Nemzeti Sport, 1995. február (6. évfolyam, 31-58. szám)

1995-02-12 / 42. szám

Fogyunk, ha fogyunk- Szép kövér ember - dicsérték elődeink a jól me- férfiakat, nőket. Akkori­ban a szép­séget a pocak nagysá- g á v a I mérték. Pontosab­ban, hogy valóban szépnek tar­tották vojna a hájas bájakat, azt nem tud­juk, de az biz­tos, hogy a szervezetből nem hiányozhat­nak a zsírok. Az elmúlt tizenöt év során amerikai tudósok például azt vizsgálták, hogyan függ össze a termé­kenység a formákkal és arra a megállapítás­ra jutottak, hogy a zsír, pontosabban a zsírszö­vet, szabályozó szerepet játszik a szaporodásban. Mikor egy nő az aktuális di­vatirányzat szerint csontkarcsúvá szeretne válni, s ennek érdekében mi­nimális kalóriamennyiséggel és maximális edzésmunkával terheli szer­vezetét, bizony könnyen megzavarodhat a szaporodást befolyásoló agyi rendszer. De ugyanígy igaz a férfiakra is az, hogy a fogyás és az alultáp­láltság a nemzőképességet negatív irányba mozdítja el. Természetesen arra is gondolhatunk, hogy az elhízott test is hátráltatja a szaporodást, hiszen a csúnya, dagadt ember nehezen talál párra. Enélkül pedig szaporodásról szó sem lehet... Rémisztő gyakorlatok- Fiam, ne vágj pofákat, mert úgy maradsz!- utasítják rendre talán évezredek óta a szülők grimaszoló gyermekeiket. Aztán néz­zük csak meg hová jutot­tak! Hát úgy maradtak. Mármint a szülők... Évek, évtizedek alatt az arc megráncosodik, elernyed a bőr, az izmok ellazulnak, s a valaha szép, hamvas orcából grimasz-szerű aszott kép lesz. Akkor már jobb, ha grimaszokat vágunk, lehetőleg minél több­ször, minél furcsább ábráza- tokkal. Kutatók egy csoportja ugyanis arra a megállapításra jutott, hogy az arc izmainak moz­gatása - mondhatnánk edzése - éppen úgy karbantartja arcunkat, mint bármely más izom működtetése a test egyéb részeit. A rendszeres mosoly, szemöldökráncolás, tátogás, csücsörítés, és még ki tudja mennyiféle játék az arcizmokkal késlelteti az öregedés tüneteinek megjelenését, a ráncok, szarkalábak elmaradnak, a bőr sokáig feszesebb, simább marad. A gri­masztorna hatására hosszú ideig fiatalnak tűnhet az, aki rendszeresen „vág pofákat”. Sajnos egyelőre részletes edzésprogramot nem mellékelhetünk, de reggelente a tükör előtti szörnyűséges kísérletezés során mindenki kialakíthatja a maga egyéni, testre-, pontosabban arcraszabott grimaszprog­ramját. Csak arra vigyázzunk, nehogy halálra rémítsük ébredező családtag­jainkat... Szép lehetsz és okos is- Ep testben ép lélek - hajtogatjuk néhány ezer éve. A Pszichológia ma című folyóirat tanulmánya után azonban kénytelenek leszünk módosítani ál­lításunkat. Ma már így hangzik a jelszó: „Ép testben több ész!” A közelmúltban német _____________ ps zichológusok alapos intelligencia-vizsgála­tokat végeztek annak kiderítésére, vajon felfedezhető-e összefüggés a szép test és az okos gondolatok között. Tízhetes edzésprogram előtt és után mérték a kísér­leti személyek intelligencia­hányadosát és megálla- p í t o 11 á k , hogy a probléma- megoldó­készség bizony je­lentősen javult az eltelt idő alatt. Magyarázatul a rendszeres edzés során kialakuló elmélyültebb figyelemkoncent­rációt, a magasabb önismereti szintet és a kitartóbb munkát sorolja föl a Pszichológia ma tanulmányírója. S a tanulság az, hogy vizsgák előtt nem csupán a könyvtárakat érdemes látogatni, de hasznos egy-egy konditerembe is lenézni. 8 A NEMZETI SPORT ÉS AZ OTSH LAPJA • V. évfolyam, 6. szám A küzdelem is művészet A látszat gyakran csal. Úgy illik, a tételmondatot példákkal is igazoljuk. Bizonnyal furcsának tűnhet a fittmoz­galommal a küz­dősportokat kap­csolatba hozni. De, ha mélyebbben bele­gondolunk, könnyen beláthatjuk, az erede­tileg az egészséges életmódot zászlajára tűzött „Ép testben ép lélek" mondást tökélete sen alkalmazhatjuk a ke­ményebb sportágat vá­lasztók filozófiájára is. A küzdelem egy ponton túl már művészet, egy-egy összecsapásban az évszáza­dok alatt lecsiszolódott moz­dulatokat alkalmazzák. Mű­vészet és mozgáskultúra, mind­ez a lélek jelenlétét feltételezi. Csak akkor lehetsz ura önma­gadnak, csak akkor irányíthatod pontosan tested reakcióit, ha leg- belül minden rendben. Első hallásra furcsának tűnhet, ha egy nő k. o. rendszerű szakágban versenyez, de csak a legelsőre. Ne feledd: a másik elleni küzdelem egy­ben le­het az út. ön­magad­hoz. Első látásra az utcán ke­vesen hin­nék, hogy a feltűnően zöld szemű, szőke hölgy az ITF ték­vandó világ­bajnoka. De csak az első lá­tásra. A figyel­mesebb szemlélő hamar észreveszi Engrich Mariann lépéseinek, mozdulatainak határozott­ságát. És az első beszélgetés még to­vább árnyalja a képet. Azt hiszem, például könnyen durvának neveznéd azt, ahol a ver­senyzők a kiütésre törekedhetnek. Mariann értékrendjében azonban ez a fogalom egészen mást takar, a durvaság számára az alatto­mosságot, a gonoszságot jelöli. Mindazt, ami idegen a sport szabályaitól, a hagyományok­tól. Mariann az embereket sem aszerint ítéli meg, ki mennyire okos vagy kevésbé az. Nála „butasággal" még senki nem vágja el magát. De a gonoszság az végle­gesen kizáró ok. Hogy hol nyilvánul meg mindez a viselkedésében? Például a csoporjában. A világ­bajnoknő hat és tizen­hét éves kor közötti gyerekeket oktat. „Sze­retek tanítani, meséli, és ez egy hálás kor­osztály. Nincs két egyforma nap, nincs két egy­forma edzés. Mindig érzem rajtuk, mit hoznak otthonról, az iskolából. Ha nagyon ki­merültek, akkor főként játszunk, néha én fejelek be. De akkor sem marad tüske senkiben. És ez a leg­jobb: hogy ilyen közöttünk a légkör". Először úgy vélnéd: egy ilyen sikeres sportoló bizonyára elégedett önmagával. Hát, megint té­vednél. Még a legmagasztosabbnak hitt pillana­tokban, egy-egy hatalmas diadal percében sem mindig maradéktalanul boldog. „Hogyan győzhettem volna még nagyobb pontkülönb­séggel, kérdezi magától, hogyan nyerhettem volna még szebben?" Mariann tehát az igazi győzelemre vágyik. O is tudja: a látszat gyakran csal - és a csaló mindig látszik. Mellékletünk a Magyar Fitness Szövetség szakmai támogatásával készült Jövő héten jön a Mountain Bike éves versenynaptára! Ha egy páros beindul... Ha lovagolni akar a gyerek... Ha kutyául repül a szán... z ezredvég híreiből

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék