Népsport, 1981. augusztus (37. évfolyam, 180-206. szám)

1981-08-12 / 189. szám

2 NÉPSPORT XXXVII. 189. ♦ 1981. augusztus 12 A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI Nyilasi az Európa-válogatott szűkített keretében Jupp Denvall kijelölte azt a 15 játékost, aki a Cseh­szlovákia elleni, augusztus 18-i mérkőzésen Prágában kontinensünk labdarúgását képviselik. Az Európa-vá- logatott kerete: Koncilia (osztrák), Pantelics (jugo­szláv) — kapusok; Kailz (nyugatnémet), Szlojkovics (jugoszláv), Pezzey (osztrák), Michel (francia), Rietz (nyugatnémet) — hátvédek; Breitner (nyugatnémet), Nyilasi, Kipiani (szovjet), Antognoni (olasz) — kö­zéppályások; Rummenigge (nyugatnémet), Mavrosz (görög), Surjak (jugoszláv) és Blohin (szovjet) — csatárok. Egy hete a Sportkórház la­kója Kőhalmi István, a Bé­késcsaba labdarúgója. A kö­zéppályás felépült hosszan­tartó betegségéből és most fokozatosan erősödő terhe­lést kap. Mint mondta, egy­re jobban érzi magát, remé­li, hogy — budapesti kény­szerpihenője leteltével — két hét múlva mór bekapcsolód­hat Békéscsabán az edzések­be, s hamarosan csapata ren­delkezésére állhat. A Ferencváros kiadta a ZTE labdarúgócsapatának Majort, azzal a feltétel­lel, hogy a zalaegersze­giek Szentest átadják a Rába ETO-nalc. A zöld­fehér klub tájékoztatása szerint, ha ez nem törté­nik meg, Major kiadatása érvényét veszti. Véglegessé vált, hogy Ulán­bátorban, a cselgáncs IBV-n hét magyar versenyző indul. Az IBV műsorán első ízben szereplő abszolút kategóriá­ban a +95 kg-ban rajtoló Kalász vesz részt. Abban az esetben azonban, ha a kora tavasszal sokat betegeskedett Berecz Zsolt (Kaposvári Dó­zsa) formája nem mutatko­zik kielégítőnek, akkor nem utazik, s ez esetben Kraj- nyák Ferenc (KSC) indul az abszolút kategóriában. A Ko­rányi Miklós, Rogus András, Boskovitz László, Szakács László, Vida János, Berecz Zsolt, Kalász Ferenc (tarta­lék: Krajnyák Ferenc) ösz- szetételű együttes augusztus 18-án utazik el. ★ Leninvárosban kedden dél­előtt Lábas József, a városi tanács elnöke fogadta és kö­szöntötte Rakusz Évát, az Olefin SC válogatott kájako- zónöjét és edzőjét Farkas Zoltánt, abból az„ alkalomból, hogy a leninvárosl sportoló­nő ezüstérmet szerzett az angliai világbajnokságon. A Magyar Üsző Szövetség nemrégiben megjelentette év­könyvét, amelynek címe Űszóév ’80. Ebben a könyv­ben találhatók az összesí­tett 5O-as és korosztályos 10- es ranglisták, valamint a vi­lág-, Európa- és korosztályos könyvecskét az ismert úszó édesapja, Kaszander István állítota össze. Korlátozott példányszámban kapható a Magyar Üszó Szövetség tit­kárságán, ára: 18.50 forint. Megjelent a Nehézatlétikai Híradó 'legújabb száma. A cselgáncs, birkózás, ökölví­vás. súlyemelés és karate ba­rátai szakcikkeket, értékelé­seket, Színes történeteket, potrékait, eredménylistákat olvashatnak a havonta meg­jelenő, szép kiállítású szak­lapban! A hét végén a Hajós Alf­réd uszodában rendezik meg az idei országos müuqró- bajnokságot. Érdekessége, hogy egyben magyar—oszt­rák visszavágó is és ezen­kívül hat ország részvételé­vel nemzetközi verseny is lesz. Valószínű, hogy mind­két nap a verseny befejez­tével kosztümös ugróbemuta­tót tartanak a. versenyzők és szó van arról is, hogy va­sárnap az uszoda hosszabb ideig tart nyitva. Az Ózdi Kohász -SE elnök­sége pénteken 18 órától a sporttelepen szurkolói gyű- gyűlést tart, amelyen tájé­koztatják a szurkolókat az NB I-es labdarúgócsapat cél­kitűzéseiről, majd vezetők és játékosok válaszolnak a kér­désekre. ★ A Tatabányai Bányász fér­fi kézilabdázói a bajnokság folytatása előtti főpróbájukat az Eocén Kupa nemzetközi tornán, a bányászvárosban tartják augusztus 15—16-án. A torna résztvevői a ren­dezőkön kívüj a Tuss Hof- feiron (NSZK), a Gervena Hviezda Bratislava (cseh­szlovák), valamint a Debre­ceni Dózsa csapata. Birkózásról szólva Az MTI előzetes jelzése alapján az oslói kötöttfogású birkózó-világbajnokságon a Seres Ferenc, Rácz Lajos, Sípos Árpád, Tóth István, Gaál Károly, Kocsis Ferenc, Torna Mihály, Fodor János, Gáspár Tamás és Rovnyai János összetételű csapat in­dul. ★ A fenti hírünk csupán elő­zetes jelzés, hiszen a birkó­zó szövetség elnöksége csü­törtökön a Mátraházán tar­tandó ülésén hagyja jóvá a két fogásnem VB együttesé­nek névsorát. Ezen az ülésen a további napirendi pontok: a birkózók négyéves olimpiai programjának megvitatása, valamint a szakosítás széles körű vitájának lezárása. ★ • A kötöttfogású birkózó­világbajnokságra készülő csa­patból Gaál Károly bokasé­rüléssel bajlódik, míg Fodor János (aki hosszú betegeske­dése miatt a VB-n nem in­duló Növényi Norbert olim­piai bajnok helyetteseként került a csapatba) bordád a hétfői edzésen összecsúsztak. Ha a sérüléseik hosszan tar­tónak bizonyulnak, akkor Gaált Péter István, Fodort pedig a nemrég junior világ- bajnoki címet szerzett Her- czeg Lajos helyettesítheti. ★ Mindenre kiterjed a szö­vetség figyelme a VB-re készülő birkózók előkészüle­tei során. Kalóriadús, de nem hizlaló étrendjükről az In­tercontinental Szálló szaká­csa, Kugler Zoltán gondos­Mrgyarorszcg- Egyesiiit Államok — szerdára halasztva Egy napot késik az Egye­sült Államok női röplabda- csapata. Mint arról korábban már hírt adtunk, a sportág történetében első alkalom­mal szerepel majd Magyar- országon az USA női válo­gatottja, amely a tervek sze­rint négy mérkőzést játszik az Európa-bajnokságra ké­szülő magyar lányokkal. Az első találkozóra már kedden került volna sor Szolnokon, a Tiszai ige ti Körcsarnokban, de hétfő reggelig a Magyar Röplabda Szövetség semmi­lyen értesítést nem kapott a tengerentúliakról. Hosszas és költséges tele­fonbeszélgetés során végül is kiderült, hogy a csapat Los Angelesből, az ottani repülő­téri szertiélyzet sztrájkja mi­att nem tudta a folytatni út­ját Budapestre, s a tájékoz­tatás szerint csak kedden, a késő délutáni órákban érke­zik majd meg Londonon ke­resztül fővárosunkba. Így a tervezett első találkozót szer­dára halasztották, s 18 órai kezdettel rendezik meg Szol­nokon a Tiszaligeti Körcsar­nokban. Másnap, csütörtökön Túrkevén játsszák a vissza­vágót. Remélhetőleg a to­vábbi műsorban már nem lesz változás. A két együt­tes péntekien Budapestre uta­zik, ahol szombaton nyilvá­nos edzőmérkőzést játszik a Folyondár utcai csarnokban. Végül 17-én, hétfőn ugyan­itt tartják meg a nagy ér­deklődéssel várt búcsútalál­kozót. Dr. Kotsis Attiláné, a magyar válogatott vezető ed­zője 15-ös keretet jelölt ki, a négy összecsapásra. kodik, aki már az olimpia előtt is főzte a birkózók éte­leit. ★ Jól élnek a birkózók a KISZ KB nyújtotta lehető­séggel. Lakitelken, az építő- edzőtáborban száz fiatal ser­dülő és ifjúsági korú birkózó vesz részt. ★ Az ifjúsági világbajnoksá­gon szerepelt öttagú együt­tes a világverseny után észak-amerikai túrán vesz részt, eleget tesz néhány klub meghívásának. GLÓBUSZ '81 • Szenzációs átigazo­lással erősített a belgrádi Partizán kosárlabda-együt­tese. A következő idény­ben a moszkvai olimpia után visszavonult 36 éves Szergej Bjelov, a CSZKA volt kosárlabdázója játé­kos-edzőként szerepel majd a jugoszláv csapat­ban. Edzőként a klub if­júsági gárdáját oktatja. Bjelov együtt játszik majd Drazsén Dalipagiccsal, aki az olasz Carrera Ve- nicában eltöltött idény után visszatért Belgrád- ba. 0 Feleségének, Mariana Simionescunak betegsége, vesebántalmai miatt Björn Borg visszalépett a mont­reali nagyszabású tenisz- versenyen való részvétel­től. A kitűnő teniszező feleségét egyelőre egy Long Islandon levő kór­házban kezelik. 0 Santos, dél-brazíliai város vezetői Pelé-mú- zeum létrehozását terve­zik. A világhírű labdarú­gó Santosban töltötte gyermekkorát és itt is kezdte pályafutását. A múzeumban Pelé pálya­futásának emlékeit állít­ják ki, köztük kupákat és egyéb trófeákat. Belépés nemcsak tornacipőben! A Hotel Olimpiában Az író (Karinthy Fe­renc), a színművész (Sztankay István, Sinkő László, Madaras József), a külpolitikus (Chrudinák Alajos), a könnyűzene képviselője (Presser Gá­bor), a maneken (Pataki Agnes), a labdarúgószak­ember (Szepesi György, Mészöly Kálmán, Tichy Lajos, Mezey György) és az újságíró (Borbély Pál, Vándor Kálmán) mi mást is csinálhat a nyár kel­lős közepén, a szabadsá­gok idején, mint — spor­tol... A művészet, a politika képviselői egyaránt kö­tődnek a sporthoz. A mozgás, a játék öröme számukra is nélkülözhe­tetlen alkotó munkájuk során. Csütörtökön, augusztus 13-án délután 17.30 órá­tól a Petőfi adón a Be­lépés ... a Hotel Olim­piából jelentkezik. On­nan — ahol a sportolás­hoz mindenki számára ki­tűnő feltételeket biztosí­tanak —, ahol a sport nem csupán a szálló ne­vében jut kifejezésre. A műsorvezető Gyulai Ist­ván, a riporter Rékai Gá­bor, valamint a lemezlo­vas Dévényi Tibor, no és a szerkesztők nagy szere­tettel várják az érdeklő­dőket a rendhagy inak ígérkező rádióműsor szín­helyén. IRÁNY: BRAZÍLIA! Szerdán délután a zü­richi repülőtér tranzit vá­rótermében gyülekezik az a 11 országot képviselő mintegy 30 férfi és női tornász, aki részt vehet a Nemzetközi Torna Szö­vetség csaknem kéthetes brazíliai bemutató kőrút­ján. A dél-amerikai or­szágban idén harmadszor rendezik meg a sportág kiválóságainak hét várost érintő körútját, azzal a céllal, hogy Brazíliában, közvetve pedig az egész kontinensen új híveket szerezzenek a férfi és női tornának. A világváloga­tottnak is nevezhető nem­zetközi csapatot * Urvári Sándor, a Nemzetközi Torna Szövetség férfi technikai bizottságának vzetője, a magyar szövet­ség szaíkfelügyelője veze­ti. — A brazil szövetségtől kapott távirat szerint az első bemutató színhelye Belő Horizonté, ahonnan a csapat Sao Paulába, Blumenauba, Florianopo- lisba, Porto Allegrébe, majd Curitibába utazik, ezt követően pedig két este a Rio de Janeiro-iak tap­solhatnak a rangos gála szereplőinek — mondta Urvári Sándor az MTI munkatársának. A magyar válogatottak közül négy tornásznak jutott kitüntető meghívás. — A csapat tagja Gu- ezoghy György, a lólen­gés kétszeres Európa-baj- noka. a női élgárdából pedig Flander Erika, Kö­teles Erzsébet és Tóth Margit. A küldöttséggel utazik Kertész Aliz, a női válo­gatott szövetségi kapitá­nya, valamint Kisteleki Antal, Guczoghy mestere. Szerdán avatják fel a Hon­véd Osztapenko SE felújított sporttelepét az MTK-VM el­leni barátságos labdarúgó­mérkőzéssel. ★ Több új könyvet jelente­tett meg a Medicina Könyv­kiadó sportszerkesztösége. A verseny- és játékszabályok, sorozatban a súlyemelés ne­gyedik, javított kiadásával jelentkezett, amely a sport­ágban 1977 óta bekövetkezett módosítások figyelembevéte­lével készült. Sokak érdeklő­désére számíthat dr. Kovács Endre Ultikódexe is. Nem­csak a tízezer játszma alap­ján készült példatár és a le­hetséges megoldások, re- nonsz-szabályok rendkívül alapos ismertetése miatt, ha­nem azért is, mert e hagyo­mányos magyar kártyajáték­ban a lejátszás tisztaságára, úgymond: a sportszerűségre nevel. ★ A Magyar Kosárlabda Szö­vetségben megkezdték a Ko­sárlabda versenyszabályok és az MKSZ fegyelmi szabály­zata című kiadvány árusítá­sát. Ara 20 forint. A Kosár­labda Híradó 6. számát, amely az 1981—82. pvi ver­senynaptárt, a bajnoki kiírá­sokat és a sorsolást tartal­mazza, a szokásosnál több példányban nyomtatták ki, s így egyúttal ezt is meg le­het vásárolni. Szurkolói gyűlés — a lelátón A Tatabányai Bányász­nak a legutóbbi bajnok­ságban ezüstérmet nyert labdarúgócsapata szerdán otthonában a Kuwait Sporting Club elleni mér­kőzéssel fejezi be a köz­vetlen felkészülését a bajnoki rajtra. A mérkő­zés után 17.30-tól még egy meglehetősen érde­kesnek ígérkező program is vár a szurkolókra. A szabadtéren, a lelátón tart szurkológyűlést szá­mukra a szakosztály ve­zetősége, amelyen részt vesz dr. Lakat Károly vezető edző, Gaigóczi Ot­tó, az ifjúsági csapat szakvezetője és vala­mennyi játékos. A csapat szakvezetői tájékoztatót adnak a közeljövő fela­datairól, a bajnoki cél­kitűzésről, a Real Mad­rid elleni UEFA Kupa­összecsapásról. A szurko­lók az edzőknek és a já­tékosoknak kérdéseket tehetnek fel. KÖZLEMÉNYEK Évadnyitó szurkoló-labdarúgó találkozó kerül megrendezésre augusztus 18-án 18 órai kez­dettel a Megyeri viti stadion (Megyeri út 13. IV. kerület) tornacsarnokában. A szurkolói ankéton mutatkozik be az Ü. Dózsa labdarúgó-szakosztályá­nak új vezetősége, valamint a £say>at új játékosai. Minden ér­deklődőt szeretettel vár az Ü. Dózsa labdarúgó-szakosztálya. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a totó 32. fogadási hetére be­érkezett 2 257 378 db szelvény. 13+1 találatos: 4 db, 438 825 Ft, 13 találatos: 4 db, 329 126 Ft, 12 t -álatos: 120 db, 7314 Ft, 11 találatos > 1717 db, 511 Ft. 10 találatos: 12 645 db, 104 Ft. A kifizetés időpontja — 2000 Ft alatt augusztus 15-től, 2000 Ft felett augusz­tus 20-tól. SPORTMŰSOR SZERDA ATLÉTIKA. Vasas Kupa or­szágos verseny, Népstadion, 16. KERÉKPÁR. Országos junior és ifjúsági pályabajnokság, Millenáris, 17. KÉZILABDA. NB I B. Fér­fiak. Ü. Dózsa—Békéscsabai Előre Spartacus, IV., Szilágyi u., 17. Nők. Goldberger—Eger SE, III., Árpád fejedelem útja 125. (Tímár u.), 16; KÉV Met­ró—Postás SE, XVI., Csömöri út 222., 16.15. NB II. Férfiak. Nyugat. KÉV Metró-Győri Magasépítők, XVI., Csömöri út 222., 15. LABDARÚGÁS * NB I. Ifjúsági bajnokság. Volán SC—Vasas, Czabán Samu tér, 16.30, Tombor. Nemzetközi mérkőzések. Va­sas—Pierikosz Katerini (görög), Fáy u., 18.30. Tatabányai Bá­nyász-Sporting Club (kuvaiti), Tatabánya, 15.30, Bártfai. Diós­győri VTK—Budajoz (spanyol), Diósgyőr, 17.30, Bodó. Keszt­helyi Haladás—NK Maribor (jugoszláv), Keszthely, 17, Soós. BKV Előre—Slavia Pra­ha (csehszlovák), Knopp I. u., 17, Huták. Csepel—Baráti hadseregek válogatottja, Cse­pel, 18. Előkészületi mérkőzések. Ganz-MÄVAG—Ferencváros, Kőbányai út, 17. H. Nógrádi SE—Bp. Honvéd, Hévizi út, 14. Vasas Ikarus—Volán SC, Má­tyásföld, 16.30. LABDARÚGÁS. Csepel—BHSB (szocialista országok - hadsereg­válogatottja). Csepel, 18. Veze­ti: Tátrai. RÖPLABDA. Nemzetek kö­zötti válogatott női mérkőzés. Magyarország—Egyesült Álla­mok, Szolnok, Tiszaligeti Kör­csarnok, 18, Zsillé, ifj. Kiss. SAKK. Országos női egyéni bajnokság, középdöntő, 3. for­duló. V., Néphadsereg u. 10., 16. VITORLÁZÓREPÜLÉS. IX. gemenci bajnokság, öcsény, re­pülőtér, 10. RÁDIÓ, TÉVÉ Szerda. Rádió. Kossuth-adó. 22.15: Sporthírek. Petőfi-adó. 5.55 és 6.55: Torna. 10.36: Dél­előtti torna. Televízió. Budapest. 9.00: Té­vétorna. 19.10: Tévétorna. II. 21.45: Autó-motorsport. Cseh­szlovák tv. 18.00: Autósok-jno- torosok magazinja. 23.00: Ke­rékpárverseny felvételről. ★ Telefontestnevelő (hívható a 176-166-os telefonszámon 17—21 óráig): Kirándulás a víz alá. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet je­lenti. A várható időjárás szerda estig: időközönként erősen megnövekszik a gomolyfelhő- zct, helyi záporok, zivatarok. Az általában mérsékelt szél a zivatarok idején megerősödik. Meleg marad az idő. A hőmér­séklet kora délután 24 és 29 fok között alakúk • Toióútmutató Rajt az NB lt-ben 33. HÉT A párosításnál a bajnoki.he­lyezés, az évszámoknál az egy­más elleni eredmények, majd a legutóbbi két hazai, Ml. idegenbeli bajnoki eredmény. Rövidítések: (o) ---otthon; (i) =idegenben; gy=győzelem; d =döntetlen; v—vereség. NYUGATI CSOPORT 1. ALUMÍNIUM (14.)—MO- HACS-VÉMÉND (7.) ' 79—80: 2- 1 (o), l-o (i); 80—81: S-a (0) , 0-3 (i). Ajkán: 3 Alumi- nium-gy., ALUMINIUM: Szek- szárd 1-0, Mohács-V. 3-1. O: 10 gy„ 5 d., 4 v. MOHACS-V.: Bakony 2-0, Alumínium 1-3. I.: 6 gy„ 1 d., 9 v. Tipp: 1, X. 2. MÁV DAC (10).—SOPRON (11.). 79—80: 3-0 (o), 1-2 (i) ; 80—81: 5-0 (o), 0-0 (i). Győrött: 5 MÁV DAC-gy., MÁV DAC: Bakony 3-4, Alumínium 4-3. O: 9 gy., 4 d., 6 v. SOP­RON: Haladás 0-2, Keszthely 0-1. I: 3 gy., 5 d., ll v. Tipp: 1. 3. VARPALOTA (is.)— SABA­RIA (4.). 79—80: 1-1 (o), 1-1 (1) ; 80—81: 3-i (o), o-i (i). VARPALOTA: Pét 2-1, Saba- ria 3-1. O: 9 gy., 4 d., 6 v. SAB ARIA: Bábolna 0-2, Vár­palota 1-3. I: 6 gy., 5 d., 8 v. Tipp: x, 2, 1. 4. BAUXITBANYASZ (6.) — SZEKSZARD (12.) 79—80: 0-0 (0) , 1-1 (i); 80—81: 1-1 (o), 0-0 (1) . Tapolcán: 3 Bauxitb.-gy„ 2 d., 1 Szekszárd-gy. BAU­X1TBAN Y ASZ: Alumínium 3- 2, MÁV DAC 3-1. O: 12 gy., 4 d„ 3 v. SZEKSZARD: Alu­mínium 0-1, Mohács-V. 1-1. I: 5 gy., 5 d., 11 v. Tipp: l. KÖZÉPCSOPORT 5. GANZ-MAVAG (2.)—KECS­KEMÉT (7.) 79—80: 1-1 (o), 0-2 (i): 80—81: 1-1 (o), 1-1 (i). Budapesten: 5 Ganz-gy., 7 d., 2 Kecskemét-gy. GANZ-M.: MÁV Előre 5-5, Bem l-o. O: 10 gy., 5 d., 1 v. KECSKE­MÉT: 22. Volán 0-1. SZEOL 0- 3. I: 5 gy., 6 d„ 8 v. Tipp: x, I. S. 22. VOLÁN (14.)—DOROG (11.). 75—76: 1-4 (o), 1-3 (i) ; 80—81: 3-2 (o), 0-7 (i). Buda­pesten: 2 Volán-gy., 1 d., 2 Dó- rog-gy. 22. VOLÁN: Kecske­mét 1-0, Bp. Spart. 2-3. O: 9 gy., 6 d., 4 v. DOROG: Vác 1- 2, Balassagy. 2-3. I: l gy., 5 d., 13 v. Tipp: 1. 7. BUDAFOK (6.)—MÁV ELŐ­RE (5.) 76—77: 5-1 (o), 1-2 (i); 80—81: 0-0 (o), 3-2 (i). BUDA­FOK: Vác 1-0, Dunaújv. É. 1-0. O: 12 gy., 6 d.. 1 v. MÁV E.: Ganz-M. 5-5, DELÉP 0-4. Is 3 gy., 8 d., 6 v. Tipp: 1, X, 2. 8. KKFSE (9.)—BÁBOLNA (Ny. 9.). 75—76: 4-3 (o), 0-0 (i). KKFSE: 22. Volán 2-1, SZEOL 0-3. O: 9 gy., 7 d., 3 v. BtBOLNA: PVSK 0-0. Bakony 0- 3. I: 6 gy., 4 d„ 9 v. Tipp: I, x. 9. VÁC (13.)—PÉNZÜGYŐR (8.). 79—80: 1-1 (o), 2-0 (i) ; 80—81: 5-1 (o), 0-0 i). Vácott: 5 Vác-gy.t 1 d., 1 Pénziigv- őr-gy. VÁC: Dorog . 2-1, BKV E. 1-4. O: 9 gy., 5 d., 5 v. PÉNZÜGYŐR: BKV E. 0-1, BVSC 0-3. I: 2 gy., 6 d„ 11 v. Tipp: x, 1. KELETI CSOPORT 10. SZABÓ L. SE (6).—PAPP J. SE (7.) 79—80: 2-0 (o), 0-4 (i); 80—81: 2-1. (O), o-l (i). Mezőtúron: 2 Szabó-gy., 0 d., 1 Papp-gy. SZABÓ: STC 1-0, Hődmezőv. 2-2. O: 10 gy., 7 d., 2 v. PAPP: Lehel 2-3, Özd 1- 1. I: 5 gy., 5 d., 9 v. Tipp: 1, x. 11. GYULA (2.)—DEBRECENI USE (4.) 79—80: 2-0 (O), 0-4 (i) ; 80—81: 2-1 (O), 0-1 (i). GYU­LA: Karcag 6-0, Hódmezőv. 2- 2. O: 12 gy., 6 d., 1 v. DUSE: Nagybátony 2-1, papp 1-0. I: 7 gy., 7 d., 5 v. Tipp: 1. 12. SALGÓT. TC (5.)—SZOL­NOK (13.) 77—78: 1-1 (o), 2-0 (i); 80—81: 1-1 (o), 1-0 (i). STC: Gyula 3-3, Karcag 2-0. O: 10 gy., 6 d., 3 v. SZOL­NOK: Hajdúb. 6-2, Asztalos SE 2-0. I: 4 gy., 7 d., 8 v. Tipp: 1, x. 13. KAZINCBARCIKA (10.) —EGER (12.)T 79—80: 0-1 (o), 1-1 (i); 80—81: 0-0 (O), 1-0 (i). Barcikán: 2 Barcika-gy., 1 d., 2 Eger-gy. KAZINCB.: Borso­di V. 3-2, Szarvas 2-0. O: 9 gy„ 8 d., 2 V. EGER: MVSC 1-1, Lehel 1-1. I: 3’ gy., 8 d., 8 v. Tipp: 1, x. PÖTMÉRKÖZÉSEK. 14. MIS­KOLC (11.)—ASZTALOS SE (14.) 79—80: 3-0 (O), 2-1 (i). O: 9 gy., 6 d„ 4 V. ASZTA­LOS: Szarvas 1-0, Szolnok 0-2. I: 1 gy., 5 d., 13. v. Tipp: 1, X. 15. DEBRECENI KINIZSI- SZARVAS. Tipp: 1. 16. SZEGEDI D.—ÉPÍTŐK SC. Tipp: x, 2, L

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék