Nemzeti Sport, 1994. február (5. évfolyam, 30-57. szám)

1994-02-08 / 37. szám

1994. február 8. mm KÉPES SPORT Samaranch elnök és Je­szenszky külügyminiszter csúcstalálkozója Lillehammer- ben ® Új rendszer az olimpiai színhelyek kijelölésénél ® Schmitt Pál tagja a különbi­zottságnak ® Végleges atlan­tai műsor, magyar igazgató az olimpiai faluban ® A triatlon és a tékvandó Sydney műso­rán ® Demokratizálódik a NOB Az első felvonás, a NOB vég­rehajtó bizottságának három­napos ülése, vasárnap késő es­te fejeződött be. A következő felvonás, a testület teljes ülése kedden kezdődik és a játékok ünnepélyes megnyitója előtt vé­get ér. Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, a NOB VB tagja a főhadiszállást jelentő Lillehammer Szállóból válaszolt kérdéseinkre, s tájé­koztatást adott a legfontosabb döntésekről, határozatokról.- A három napon több mint harminc, az olimpiai mozgalom­mal kapcsolatos kérdés szere­pelt napirenden - mondta Schmitt Pál. - Természetesen a középpontban Lillehammer állt, hiszen szombaton kezdődik a téli olimpia. A két és félmilliós Barcelonából a huszonhárom- ezer lakosú Lillehammerbe köl­töztek az ötkarikás játékok. Iga­zi téli versenyek elé nézünk, hiszen a napi átlagos hőmér­séklet mínusz 15 fok körül van, s a jelenlegi másfél méteres hó talán májusra sem olvad el. A lelkes, barátságos házigazdákat csak a közlekedés és az elszál­lásolás idegesíti. Aki alkalmaz­kodik az egyszerű, fényűzés nélküli körülményekhez, az na­gyon jól fogja magát érezni eb­ben a kedves városban. Az ér­deklődés óriási, a másfél millió belépő nyolcvannyolc százalé­ka elővételben elkelt, ami rekor­dot jelent az olimpiai játékok történetében.-Atlanta?- A műsor már végleges. Remélhetően a helyszínek sem változnak. Az ANOC, a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szerve­zete decemberben Atlantában tartja ülését. Ekkor valamennyi nemzeti olimpiai bizottság kép­viselői személyesen is meg­győződhetnek arról, hogy az amerikai város ígéreteit betart­va készül nagy feladatára. Ezút­tal jelentették be hivatalosan - amiről már korábban értesül­tünk -, hogy az olimpiai falu igazgatói tisztére a magyar Komjáthy Gábort kérték fel, aki többek között sikerre segítette Sydney olimpiai pályázatát.- Sydney?- Új-Dél-Wales fővárosának első beszámolója nagyon jó be­nyomást keltett. A szervezőbi­zottság már javában dolgozik. John Coates, az Ausztrál Olim­piai Bizottság elnöke, régi bará­tunk, alelnökként kulcsszerepet tölt be, ami arra is biztosíték, hogy Sydneyben valóban a sportolók olimpiáját rendezik meg.- Hogyan alakul az ezredfor­duló utáni olimpiák műsora?- Egyelőre még csak az első javaslatok elemzésénél, vitájá­nál tartunk. Döntés szeptember­ben, az olimpiai kongresszus után, a NOB ülésén várható. Samaranch elnök ugyan ismét kijelentette, hogy radikális re­formok nem várhatók. Azonban úgy érzem, néhány magyar sikersportág műsoron maradása érdekében nagyon kemény küzdemet kell folytatni. Sydney szervezői például úgy nyilatkoz­tak, hogy a triatlon és a tékvan­dó versenyeit szívesen megren­deznék, ami a két sportág szá­mára rendkívüli biztatás, hiszen annak idején az Európában alig- alig ismert softball is így került Atlanta kérésére a műsorba.- Vettek, vesznek-e fel új tagokat?- A NOB további demokra­tizálása körül heves viták dúl­nak. Egyelőre csak az biztos, hogy újabb tagokat itt, Lilleham- merben nem veszünk fel. A de­mokratizálás folyamatát az jelenti, hogy a sportolói bizott­ság tagjait a jövőben az olimpiai részvevők maguk választják meg. A téli játékok részvevői hat, a nyáriak kilenc versenyzőt választhatnak meg soraikból a sportolói bizottságba.- Változik-e a játékok szín­helyének kiválasztási rend­szere?- Igen, méghozzá jelentősen. Jövőre Budapesten már az új rendszer szerint jelöljük ki a 2002-es téli olimpia házigazdá­ját. Egy különbizottság alakul, amelyben a NOB végrehajtó bizottságának öt tagja, a nem­zetközi sportszövetségek, va­lamint a nemzeti olimpiai bizott­ságok egy-egy képviselője, továbbá a pályázó városok előkészületeit ellenőrző bizott­ság elnöke kap helyet. A Bu­dapesten hozandó döntés előtt fél évvel, tehát 1995 január kö­zepéig a jelenlegi tíz pályázó közül közös megegyezéssel vagy titkos szavazás alapján ki­választják azt a két vagy három várost, amelyet legalkalma­sabbnak tartanak a rendezésre, ahol a legkisebb kiadással bo­nyolíthatnák le a versenyeket. A NOB-tagok már csak ezekbe a városokba látogatnak el, szemé­lyes tapasztalataik alapján sza­vaznak majd. A pályázó városok létszámának előzetes csök­kentése egyszerűsíti a válasz­tást, csökkenti a költségeket.- Örömmel és büszkeséggel jelentjük, hogy Schmitt Pál tagja ennek az említett különbi­zottságnak, amihez természete­sen gratuláltunk... Más sport- diplomáciai hír, érdekesség ?- Rendkívüli örömömre szol­gál, hogy a hivatalos úton Nor­végiában tartózkodó és Lille­hammerbe is ellátogató Je­szenszky Gézát, köztársasá­gunk külügyminiszterét, a meg­nyitó ünnepély délelőttjén fogad­ja Juan Antonio Samaranch. A NOB elnöke és külügyminiszte­rünk megbeszélését akár diplomáciai csúcstalálkozónak is tekinthetjük. Vad Dezső Világraszóló alkotás Tíz videokazettán a 184 magyar olimpiai bajnokság története aranyérmesünk szót kapott. Még a külföldön élőket is a kamera elé invitáltuk. Hazai látogatásaikat használtuk ki, vagy telefonon kerestük meg az aranyérmeseket. Olyan régen hallott, látott bajnokokkal talál­kozhatnak a film nézői, mint például az öttusázó Benedek Gábor és Szondy István, a két öttusázó, vagy Bodó Andrea, a tornásznő. Köröndi Grétinek például elküldtük kérdésein­ket Los,Angelesbe és videófelvételt küldött vissza. így eredetiben szerepel. A sportágak szerint csoportosított filmben az egykori győzelmek felelevenítése mellett a bajnokok visszaemlékezéseit gyűjtöttük csokorba. Nagyon sokat köszönhetünk Csőke József filmrendezőnek, aki ezt megelőzően rengeteg régi emléket, filmet készített, illetve kutatott fel, amelyet rendelkezésünkre bocsátott, hi­szen a Magyar Televízió csak Tokióban kap­csolódott be az olimpiai közvetítésekbe.- Melyik felvételhez fűződik a legnagyobb élménye? + Egy véletlen folytán sikerült megtalálnunk Kozma István egyik nyilatkozatát. A népszerű birkózó, aki közlekedési baleset áldozataként oly fiatalon hunyt el, az elmúlásról, a halálról, a halál utáni állapotról filozofál, ami egyene­sen megdöbbentő élmény. Természetesen ezt az eredeti nyilatkozatot is beépítettük a kazettába.- S melyik a legkedvesebb? + Nehéz volna bármelyiket is kiragadni. A jelen idők bajnokaival, az egykori aranyér­mesekkel való találkozás, a személyes kap­csolat, a sok-sok, többségében még általam sem ismert történet örök élmény, emlék marad számomra.- Az alkotó vágya, kívánsága?- Szeretném, ha minden magyar fiatal, minden diák hozzájuthatna, végignézhetné ezt a filmet, ha minden iskolába, sportegye­sületbe eljutna. Félreértés ne legyen, mindeb­ből nem származik hasznom. Azt hiszem, szerénytelenség nélkül mondom, hogy a film nézőiben bizonyára felkelti az érdeklődést a sport, a rendszeres testedzés, az olimpiai mozgalom iránt. S a magyar sikerek láttán még a hazaszeretet is erősödik bennük. ★ Az olimpiai arcképcsarnok első hét kazettáját Dobor Dezső júniusban, az Olim­piai Múzeum ünnepélyes megnyitása alkal­mával személyesen nyújtotta át Juan Antonio Samaranchnak. Az azóta elkészült, újabb há­rom kazettát pedig Schmitt Pál, a MOB elnöke vitte magával és azóta már bizonyára át is adta a NOB elnökének. Ritka ajándék, a magyar sport büszkeségét jelentő 134 olimpiai bajnokságunk története. Az ősbemutató teljes sikert aratott: a MOB minap rendezett közgyűlésének részvevői a Himnusz utolsó akkordjai után vastapssal köszöntötték a filmet, „Az olimpiai arckép- csarnok” című alkotás rövidített változatát, s a riporter-szerkesztőnek, Dobor Dezsőnek is kijutott az elismerésből.- Nagyszerű érzés, hogy a nagy munkát sikerült befejezni. Tíz kazettán örökítettük meg a magyar sport százharmincnégy olimpiai bajnokságának történetét - kezdte beszélgetésünket Dobor Dezső, a TeleSport rovatvezetője.- Mikor, hogyan kezdődött a munka ? + Gyermekkorom óta a sport, az olimpia szerelmese vagyok. S három éve, 1991-ben láttam elérkezettnek az időt arra, hogy jelent­kezzem javaslatommal, a magyar olimpiai győzelmek filmbeli megörökítésének tervével. A MOB kezdettől fogva jelentős anyagi és erkölcsi támogatásban részesítette a vállalko­zást, amely a Televideó, a televízió kiadójá­nak égisze alatt kezdődött el. A barcelonai olimpiáig hét részt fejeztünk be, azután kis szünet következett, és már a legutóbbi olimpiával kiegészítve mind a 134 magyar olimpiai bajnokság történetét megörökítettük.- Kik szólalnak meg ? + Örömmel jelenthetem, hogy minden élő Játsszon - nyerheti (8.) Labdarugó VIS-kvíz Úgy gondoljuk, a labdarúgó-világbajnokságok története olvasóink többségét érdekli. Emiatt a keddenként folytatódó sorozatunkban röviden áttekintjük az eddigi tizennégy Mundial történetét. Játékos kedvű olvasóink örömére a visszapillantást összekapcsoljuk rejtvénykérdésekkel, amelyek közül öt mindig a labdarúgó-világbajnokságokkal kapcsolatos, három pedig a hetenkénti díjat fel­ajánló HUNGUEST Rt. szállodájára vonatkozik. A kérdések többsége logikai úton - kizárólagos alapon - is megfejthető, hiszen három általunk előre megadott válasz közül kell kiválasztani a helyesnek véltet. A megfejtéseket nyílt levelezőlapon kérjük címünkre megküldeni. Nemzeti Képes Sport, 1399 Bp. Ff: 701/437. A postára adási határidő minden alkalommal a megjelenést követő kedd, vagyis a mostani, nyol­cadik fordulóban február 8. Csak azok a levelezőlapok vesznek részt az értékelésben - több azonos számú helyes megfejtőnél a sorsolásban amelyekre ráragasztották a HUNGUEST Rt. emblémáját. Megfejtésként kizárólag csak a kérdés sorszámát és mellette a helyesnek vélt válasz betűjelét kér­jük, 1 —c, 2-a, 3-c stb. A szerencsés nyertes nevét minden alkalommal a rejtvény beérkezését követő kedden közöljük. Jó tudni, hogy a rejtvénymegfejtésbe bármelyik héten be lehet kapcsolód­ni, mivel nincs összesített pontverseny. A díjak hetenként változnak: üdülést kínálnak HUNGUEST Rt.-nek az ország legszebb tájain található, kétágyas, összkomfortos elhelyezést nyújtó hegyvidéki és gyógyszállódéiban. A díjat a hetenkénti nyertesek más időpontra nem kérhetik, de az üdülési részvétel jogát tetszés szerint átadhatják bárkinek. A mostani helyes megfejtők közül egy személy párjával együtt egyhetes, teljes ellátásos üdülést nyerhet március 3. és 10. között a budapesti Rózsadomb Hotelban (II. kér. Vérhalom u. 17.). Két újabb személy pedig ugyanitt - szintén a párjával együtt - víkendüdülésen vehet részt március 4-6. között. A szolgáltatás pénteken vacsorával kezdődik és vasárnap ebéddel zárul. KÉRDÉSÉR Vffl. FORDULÓ 1. Hányadszor fordult elő - az 1966-os londoni finálét is be­leértve - az aranyérmet eldöntő találkozón két gólkülönbségű győzelem? a) kétszer, b) háromszor, c) négyszer 2. Ki volt a győztes angol vá­logatott szövetségi kapitánya? a) Taylor, b) Ramsey, c) Wright 3. Ki volt Wembley-stadion- ban a finálé játékvezetője? a) Dienst, b) Glöckner, c) Latisev 4. Ki volt az angol együttes csapatkapitánya, aki társai nevében átvette a Rimet-kupát? a) B. Charlton, b) J. Charlton, c) B. Moore 5. Melyik ország válogatottját győzte le az elődöntőben az NSZK? a) Svájc, b) Spanyolország, c) Szovjetunió 6. Hány összkomfortos, színes televízióval, telefonnal, minibárral felszerelt szoba található a főváros legszebb panorámájú szállodájában, a Rózsadomb Hotelben? a) száz, b) százötven, c) több mint kétszáz 7. Mi a Rózsadomb Hotel feladata? a) csak kedvezményes vendégeket fogad, b) csak szállodaszerűen fogad vendégeket és ren­dezvényekre is igénybe ve­hető, c) az előbbiekben említett valamennyi feladatot ellátja 8. Hol működtet a fővárosban a HUNGUEST Travel utazási irodát? a) csak a VI., Dózsa György út. 84)b alatt, b) csak a VI., Bajcsy Zsi­linszky út. 55. alatt, c) mindkét előbbi helyen VIII. Labdarú^ó- világbajnokság 1966. Anglia A Mundialok történetében el­ső ízben került a fináléba Anglia együttese, s ugyancsak először történt meg, hogy az ünnepélyes nyitómérkőzés gól nélküli dön­tetlent hozzon. Másodszor ját­szott döntőt az NSZK gárdája, ugyancsak másodízben volt hosszabbítás a fináléban. Har­madszor fordult elő, hogy a ha­zai válogatott diadalmaskodott, és úgyszintén harmadszor szü­letett a fináléban 4-2-es ered­mény. A nevezett csapatok ti­zennégy csoportban vívták a se­lejtezőket, közülük a legjobb ti­zenhat jutott el a labdarúgás ős­hazájába: Albionba, ahol július 11-30-a között játszottak az együttesek. A britek valamennyi találkozójukat a Wembley-sta- dionba vitték, és az „uruk” elleni 0-0-lal kezdtek, majd előbb Me­xikót, aztán Franciaországot ver­ték egyaránt 2-0-ra. A legjobb NÉMZF.TI t'JDÚITE IF.SI ÉS VAC.YONKJ.ZLI.t*) RÍSZVÉNYTÁR-SASÁC nyolc között Argentína követke­zett, amelyet 1-0-ra győztek le. Érdekesség, hogy a legjobb négy közé már csak európai együttesek kerültek. Az elődön­tőben az Eusebio vezényelte Portugáliát fektették 2-1-re két vállra, majd július 30-án követ­kezett a finálé. Anglia - Németország 4-2 (1-1,2-2, 3-2) ANGLIA: Banks - Cohen, J. Charlton, Moore, Wilson - Stiles, Ball, B. Charlton - Hurst, Hunt, Peters. NÉMETORSZÁG: Tilkowski - Höttges, Schuiz, Weber, Schnel- linger - Beckenbauer, Haller, Held - Overath, Seeler, Emme- rich. G: Haller a 12., Hurst, a 18., Peters, a 78., Weber a 89., Hurst a 101., Hurst a 120. percben Az angol együttes a korábbi kétszeres világbajnok Brazíliától eltérően 4-3-3 felállási szisz­témát alkalmazott, ehhez meg­találta a megfelelő játékosokat, és megérdemelten lett első. Az első félidő elején a németek szerezték meg a vezetést, ame­lyet hamar kiegyenlítettek a haz­aiak, majd a második játékrész utolsó negyedében ők jutottak vezetéshez, és már-már győz­tesnek tűntek, de a befejezés előtti percben a fritzek kiegyen­lítettek. A hosszabbításban mindkét játékrészben az angolok ékje egy-egy gólt szer­zett, közülük az első - még a tévévisszajátszások után is - vitára adott okot: vajon Hurstnak a felsőléc alsó lapjáról levágódó bombája a gólvonal mögé, vagy csak arra pattant. Minden esetre nemcsak a játékvezető, hanem a partjelző - a szovjet Bahramov - is bent látta a labdát. A harmadik helyért vívott ta­lálkozón Portugália 2-1-re nyert a Szovjetunió ellen. Gólkirály a színes bőrű, portugál Eusebio kilenc találattal. A selejtező csoportjában csa­patunk az első helyen végzett, miután Ausztráliát 3-ű-ra és 1-0- ra, az NDK-t pedig 1-0-ra legyőz­te, a visszavágón pedig 1-1 lett. Angliában először 3-1-re ki­kaptunk Portugáliától, majd jött a brazilok elleni örömfoci, amely­nek során Albert karmesteri irá­nyításával 1-1-es félidő után 3-1 arányban sikerült megverni az előző két világbajnokság győztesét, Bene, Farkas és Mé­szöly góljaival. A portugálok is kétvállra fektették a brazilokat, így ők az első, míg csapatunk a második helyen jutott tovább. Annak ellenére, hogy a chileihez hasonlóan nagyszerű gárda ko- vácsolódott össze - amely elő­kelőbb helyezést érdemelt volna -, együttesünk a legjobb nyolc között balszerencsés 2-1 arányú vereséget szenvedett a szovje­tektől. Semleges vélemények szerint, ha Jasin nálunk véd, csaknem biztos, hogy fordított eredmény születik. Bányai János A 6. forduló helyes megfejté­se: 1-c, 2-a, 3-b, 4-b, 5-c, 6-c, 7-a, 8-c. A megadott határidőig negyvenkét (I) helyes megfejtés érkezett szerkesztőségünkbe, közöttük sorsolás döntött a há­rom díjat illetően. Egyhetes két személyre szóló üdülést nyert február 17. és 24. között a zala- karosi Freya Hotelbe Kamenik Klaudia (8000 Székesfehérvár, Rádió út 20.). Ugyanitt február 18. és 20. között két személyre szóló víkendüdülésen vehet részt Mártha Ferenc (5700 Gyu­la, Csabai út 108.) és Imre Ju­lianna (1161 Budapest, Rákosi út 38.). A nyertesek levélben kapnak részletes tájékoztatást. A Fővárosi Vízművek Részvénytársaság tájékoztatja az érintett fogyasztókat, hogy a Csepelt Budafokkal összekötő vízcsőhálózat tisztítási és karban­tartási munkái miatt 1994. február 7-én 22 órától 1994. február 9-én 12 óráig a XXII. kerület egészterületén, továbbá a XI. kerületi Fehérvári úti lakótelepen és Kelenvölgyben vízzavarosodás várható. Az üzemi beavatkozás miatt zavarossá Vált víz vasman- gán-oxidot tartalmaz. A víz ülepítés után felhasználható. A fogyasztók szíves türelmét és megértését kéri a Fővárosi Vízművek Részvénytársaság Hulló, Lillehammer! KÖB VB-ülés után. közgyűlés el 20

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék