: Cservenyálc — Szé­kely, Horváth, Mátsilc. Varga G., Kiss, Sárosi dr. Edző: Mohácsi Attila. A gólok sorrendje: Deák, Sárosi dr., Magas dr. (e), Sárosi dr... Kiss (e), Deák (e), Kiss, So- mossy. Bp. Spar acus—Ü. Dózsa 4 — 4 (1—0, 1—2, 1—2, 1—0) Az első játékrész első percé­ben Székely (Ü. Dózsa) előtt nyílt nagy lehetőség a gólszerzésre, de Molnár parádésan hárított. Ezt követően mindkét oldalon kiala­kultak helyzetek, de gólt sokáig egyik csapatnak sem sikerült el­érni. Röviddel a negyed befejezé- j se előtt Deák a hálóba bombá­zott. A második öt perc elején Sárosi remek akciógóllal egyenlí­tett, ezután Magas lőtt ember- 1 előnyből Cservenyák kapujába. A parádésan játszó Sárosi ismét egyenlített. A harmadik öt perc Barsi kiállításával indult. Kiss használta ki a létszámfölényes helyzetet. A Dózsa növelhette vol­na előnyét, de Mátsik óriási hely­zetben hibázott. A következő két percben egy-egy gól esett mind­két oldalon, majd kihagyott gól- szerzési lehetőségek sorozata kö­vetkezett. Előbb Deák hagyott ki­használatlanul egy létszámfölé­nyes helyzetet, majd a mélyen formán alul játszó Mátsik hibá­zott egy méterre Molnár kapujá­tól. Ellentámadás után Barsi ke­rült nagy helyzetbe, de Cserve­nyák kapusba bombázott. Egygó- los U. ■ Dózsa vezetéssel fordultak a csapatok az utolsó negyedre. Mindkét oldalon kimaradt egy- egy emberelőny, majd 40 másod­perccel a befejezés előtt Somossy egyenlített. Kitűnt: Molnár, Deák, Hl., Sárosi dr., Kiss. OSC —V. Izzó 63 (2 — 1, 1—1, 2 — 0, 1—1). Hajós Alfréd uszoda. V: Orosz, Somóczi dr. OSC: Fekete — Szí­vós dr., Sudár, Vindiech K„ Gál. Kuncz. Pásztrai. Cs: Hámori dr., Konrád ni dr., Bodnár dr. Edző: dr. Konrád János. V: Izzó Haj­ni ásy — Zsoldos. Molnár Gy.„ Nagy. Győré,* Hídvégi, Horváth. Cs: Szellő dr. Edző: Dömötör Zoltán. A gólok sorrendje: Vin- disch, Molnár. Kunc^, Hidvégi, Kuncz, Pásztrai (e), Szívós dr. (e), Molnár (4 m-esből), Kuncz (4 m-esből). Az első két negyedben szép akciógólokat láthattunk. Azután nem sok említésre méltó történt, hacsak a kihagyott embereolőnyös helyzeteket és Hídvégi elpuskázott büntetőjét nem tekintjük annak. Kitűnt: Kuncz, Szívós dr., ül. Molnár. Eger SE —Bp. Honvéd 3 — 2 (1—1, 1—0, 1—1. 0 — 0). Eger, 400 néző. V: Gulyás, Ká­sás. Eger: Lipovics — Kovács T.. Kelemen. Gyulavári. Vincze, Síké, Kovács R. Edző: Pócsik Dénes. Bp. Honvéd: Hauszler — Molnár L., Mezei. Samu, Kucsera, Fer- nandez. Dávid I. Cs: Fonó dr. Edző: Markovics Kálmán. A gólok sorrendje: Kovács R. (e). Feman- clez (e), Gyulavári (e), Vincze, Samu. Kemény küzdelmet hozott az egri találkozó. Mindkét oldalon szorosan, határozottan védekező tek a játékosok, helyzetek alig- alig alakultak ki. Csak a har­madik negyedben kapcsoltak rá a játékosok. Kovács R. átadásá­ból Vincze okosan Hauszler mö­gé ejtette a labdát (3 — 1), majd Samu szépített. Az utolsó negyed emberelőnyös helyzeteit egyik csapat sem tudta gólra váltani. Kitűnt: Lipovics, Gyulavári. Vin- cze, ill. Hauszler, Samu. FTC —SZEOL AK 6—1 2 — 1, 1—0, 1—0, 2 — 0) Hajós Alfréd uszoda. 200 néző. V: Császár. Marjai. FTC: Stein- metz dr. — Müller, Debreczeni, Szollár, Gerendás, Fehér. Wiesner. Cs: Kohán, Kriger. Edző: dr. Ma- yer Mihály. SZEOL: Esztergomi — Borzi dr.. Dudás, Lutter, Zám- bó, Kiss dr.,* Szittya. Cs: Vezsenyi P. Edző: Koncz István. A gólok sorrendje: Wiesner. Borzi dr.. Ge­rendás, Fehér (e), Debreczeni (e). Fehér, Kohán. Lagymatag mérkőzés volt. A legjobb tudásától elmaradó két csapat találkozóján, megérdemel­ten nyert az FTC. Az első ne­gyedben még láthattunk — első­sorban a védelmek hibájából — három, akciógólt, de ezután a na­gyon kevés gólhelyzet is több­nyire kimaradt. Debreczeni ka­pufára lőtt egy büntetőt és Stein- metz kiállítása után a helyére beállt Fehérnek sem tudtak gólt lőni emberelőnyből a szegediek. Az utolsó negyedben két sike­res lefordulásos támadással az FTC bebiztosította győzelmét. Ki­tűnt: Steinmetz dr., Fehér, ill. Kiss dr. Vasas — Szentesi Vízmű 4 — 2 (0 — 0, 2 — 1, 0 — 1, 2 — 0) Szentes, 1500 néző. V: Samu, Szarka. Vasas: Darida -r- Gajdos- sy, Bányai, Csapó dr.. Kenéz, Budavári. Faragó. Edző: Rusorán Péter. Szentesi Vízmű: Horváth — Szónászki, Komlósi, Kádár, Pengő, Kurucz, Soós. Cs: Tóth dr., Éles. Edző: dr. Réhbely Sza­bó József. A gólok sorrendje: Fa­ragó, Budavári (e), Soós (e) Soós (4 m-esből), Csapó dr. (e), Faragó. Az első negyed változatos küz­delmet hozott — gól nélkül. A második negyed Vasas-góllal kez­dődött: Faragó talált a hálóba, majd Budavári előnyből újabb gólt szerzett. Soós emberelőnyből szépített, azután Szénászki tisz­ta helyzetben a kapufára ejtette a labdát. A harmadik negyedben másodpercekkel a befejezés előtt, Soós 4 méteresből egyenlített. A negyedik negyed elején Csapó dr. emberelőnyből . szerzett vezetést, majd védelmi hibából Faragó be­biztosította a Vasas győzelmét. Kitűnt: Faragó, Csapó dr., Buda­vári. Hl. Horváth, Soós* Komlósi. BVSC —Szolnoki Vízügy SE 5 —4 (2 — 2, 2 — 1, 0—1, 1—0). Szolnok, 400 néző. V: Kiss, Bíró. BVSC: Joós — Czigány, Horkai, Kiss Cs., Pottyondi, Heltai, Gém. Csere: Varga Gy. Edző: Baba^czy Ló- ránd. Szolnok: Ugrai — dr. Bo- ross, Bogdán. Varga J., Cseh, Tóth I. , Hasznos. Csere: Föl(ji. Edző:,. Bartalis István. A gólok sorrendje: Hasznos, Gém, Horkai (e), Varga J. (4 méteresből), Hasznos (e), Pottyondi (e),- Pottyondi (e), Var­ga J. (h), Pottyondi. Mozgalmas játékkal kezdődött a mérkőzés és ez mindkét oldalon egy-egy szép akciógólt eredménye­zett. A későbbiek során alábbha­gyott a szolnoki fiatalok lendü­lete. A BVSC érettebben, taktiku- sabban játszott. A vendégek, szo­ros emberfogással bénították' meg a szolnoki akciókat, helyzeteiket pedig jobban kihasználták. Ki­tűnt: Pottyondi, Heltai, ill. Ugrai, tír. Boross. A bajnokság állása 1. Vasas 3 3--------ÍR- 7 6 2. OSC 3 3---------16-10 6 3. BVSC 3 2—1 17-13 4 4. FTC 3 2—1 14-11 4 5. Ü. Dózsa 3 1 2 — 16-15 4 6. Szentes 3 2 — 1 14-13 4 7. Bp. Spart. 3 111 12-12 3 8. Eger 3 111 14-15 3 9. V. Izzó 3 1 — 2 10-16 2 10. Bp. Honvéd 3 -------3 12-16 — 11 . Szolnok 3-------3 11-13 — 12 . SZEOL AK 3-------3 7-16 — RÖ PLABDA______________________ Az újonc Külker SC vezet Mialatt férfiválogatottunk Po­zsonyban. nemzetközi tornán sze­repel, legjobb hat női klubcsa­patunk pedig a szerdán kezdődő újabb ötnapos bajnoki tornára készül, szombaton . három női és három férfimérközésre került sor az NB T második csoportjában. A nőknél nagy érdeklődés előzte meg a rangadónak számító Kül­ker SC—BSE mérkőzést. Az újoncok, ráduplázva a meglepe­tésre, másodszor is jobbnak bizo­nyultak a csoportelsőségért har­coló tanácsiaknál. A férfiaknál a papírforma érvényesült. NŐK A 7 —14. helyért Külker SC —BSE 3:1 (8, —4, 6, 7). Kerepesi út. V: Bíró, Szabó F. Külker SC: Beck, Farkas, KORCSOG Foltén, KOMAROMI, Póta. Cs: Cservenka. Török, Ed­ző: Németh Zoltán. ESE: Haval- da, Kőrös. Csorba. Schmidt. Ta­kács, Sólymos. Cs: Baumann, Znamenák. Fessel. Edző: Nagy Jenő. Elmaradt a várt küzdelem, mert a tanácsiak máskor biztos bombázói bátortalanok voltak. A Külker nemcsak a hálónál, a mezőnyben is jobb volt. Almásfüzitői Timföld SC — BVSC 3:0 (13, 9, 6). Almásfüzi­tő. V: Kalász. Romba!. A hazai csapat önmagát múlta felül. Jó: Karsai, Láng E., Lázárné. 111. Rau. MTK-VM —TFSE 3:1 (4. 9. —11. 11). Csömöri út. V: Ormai, Fátyol. Ütőinek köszönheti győ­zelmét a hazai együttes. Jó; Bé- nyel. Szabó L.. Haász. 111. Kiss £., Virág. Az állás 7. Külker SC 11 8 8 27:16 19 8. BVSC 11 7 4 24:14 18 9. Almásfüz. - 11 7 4 23:19 18 10. BSE 10 7 3 24:16 17 11. MTK-VM 11 7 4 24-18 17 12. TFSE 11 5 6 22:22 16 13. Szegedi Sp. 10 2 8 12:25 12 14. Szf. Volán 11 —\U 7:33 11 FÉRFIAK 1 A 7 — 14. helyért Kecskeméti SC —MTK-VM 3:0 (8, 8, 3), Kecskemét. V: Balázs, Léderer. Mindössze harminc per­cig tartott a találkozó. Jó: De­meter, Lantos. Arany, 111. Dávid. Székesfehérvári Volán —Szom­bathelyi Spartacus Styl 3:0 (5, 9, 6). Székesfehérvár. V: Lajos J., Radnai. Biztos győzelem. Jó: Pő- eze, Ortner. Takács. 111. Komáro­Vasas Izzó —MALÉV SC 3:0 (7. 11. 9). Zách u. V: Kiss K., Pa­dos. A gyengén játszó MALÉV nem állította nehéz feladat elé ellenfelét. Jó: Farkas L., Forgó, Borók. Pozsonyban, a felszabadulási nemzetközi férfitomán a magyar válogatott vereséget szenvedett Kuba—Magyarország 3:0 (9. 9, 9). Bulgária — Finnország 3:1 (8, —11, 12. 7). Jugoszlávia- Len­gyelország 3:0 (13. 13, 13), Cseh­szlovákia A —Ész-t SZSZK 3:0 (10, 7, 6), NDK—Románia 3:0 (8, 14, 18). Következő mérkőzésén a magyar válogatott 3:1 (—7, 9, 2. 12) arányban győzte le Finnország vá­logatottját. Bulgária 3:1 (5, — 10, 7, 7) aránvban nyert az Észt SZSZK ellen. (Folytatás az 1. oldalról) Először a lóugrás döntőjének nyolc résztvevőjét mutatták be a közönségnek. Nagyszerű gár­da: Kim, Kraker, Muhina, Co- maneci, Egervári, Filatova, Kun- hardt, Ungureanu! Kim kezdett, aki Comanecivel- és Mubinával azonos pontszámmal érkezett a döntőbe. Szenzációs ugrást mu­tatott be: Cukahara nyújtott testtel! Comaneci is a tőle meg­szokott ugrásokat mutatott be. A küzdelem az először adott pontszámok alapján eldöntetlen maradt. Ezután a pontozóbírök érthetetlen módon mindkettőjük pontját egy tizeddel — felemel­ték, majd jóval később Kimét leszállították, és Comanecit ír­ták ki győztesnek az eredmény- hirdető táblán. Végül. mire kivonultak a dobogóra a versenyzők, mégis Kim léphetett fel annak legma­gasabb fokára. A kis hibával ugró Muhina lett a bronzérmes. Egervári mind­két ugrása jól sikerült, megsze­rezte, a hatodik helyet, akár­csak az olimpián. A felemáskorlát döntőihez ki­vonulók között sajnos nem volt tehát ott Egervári. Ez Is nagy versenynek Ígérkezett, Muhina és Comaneci hozta a legtöbb, azonos számú pontot. Köztük Muhina mutatta be előbb a gyakorlatát. Óriási lendület, sok szaltó: 9.85. Jött Comaneci, olimpiai gyakorlatát hozta, de nem olimpiai „tízpontos” for­máját. Ö is 9.85-öt kapott. Holt­verseny. Valóban nem lehetett dönteni a két gyakorlat között. Az NDK-beli Krákeroak jutott a bronzérem. A gerenda következett, öRí­münkre két magyar lány vo­nult be a küzdőtérre. Egervári mellett Óvári is szerephez ju­tott. miután az egyik román kislány, Neascu visszalépett. Co­maneci, Ungureanu, Kim volt a sorrend a hozott pontok alap­ján. Kim kezdett: 9.70. Filato­va fantasztikus volt, flikk két lábra kétszer, abból bicskával duplaszaltó leugrás: 9.80. Coma­neci nem ijedt meg, következés­képp teljesítményét 10 pontra értékelték. Ezután érthetetlen dolog történt. Ungureanu következett vol­na, de ő a román vezetők­kel együtt kivonult a te­remből. Egervárit talán a vártnál koráb­bi szólítás zavarta meg. Le­esett a szállójából. Óvári vi­szont bebizonyította, hogy ott volt a helye a legjobbak között, gyönyörűen kidolgozott és végre a megérdemelt pontot kapta: 9.75-öt, ezzel ötödik lett! Ekkor újaibb botrány következett. Co­maneci nem jött ki az ered­ményhirdetéshez. A ranglistán mindenki előbbre lépett, három szovjet lány: Muhina, Kim és Filatova állt a dobogón. Óvári •negyedi. Már nem volt meglepetés, hogy a tala.idöntőhöz a két ro­mán lány, Comaneci és Ungu­reanu nélkül érkeztek a rész­vevők. Ekkorra . megtudtuk, hogy a ífomán delegáció a pon­tozás elleni tiltakozásul vonult el. Az incidens után már ne­héz volt visszazökkenni a verseny hangulatába, pedig a küzdőtéren szereplők re­mekeltek. Filatova háromszor duplázott, Muhina Cukaharát ugrott. Üjabb holtverseny az első he­KERÉKPÁR lyen. Egervári ezen a szeren is hatodikként végzett szép, tisz­tán előadott gyakorlat után. A verseny végén szokásos sajtótájékoztatóra ezúttal nem a győztes versenyzőket hívták meg, hanem a román küldött­ség vezetőjét, valamint Jurij Tyitovot, a FIG elnökét és Ellen Bergert, a FIG női tech­nikai bizottsága elnöknőjét. Román részről nem jelent meg senki a sajtó képviselői előtt. Indokukat azonban közölték a sajtóval. Kezdettől elégedetle­nek voltak a verseny lebonyo­lításával, a bíróküldéssel és a pontozással. Az újságírók kérdé­sére Tyitov elmondta, hogy saj­nálja a történteket, biztos ab­ban, hogy nem érié igazságta­lanság a román delegációt. Az Európa-bajnokság szeren­ként! döntőinek végeredménye. Lóugrás. Európa-bajnok: Nelli Kim (Szovjetunió) 19.525, 2. Comaneci (Románia) 19.500, 3. Muhina (Szovjetunió) 19.450, ... 6. Egervári Márta (Magyaror­szág) 19.275. Felemáskorlát. Európa-bajnok, holtversenyben: Elena Muhina (Szovjetunió) és Nadia Coma­neci (Románia) 19.650, 3. Krá­ker (NDK) 19.600. Gerenda. Európa-bajnok: Ele­na Muhina (Szovjetunió) 19.400, 2. Kim (Szovjetunió) 19.350, 3. Filatova (Szovjetunió) 19.250, 4. Óvári Éva (Magyarország) 19.200. Műszabadgyakorlat. Európa- bajnok, holtversenyben: Elena Muhina (Szovjetunió) és Filato­va (Szovjetunió) 19.700, 3. Kim 15.550 ..., 6. Egervári 18.950. ★ Pénteken, lapunk zárta után történt. Az összetett egyéni bajnokságon két csoportba osztva versenyeztek a tornásznők. Az első csoportban, meglepetésre, a szovjet csapat új csillaga, Muhina került az élre; remekül mutatkozott be első világ­versenyén. Szerről szerre nagy­szerű gyakorlatokkal (talajon. Cukaharát ugrott!) megelőzte az olimpiai ezüstérmes Kimet, továb­bá Ungureanut és Filatovát. Az EB-n újonc két magyar lány kö­zül Övári Éva igen biztosan tor­nászott, minden dicséretet meg­érdemelt végig Igen tartalmas ge­rendagyakorlatáért. Tóth Margit sem okozott csalódást, szép, egyen­letes teljesítményt nyújtott. A második csoportba került Egervári Márta, a nagy esélyes Comaneci társaságában. Mindket­ten nagy ugrással kezdtek, Coma­neci 9.75, Egervári 9.65 pontot kapott. A felemáskorláton a ro­mán olimpiai bajnoknő nagyszerű, 9.80-as gyakorlattal folytatta. Egervárinak, sajnos, volt egy megállása s így csak 9.4-et ka­pott. Comaneci, óriási, hibátlan gerendagyakorlatát 9.9-re értékel­ték, majd fergeteges tapsvihar közben talajozott (9.85) és végül biztosan védte meg bajnokságát Muhina és Kim előtt. Egervári 9.55-öt érdemelt ki gerendagyakorlatára (a szaltó is remekül sikerült), majd jól hajrá­zott, 9.45-re értékelték talajon. A végső sorrendben a hatodik helyet szerezte meg s fgy sikerült előre lépnie a legutolsó, skieni EB nyolcadik helyéről. Elégedet­tek lehettünk két másik verseny­zőnk helyezésével Is a 63 főnyi mezőnyben. Az összetett egyéni verseny végeredménye. Európa-bajnok: Nadia Comaneci (Románia) 39.300, 2. Muhina (Szovjetunió) 38.950, 3. Kim (Szovjetunió) 38.850, 4. Ungureanu (Románia) 38.700, 5. Filatova (Szovjetunió) 38.600, 6. Egervári Márta (Ma­gyarország) 38.050,.. .11. Óvári Éva (Maeyarorszáe) 37.150,... 15. Tóth Margit (Magyarország) 36.850. Magyar szakaszgyőzelem A kerékpáros Békeversenyen szombaton nagy feladat előtt áll­tak a résztvevők, mert délelőtt, a Ne ubranderburg —Berlin közötti 12i9 km-es, 6. szakaszt tették meg, majd déluán Berlinben 30 km-es időversenyre került sor. A délelőtt nagyszerűen sikerült a magyarok­nak! A csapat, szakaszgyőzelmet aratott, az egyéniben Szemethi 3., Debreceni 9. lett és jó helyezést szerzett Gábor, valamin Szlipcse- vics is. Ez a szakasz egyébként rosszul sikerült az esélyeseknek, az eddig vezetők közül senki sem jutott az első 10 közé. Az elsősé­get a román Todor Vasile szerezte meg. A berlini célban hatalmas tömeg várta a verseny résztvevőit, nagy ünneplésben részesítették a spor­tolókat. A célba érkezésnél jelen volt Erich Honecker, az NSZEP főtitkára, az NDK Államtanácsá­nak elnöke és még több más párt és állami vezető is. LEGÚJABB DINAMÓ MOSZKVA —ÚJPESTI DÖZSA 5 — 0 Súlyos vereséggel, kezdte szov­jet vendégszereplését az Újpesti Dózsa labdarúgó együttese. Szom­baton Moszkvában a helyi Dina­mótól 5—0 (2—0) arányú vere­séget szenvedett. A végig támadó szovjet csapat, góljait Jakubik (2), Koleszov, Dolmatov és Pet­A 6. szakasz eredménye: 1. Va­slle (román) 3:02:lil, 2. Pizzo­ferrato (olasz) 3:02:21, 3. Sze­méül! (magyar) 3:02:31, 4 Zuc- earelli (francia) 3:02:41, 5. Spran- gers (belga), 6. Sztajkov (bolgár), ...9. Debreceni (magyar), . 24. Gábor (magyar), ...33. Szüpcse- vics (magyar), ... 54. Sípos (magyar) ..............67. Osathó (ma­gy ar). Csapatban: 1. Magyarország 9:10:45, 2. Franciaország 9:10:55, 3. Hollandia 9:10:55, Az egyéni összetett verseny ál­lása: 1. Plkkuus (szovjet) 17:30:00, 2. Oszokin (szovjet) 17:30:48, 3. Mytnik (lengyel) 17:31:24, 4. Petermann (NDK-beli) 17:32:07, 5. Vasile 17:32:18, 6. Drogan (NDK-beli) 17:32:25. Csapatban: 1. Szovjetunió 52:33:34, 2. NDK 52:37:10, 3. Lengyelország 52:38:00. ...13. Magyarország 53:03:10. rusin érte el. Az újpestiek ked­den Tbilisziben K'tszana k. (MTI) + Alán Simonsen, a Möncheng- ladbach dán csatára, a nyári szünetre filmszereplést vállalt. A koppenhágai televízió egyik krimijében főszereplőjeként, pro­fi labdarúgót alakít.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék