Népszabadság - Budapest melléklet, 2000. február

2000-02-17

NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 2000. FEBRUÁR 17., CSÜTÖRTÖK 33 Nem mozognak az okmányirodák Margó Színészmagazin millenniumi száma A budapesti gyerekek is kapnak személyit, csak nem tudni, mikor Tanácstalanok az általános iskolák vezetői, de nem tudják a szülők sem hogy a 14. életévüket betöltött buda­pesti gyerekek mikor és milyen mó­don kapják meg személyi igazolvá­nyukat. Kérdésünkre a Belügyminisz­térium illetékese sem tudott megnyug­tató választ adni. Hamarosan kéttucatnyi mozgó ok­mányiroda járja az országot, és a hor­dozható berendezésekkel elsőként az ál­talános iskolák nyolcadik osztályosait keresik fel. A 14. életévüket betöltött fiatalok első személyi igazolványát tehát „házhoz szállítják” - írtuk január 11-i számunkban. így történik-e ez Budapes­ten is, s mikor kapják meg személyi kár­tyáikat a most végző nyolcadikosok, en­nek jártunk utána, de nem sok ered­ménnyel. Egyelőre se Budapesten, se vidéken nem működik ilyen mobil okmányiroda, és belátható időn belül nem is fog - tud­tuk meg Móricz Miklóstól, a Belügymi­nisztérium sajtóreferensétől. Elmondta, nem tudják, mikortól működhet ez a szolgáltatás, de az igénylők kéréseit az év végéig teljesíteni kötelesek. Ebből következik, hogy arra a kérdésre sem tudnak választ adni, mikor kapnak sze­mélyi igazolványt a nyolcadikosok, s hogy ennek ügyintézése valóban együtt, az iskolákban, a „mozgó okmányiro­dák” segítségével történik-e meg. Jövő héten a XIX. kerület általános iskoláiban próbálják ki az első mobil­iroda működését, majd a kísérlet ered­ményességétől függően alakul a továb­bi útvonal. Pontos tervek még nincse­nek, nem tudják tehát azt sem, melyik kerület mikor kerül sorra, hiszen elkép­zelhető, hogy az első kísérlet után még szükség lesz kisebb módosításokra. Az iskoláknak a gyorsabb ügyintézés érde­kében előzetesen el kell küldeniük a diákok személyi adatait a Belügymi­nisztériumba, majd az adatok egyezte­tése után a mozgó irodának már csak a fényképek elkészítése és az okmányhoz illesztése lesz a feladata. A diákok vi­hetnek fényképet, de a helyszínen ka­mera is rendelkezésre áll. A tanulók postán kapják lakcímükre az elkészült személyi igazolványokat, hiszen az ok­mánynak központi biztonsági előírásai vannak. K. A. M. Várakozás nélkül nem megy Mindenki kártyát akar, s előfordul, hogy az ügyfél megeszi az űrlapot Mindenki kártyát akar. Mármint kártya alakú új szemé­lyi igazolványt. Mindenre képesek érte: a régi személyit leöntik kávéval, kimossák, megetetik a kutyával - sorol­ja az ügyintéző a XX. kerületi okmányirodában. Egy­részt ezért, másrészt azért, mert nem működik jól a szá­mítógépes program, hiányos a technika, kevés az ügyin­téző sokat kell várni az új okmányokra.- Másfél hónapja, mióta nyitottunk, csak két nyugodt nap volt, a mait is beleértve. Úgy látszik, kedden fárad­tabbak az emberek. Szerintem még egy jó fél év, mire lecsillapodnak, és normális lesz az ügymenet - teszi hozzá.- Átlagosan két óra hosszat állnak sorba az ügyfelek, mire ideérnek az ablakhoz, és fel tudjuk venni az adato­kat. A lakcímkártyát, amit mi készítünk, rögtön megkap­ja az ügyfél. A személyi igazolványra másfél-két hetet kell várni, mert az adatokat felküldjük a BM-be, és onnan postázzák az okmányt. Gépeink többé-kevésbe műkö­dőképesek, de előfordul a hálózati hiba. A nyomtató sokkal rakoncátlanabb, gyakran kifogy a patron. És ak­kor mi nem nyúlhatunk hozzá. Ez egy különleges szí­nes nyomtató, ami uv-festéket visz fel a plasztiklapra. Ha a patron kifogy, ki kell hívnunk a szakembert. Álta­lában azonnal jönnek, négy órán belül ide szoktak érni. Ha belép az ember az erzsébeti okmányirodába, egyből elé áll a biztonsági ember, aki meglepően hasz­nos információforrásnak bizonyul. Szolgál és véd: tes­tével óvja az ügyintézőt, mert előbb kikérdezi az új jö­vevényt, csak azután engedi az ablakhoz. Közben árad­nak belőle a hasznos tudnivalók.- Szóval a régi személyit újra cserélné? A követke­ző az ügymenet: ezerötért okmánybélyeg, ezt a postá­ról. Adatlap kitöltve, fotó a függöny mögött, két-há- rom hét alatt kész is. Mármint az adatfelvételtől szá­mítva! Mért is akarja kicseréltetni a személyit? Aha, él van mosódva a beírás. Ja, persze. Zárás előtt a háttérben az ügyintéző újabb leporelló­kat tesz a nyomtatóba. Az eddig türelmesen várakozó család - pontosabban a legkisebb családtagok - elsza­badulnak. Anyuka rivall a gyermekre, ne egye má’ meg az űrlapot, de legalább ne nyelje le. De már késő. Lenyelte. És most rohangászik körbe-körbe.- Ha holnap ilyen tájban visszajövök, akkor is keve­sen lesznek?- Inkább reggel jöjjön, az a biztos. Kilenckor nyi­tunk, tehát nyolcra már itt lehet. Be fogják engedni, ne a hidegben álljon.- De hát hogy lehet, hogy máskor sokan vannak? Nem csak a kerületiek csináltatnak itt új okmányokat? Vagy nem működik a gép?- Az új személyit bárhol elkészítik, csak a lakcímkár­tyát kell a lakóhelyén megcsináltatni. Jönnek ide Cse­pelről, a tizenhétből, a nyolcból, meg még mittudomén hányadikból is. Minden gép működik, csak lassú a nyomtatónk - suttogja a biztonsági ember, közben a messzibe vesző tekintettel átnéz az ügyfelek felett egy szebb, megbízhatóbb világba, ahol minden gép óramű pontossággal működik, sosem fogy ki a leporelló, és ügyfélgyerekek nem habzsolhatják fel büntetlenül az űr­lapokat, és az emberek nem őrülnek meg a plasztikkár­tyáért.- De tudja mit? - mondja búcsúzás után útravalóul. - Az a leggyorsabb, ha van ismerőse vagy rokona valame­lyik okmányirodában. Hívja fel, és soron kívül beviszik magát. Schmidt Gábor Nagy munka a nagyoperettben A színészek Latabár utcát szeretnének A színpad és a nézőtér is építési terület szabó Bernadett felvétele Zónát a volt szovjet laktanyába A prostituáltak egy része így se, úgy se költözik Aki négy éve nem járt az Operettszín­házban, akár azt is gondolhatja, bomba­támadás érte a patinás Fellner és Fielmer épületet. Pedig az iszapos padló, a lógó kábelek, a széttrancsírozott szín­pad, illetve a kiürült nézőtér a rekonst­rukció jele. A nézőtér helyére Péter Géza, a felújí­tást kivitelező KÉSZ Kft. képviselője kí­sér, arról beszél, ha minden jól megy - például nem jön fel a talajvíz, mint a Ma- dáchban -, egy hónapon belül befejezik a bontást. Utána már csak építenek. Néz­zük a színpadot: mintha a tájkép csata után című jelenetet adnák; teteje bontva, hátsó része ugyancsak szétverve. Aztán az igazgató, Halasi Imre veszi át a veze­tő szerepét. Azt vázolja, hogy eredeti formájában épül újjá a Nagymező utcai intézmény, amelyet legutóbb a hatvanas években az akkori ízlés szerint moderni­záltak. Most a hajdani, ezemyolcszázki- lencvenes évek végi tervek szerint újítják az épületet - négy és fél milliárd forint­ból. Az emeletre visszakerül például a páholysor, a plafonra pedig freskó. Az öltözőket, a színészbüfét akkor sem ismerném fel, ha megállás nélkül két napig ütnének. Az előbbi leginkább lovardára emlékeztet. Az igazgató úgy tervezi, másfélszer annyi új öltöző lesz - igen korszerű berendezéssel, és na­gyobb, mint a korábbi. Az irodarészleg­ben májusig maradnak, utána feltehetően helyet bérelnek maguknak a közelben. Míg gazella módjára szökellek téglá­ról téglára, beszélgetünk Halasi Imrével arról, hogy az egész függönyt, illetve a székek egy részét - jelképes összegért - a Karinthy Színháznak adták, másik fe­lét a cigány önkormányzatnak; bizonyos technikai berendezéseket pedig a hatá­ron túli színházak kapják. A jelmezeket, díszleteket a Mozsár utca 9.-ben és a VIII. kerületi csarnokszerű Ganz- MAVAG-raktárban tárolják. Míg épül a színház, az igazgató új operettet írat a megnyitóra, és zenés já­tékra pályáztat. Töri a fejét még azon: a bejárat előtti Örökös tagság díjazottjai­nak lábnyomát hova vigyék át, ha azt akarja, hogy az Operettbe érkezők ne es­senek hanyatt. És kérvényezi a főváros­nál, hogy a Mozsár utca nevét változtas­sák meg, nevezzék el inkább a színházuk egykori sztárjáról, Latabár Kálmánról. Szemere Katalin Kedden a koordinációs egyeztető ide­iglenes bizottság, szerdán pedig a vá­rosrendészeti bizottság foglalkozott a türelmi zónák kijelölésével. Mind­hiába, hiszen vagy a kerületek, vagy a rendőrség gördít akadályt a meg­valósíthatóság elé. Az eddig tizenegy vizsgált helyszín a héten kettővel gyarapodott. Két héten belül — mindenütt az or­szágban, a fővárosban is - ki kell jelöl­ni a türelmi zónákat. A kerületek azon­ban érthető módon vonakodnak, a fővá­ros viszont nem erőltetheti akaratát a helyi lakosságra. Egyebek között erről is szó esett szerdán a Fővárosi Közgyű­lés városrendészeti bizottságának ülé­sén. Danielisz Béla elnök elmondta vé­leményét arról a lehetőségről, hogy a türelmi zónákat a belügyi tárca, ponto­sabban a közigazgatási hivatalok jelöl­nék ki. Ezek a hivatalok „nem állam­polgárfüggők”, vagyis tetteikért nem kell vállalniuk a felelősséget a követke­ző választásokon, vagyis a helyhatóság mentesül a népszerűtlen döntés ódiu­mától. Borsány György elmondta, hogy már a koordinációs bizottság jövő csütörtöki ülése után szeretnék megnevezni azt a két helyet, ahol a türelmi zónát kijelölik. A tizenhárom lehetséges területet a rendőrség szakemberei véleményezték. Megvizsgálták, miként érhető el tömeg- A III. kerület 10-es-ll-es főút által hatá­rolt területén eddig nem tűntek fel a lá­nyok és meghatározható bűnelkövetői körök sem látogatják. Bonyolultabb a helyzet a IV kerületben, ahol a 2-es és MO-ás főút tervezett csatlakozásának környékét szemelték ki türelmi zónának. Itt van a Vízmű sporttelep, amely kisko­rúakat oktató, nevelő intézménynek mi­nősül. A közelben lévő magánterületen bevásárló centrum építésének előkészü­letei zajlanak. A hely bűnügyileg ellen­őrizhetetlen, de prostituáltaktól mentes. Ez nem mondható el a XV. kerület M3-as autópálya, illetve a Szentmihályi út, a Régi Fóti út és a rá­kospalotai Határ út környéki részéről. Itt azonban bevásárlóközpont és ben­zinkút üzemel, továbbá a helyi parker­dő is az ott élők kikapcsolódását szol­gálja. Rendőrségi szempontból leginkább aggályos a XVIII. és XXIII. határában a Méta utca térsége, ahol eddig is virág­zott a prostitúció és bűnügyileg is külö­nösen fertőzött. Kiváltképp a Coca- cola büfé és az Ari kocsma, ahol rend­szeresek a rablások, kifosztások és más vagyon elleni erőszakos bűncselekmé­nyek. A rendőrség információi szerint a területet török, jugoszláv bűnözői cso­portok és magyar kitartottak uralják. A futtatók a terület „urainak” engedélye, illetve naponta, fejenként háromezer forint lefizetése nélkül nem állíthatják ki a lányokat. A más kerületekből érke­ző prostituáltakat napi bevételük felé­nek leadására és további ötezer forint kifizetésére kötelezik. Ha itt türelmi zóna létesül, - a rendőrség szerint - a török és a jugoszláv bűnözők döntik el, ki és mennyiért használhatja a területet. Nem szólva arról, hogy a közelben vé­dett intézmények, bevásárlóközpont működik és lakótelep is van. A XI. kerületben - ahol eddig nem volt prostitúció — a javasolt helyszín közelében ugyancsak lakótelepek és gyermekintézmények létesültek, nagy kiterjedésű üdülőövezet helyezkedik el. Két kerület a javasolt helyszínek he­lyett másik területet ajánlott a bizottsá­gok figyelmébe. Szerencsésebbnek tar­tanák Soroksár és Pestlőrinc határában egy volt szovjet laktanya körzetének ilyen célú felhasználását, ám a rendőr­ség szerint ez a hely nem felel meg az előírásoknak. A XXII. kerület a Dózsa György út, Kamaraerdei út és a Mecha­nikai Művek közé eső szakaszát aján­lotta. Ez ellen a rendőrség nem emelt kifogást. A hatóság sommás véleménye sze­rint a belvárosban tevékenykedő prosti­tuáltak nem mennek a külvárosba jól bejáratott helyeikről, de ott a kuncsaf­tokra sem számíthatnak. A helyi lakos­ság tiltakozására és állampolgári enge­detlenségre is fel kell készülni. És a be­építetlen területek kijelölésekor köz­egészségügyi, beruházási, fejlesztési és innovációs problémák merülhetnek fel. S. I. A Líra és Lant Rt., valamint a Taps Szí­nészmagazin tegnap bemutatta a Taps millenniumi különszámát a Fókusz Könyváruházban. (Munkatársunktól) Családi vetélkedő A XV. kerületi önkormányzat tízfordu­lós családi vetélkedőt hirdetett meg a kerületben élő családok számára. A szü­lőkből és 14 év alatti fiú- és lánygyerek­ből álló huszonöt család hat sportverse­nyen és négy műveltségi versenyen vesz részt. A millenniumi vetélkedő fődíja egy egyhetes, négy főre szóló belföldi nyaralás. Érdeklődni lehet a (06-30) 906-3235-ös telefonszámon. (Cs. K. É.) Segítőket keresnek A Létminimum Alatt Élők Társasága budapesti elnöksége kéri azokat az em­berszerető, főiskolát, egyetemet vég­zett magyar állampolgárokat, akik szí­vesen, örömmel vennének részt szociá­lis, karitatív (kizárólag társadalmi) munkában. Jelentkezhetnek írásban a Létminimum Alatt Élők Társasága 1158 Budapest, Neptun utca 72. címen, vagy a 416-2362 telefonon Boros Vin­ce budapesti elnöknél. Iskolai papírgyűjtési akciók A Nagy és Hettich Kft. az elmúlt évek­hez hasonlóan idén is szervez az iskolák és óvodák számára papírgyűjtési akciót. Az intézményeket azzal kívánják támo­gatni, hogy a csak rájuk érvényes emelt áron veszik át az összegyűjtött újság- és kartonpapírt, vegyes irodai hulladékot. A kötegelt újságok kilójáért 9 forintot, a többiért 7 forintot fizetnek. További in­formációt a 260-7791-es telefonon lehet kérni, hétfőtől csütörtökig reggel nyolc és délután három óra között, pénteken nyolctól tizenkét óráig. (Cs. K. É.) Micimackó mackói Az újpalotai Micimackó óvoda (Kontyfa utca 1.) 25. születésnapja al­kalmából rendezett játékmackó-kiállí- tás február 21-től március 3-ig látható, munkanapokon délelőtt tíztől délután négy óráig. A negyedszázados évfor­dulóról egy hétig tartó rendezvényso­rozattal emlékeznek meg a szervezők, a programok között sportnap, zenés délelőtt, játszóház és jelmezbál is sze­repel. (Cs. K. É.) BUDAPEST LEVEGŐMINŐSÉGE MA Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján* so2 no2 co Belváros 26 51 43 Külváros 25 38 41 Ma a légszennyezettség mérsékelt a városban. A követ­kező napokban a légszennyezettség lényegesen nem vál­tozik. A minősítés négy fokozata: alacsony, mérsékelt, szennyezett, erősen szennyezett. * Előrejelzés a napi átlagokra a levegőminőségi határérték százalékában. budapest@nepszabadsag.hu Az olvasók vonala Keressenek bennünket a Buda­pesttel kapcsolatos kérdéseikkel, lakóhelyi problémáikkal, és vár­juk cikkeinkkel kapcsolatos ész­revételeiket is. Megpróbálunk se­gíteni, beszámolunk arról, hogy mi történt telefonjaik nyomán. Munkatársunk délelőtt tizenegy és délután négy óra között várja üzeneteiket. Telefonszámunk: 436-4653. Fax: 388-6038. E-mail: budapest@nepszabadsag.hu Ma Schmidt Gábor várja hívá­saikat. TÜZÉP KÖTVÉNY 1 kamat most 1 éves futamidejű, folyamatosan megvásárolható Forgalmazza a Királybróker Rt. 1075 Bp., Madách Imre tér 4. Információ a Teletext 536. oldalán, valamint a 327-8420, 327-8474, 327-8422-es telefonszámokon ________________3__ SZ ABÓ BARNABÁS FELVÉTELE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék