Kalauz, 1867. október - 1868. szeptember (4. évfolyam, 1-49. szám)

1867-10-29 / 1. szám

TARTALOM. Lap Nehány szó tisztelt olvasóinkhoz ........................................................1 E gyesüljünk..............................................................................................3 Tanítónöveldék: I. A pécsi tanító-képezde........................................7 N evelészeti s tanügyi apróságok......................................................IC T ál’CZa. Hymnusok. I. Király-hymnus. II. A királyné hymnusa 11 Halál és élet. (Családi kép.).................................................................12 Irodalom, művészet és egyletek . ........................................................13 He ti szemle.............................................................................................14 Ipar, gazdaság és kertészet........................................................... 1£ T árogató (a borítékon.)................................................................ E lőfizetési fölhívás . . ............................................................ * ** Pályázatok tanítói állomásokra. 1) Elemi főtanodai állomásra. 1137/5946. A f. é. október 8-án fönebbi sz. a. hozott tanácsi határozat folytán a pécsi elemi fötanoda I-ső osztályára nézve a pályázat ezennel megnyittatik. Ezen tanítói állomással rendes évi fizetményként 600 frt o. é.; lakbér fejében 100 frt és a vasárnapi ismétlő ískolákbani oktatásért 100 ftnyi járulék van összekötve s egyúttal az alkalmilag törté­nendő osztályonkinti előléptetés az illető tanító részére biztosíttatik. A pályázni kivánók ezzel fölhivatnak, miszerént sajátkeziileg Írandó ké­pességűk és a magyar s német nyelvbeni töké­letes jártasságukat, valamint feddhetlen erköl­csi magaviseletöket tanúsítandó okmányokkal fölszerelendő folyamodványaikat f. é. novem­ber hó 30-ig e város polgármesteri hivatalá­nak beküldeni ne késsenek. Kelt Pécsett, 1867. évi október hó 4-én tartott tanácsülésből. Pécs sz. kir. Táros tanácsa. 2) A faddí kántortanítói állomás betöltésére. Kiss József buzgó kán­tortanítónak halála által a faddi kántortanítói állomás fogván betöltetni, erre a pályázat folyó évi november hava 25-ig nyitva álland, mind­azon tanképesített katholikus pályázók szá­mára, kik magyar ajkúak lévén, az orgonálás- és egyházi éneklésben kitűnnek. Az évi jöve­dék következő: 1) szabad lakás és a lakházhoz tartozó kertnek használata; 2) 5 hold szántó­földnek használata; 3) a közlegelőn legeltetési jog; 4) 120 mérő rozs, természetben. 5) 24 mérő kukoricza természetben. 6) tűzifa átalány 50 fr. 40 kr. o. é. 7) készpénz fizetés 63 frt o. é. 8) stóla-jövedelem egy éven át 60 frt o. é. 9) a segédtanító részére 42 frt o. é. készpénzben. Ez utóbbi összegen felül azon­ban a segédtanító ellátása- és fizetéséről gon­doskodni köteles. A folyamodványok bérmen­tesen küldendők Tolnára a tankerületi fel­ügyelőséghez. Kelt Pécsett, 1837. október 15-én Daróczy Zsigrnond, s. k. püspök-helyettes. *** Egy derék honleány nemes működése a népnevelés terén. Tolnamegyéböl Hidgyáról az ottani népnevelés érdekében igen szép levelet vettünk, melyben az áldottemlékű nagy hazafi bold. Bezerédy István özvegyének ál­dásdús működése emeltetik ki. A nemes hölgy a pusztai lakosok lelki oktatása- s kiképezteté- sére Hidgyán csinos templomot építtetett, ott folytonosan egy szerzetes áldozárt tart, ki papi teendőinek végzése mellett a pusztai gyermekek oktatását és nevelését is kezeli, a másik pusz­tán, Jegenyesen pedig külön világi tanító egész ellátásáról gondoskodik. Ezek mellett szemé­lyesen befoly a népnevelésre, sokszor fölkeresi a tanodát, a növendékek serkentésére ünnepé­lyeket rendez s még igy a népnevelés terét ily áldásosán termékenyíti, gazdasága és faiskolái valódi mintaképéül szolgálhatnak az okszerű helyes gazdaságnak. Az Isten éltesse sokáig! *** Az angol protestantismus seetói. A „Ti­mes“ megkísérti e sectákat összeállítani s eny- nyit számol el: Apostoliak, uj örményiek, bap­tisták, keresztséghivők, keresztények, biblis- ták, bibliaosztók, calvinista bibliások, calvinista baptisták, kr. testvérek, kér. eliasiták, kér. zsi­dók, kér. bertotallék, kér. mérsékeltek, kér. unionisták, Krisztusnak hívei, huntingdonis-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék