Kalauz, 1866. október - 1867. szeptember (3. évfolyam, 1-52. szám)

1866-10-08 / 1. szám

Tartalom. i. Vezérczikkek. Lap A cisterci rend pécsi kath. főgymnasiuraa és társháza. (Szalag Alfrédtől.) ■ 354. 363. 373. A családi és iskolai nevelésről. (К. Mayer Sándortól.)...........................................................193. A b. Eötvös által ajánlott „Népnevelési Egyletek" előleges tervrajza..............................................361. A gyermekbálokról. (Ompolyitól)..................................................................................................105. A „Kalauz“ t. olvasóihoz. (A Szerkesztőtől.) •.................................................................... 1. A koronázási ünnepélyek....................................................................................................................... 290. A közös iskolák kérdése. (Mócsy Antaltól.)............................................................................... 299. A magyar népnevelés és közoktatás a Párisban tartandó nemzetközi kiállításon. (Bárány Ignácztól.)........................................................................................ .......... . . . 41. A „Mi Asszonyunkéról nevezett pécsi zárdanők leánynöveldéjének a szülők határozott kí­vánsága folytán megváltoztatott programmja. (Szauter Antaltól.) .... 379. A nagy Scitovszky bibornokérsek jótékonysága. (Szauter Antaltól.) .... 57. A német-bólyi kérvény........................................................................................................................... 282. A „néptanítói állással megférhető-e a jegyzőhivatal s mily hátrányok háramlanak ebből az iskolára?“ (Sállai Báfáeltól)............................................................................................................137. A „Pesti Napló“ m. é. november 30-iki czikke. (Tomcsángi Jánostól.) . . . . 113. A „Pécsi Testgyakorló-intézet ünnepélyes megnyitása. (***)..........................................................308. A szülői tekintély. (Haragó Józseftől.)........................................................................................ 59. 65. A tolna-szegzárdi iskolai kerületnek petitiója. (Pécsi Józseftől.)....................................... 330. „ A vasárnapi vagy ismétlő iskolák. (K. Mayer Sándortól.)..........................................................177. A z ebdüh-veszettség vagy víziszonyról. (Ludwig Jánostól és Schneider Istvántól.) . . 330. Az oktatásminiszternek a középtanodák érdekében a főigazgatókkal, gymnasiumi és föreál- tanodai igazgatókkal Budán szept 20-, 21-, 22-én megtartott értekezése és annak eredménye rövid vázlatban. (Szalag Alfrédtől.)........................................................... 409. Baranyamegye bizottmányának a népnevelés és tanügy körüli tévekénysége 1861-ben. (Szau­ter Antaltól.).....................................................................................................................401. 412. B. Eötvös József és a „Népnevelési Egyletek“........................................................... 385. 393. Egy tanodaszentelési ünnepély Bácskában. (A. z.)....................................................................81. E gy újabb mozzanat. (X. Y. Z.) ............................................................................... . 257 F elhívás a hazai kisdedovó-intézetek t. elöljáróihoz és közvetlen vezérlőihez. (Papos J—tői.) 37. Folytatás a néptanodákról. (Babustól)........................................................................................ 265. G ondolattöredékek. (Gr. Stoiberg után)..................................................................................................117. Igaz-e, hogy a kérdéses pécsi tanítói kérvény a pécsegyházmegyei tanítók magán ügye. (Tomcsányi Jánostól)........................................................................................ . . 25. J egyzőkönyv a váczi egyházmegye hold-mezővásárhelyi tankerületének az 1866. évi szept. 24-én H-. M-. Vásárhelyen tartott 6-ik tanodái tanácskozmányról. (Sállai Báfáeltől) 34. Jegyzetek Görögország őstörténelméről, fő vonatkozással a nevelészeti intézményekre. (X) 322. Kell-e népnevelési rendszerünket javítani. (Butustól)....................................................................185. Mi az oka, hogy középtanodai tanrendszerünk nem bírja a nemzet rokonszenvét. (Butustól) 315. Miképen használja fel a tanító szabad idejét, hogy megfelelhessen azon igényeknek, melyeket az egyház és állam irányában magára vállal. (Kuzmics Józseftől) . . 268. 273. Mily előképet válaszszon magának a tanító követésül hivataloskodásában. (Boromissza M—tói) 121. Naplótöredék egy tanító jegyzeteiből. (Samu Józseftől) . . .... 169. Néhány szó egy, Szegzárdon alapítandó algymnasium ügyében. (Laurencsics Ferencztöl) 334. Önrajzok. (Sántha Mihálytól) . . . . ...........................................................217. Pá lyadíjak. (A „Kalauz“ Szerte).............................................................................................................33. Rövid elmélkedések. (K)........................................................................................................................89. Rövid elmélkedések. (Kuzmics Józseftől) . .....................................................................145.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék