Népszabadság - Budapest melléklet, 2002. június

2002-06-05

34 NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 2002. JÚNIUS 5., SZERDA cÍNÉM^citr; We are seeking a i!CINEMA DEPUTY MANAGER - to ensure optimal work of the cinema- contract with the cinema suppliers- report to the central office- recruitment Our requests:- college or university degree- leadership experience- English knowledge (flexibility regarding the working hours because of the special operation)- good problem solving skills We are offering a competitive salary for your independent and highly responsible work. We are waiting for your CV within 5 days after publishing I.T. Magyar Cinema Kft. fax: 437-8301; e-mail: itzsuzsa@mail.datanet.hu THE HOME LAUNDRY, A HÁZIMOSODA (alapítva: 1994-ben) ajánlja szolgáltatásait vegytisztítás és mosás területén 24 órás határidővel is, a következő felvevőhelyeken: 11., Törökvészi út 76. 200-3657 11., Máriaremetei út 70. 397-4591 11., Pasaréti út 104. 200-5305 V, Galamb u. 9. 266-7694 V., Szabadság tér 9. 302-9235 XII., Németvölgyi út 53. 214-2902 XII., Szarvas u. 33. 06(30)323-0682 HÁZTÓL HÁZIG SZOLGÁLTATÁS: Tel.: 200-5305, 06 (20) 446-6104, 06 (70) 314-5856 TAVERNA ANGOL­NÉMET Nyári intenzív nyelvtanfolyamok a Rigó utcában! Tanfolyamdíjak 25 000 Ft-tól. Oxford Hungária Nyelvstúdió Bp. VIII., Rigó u. 3-5. Tel.: 210-1848 www.oxford.hu VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1133 Budapest, Dráva u. 18-22., telefon/fax: 350-1546, 320-3621) felvételt hirdet a vendéglátás és az idegen­­forgalom iránt érdeklődő érettségizett fiatalok és a szakmában továbbtanulni vágyók részére. Nappali, iskolarendszerű képzések: Idegenforgalmi tagozat • akkreditált felsőfokú idegenforgalmi szak­menedzserképzés - lehetőséget biztosít a BGF - mint befogadó intézmény - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán idegenforgalmi és szállodai szakon való továbbtanulásra. • Idegenforgalmi technikus és menedzser • Szállodai portás és menedzser • Idegenforgalmi ügyintéző és menedzser • Protokoll ügyintéző és menedzser Vendéglátó tagozat • Szakács-cukrász vagy szakács-pincér kétszakmás képzés és vendéglátó menedzser­program. Iskolarendszeren kívüli képzések, tanfolyamok • Felsőfokú vendéglátó menedzser • Felsőfokú idegenforgalmi menedzser • Vendéglátó üzletvezető-, eladó-, gyorsétkeztetési eladóképzés • Szállodai portás átképzés idegenforgalmi szakmákról. Jelentkezés és információ az iskolában. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának jegyzője FELVÉTELT HIRDET közmű- és útépítési munkakör betöltésére. Jelentkezési feltételek:- magyar állampolgárság,- büntetlen előélet, cselekvőképesség,- műszaki egyetem vagy főiskola építőmérnöki vagy településmérnöki karán szerzett végzettség,- a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított, 1992. évi XXIII. törvényben, a köz­­szolgálati jogviszony létesítéséhez, kinevezéséhez előírt egyéb feltételek. A közmű- és útépítési tevékenységet és annak hatósági feladatait a helyi képviselő-tes­tület határozatai, a területre vonatkozó hatályos jogszabályok, szabványi és műszaki elő­írások és a helyi önkormányzati rendeletek szerint kell elvégezni. E munkakörhöz tartozna még a telekrendezés hatósági feladatai is. A jelentkezésnek tartalmaznia kell:- a pályázó részletes szakmai tevékenységét bemutató önéletrajzát, eddigi munka­köreinek ismertetésével,- jelenlegi munkakörét, beosztását. A jelentkezéshez csatolni kell:- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,- iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát. B kategóriás jogosítvány, illetve gépkocsi előnyt jelent, szakmai gyakorlat nem szük­séges. Az állás betöltéséről Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat jegyző­je dönt a polgármester egyetértésével. Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított, 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján kerül megállapításra. A kinevezés 3 hónapos próbaidővel kezdődik. Az állás azonnal betölthető. A jelentkezés: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Polgármeste­ri Hivatal (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) címére megküldött, Hegyes Istvánné személyzeti vezetőnek címzett, zárt borítékkal történhet. A jelentkezéssel kapcsolatos további felvilágosítást Takács Endre városfejlesztési osz­tályvezető nyújt a 287-3155/138-as telefonszámon. Tisztelt olvasónk, tisztelt hirdető partnerünk! Ha a NÉPSZABADSÁG Budapestben szeretné hirdetését elhelyezni, ha reklámüzenetével az úgynevezett Budapest­­célcsoporthoz szeretne fordulni, kérjük, keressen meg bennünket a 436-4431-es telefonszámon vagy a 436-4437-es telefaxon, illetve írjon e-mail címünkre: okokeny@nepszabadsag.hu Magyarország legkedveltebb napilapja A Terror Háza A létrejött tárgy a várost, az ott járó polgárokat veszi semmibe A terror - durva, erőszakos hatalmasko­dás, zsarnokoskodás; a rémület és meg­félemlítés légköre - megfér-e a demok­ráciával? Nem. Ezért is küldte múzeum­ba a demokrácia. A terror — durva, erőszakos hatalmas­kodás, zsarnokoskodás; a rémület és megfélemlítés légköre - megfér-e a mindennapjainkkal? Igen. Maradt is kí­vül a múzeumon. A terror - durva, erőszakos hatalmas­kodás, zsarnokoskodás; a rémület és megfélemlítés légköre - megfér-e az építészettel? Sajnos, igen a válasz, ha tetszik, ha nem. Az építészet ugyanis gyűjtőfogalom, a jó, a rossz, a csúf, a szép, az illeszkedő és az erre fittyet há­nyó házak mind az építészet tárgykörébe tartoznak. Olyan demokráciában, amely múzeumba küldi a terrort, jó dolog élni, büszke lehet rá az ember. Olyan demokráciában azonban, amely még nem elég erős, kockázatos dolog a ter­rort múzeumba zárni, mert nem lehet akkora épületet emelni, ahová az egész bele­fér. A Terror Háza múzeummal is az a baj, hogy nem fért bele minden, kilóg egy kis terror az Andrássy útra - belelóg a de­mokráciába. Építészetről és belsőépíté­szetről jobb világokban tauto­lógia beszélni. A Terror Háza ilyen jobb világban fogant, ez esetben vesztére. Az az attitűd, amely a belsőt megélhető filmmé tette, és a filmidőt pro­fi módon csak annyira tágítot­ta, amennyi ideje a végigsétáló Látogatónak van (pontosab­ban, amennyit a Rendezőtől kap erre), a külső térben ugyanilyen elvek szerint foly­tatódik — és nem kezdődik -, pedig itt mások a játéksza­bályok. Itt más idő az úr - a valós, a nem múzeumi. Az az architektúra, amely a belsőben pontosan kiszámított lehetett, hiszen „csak” a házzal kellett számolni, kint a város sokféle­ségével került - szembe. Az az értékes megközelítés mód, amely a hagyományos kiál­lításszervezés helyett objek­­tekben, azaz teremnyi tárgyak­ban látta a terror hatékony bemutatásá­nak lehetőségét, a kültérről is így véle­kedett - tárgyat csinált az épületből. A tárgy kinézetű épület kezd újra mindennapossá válni, a hamarosan elké­szülő új Sportcsarnok jó példa lesz erre. Az Andrássy úti múzeum tervezője nem a közhellyé vált kompakt, UFO szerű tárgyformát választotta, ennél sokkal ér­zékenyebb, eredetibb utat próbált végig­járni. A sokat látott házat idézőjelbe tet­te (mondjunk inkább zárójelet, a forma kedvéért), házságát kérdőjelezte meg. Ezt sok helyen meg lehet tenni, de itt, az Andrássy úton, ahol az idő (a folyama­tosság) a legértékesebb az építészetben, szerintem nem. Ez az épület nem egy Operaház vagy egy Drechsler-palota, nem szabadon, teresedésben áll, hanem egy a sok közül, és ott van, ahová a sors rendelte. Ezen a véletlen teremtette he­lyen városépítészeti hangsúlyt nem kell és nem is szabad létrehozni. Hiába gon­dolatteli a mű, hiába emblematikus a tárgy, ez így van. Értékei egy időszakos kiállítás során valódiak lennének - ez azonban múzeum, múzeum az örökké­valóságnak. A házak anyagait jól ismerjük. A tár­gyaké sokrétűbb, más törvényszerűsé­gek szabályozzák használatukat. A há­zat keretező fekete pengefal (csak azért használom én is ezt a szakkifejezést, mert ez az építészetről beindulni látszó párbeszéd aktuális kulcsszava) anyagáról volt már szó a hoz­zászólásokban. Nem az a baj, hogy gránit helyett az olcsó­nak tűnő ún. kompakt laminá­­tumból van. Nem, az a baj, hogy anyaga van. Fent, maga­san csak fekete, anyagtalan, a semmiből árnyékot varázsló csoda; lent, ahol a szem már a maga konkrétságában látja ­­esendő épületszerkezet. Befe­jezetlenül, összetörve, bepisz­kítva. Az épületek ezt csak­­csak elviselik, mint tudjuk; a tárgyak viszont nem. A legnagyobb gond azon­ban talán nem is ez. A létrejött tárgy a várost, az ott járó pol­gárokat veszi semmibe - ne fe­lejtsük el, hogy eredetileg nem lettek volna (a koncepciót ke­rékbe is törő) nyílások a fekete falakon. Módszere maga a ter­ror, az, ami ellen készült. Valamit mondani kéne arról, hogy mi is legyen most? Há­rom lehetőség kínálkozik: 1. Így hagyni mindent, ahogy van. Ezzel az a gond, hogy a mű nincs befejezve, és az eredeti koncepció nem is valósítható meg (utcák és jár­dák állják útját). 2. Lebontani a teljes fekete keretet. Ez is a terror egy fajtá­ja lenne. Vállalhatatlan. 3. Módosítani, befejezhető­­vé tenni a tervet. Erre egy sze­mély jogosult, a Kossuth-díjas tervező. Én felkérem erre. Dévényi Tamás építész Amiről a vita zajlik fotó: domaniczkytivadar A sorompón túl A rákosrendezői pályaudvar melletti vasúti átjáróban történt a dolog, hétköz­nap délután, nem sokkal öt előtt. Autóval várakoztam arra, hogy átjussak a síne­ken. Jó tízperces tipródás után fölemel­kedett a sorompó, s megindult a teher- és személyautó-áradat, araszoltak az autók a túloldalra szemből, oldalról, ahogy tudtak. En is sorra kerültem, s nem sokkal negyed hat előtt sikerült át­bukdácsolnom a síneken. Amikor átértem, egy rendőr rohant a sínek felé, s azt ordította: „Emberek, vi­gyázzanak, átjöttek a piroson, életve­szélyben vannak, azonnal tapossanak rá, s hagyják el minél gyorsabban a te­repet, mert jön a vonat. ” Társa közben berohant a szolgálattevő irodájába, s a vasutast arra figyelmeztette, ők is vi­gyázzanak, mert a nagy forgalomban hat autó nem vette észre, hogy a fölen­gedett sorompó mellett működik egy fénysorompó is, az autósok tehát életve­szélyben vannak, nem beszélve arról, hogy a vonat, mely a piros jelzést alapul véve bármikor átroboghat az állomá­son, szintén sok utast szállít — a lényeg, hogy ez itt most vészhelyzet, tessék ész­nél lenni. Amikor a rendőrök meggyőződtek ar­ról, hogy mindenki elhagyta a veszélyes zónát, boldogan tekintettek szét, s lát­szott arcukon az őszinte öröm: villám­gyorsan reagálva megakadályoztak egy nagy pesti tömegszerencsétlenséget, s ki tudja, hány ember életét megmentették. Az autósok, akiket időben sikerült figyel­meztetni a rájuk leselkedő bajra, jóked­vűen integettek, a rendőrök visszamoso­lyogtak rájuk, letörölték homlokukról az izzadtságcseppeket, majd sietősen tá­voztak. Természetesen a valóságban nem így történt. „ Uram, ön áthajtott a piroson ­­mondta nekem az egyik bokor mögül előugorva a pocakos rendőr s ezt tette a maga mögött haladó másik öt autós is. Súlyos szabálysértést követett el. Kérem a járművezetői igazolványát. ” Amikor szóvá tettem, hogy fönn van a sorompó, nézze meg, még mindig, a rendőr hátranézett, s azt mondta: való­ban. Akkor elmondtam neki, hogy én is, miként a mögöttem haladó többi autós, a felemelt óriási sorompót bámultam, iszonyatos a zsúfoltság, mindenki mene­kül a Hungáriáról, kamionok, teherau­tók mögött araszol az ember, nem lehet ebben a zűrzavarban észrevenni, mikor vált át a lámpa pirosra, csak megy az ember a többi után. A rendőr rendesen végighallgatott, s a következőt mondta:- Megértem az ön problémáját, uram. De megkérem, ha legközelebb erre jár, figyeljen jobban, mert abból, hogy át tetszik jönni a piroson, nagyobb baj is lehetett volna.- Nézze, biztos úr, maga is ember ­­folytattam ekkor tovább á beszélgetést -, négy órakor indultam Óbudáról, a Kele­tihez igyekszem, most öt óra van, egy óra alatt értem ide, próbáltam menni itt is, ott is, a Dózsa György úton meg a Hungárián is, de nem lehetett. Kissé ide­ges is vagyok amiatt, hogy nem haladok.- Uram, átérzem az ön helyzetét - fe­lelte a rendőr magam is egyre nehe­zebben tudom elvégezni a munkámat az iszonyú forgalmi gondok miatt. Mint közlekedési rendőr, azért kapom a fizeté­semet, hogy vigyázzak az ön biztonságá­ra, s időben figyelmeztessem, ha bajban van. Azért állítottam meg, hogy elmond­jam mindezt magának. Ne haragudjon, hogy feltartottam, további jó utazást kí­vánva búcsúzom öntől, szurkolok magá­nak, hogy balesetmentesen sikerüljön el­jutni a Keleti pályaudvarig. Kérem, na­gyon vigyázzon a jövőben a vasúti so­rompónál. Nyilván ez a párbeszéd sem hangoz­hatott el a valóságban. A rendőr sza­bályszerűen idézte a KRESZ-nek azt a paragrafusát, amelyik a fénysorompó és a sima sorompó közötti összefüggésekre vonatkozik (a fénysorompó nagyobb úr a simánál), és hozzátette, ő csak a munká­ját végzi, amikor megbüntet, neki ezt a feladatot „kiadták", és nem érdekli a csúcsforgalom, mert már nagyon régen rendőr. Miközben beszélt, egykedvűen nézte végig, hogy a hat leállított és „eljárás alá vont” autó mögött átrobog a síneken a nemzetközi gyors. Rab László Szociális vásár a Vöröskeresztnél Elsősorban a kisjövedelműeknek, a nagycsaládosoknak, a kisnyugdíjasok­nak szervezi a Magyar Vöröskereszt Bu­dapesti Szervezete (Budapest V, Arany János utca 31.) azokat a ruhavásárokat, ahol jó minőségű ruhaféléket árusítanak nagyon kedvezményes áron - tájékoz­tatta lapunkat Légrády Eszter, sajtószó­vivő. Ezen a héten szerdán 8-tól 17 óráig, csütörtökön 8-tól 13 óráig válogathatnak az új férfi-, női és gyermekruhákból, a használt, de még jó állapotban lévő ve­gyes ruhafélékből, férfiöltönyökből, nad­rágokból, kabátokból, valamint a női fe­hérneműkből, pulóverekből, blúzokból. Ezenkívül háziipari szőnyegeket is kínál­nak az ideérkezőknek. A Vöröskereszt munkatársai a beérke­ző adományok mennyiségétől függően legalább havonta, de évszakváltáskor mindig szerveznek akciókat. Rövid nyári szünet után a kedvezményes vásárok szeptemberben újra folytatódnak. V. R. I. Nyelvtanfolyam rászorulóknak Hatnapos ingyenes intenzív angol nyelvtanfolyamon vehetnek részt a fő­városi fenntartású ipari középiskolák 9. évfolyamát sikeresen befejező, szociáli­san hátrányos helyzetű diákok a Főváro­si Közgyűlés oktatási bizottsága ifjúsági albizottságának szervezésében június 17. és 22. között. Az angol tábor meg­szervezésére - mint tavaly is - a II. Rá­kóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Köz­­gazdasági Középiskolát (VII., Wesselé­nyi utca 38.) kérték fel. A táborban részt vevő, a kilencedik évfolyamot befeje­zett, hátrányos helyzetű tanulókat az is­kolák választják ki a közeli napokban. A jelentkezők előzetesen az interneten ke­resztül szintfelmérőt írnak. A tanulók a táborban teljes ellátásban részesülnek. Cs. K. É. v *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék