Népsport, 1980. május (36. évfolyam, 103-127. szám)

1980-05-19 / 117. szám

XXXVI. 117. ♦ 1980. május 19 NÉPSPORT 1 TORNA OB Flander és Vámos napja Tízévesek tizpróbája Huszonnyolc iskola — több mint hatezer résztvevő (Folytatás az L oldalról) tornász. Most .viszont nem sike­rült elkapnia a vasat a szaltó után, s leesett. Kelemen a Gin- ^er-szaifóból esett le, Polster ugyancsak előbb találkozott a talajjal, mint ahogy szeretett volna. így aztán Pásztor, aki hibátlanul tornászott (9.55) meg­érdemelten nyert. A korlát a rangidős Molnár sikerét hozta, feltűnő volt viszont, hogy sokan rontottak. A nők viadalán Flander Erika ott folytatta, ahol szombaton ab­bahagyta. Gerendán ismét egye­dül ő volt hibátlan (9.65), s ta­lajon is talán csak neki sike­rült jól a dupLaszaltó (9.65). Ug­rásban a nehéz és ponterős ug­rásokat bemutató Egervári Már­ta előzte meg. A nap legszín­vonalasabb versenye a felemás­korláton folyt. A legszebb tar­tással tornászó Csányi Erika igen tartalmas .gyakorlatára 9.65 pontot kapott. Óvári csak ezen a szeren szerepelt tehetségéhez méltóan (9.50), s Almási Lenke, a KSI szőkehajú tornászlánya is elkápráztatta a nézőket és a bí­rókat is (9.60). Lenke egyébként minden szeren bekerült a finá­léba, s mindenütt dobogóra is állhatott! A juniorok mezőnyében a fel­nőtt válogatott keret tagjai a férfiaknál és a nőknél egyaránt „arattak”. Papp Ágota (KSI) volt a legeredményesebb a lá­nyoknál, a fiúknál Guczoghy György. A Bp. Honvéd tornásza három szeren lett bajnok, a ló­lengésben — hibátlan gyakorla­tára — 9.75 pontot kapott. Kra- marics György gyűrűn és nyúj­tón győzött. Az utóbbi szeren ő is igazán kitett magáért, gyö­nyörű triplaszaltóval búcsúzott (9.75). Az ifiknél Mókus Lajos (FTC) és Gáspár Csilla (KSI) két-két szeren lett első. Eredmények. Szerenként! dön­tök. Férfiak. Talaj. Bajnok: Vá­mos István (FTC, edző: Koltai László) 18.625, 2. Pásztor (Bp. Honvéd) 18.552, 3 Kovács (Du­naújvárosi KSE) 18.525. Lólen­gés. Bajnok: Magyar Zoltán (FTC, edző: vigh László) 18.975, 2. Molnár (U. Dózsa) 18.925. 3. Si- vadó (FTC) 18.850. Gyűrű. Baj- nők: Kovács Péter (Dunaújvárosi KSE, edző: Pap Zoltán) í 9.000, 2. Kelemen (Bp. Honvéd) 18.950, 3. Polster (V. Izzó) 18.650. Ug­rás, Bajnok: Vámos István (FTC, edző: Koltai László) 19.150, 2. Pásztor (Bp. Honvéd) 18.850, 3. Kovács (Dunaújvárosi KSE) 18.800. Korlát. Bajnok: Molnár Imre (U. Dózsa, edző: Kis-Tóth Sándor) 18.650, 2. Vámos (FTC) (18.600, 3. Kelemen (Bp. Hon­véd) 18.500. Nyújtó. Bajnok: Pásztor Gábor (Bp. Honvéd, edző: Kisteleki Antal) 18.775, 2. Ma­gyar (FTC) 18.700, 3. Molnár (Ü. Dózsa) és Kovács (Dunaúj­városi KSE) 18.600—18.600. Nők. Ugrás. Bajnok: Egervári Márta (Bp. Honvéd, edzők: Kertész Aliz és Magyari László) 19.125, 2. Flander (Postás SE) 18.500. 3. Almási (KSI) 17.900. Felemáskorlát. Bajnok: Csányi Erika (KSI, edzők: Maráczi Ernő- né és Hariszisz Kosztakisz) 19.225, 2. Óvári (Dunaújvárosi KSE) 18.950, 3. Almási (KSI) 18.925. Gerenda. Bajnok: Flan­der Erika (Postás SE, edzők: Benke Attiláné és Tamás Csa­ba) 19.177, 2. Óvári (Dunaújvá­rosi KSE) 18.250, 3. Almási (KSI) 18.225. Talaj. Bajnok: Flan­der Erika (Postás SE, edzők: Benke Attiláné és Tamás Csaba) 19.300, 2. Almási (KSI) 18.800, 3. Csányi (KSI) 18.700. (A junior és az ifjúsági ered­ményeket szerdai lapunkban kö­zöljük.) FOGATHAJTÁS Muity győzött Az esős, hűvös idő ellenére kö­rülbelül tízezer néző volt kíván­csi a fogathajtó országos bajnok­ság első fordulójának befejező versenyszámára, az akadályhaj­tásra Dombóvárott. Soha ilyen izgalmasan még nem alakult baj­noki viadal két versenyszám után, hiszen az összetettben élen álló öt versenyző között nem volt 10 pont különbség, így mindegyikük esélyes volt a végső győzelem megszerzésére. Az első hajtók után kiderült, hogy a versenyzőkhek nagyon kell majd iparkodniuk a csúszós talajú, nehéz vonalvezetésű pá­lyán, mert az alapidő nagyon szűk, 4:15 perc. Az első hibátlan teljéSítményt az orosházi Varga Sándortól láthattuk, aki jó iram­ban és pontosan hajtott a nehéz pályán. Ifjú Papp József igaz nem hibázott, de időtúllépésért 10 hibapontot kapott. A szilvás­várad! Mátyus Viktor két új lo­vat is hajtott tetszetős fogatában — 15 hibapontot gyűjtött. Az izgalom tovább emelkedett, hiszen a versenyben élen álló öt hajtó következett. Világbajnokunk Fülöp Sándor mesterien kezelte a gyeplőt, egyetlen akadályt sem vert, és nagyon kiszámítva, 1 század másodperccel a szintidő lejárta előtt érkezett a célba. Muity Ferenc fekete nonius fo­gatával remek iramban kígyózo.tt A döntőbe jutottak: Budapest* Kevehása úti iskola — Dunakeszi* 2. ss. iskola -Dunaújváros* Dézsa 2. ss. iskola — Tatabánya* 5. ss. iskola No, nem, ennyire azért még­sem számítottunk. Azt sejtettük ugyan, hogy jó néhány általá­nos iskola jelentkezik majd' felhívásunkra, de arra még gondolni sem mertünk, hogy 28 általános iskola küldi el je­lentkezését a Tízévesek tiz- próbája elnevezésű játékos sportvetélkedőre, amelyet a nemzetközi gyermeknap tiszte­letére hirdettünk meg a Szi­várvány Áruház közreműködé­sével. Pedig így történt... Az el­múlt vasárnap megjelent felhí­vás után, kedden délelőtt már sokan érdeklődtek, s jelezték, hogy indulni kívánnak vetél­kedőnkön. Szerdán reggel pe­dig megérkezett a postás az el­ső levelekkel, jelentkezésekkel. S azóta nem volt megállás, minden reggel kaptunk levele­ket, sőt voltak olyanok is. akik személyesen hozták el a kért jegyzőkönyveket. A pos­tai pecséteket nézve is talál­tunk érdekességeket, hiszen megesett, hogy valaki éjszaka vagy éppen hajnalban adta postára a küldeményt. A pá­lyázatot a szombati postabon­tás után lezártuk, a később ér­kező jelentkezéseket. sajnos, már nem tudjuk figyelembe venni. Az első eredmények meglepőek: 28 iskola jelentke­zett, s ezen a héten a tömeg­sportórák keretében rendezett versenyeken 6251-en vettek részt. Illetve nem is ennyien... A döntőbe jutott dunaújváro­siak például meghívták a ve­télkedőre az iskolában működő két iskolai előkészítő csoport tagjait. S volt egy furcsa ese­tünk ... A tyukodi általános is­kolások számára is megrendez­ték a tömegsportversemyt, s megérkezett az erről beszámo­ló jegyzőkönyv is. A tyukodiak remek munkát végeztek; verse­nyükön volt például talicska- váltó, kötélhúzó-, kerékpáros-, távolugró- és futóverseny is, sőt a gyerekeknek még olim­piai bajnokok arcképének fel­ismeréséből is vizsgázniuk kel­lett. Ám egy dologról megfe­ledkeztek a tyukodiak, elfelej­tették a jegyzőkönyvben meg­írni azt, hogy mennyien vet­tek részt a versenyen, s hány alsótagozatos jár az iskolába, így önmagukat zárták ki a döntőbe jutás lehetőségétől... Ám nem hisszük, hogy csaló­dottak lennének a rendezők, minden bizonnyal kárpótolja őket a sok-sok gyerek öröme, amelyet a sportdélután szer­zett. Az elődöntő tehát lezárult, de további gondolatokat indított el bennünk, és a jelentkezők­ben is. Nézzük például a du-, naújvárosiak levelét: „...vala­mennyi gyermek számára él­ményt, izgalmat jelentett a ve­télkedő. A verseny után neve­lőtestületünk elhatározta, hogy hagyománnyá teszi ezt a fajta játékdélutánt...” Reméljük, nemcsak a duna­újvárosiak gondolkodnak így, hainem a jelentkezők közül még sokan mások. Azok az iskolák is, amelyeknek most nem si­került döntőbe jutniok. (Ez nem is sikerülhet mindenki­nek ... Szívünk szerint mind a 28 iskolát döntőbe juttattuk volna.) Nehéz helyzetben voltunk a jelentkezések elbírálásakor, hi­szen nagyon sok iskola küldött olyan jegyzőkönyvet, amely ar­ról számolt be, hogy az alsó­tagozatosok mindegyike részt vett a sportdélután'on. így az­tán előtérbe került a gyorsa­ság, hogy melyik iskola adta előbb postára a jelentkezését. A sorsolás — és a gyorsaság — a következő négy iskolá­nak kedvezett: Budapest. Ke- veháza úti általános iskola. Du­nakeszi, 2. sz. általános iskola, Dunaújváros. Dózsa 2. sz. általá­nos iskola, Tatabánya, 5. sz. általános iskola. A döntőbe te­hát ez a négy iskola került, s ők mérik össze erejüket, ügyes­ségüket a meghirdetett tíz versenyszámban május 21-én, szerdán délután két órakor. A döntőbe jutott csapatokhoz el­utaznak munkatársaink, akik nemcsak tudósítanak a verseny­ről, hanem a versenybíró sze­repét is betöltik. Ezúton is kér­jük az iskolákat, hogy a fel­szereléseket és a pályákat ké­szítsék elő a vetélkedőre, amelynek nem kicsi a tétje, hiszen az első helyezett 15 ezer, a második 10 ezer, a har­madik 5 ezer forint értékű vá­sárlási utalványt kap, míg a negyedik helyezett vigaszdija olimpiai emblémával es Nép­sport felirattal ellátott trikó lesz. A döntőbe jutott csapatok mindegyik tagja megkapja a Szivárvány Áruház ajándékát, az olimpiai trikókat, s az áru­ház ajánlotta fel a fődíjat is. A döntő végeredményéről május 25-én, a gyermeknapon számolunk be, ám addig is, amíg a döntőre sor kerül, le­het készülni, edzeni! S nem­csak a döntőbe jutott négy is­kola diákjainak, hanem a töb­bieknek is — a legközelebbi versenyekre, vetélkedőkre. ÖKÖLVÍVÁS (cskg) OB Kilenc egyesület osztozott a bajnoki (Folytatás az 1. oldalról) Honvéd-házidöntő légsúlyban. Orbán S. a maga 33 ^évével a rutint, Nyíri (25) pedig\a fiata­los lendületet hozta a szorító- fca. Szenzációs dolgokat nem műveltek, de becsülettel küz- dötték végig a kilenc percet. A végére alaposan elfáradtak, Orbánban maradt több, még ek­kor is ő irányított. Egyhangú pontozással győzött. Harmatsúlyban az alacsony termetű Goják és a hosszú ka­rú Kalló találkozott egymással. A Vasas-versenyzőnek rögtön az elején eleredt az orra vére és a küzdelem végére annyira ösz- szemaszatolta egymást a két fiú, hogy tán még Néró is csettintett volna...,A második menet hozta a legnagyobb küz­delmet, s Kalló ekkor biztosí­totta be győzelmét. Bár az egyik pontozó ezt mondta, miközben céduláját töltötte ki: „Goják OB Dombóvárott az akadályok között és hibátlan teljesítményével feladta a leckét Bálintnak és Bárdosnak. A tava­lyi Euróba-bajnokság arany- és ezüstérmese ugyan nagy tapsot, kapott a közönségtől, látványos hajtásáért azonban a szakadó esőben Bálint a 4-es és az 5-ös, Bárdos pedig a 13-as akadályt verte. Így az összetett verseny­ben Muity Ferenc lett a győztes 1 ponttal megelőzve Fülöp Sán­dort. A csapatversenyt a kitűnően szereplő Bács-Kiskun megyei fo­gatok nyerték. A háromnapos re­mekül megrendezett viadalt szín- pomp.ás eredményhirdetés zárta, amely végén a szövetség vezetői megköszönték a dombóvári ren­dezőknek kitűnő szervezésüket. Akadályhajtás. Egyéniben: 1. Muity (Kiskunfélegyházi Lenin TSZ SK) 0, 2. Fülöp (Kecskeméti TE) 0, 3. Varga (Orosháza) 0, 4. Sipos (Dömsödi Vízügyi SK) 10, 5. Bárdos (Gyöngyösi MEDOSZ) 10, 6 Juhász (Tiszaalpár) 10 Csapatban: 1. Bács-Kiskun m. 0, 2. Békés 20, 3. Pest 20, 4. Heves 25. Az első bajnoki forduló vég­eredménye. Egyéniben: 1 Muity 33. 2. Fülöp 34, 3. Bárdos 37, 4. Bálint (Szilvásváradi MEDOSZ) 37, 5. Finta (Hortobágyi MEDOSZ) 50. 6 Sípos 56. Csapatban: 1 Bács-Kiskun m. 67, 2. Heves 66, 3. Pest 148, 4. Békés 229. végig irányított”. Senki sem próféta, bár még egy kollé­gája is Go jakra tette voksát. Harmadik — gyengére sike­rült — három percével tette ugyanilyen szorossá a ponto­zást a kecskeméti Gönczi — Űj-' házi ellen. Rövid ismerkedés után vette át az irányítást. Pontosan ütött, s az újpesti fiúnak nemcsak a feje volt a célpont. Nem változott semmi a harmadik menetben sem, így Újházi hajrája — ekkor rászá­moltak Gönczire — késeinek bizonyult. A selejtezőik ínséges percei után még a könnyűsúlyú Hor­váth—Takács összecsapás is fel­üdülést jelentett. Bár az ő ta­lálkozójuk volt a legszürkébb vasárnap. Pontozásos győzel­mével (5:0) Takács megvédte bajnoki címét. Ezután egy pécsi fiú, Magyar szerzett szép perceket a Sport- csarnok közönségének, kitűnő lábmunkájával, pontos, gyors ütéseivel, „vagány” küzdőmo­dorával. Jókor sorozta ellenfe­lét az első menetben — ponto­san a gongszó előtt. A sóik ütés után a végére maradt még egy-egy intés, és legvégére egy 5:0-ás pontozásos győzelem a baranyai fiúnak. A kesztyűk közötti résen át bűvölte egymást a váltósúlyú Csjef és Borbély. Alig-alig tör­tént valami az első menetben. Ezután azonban a szőke újpes­ti öklöző magához ragadta a kezdeményezést. Sorozott, ki­fújta magát, eltáncolt, majd új­ra támadásba lendült, nem sok esélyt hagyva ellenfelének. In­telligens versenyzése mellett, okos taktikája segítette a baj­noki címhez. — Ügyes ez a srác, gyors a keze, csak keveset üt — sum­mázta a látottakat Papp László. Némedi fáradtnak tűnt. A salgótarjáni Hranek mintha csak érezte volna ezt, sokat támadva nyert bajnokságot nagy váltósúlyban, 3:2-es ponto­zással. Egy meneten keresztül várt nagy ütésre Rapcsák, a közép- súlyúak végküzdelmében Vörös ellen, akinek erejéből — tudá­sából? — csak szabálytalanko­dásra futotta. Rapcsákot azon­ban rutinja átsegítette a kel­lemetlenségeken. Olyannyira, hogy Vörösre a második me­net végén rászámolt a bíró. A pontozás egyértelmű — 5:0. Ütésdömping félnehézsúlyban. Aki a nagy részét adta: Sol­tész. Aki állta: Hogál. Mentsé­gére legyen mondva, a honvé- dos fiúnak, hogy Soltész „rőf- nyi” karjai közé, nem volt gye­rekjáték beférkőzni. A mérkő- zssvezető huszonnégyet számolt ezen a találkozón, s ebből két­szer nyolc jutott Hogálra. A baj­nok edzője, Orbán László" „Végre ezt is megértem. Ver­senyzőm betartotta a taktikai utasításokat.” Egyhangú ponto­zással nyert. Mázsás súlyú ütések helyett mindössze egyetlen hatalmas balhoroggal szórakoztatta a kö­zönséget, a mediterrán város, Pécs második bajnoka, Alvics: A tizedik másodperc táján tör­tént mindez. Az ellenfél, Rat- tesid edzője — miután meg­várta, míg a mérkőzésvezető nyolcig számol — törülközővel vetett véget a mérkőzésnek. Az 1980. évi felnőtt országos bajnokság végeredménye. Papír- súly. Bajnok: Gedó György (Va­sas, edző: Szakács Béla), 2. Ró­zsa (TBSC), 3. Révai (STC) és Holota (Bp. Honvéd). Légsúly: B: Orbán Sándor (Bp. Honvéd, e: Bódis Gyula), 2. Nyíri (Bp. Hon­véd), 3. Czimer (U. Dózsa) és Benke (Kaposvári Dózsa). Har­matsúly. B: Kalló László (TBSC, e: Vjacseszlav Zakirov), 2. Go­ják (Vasas), 3 . csordás (Bp. Honvéd) és Botos T." (STC). Pe­helysúly. B: Gönczi Róbert (KSC, e: Balsai Károly), 2. Üjházi (U. Dózsa), 3. Dankó (SZIM Vasas) és Németh R. (SZIM Vasas). Könny üsúly. B: Takács Gábor (Borsodi Bányász, e: Győri Jó­zsef), 2. Horváth (Bp. Honvéd), 3. Dezamits (TBSC) és Zsíros (Borsodi B.). Kisváltósúly. B: Magyar István (Pécsi VSK, e: Paku Lajos). 2. Lehotai (Ű. Dózsa), 3. Inkei (Kaposvári Dózsa), és Zámbó (Haladás VSE). Váltósúly. B; Csjef Im­re (Ü. Dózsa, e: Kellner Fe­renc), 2. Borbély (H. Kun B. SE), 3 Botos A. (STC) és Rá­kosa (Kaposvári D.). Nagyváltó­súly. B: Hranek Sándor (STC, e: Szerémi Andor), 2. Némedi (Ü. Dózsa), 3. Székely (Óbuda TSZ SE) és Szalai (U. Dózsa). Középsúly. B: Rapcsák Mihály (Bp. Honvéd, e: Bódis Gyula), 2. Vörös (Kaposvári D.), 3. Csé- pány (Borsodi B.) és Virágh (U. Dózsa). Félnehézsúly. B: Soltész János (SZIM, Vasas, e: Orbán László), 2. Hogál (Bp. Honvéd), 3. Richter (TBSC) és Kiss (U. Dózsa) Nehézsúly. B: Alvics Gyula (Pécsi VSK, e: Paku La­jos), 2. Rattesid (OBSK). 3. Taizs (Borsodi B.) és Kecskés (Vasas). Szupernehézsúly. B: So- modi Ferenc (TBSC, e: Vjacsesz­lav Zakirov), 2. Réder (TBSC), 3. Czifra (U. Dózsa) és ífj. Bó­dis (Bp. Honvéd). (róth) KÉZILABDA NB I Hárompon fos Honvéd-előny A vasárnapi rangadómérleg: egy nehéz, de megérdemelt FTC- gyózelem, s egy ITC-vereség, egy könnyén megnyerhető találkozón. A következmény: a Vasas-nők után már a Bp. Honvéd férfi­csapata Is megugrott a mezőny­től. FÉRFIAK Elektromos—FTC 22-20 (14-12). Fáy u„ 300 néző. V: Kiss L„ Papp I. Elektromos: Ba­kos — Paksy 0/0, Vass S. 7/4, Hegyi 2/2, Vass K. 7/5, Herte- lendi 1/0, KOVÁCS I 9/6. Cs: László (kapus), Tavasz 3/3 (3,3), Kiss Z. 0/0, Holczer 4/2 (3/2). Edző: Hunyadkürtl János. FTC: Lettner — Fodor 6/2 (1/0), Ko­vács U 11/8 (1/1), dr. Mikus 0/0, Szilágyi tí/5, Csizmadia 7/2, Szabadíts 4/2. Cs: Hoíímarm p. (kapus), Tenke S. 3/1 (3/1), Horvatn II, Homor 1/0. Edző: Horváth István. A játékosok ne­ve után: összes tiszta lövés/ösz- szes gól; zárójelben: összes hét- meteres/nétméteresgól. Kiállítások: 4, ill. 6 perc + kizárás (Szilágyi). Gólszériák. 6—11. perc: 3-1, 3-4. 27- 36. p.; 11-12, 16-12 Ü). 40-46. p.: 17-13, 17-16. 55-57. p.: 20-19, 22-19. Debreceni Dózsa—Rába ETO 19-19 (13-13). Debrecen, szabad­téri pálya, 700 néző. V: Kliment, Papp Gy. Debrecen: Szabó I. — Takács S. 3, KORDAS 8, dr. Sü- völtös í, Kormos 1, Molnár F. 2, Sárközi. Cs: HOFFMANN L. (kapus), Garzó 1, Péter J. 3 (2). Edző: Benyáts Balázs. Rába ETO: Jakab — IVANCSIK 3, PELIKÁN 8 (4), Nyikus 1, Balogh I. I, Samodai 1, Csicsal 1. Cs: Zu­ber, Török 4. Edző: Ajtony Ákos. Kiállítások: 2, Ul. 4 perc. Szegedi Volán—Bp. Spartacus 28- 20 (15-9). Szeged, 1000 né­ző. V: Somhegyi, Tekauer. Sze­ged: BARTALOS Z. — Tábori 2 (2), LELE 7 (1), Barabás 3, SZABÓ L. 7 (4), Oláh B. 2, LESTI 7. Cs: Dobó, Sándor, Balogh S., Hubai. Edző: Buday Ferenc. Bp. Spartacus: Káldy — Szabó J. 6 (4), Jánovsz- ki 3, Stiller, Makai 1, Molnár Gy. 2, Szentmihályi 1. Cs: Ta­más (kapus), MOCSAI 5 (l),Lov- rek 1, Sáfrány, Győrfi I. Edző: Bíró Károly. Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Tatabányai Bányász—U. Dózsa 35-26 (20-12). Tatabánya, 600 néző. V: Grandjean, Keszthelyi. Tatabánya: Szabó L. — Flasch 3, Gubányi 3, Pánovics, Katona 2, PÄL 9, KONTRA 15 (4). Cs: Bartailos B. (kapus), Bábos 2, .Mészáros 1, Kanyó. Edző: Alb­recht Miklós. U. Dózsa: Krizsán — Urszuly 5, Simon 3, Takács A. 2, Bitvai 2, Ricsovics, MA­GYAR 12 (2). Cs: Fekete T. (kapus), Krisztin 2, Tóth K„ Tóth J„ Hekker. Edző: Dékán Rezső. Bp. Honvéd—Ózdi Kohász 31 -24 (13-12). Lőrinci Sportcsarnok. V: Dobos, Csicsmányi. Bp. Honvéd: Oláh Z. — Tenke E. 4, Csert 2 (1) ŐRI 8 (4), IUés 2, KOVÁCS P. 9, KENYERES 6. Cs: Jege- nyés (kapus), Danyi, Kékesi, Nagy R. Edző: Kovács László. Ózd: Bikki — GRAF 5, Réthy 5, Benei 8 (4), Sállal, Németh 1, Kovács L. Jz. Cs: Pribék, JAN- CSO 3, Pusztai, Kiss G. Edző: Fetróczi Lajos. Kiállítások: 2, iU. 4 perc. Pécsi MSC—Vasas 24-12 (11-7). Pécs, 1200 néző. Pécs: KOVA- CSICS — KŐSZEGI 6 (1), Kedves 2 (1), Taskó 2, Endrédi 2, Fü­zesi 3, Kovács T. 1 (1). Cs: Gerdesics (kapus), IVANICS 4, Walter 3, Hunyadi 1, Kovacsik. Edző: Móró Gábor. Vasas: Bá­lint — Madarassy 1, Lakatos 3, Egervári 1, Tepliczky, Becsei 1, Molnár G. Cs: Zwickl (kapus), Ripka 1 (1), KÖRMENDI 5, Gách, Gólya. Edző: Bencsik Ottó. Kiállítások: 2, ill. 6 perc. a bajnokság allasa 1. Bp. Honvéd 2. FTC 3. Elektromos 4. Rába ETO 5. Tatabánya 6. Debrecen 7. Ózd 8. Pécs 9. Bp. Spart. 10. Szeged 11. O. Dózsa 12. Vasas 9 8 1 — 247-207 17 9621 225-200 14 9 7 — 2 210-189 14 9 4 2 3 208-184 10 9 5 — 4 225-205 10 9 4 2 3 218-200 10 95—4 200-192 10 94—5 206-214 8 94—5 212-230 8 93—6 211-211 6 9—18 207-253 1 9 ------ 9 145-229 — NŐ K FTC—Építők SC 16-13 (7-7). Népliget, Epitők-csarnok, 300 né­ző. V: Hegedűs II, Szukóp. FTC: Kunstárné — Csiba 3/1, Osz- vald 12/4~ (1/1), Nemere 1/0, RACZ É. 7/4, CsuUkné 13/4 (2/2), Csajbókrfé 8/2. Cs: LELKESNÉ 1/1. Edző: Elek Gyula. Építők SC: Bonyhádi — Bartháné 3/2, György 10/1, Vad 3/1, Bajor 3/1, SZPMLNYEI 10/7 (6/5), Helembai 2/0. Cs: Koczák 0/0, Dabóczy 0/0, Bori 2/1. Edző: Hikáde Ist­ván. Az eredmény alakulása. 10. p.: 4-1, 20. p.: 7-5, 26. p.: 7-8, 42. p.: 12-12. Vasas—Bakony Vegyész 14-9 (4-2). Veszprém, 400 néző. V: Farkas, péntek. Vasas: ÖRINÉ — Csikné 3, Gódorné 3 (1), Va­dászná 1, ANGYAL 4, Sterbinsz- ky 1, Mihálykáné. Cs: Brinzay 1, Kuruczné, Ihász, Barna I. 1. Edző: Cslk János. Bakony V.: GYÖNGYÖSI — Horváth E„ Far­kas, Plank, Gáspárik 1, BUDAI 4, Hungler. Cs:» Sólya (kapus), L/gboda 1, Márkus M., Orbán 3 (3). Edző: Dreiszlger Miklós. Ki­állítás: a Vasasnál 2 perc. Tatabányai Bányász—TFSE 19-11 (9-4). Tatabánya, 300 néző. V: Kaposi, Kemecsei. Tatabánya: ölveczkyné — Gálhidiné 1, Tóthné 3, TOROK 4, Keczkóné 2, Konti 1 (1), Barna K. 4. Cs: Tóth I. (kapus), Vadász 2, Mészáros 2, Kiss B„ Vojvoda. Edző: Laurencz László. TFSE: Tóth E. — Hor­váth I. 2, Lantos, Strasszer, Sza­bó M. 1, AZ ARI É. 2, Major 2. Cs: Sziklai (kapus) 1, Fokvári 1, Veréb 1, Soha 1, Klamár. Ed­ző: Dubecz József. Csepel—Dunaújvárosi Kohász 19-18 (9-10). Körcsarnok, 200 néző. V: Ácsai, Czikkely. Csepel: Rácz M. — Zsíros 2, Nagy I. 2, BARATHNÉ 9 (6), Kobilik, Me- gyeriné 1, Szücsné. Cs: Majorsz- ky 2, Zsizsikné 1, Domokos 2. Edző: Tóth Mihály. Dunaújváros: Baranyi — BURAINÉ 5 (1), Nagy E. 1, NAGYNE 8 (7), Haj­dú 3, Mucsi 1. Gclencsérné. Cs: . Abonyi (kapus). Edző: Kajcsa András. Kiállítások: 6, ill. 2 perc. Bp. Spartacus—BHG SE 19-14 (14-6). Körcsarnok, 200 néző. V: Kisgadó, Kotcián. Bp. Spartacus: Éliás — Bata 1, Czeglédy 6 (3), Krámerné 3, Simon, Nyári E. 6 (2), Kocsisné 3. Cs: Urszulyné (kapus), Tóth E„ Tusjak, Varga E.. Krepeta. Edző: Szabó István. BHG SE: Solti — Oláh, Tovbesz 2, Tóthné 3, Varga M. 1, Ba- raksó 1, Kiss J. 1. Cs: PINTÉR (kapus), Jeles 3 (2), Márton Zs. 1, Sturm 2. Edző: Schlégel Osz­kár. Kiállítások: 2, Ul. 4 perc. Debreceni MVSC—Győri Texti­les 14-12 (5-5). Debrecen, Városi Sportcsarnok, 800 néző. V: Nyá­ri, Varga. Debrecen: NAGYNE — Máthé 5 (3), Purguly, KA- DÄRNE 3 (1), Tóth R. 1, HaUá- né 2, JUHASZNE 3. Cs: Bor- dásné, Szabóné. Edző: Halász Fe­renc. Győr: Péti — Nyári Zs. 4 (2), Szabó I. 1, Élőné 1, Smi- déliuszné, SULYOK 4, író. Cs: Csáktornyáimé, Fehéregyházi, Nagy I, Tolnai 2. Edző: Németh Gábor. Kiállítás: a Debrecennél 2 perc. A BAJNOKSÁG ALLASA 1. Vasas 10 10 — — 179-110 20 2. Bp. Spart. 10 7 1 2 186-163 15 3. Tatabánya 10 7 — 3 171-148 14 4. FTC 10 6 1 3 204-162 13 5. Építők SC 11 5 2 4 172-165 12 6. Győri T. 10 5 — 5 153-159 10 7. Bakony V. 10 5 — 5 160-168 10 8. Debrecen 10 5 — 5 150-177 10 9. Dunaúív. 10 2 2 6 161-183 6 10. BHG SE 10 1 2 7 120-147 4 11. TFSE 11 1 2 8 157-192 4 12. Csepel 10 2 — 8 145-184 4 A FORDULÓ VÁLOGATOTTJA Férfiak: BARTALOS Z. (Sze­ged) — KŐSZEGI (Pécs), MO­CSAI (Bp. Spartacus), KO­VÁCS I (Elektromos), SZABÓ L. (Szeged), KOVÁCS P. (Bp. Honvéd), KONTRA (Tatabá­nya). Nők: PINTÉR (BHG SE) — BURAINÉ (Dunaújváros), GÖ- DORNÉ (Vasas), TÖRÖK (Ta­tabánya). RACZ É (FTC), BUDAI (Bakony V.)’, JUHÁSZ- NÉ (Debrecen). KOSÁRLABDA A MAFC nyerte a Felszabadulási Kupát A soproniaknak az újabb bra­vúr is majdnem sikerült! A Fel- szabadulási Kupa férfi döntőjében á 28» percben még 14 ponttal ve­zettek, ám akkor középjátéko­suk, a ponterős Balogh kiponto­zódott, a MAFC pedig tíz perc alatt beérte ellenfelét. Ekkorra már Honti is kipontozódott az SSE-ből, s így a MAFC-rv\k nem volt nehéz bebiztosítania győzel­mét. Az 1. helyért: MAFC—Soproni SE 82-76 (38-43). Kismartoni út, 200 néző. V: Szécsi, Král. MAFC; ÜJHELYI (18). Csarnai (6). MOSS (15), Sipeki (15). Telegdy (2). Cs: Likár (7), Dercze (6), Kókay (9), Mokos (2), Lakits (2). Edző: Zsadányi István. Sopron: HONTI (21). VARGA (18). BALOGH (19), Molnár (8). Németh L. (4). Cs: Halmos (—). Németh A. (6). Gyu- ráez (—), Boesaki (—). Edző: Sá- rossy Elemér. A 3. helyért: Bp. Honvéd—Bp. Vasas Izzó 86-79 (42-36). V: Ko­saras, Faidt. Bp. Honvéd: Zsoldos (13), MARTON (27), JANKOVIC • (19), Bencze (2). Kiss T. (7). Cs: SCHWAJDA (8), Horváth A. (5), Gyuraskó (—). Dévai (2), Nitsch (3). Edző: Gellér Sándor. Bp. V. Izzó: Lombos (—). HORTOBÁGYI (16) , Kucsera (6), Szalai (10), Varga (12). Cs: Horváth Z. (8), Láng (19), Tormási (4), Benko- vich (2), Sigmond (2). Edző: ifj. Gyimesi János. NŐK A-CSOPORT BSE—Diósgyőri VTK 95-74 (47-34). Miskolc, Kilián gimná­zium. V: Juhász, Szilvássy. Ld: Czirákyné (34) Hilbert (20). Deák (13), Fodor (10), ill. Aronné (30), Novák (14). Tóthné (12). B-CSOPORT Bp. Spartacus—MAFC 78-47 (33-15). Kinizsi u. V: Szász, Sza­bados. Ld: Gellérné (20). Molnár (17) , Dévai (10). G. Hideg (10), ill. Berkes (10), Pósa (10).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék