Népsport, 1980. november (36. évfolyam, 264-288. szám)

1980-11-01 / 264. szám

2 NÉPSPORT XXXVI. 264. ♦ 1980. november 1. ÚSZÁS Tenyérellenállással vagy anélkül? A vállfájás nyomában ■ A szárazföldi erőfejlesztés egyik módszere . .. SÚLYEMELÉS Sólyomvári: két orsxágos csúcs TÖMEGSPORT Nyitott pálya kerestetik! Csodabogarak — tartják az úszókról a többi sportág képvi­selői. Még alig pirkad, amikor már javában szelik a vizet a medencékben és fittyet sem hánynak a tizedik, vagy tizen­ötödik kilométer megtétele után sem a faltól falig haladás egy­hangúságára. Egy dologért azon­ban mindenki irigyli ezeket a „fakirokat”: azért, hogy nem kell sérüléstől tartaniuk. Mond­ják, egy focistát lerúghatnak, s vége a karrierjének; egy tornász leeshet a nyújtóról, s kész a kar-, láb-, vagy bordatörés; egy futó rosszul léphet, s utána he­tekig sántíthat; egy lovast le­dobhat a ló s legkevesebb zúzó- dás a következménye; egy vizi- pólósnak kiüthetik a fogát; egy vívót szerencsétlen esetben úgy megszúrhatnak, hogy hónapo­kig ápolásra szorul, de egy úszót? Ugyan! Edzés vagy ver­seny közben nem fenyegetheti semmi veszély. Csakhogy az úszást sem lehet a versenyzőkre veszélytelen sportágnak nyilvánítani. Saj­nos ... A versenyzők többsége, szerte a világon, rendkívül kínzó váll- fájással bajlódik. Általában 13— 14 éves korban jelentkeznek az első nyilalló érzések, s ezek az­tán végigkísérhetik pályájukon az úszókat. Van, akinek bizo­nyos idő elteltével olyan gyöt­relmeket okoznak, hogy az ere­detileg tervezettnél jóval előbb búcsút kell mondania kedvenc sportágának. Mi lehet az oka ennek a je­lenségnek? Mivel magyarázható, hogy a 60-as évek végéig nem panaszkodtak hasonló problé­máról? S miért éppen serdülő korban jelentkeznek először a fájdalmak? Mindez már sok fejtörést oko­zott az edzőknek, orvosoknak, s különféle teóriák láttak napvi­lágot. A legkézzelfoghatóbb ma­gyarázat, amelyet a szakberkek­ben sokan el is fogadnak, Gary Hall, a volt világhirű, amerikai úszó nevéhez fűződik. A három éve doktori címet szerzett fia­talember nemrégiben tette köz­zé e témáról szóló, tanulmány­értékű cikkét. Minden korosztály képviselőit górcső alá vette, megvizsgálta, milyen edzésmódszerek szerint dolgoznak, mennyit úsznak na­ponta, edzésintenzitásuk hány százalékos, vállizületeik károso­dása milyen mértékű, s a kapott adatokból bebizonyította, hogy a sokszor elviselhetetlen fájdal­makat a műanyagból készült te­nyérellenállások túlzott haszná­lata okozza. Megvolt az indítóok, és ebből következett: azért nem panasz­kodtak a versenyzők vállfájás­TENISZ____________ Váratlan vereség Taróczy Balázst váratlan vere­ség érte Kölnben, a Grand Prix- versenyen. A férfi egyes második fordulójában a közel kétméteres amerikai Hayes késztette meg­adásra. Az amerikai valósággal „kiszerválta" Taróczyt, rendre be­jöttek nagyerejű első adogatásai, s utánuk máris a hálónál volt. A második játszma ugyan szoros küzdelmet hozott, de a világrang­lista 120. helye körül álló amerikai ekkor sem vesztette el egyszer sem az adogatását. Férfi eg£es: Hayes (am)—Taró­czy 6:3, 7:6, Lutz (am)—Ostoja (jug) 6:3, 6:3, Waltke (am)—Martin (am) 6:2, 6:3. ra az úszás ős- és középkorá­ban, mert csak 1967-ben vezet­ték be a tenyérellenállás alkal­mazását, s ezért éppen a ser­dülőkorban jelentkeznek az első figyemeztető jelek. Az edzők ugyanis általában ekkor kezdik meg tanítványaikkal az inten­zív, vízben történő erőfejlesz­tést, amelynek eszköze a két kis „lapát”... A tenyérellenállás alkalmazá­sának vállizületeket károsító ha­tása természetesen felvetette a kérdést: feltétlenül szükség van-e erre a speciális erőfejlesz­tő gyakorlatra, nem lehetne-e valami mással pótolni? Gary Hall véleménye szerint nem szabad elzárni az úszók elől a tenyérellenállás alkalma­zását, de feltétlenül korlátozni kell a használatukat, s az eddi­ginél több szárazföldi gyakor­lat beiktatásával kell a verseny­zők kívánt erőállapotát megte­remteni, illetve azt fokozni. S hogy a segédeszköz alkalmazá­sának milyen mértékű csökken­tésére gondolt? Szerinte akkor nincsenek túlerőltetve a vállak, ha a sportolók az edzésadagok 10,8 százalékát teljesítik csak az ellenállással. Ez persze, mind­össze egy álláspont, igaz, sokan egyetértenek vele. Mások véle­ménye viszont az, hogy akiknél már huzamosan jelentkezett a vállfájás, azoknak egyáltalán nem szabad e segédeszközzel úszniuk. Széchy Tamás mester is ezt vallja! Amikor néhány napja erről a témáról beszélgettünk vele, ki­fejtette, hogy a külön egyénre szabott gumikötéllel, csigás erő­fejlesztő géppel és úgynevezett mini-gym-mel, ezzel a speciális szerkezettel végzett gyakorlatok jól pótolják a tenyérellenállás használatát. A gumikötelezés százszázalékosan követi az úszás mozgásmechanizmusát, a csigás­gép alkalmazása azért jó, mert a sportolóknak mindig a moz­gássor kezdetén kell nagy ellen­állást leküzdeniük, a mini-gym pedig azért, mert szabályozható erősségű, állandó ellenállást biz­tosít. Tehát teljesen el kell vetni a tenyérellenállás használatát? Idő kell ahhoz, hogy véleményt mondhassunk. Ki kell próbálni gyakorlatban az elképzeléseket, és le kell szűrni a tapasztalato­kat. Lényeges viszont, hogy amelyik elképzelés jobbnak bi­zonyul, azt alkalmazzák is. Nem engedhető meg, hogy az új módszerekben nem bízó edzők ideig-óráig tartó sikerekért fel­áldozzák az úszók egészségét... L. Kelemen Gábor KÖZLEMÉNYEK A november 4-én sorra kerülő Bp. Honvéd—Real Madrid labda­rúgó BEK-visszavágó alkalmából az állandó kispesti pályabelépők a Népstadion G-szektorának 25— 27. sorába érvényesek. A Honvéd­pártolótag belépőkkel nem lehet bemenni a találkozó színhelyére. ★ Sportlétesítmények Vállalat (Bp. II, Frankel Leó u. 35.) római-par­ti telephellyel, karbantartó rész­legéhez felvételre keres festő szakmunkást. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi vezetőjénél személyesen vagy 150 — 639/57 telefonon. ★ Bolltex és mateflex borítású fedett-teniszpályák délelőtti (8—15 óráig) időre még bérelhetők. Te­lefon: 642—495. (Folytatás az 1. oldalról.) czakó (félnehézsúly) 360 kg = 1647 pont, Tóth András (közép­súly) 300 = 1052, Tóth Kálmán (féinehézsúly) 310 = 1050. Test­vériség SE: 12 394 (I. ford. = 6515, II. 5879). A legjobbak: Nagy A. (félnehézsúly) 310 = 1050, Maiina (nehézsúly) 330 1000, Boros M. (ólom) 340 = 1000. Ezután zajlott le a Tatai AC —Bp. Honvéd összecsapás. Mindkét együttes 5—5 súlycso­portban indította legjobbjait, pe­hely-, váltó-, félnehéz- és kis- nehézsúlyban összekerültek az egyénileg legjobb vetélyfársak. Közülük is kiemelkedett a Só­lyomvári—Hliavaty párharc, amelynek kétségtelenül a sza­kítás világbajnoka volt az esé­lyese. — Lesz-e újabb csúcsjavítás? — mindenki erről faggatta Só­lyomvárit. — 'Szombathelyen a jobb com­bom meghúzódott, másfél hé­tig nem tudtam guggolni. Utá­na viszont olyan keményen ed­zettem, hogy kissé még gör­csös vagyok és ráadásul gyúróm sincs. Két hete már 182-t is emeltem, de most csak az első fogások után tudom megmon­dani, hogy kísérletezhetem-e csúcs javítás sál, mert kissé bi­zonytalan vagyok. Egyelőre tehát várni kellett! De most már könnyebb volt, mert pergőbben,' többet sejte- tően folyt a csata. Sokak számára meglepetést jelentett, hogy Stefanovics Imre, számos világverseny légsúlyú helyezettje a pehelysúlyban in­dult. — Valószínűleg véglegesen itt is maradok, a baráti hadseregek jövő héten kezdődő bajnokságán is a pehelysúlyban indulok. Ha semmi nem jön közbe ... — Mi jöhetne? — Hol itt fáj, hol ott fáj... A héten Szárazzal együtt Po­zsonyban voltam akupunktúrás kezelésen Binyovszki profesz- szornál, javultam is, de a tér­dem már megint sajog. Mehetek újra. Egyelőre „súlyra” kellett men­nie. Szakításban öt kg-ra meg­közelítette, lökésben beállította moszkvai eredményét, csak ép­KOSARLABDA A 3. fordulót rendezték meg a férfi BEK-ben. Eredmények. A- csoport: Viganello (svájci)—Zama- lek (egyipt) 110-84. Az állás: 1. Real Madrid 6, 2. Viganello 5, 3. Zamalek 4, 4. Porto 3 pont. B-cso- port: ASPO Tours (fra)—Maccabi Tel-Aviv (izr) 87-82, Crystal Pa­lace (ang) —Panathinalkosz (gör) 99-84. Az állás: 1. Panathinalkosz 5, 2. Tours 5, 3. Maccabi 4, 4. Crys­tal 4. C-csoport: UBSC Wien—Bos- na Szarajevó 85-92. Az állás: 1. Szarajevó 6, 2. Wien 4, 3. Bp. Honvéd 3, 4. Stevnsgade 2 (utób­bi két együttes egy-egy mérkő­zéssel kevesebbet játszott). D-cso- port: Eczacibasi (tör)—Partizán Tirana 96-88, Synudine Bologna— CSZKA Szófia 106-75. Az állás: 1. Bologna 6, 2. Eczacibasi 3, 3. Ti­rana 3, 4. CSZKA 3. E-csoport: Murray Edinburgh (skót) —Norr- köping (svéd) 94-80. Az állás: 1. den Bosch (holl) 6, 2. Slovnaft 5, 3. Edinburgh 4, 4. Norrköping 3. F-csoport: Panterrit (finn)—Slask Wroclaw 85-80, CSZKA Moszkva— Maes Pils (belga) 88-46. Az állás: 1. Moszkva 6, 2. Panterrit 4, 3. Wroclaw 4, 4. Maes 4. SAKK * * Országos I. o. férfi csapatbaj­nokság. A Magyar Sakk Szövet­ség értékelő bizottsága mindkét függőjátszmában — Szittár—Sápi 0:1 és Szilágyi Gy.—Porubszky 1:0 — győzelmet állapított meg és ez­zel az MTK-VM—ZTE mérkőzés végeredménye 11:3. A Magyar Sakk Szövetség ver­senybírósága a BVSC—Miskolci MEDICOR mérkőzés végeredmé­nyét 9:4 arányban igazolta. Pet- rás Gábor győzelmét törölték, mert megállapították, hogy egy verseny­napon a BVSC két csapatában is szerepelt és ezért a november 2-i utolsó fordulóban a játéktól is el­tiltották. A bajnokság mezőnyének állása az utolsó forduló előtt: Bp. Spar­tacus 114, MTK-VM 109, Bp. Hon­véd 101, BVSC 88, BACSEP SC és Statisztika 87—87, Volán 84.5, Ti­pográfia 82, Vasas 81, ZTE 78.5, Honvéd Mereszjev SE 73.5, KGM Vasas 71.5, BEAC 66.5, Miskolci MEDICOR 49.5 pont. * Pécs. Háromrészes élboly alakult ki a Hungarhotels és a PMSC nemzetközi versenyének 9. fordu­lója után. Eredmények 8. forduló: Cserna—Gyantar (jugoszláv) 1:0, Flesch—Karsa 1:0, Petrovics (jugo­szláv)—Eperjesi 0:1, Popovics (ju­goszláv)—Lengyel L. 1:0 (függő után). Döntetlen: Rajna—Grószpé- ter, Malich (NDK-beli)—Bilek és Notaros (jugoszláv)—Trois (bra­zil). 9. forduló: Eperjesi—Rajna 0:1, Karsa—Petrovics 0:1, Gyantar pen — egy súlycsoporttal fel­jebb. Klubtársa, Hlavaty viszont jó erőben érezte magát, megpró­bálkozott a Varsó—Budapest találkozón elért ifjúsági orszá­gos csúcs megjavításával, de a szakítás sehogy sem sikerült, a 165 kg-ot először túlhúzta, má­sodszor előreejtette. Több sikerrel járt a TAC kis- nehézsúlyúja. Sólyomvári igen alacsonyan, 175-ön kezdett, majd 177.5 kg-ot kért. A len­dülettől ő is hátraejtette, ám a javítás sikerült: s így 2 kg-ot javított saját országos csúcsán. — Így sem vagyok túl bol­dog — mondta. — Ha a második kísérletet nem rontom el, meg­próbálkoztam volna a világ­csúccsal. Így ez továbbra is csak remény maradt. A lökésben sorozatosan koc­káztattak, 7.5, sőt 10 kiló súlyú ráemelésektől sem riadtak visz- áza a versenyzőik, ez éles küz­delmet és jó eredményeket ho­zott. Hlavaty, ezúttal versenyen kívül próbálkozott az országos ifjúsági csúcsot jelentő 200.5 kg- mal — újból sikertelenül. Só­lyomvári viszont folytatta a re­mek sorozatot, 200 kg-os bizto­sítás után a lökésben országos csúcsbeállítást jelentő 210-re ment, kilökte és ezzel az össze­tett országos csúcsot 2.5 kg-mal megjavította. Utána 215 kg-mal próbálkozott, de ezt csak félig tudta kilökni. Ragyogó teljesítményével, klubtársai ugyancsak kiemelke­dő szereplésével a TAC bra­vúrosan hajrázott, s így még akár az elsőbbségért is harc­ban lehet. Csapateredmények és a legjob­bak. TAC: 17 156 (I. ford. = 8024, II. ford. = 9132). A legjobbak: Sólyomvári János (kisnehézsúly) 387.5, új országos csúcs, régi: 385, Sólyomvári (177.5, új országos csúcs, régi: 175.5, 210) 1776 pont. Mészáros (nehézsúly) 370 = 1409, Nagy Pál (váltósúly) 310 =■ 1357, Fodor Ferenc (váltósúly) 300 = 1230, Majorics (pehelysúly) 245 — 1209, Varga L. (váltósúly) 297.5 = 1199. Bp. Honvéd: 14 733 (I. ford. = 7262, II. ford. = 7471). A legjob­bak: stefanovics (pehelysúly) 255 = 1363, Hlavaty (kisnehézsúly) 340 = 1199, Deli (váltósúly) 290 = 1111, Csóka Péter (v&ltósúly) 285 = 1055. Z. V. Gy. —Flesch 0:1 (mesterhármas). Dön­tetlen: Lengyel L.—Cserna, Trois —Popovics, Bilek—Notaros és Grószpéter—Malich (függő után). Az élmezőny állása: Rajna 7, Flesch és Popovics 6.5—6.5, Bilek, Cserna, Malich és Trois 5—5 pont. Még négy forduló van hátra, s az élen álló három versenyzőnek esélye van a 10 pontban megálla­pított nemzetközi nagymesteri nor­ma teljesítésére. ★ KETTEN AZ ELEN . . . Pénteken délután a harmadik fordulót játszották az országos női egyéni bajnokság döntőjében. A forduló kiemelkedő teljesítménye Keresztúri Sára és Kovács Márta nevéhez fűződik, mindketten jól vezetett játszmában szerezték meg világos színnel a győzelmet. Mi­vel a vezető Makai csak döntet­lent ért el, Keresztúri beérte őt és jelenleg ketten állnak a me­zőny élén. Eredmények: Keresz­túri—Nagy H. 1:0 (matt-támadás­sal), Kovács M.—Sinka 1:0 (látvá­nyos befejezéssel). Döntetlen: Ka- rakas—Grosch (18 lépésben, ki­egyenlített állásban) és Krizsán- né—Makai (a 22. lépésben). Függő: Zsögöny—Kurucsainé (vi­lágos nyertnek tekinthető állásá­val) és Finta—Kurucsai I. (sötét­nek két gyalog előnye van). Az élmezőny állása: Makai és Ke­resztúri 2.5—2.5, Grosch és Kovács M. 2—2 pont. * A Honvéd Mereszjev SE OB I. osztályú csapata sikeres NDK-beli túrát bonyolított le, mindhárom mérkőzését megnyerte. A több­szörös bajnok Buna Halle csapa­tát, amelyben hat nemzetközi cím­viselő játszott, 5.5:4.5 arányban győzte le, az SG Leipzig ellen 6.5:5.5 arányban bizonyult jobb­nak, a BSG Chemie Lützkendorf ellen 11.5:3.5 arányú fölényes győ­zelmet aratott. ★ Odessza. Befejeződött a nemzet­közi női egyéni sakkverseny. A győzelmet meglepetésre a szovjet Lejcsuk szerezte meg 11 ponttal, az ugyancsak szovjet Levityina 10.5 és Gurieli 10 pont előtt. A magyar résztvevő, Honfi Károlyné 4 pontot szerzett és a 14. helyen végzett az erős mezőnyben. LEGÚJABB Tokióban a japánok nagyszabá­sú nemzetközi versenyén egyaránt a legjobb nyolc között kapott ki az elmúlt heti versenyek két fő­szereplője, az ötszörös wimbledoni bajnok svéd Borg és a legjobbak közé előretört csehszlovák Lendl. Férfi egyes negyeddöntő: Scanlon (am)—Borg (svéd) 7:5, 3:6, 7:5, Sadri (am)—Lendl (csehszl) 7:6, 6:7, 7:6. Kőbányai Vas- és Acél­öntődé, öntödei Vállalat. Egy gyár — megbújva a sok között — a X. kerület­ben, a Fertő utca 14. szám alatt. Egy igazgató — Trajko- vics József — a sok közül, aki rajong a sportért, 1970. január 1-én lett az öntödei Vállalat igazgatója, de negyvenkét éve dolgo­zója a gyárnak. Tizenöt évesen kezdte a munkát, közben jött a tanulás: az érettségi, az egyetem. Volt szakmunkás, mérnök, fő­mérnök, s a sok-sok állo­más után — igazgatói szék. • Mióta csaik emlékszem, soha sem hiányzott életemből a sport — kezdte a beszélge- tlésit a gyár vezetője. — Fo­ciztam, úsztam, eveztem, .ping­pongoztam, peírsze, mindent csak amatőr alapom. Ma sem telnek mozgás nóíküil a nap- jiaiirn. Asztiaülteniszezem, také- zem. Reggelenként pedig tor­nászom tíz percet, s ha vélet­lenül elmarad, ideges, moró- zuis vagyok egész nap. — Hogyan vélekednek a gyár dolgozói a sportról? • Nem akarok nagy szava­kat használni, de rajonganak énbe. Így aztán nem is kerül különösebb fáradtságba szervez­ni, mozgatni őket. Az ezerkét­százötven munkásból közel hét- százán sportolnak aktívan. Per­sze, mimt a legtöbb munkahe­lyien, nálunk is a labdarúgást kedvelik a legtöbben. Tizenkét csapatunk van. Házibajnoksá­gokat vívnak, s mindig bene­veznek a kerületi versenyekre is. De a repertoár igen széles, a sakktól az MHSZ-sportágakig mindemre van jelentkező. Csaik hót a pályagondok . . . — Vamnaik ilyenek? • Mint a vándormadarak, örökké költöztünk, s költözünk a mai napig is egyik pályá­ról a másikra. Hogy csak néhá­nyat említsek a sok közül: TÜKER-, Petőfi-, Fém-tömeg­cikk-, Gránit-pálya, aztán újra a TÜKER. Mindig abban re­ménykedtünk, valahol majd csak megszánnak bennünk' s olcsóbb bérért kapjuk meg a lehetőséget a mozgásra. — Mekkora összegeit „visz el” a bérlemény évenként? 9 A kulturális és jóléti alap­ból százhetvamezret fordítha­tunk sportcélokra, s ehhez jön még a vállalat központjától ka­pott húszezer forint. Még ki­mondani is sok, de ezek het­ven százalékát fordítjuk bérle­ti díjaikra. — Miért nem kötnek szerző­dést valamelyik közeli iskolá-' val? 9 Már megtörtént. Kapva- kaptunk a lehetőségen, amikor bevezették az egy üzem, egy iskola akciót. Megegyeztünk a Gém utcai Iskolával. Aztán to­vább léptünk, s beneveztünk a pályaépítése akcióba. Az OTSH- tól száznegyvenötezreit kaptunk, s az iskola területóh elkezd­tük az építkezést. Ma már Ítész a bitumenes kézilabdapálya, s jelenleg az öltöző építése fo­lyik, főként társadalmi mun­kában. De a szeptember 727-i kommunista szombat munka- díját is a létesítmény mielőb­bi felépítésére fordítottuk. — Ezek szerint kevesebb lett a gond. 9 Ez igaz! A labdajátékok szerelmesei ott ki is élhetik magúikat. Csakhogy annyi meg­szállott horgász talán sehol sincs, mint nálunk. Korábban Ráakevón béreltünk részükre területet, de olyan borsos árat kért érte a tanács, hogy föl kellett , számolnunk a bérle­ményt. Üjat kerestünk, s je­lenleg tízéves szerződésünk van a kiis csepeli Dunaágban, a Pe­tőfi sportkör vízitdlepén. Saj­nos, a horgászparadicsom újabb gondot jelent. Igaz, nem kell a zsebbe nyúlni, de évenként harmincezer forint értékű tár­sadalmi munkát kell végez­nünk • raj,ta. Ezek után már, saj­nálatosnak tűnhet, hogy dol­gozóink oly sok pályiaigényies sportot űznek. — Miért? Mi következik még? 9 A tenisz és a teke. Előb­bire a_ Törekvés-pályát bérel­jük. Nagy öröm számomra, hogy nemcsak a műszaki állo­mány, de a fizikai munkát vég­zők közül is sokan űzik ezt a gok mozgást igénylő sportágat. Aztán következik a számomra is igen kedves teke. Először a Ganz-MÁVAG-pályán játszot­tunk, de annyira felemelték a bérleti díjat, hogy távoznunk kellett. Aitkölitöztünk a Vörös Csillag Traktorgyár és az Épí­tők létesítményeire. Ha látná, milyen komoly házibajnokságo­kat vívunk! Még hetvenéves nyugdíjas tokézőnk is van. Csák az a baj, hogy heten­ként mindössze egyszer hasz­nálhatjuk a pályáikat, pedig az igény sokkal több lenne. — Pályamentes sport is van a világon! • Még szerencse. Ezek kö­zé tartozik a természetjárás. Jelenleg százharminc tagja van a szakosztálynak. A hétvégi hazad túrákon túl, minden év­ben egy alkalommal külföldre látogatnak. Olaszországtól Cseh­szlovákiáig nagyon sok helyen megfordultak már. Az asztali- taniszezőkteel sincs komólyabb gond. ök száznyolcvanán van­nak. Számukra a kultúrterem­ben teremtettünk játéklehetősé­get. Elhelyeztünk két asztalt, s ott szinte éj jel-nappal folynak a pingpongcsaták. A kezdet kez­detén meglepő votl, de ma már természetes, hogy ötven év körüli nödolgozókat is lá­tok az ütögetők között. — Mennyire tartja fontosnak, hogy a dolgozók spoitoljtanak? 9 Szeretem a sportot, s sze­retem, tisztelem azokat, akik művelik. Az aktív mozgás nem­csak egészségesebbé teszi' az embereket, de rájuk számítha­tok legjobban a munkában is. Pontosságra, becsületes munka­végzésre serkent. Vannak, akik­nek fárasztó felállni még a nyugágyból is. Ajánlom nekik, dobják el hetenként százszor a teteagalyót, álljanak a pingpong- asztal mögé, s üssék vissza partnerüknek százszor a kau- csukLabdát, s nemcsak a nyug­ágyból állnak fel majd frissen, de a nyolcórás fizikai munka leteltével is lesz kedvük mo­solyogva, jókedvűen hazatérni. Rendkívül balesetveszélyes gyár vagyunk. Régebben kétszáz hal­eset is előfordult évenként. Ma hetven körül mozog ez a szám. Meggyőződésem, hogy ez a le­csökkent mennyiség is a sport­nak köszönhető.. A gyárból elindulva, a Népliget felé irányítottuk lépteinket. A szemerkélő őszi esőben is kellemes utat tettünk meg a lombjukat pergető fák, s a minden igényt kielégítő létesítmé­nyek között. Egyre a lelkes igazgató szavai visszhan­goztak bennünk: — Csak öt percre va­gyunk a Népligettől, s ott az a sok-sok sportra csábí­tó pálya. Ha valaki lehe­tőséget adna számunkra, ha megnyitnák előttünk a ka­pukat . . . Ha szükséges len­ne, még a munkaidő-beosz­tást is átcsoportosítanám! Ha... Ha a pályatulaj­donosok közül valakire át­ragadna Trajkovics József lelkesedése! Nyitott pálya kerestetik! öt percre a Népligettől. Fülöp Mária Fogathajtók köszöntése Pénteken délután ünnepélyes keretek között köszöntöt­ték az 5. fogathajtó-világbajnokságon részt vett magyar versenyzőkéit a Kecskemét-Szákrad Állami Gazdaság Köz­pontjában. Az ünnepségen megjelent dr. Horváth István belügyminiszter, dr. Gajdócsí István, a Bács-Kiskun me­gyei Tanács elnöke, dr. Dobi Ferenc, a MEDOSZ főtitkára, Lakatos Tibor és dr. -Életei János, a MÉM miniszterhe­lyettesei. Bevezetőül dr. Pál János, a Magyar Lovas Szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a hajtőink ezévi eredményeit. Ezután Páder János, az OTSH elnökhelyettese a kétszeres világ- és Euröpa-bajmak Bár­dos Györgynek és a magyar bajtócsiapait szakvezetőjének, dr. Vánady Jenőnek átnyújtotta a Magyar Népköztársaság Sportérdemérem arany fokozata kitüntetést. Befejezésül dr. Horváth' István belügyminiszter köszön­tötte a sportolókat és mindazokat a tsz- és állami gazda­sági vezetőket, atoik segítették a hajtők sikereit. (MTI) EREDMÉNYEK • EREDMÉNYEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék