Szabad Nép, 1945. szeptember (3. évfolyam, 130-154. szám)

1945-09-01 / 130. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! SZABAD NÉP Horthy, Uíain, Gömbös megegyezése Hitler­rel 1923-ban — általános offenzíva a feke­tézők. munkakerülők és csempészek ellen — Razzia a pesti luxuséttermekben — Köz­hasznú munkára fogják a lebzselöket IIL ÉVFOLYAM, 130. SZÁM __________ ÁRA 4 PENGŐ SZOMBAT, 1945 SZEPTEMBER 1 Éle trevaló művet alkotott a megvár demokrácia Az Izvesztija cikke a délkeleteuzópai helyzetid! Newyorki értesülés szerint Truman elnök Eisenhower kérésére személyes tanácsadót küld Németországba. Né. metország megszállásában Belgium is résztvesz. Az amerikai katonák számát két és félmillióról 400.000 főre csökkentik. Eisenhower egy nyilatkozatában közölte, hogy nem lehet tudni, med­dig tart Németország katonai meg­szállása. A föfeladat az, hogy a tél folyamán a németeket életbentart. sók. A legszükségesebb élelmet, ru­haneműt és tüzelőanyagot adják a németeknek, mert nem az a cél, hagy a németeket hizlalják. A békegazdaság nehézségei Angliában Angliában arra számítanak, hogy a békegazdálkodásra való átmenet következmények éppen » nagyüzemek két hónapon be­lül kb. 2 millió embert bocsáj. tanak el. Ezek elhelyezése persze a munka­ügyi miniszter feladata. Anglia má­sik nagy problémája a lakáskérdés, mert a bombázások következtében a házak egyharmatía elpusztult, vagy súlyosan megrongálódott. Az angol Szénbánya Egyesület a kormány megbizottainak és a mun­kásig bevonásával értekezletet tart a hányák államosításáról. Ä pénteki mEmsasSe?tanáes elfogadta a választójogi rendelőtől A ruhrvidéki bányákat üzembehe­lyezik, de ezek elsősorban jóvátételre dolgoznak, a német nép csak a fe­leslegekből kap. Az Egyesült Álla­mok 110.000 bányászt — hadifog­lyot — hazaengedett Németországba. A luxemburgi rádió szerint Eisen­hower azt is kijelentette volna, hogy az ősz folyamán megtartják a né­metországi választásokat. Ha a hír igaz, természetesen akkor is csak községi választásokról lehet szó. Itt említjük meg, hogy Dietrich, a nácipárt és a kormány sajtó­főnöke Hamburg környékén ameri­kai fogságba került. íme, a régi taktika! A nagy trösz­tök megkeresték a magukét a há­ború folyamán és most lelkiismeret­lenül, tömegesen bocsátják el mun­kásaikat, nem törődve azokkal a ba­jokkal, amelyeket a tömeges munkar nélküliség okoz a munkásságnak és az országnak. Sőt bizonyára káröröm érezhető abban, hogy kijelentik: a többi a munkaügyi miniszter dolga. Az angol szénbányák a világ legré­gibb bányái és állandó deficittel küzdenek. Nem csoda, hogy a bánya- tulajdonosok hajlandók állandó vesz- teaég mellett dolgozó bányáikat — jó pénzért az államnak átengedni. A nehézségeket növeli a bérlet- kölcsönszállítások abbamaradása, Másléi évtizeddel ezelőtt egy pillanatra feilebbent a füg­göny, amely az ország mély szo­ciális nyomorát, a magyar dolgo­zók embertelen elnyomatását el­fedte a külvilág szeme elől. A magyar munkásság, amelyre egész Európában elsőnek nehezedett rá az ellenforradalmi terror, 1930 szeptember 1-én százezres tömeg­ben hirdette, hogy a dolgozó nép nem tudja és nem akarja tovább élni azt az életet, amelyet a Hor­thy—Bethlen-rendszer kényszerí- tett rá. Néhány órán keresztül harc­térré vált Budapest. Megálltak a gépek, megakadt a forgalom, s a fegyvertelen munkástömegek fel­vonulását nem, tudta szétverni az állig felfegyverkezett rendőrségé» csendőrség semmiféle erőszakkal sem. Hiába rohantak a munkások­ra lovasosztagok, riadóautók, pán­célgépkocsik, hiába lövettek a főváros dolgozóü'a: az ellenforra­dalom egész terrorapparátusa gyöngének bizonyult a főváros el­szánt dolgozóival szemben. Ezen a napon szertefoszlott a Horthy— Bethlen-uralom hatalma megdönt- hetetlenségéröl szőtt legenda. A munkásság ráeszmélt arra, mi-' csoda rettenetes erő rejlik tömött soraiban; a reakció pedig arra, milyen ingatag agyaglábakon áll ellenforradalmi rendszere. 1930 szeptember 1-e azonban nem tudta megdönteni Horthy hitvány rendszerét. A reakció urai továbbra is megőrizhették anti­szociális, népellenes rendszerük minden „vívmányát“. A bérek to­vábbra is alacsonyak maradtak, a munkanélküliség az éhhalál szé­lére taszította a munkásságot, a zsellérek állati sorban nyomo­rogtak a falvakban és az uradal­mak szennyes cselédházaiban, a parasztság udvarán megperdültek a végrehajtók dobjai, s az értel­miség is tovább vergődhetett az állásnélkülisóg „úri“ nyomorában. Tehették ezt Horthyék, hiszen 1930 szeptember elsejét nem kö­vették újabb szeptember else­jék; tehették, mert a munkásság és a munkáspártok nem vonták le a szeptemberi tüntetés nagy ta­nulságát, amelyet ma olyan vilá­gosan látunk. Mi volt a szeptemberi tüntetés tanulsága? f A magyar munkásosztály erői ebben az időben szét voltak for­gácsolva. A munkásság egy ré­sze a Szociáldemokrata Pártot kö­vette, amely éles ellentétben állott az illegalitásban dolgozó Kommu­nista Párttal. A Szociáldemokrata Pártban a peyeri irányzat uralko­dott, amely mindenkivel százszor inkább szövetkezett, mint a kom­munistákkal. A Kommunista Párt politikája ugyancsak nem volt mentes a hibáktól. Ebben az idő­ben nagyon erős volt az úgyneve­zett „baloldali“ irányzat, amely nem ismerte fel a munkásság kö­vetelményének döntő szükséges­ségét, amit pedig az idők egyre parancsolóbban írtak elő a szo­cialista politika számára. A mun­kásság zöme pedig a két párton kívül állt — nem utolsó sorban azért, mivel elkedvetlenítette a munkáspártok viszálya. Ha 1930 szeptember elsejét olyan újabb megmozdulások kö­vették volna, amelyek & munkás- osztály harci egységén keresetűi érvényesíthették volna a dolgozók hallatlan erejét, akkor a reakciós hatalom birtokosai nem sokáig fe­lelhettek volna kardlappal és ter­rorral. A munkásegység segítségé­vel más menetet lehetett volmi adni a magvar történelem utolsó gyászos másfél évtizedének. A jobbra tolódás, a Hitler-barátság, a háború, az ostrom, a pusztulás helyett olyan irányba haladhatott. Az Izvesztija diplomáciai munka­társa foglalkozik a déikeleteurópai országok demokratizálódásának kér­désével, amelyet az angol alsóházi vita vetett fel. Idézi Steel amerikai rádióhírma- gyarázót, aki kijelentette: „Beviimek Bulgáriára, Romániára és Magyar- országra vonatkozó nyilatkozata nincs tisztában a balkáni országok­ban fennálló sürgető szükséggel”. A Magyar-Amerikai Tanács és az ame­rikai magyarok egyesületednek nem­zeti tanácsa — folytatja az Izvesz­tija — sajnálkozásának adott kifeje­zést, hogy angol hivatalos körök olyan tájékozatlanok az új magyar demokratikus kormány felöl. Még a Manchester Guardian is — bár foko­zott nemtetszésének ad kifejezést és igen sajnálja a „nyugati demokrá­cia” hiányát Délktíet-Európában — azt hiszi, hogy nem lehet jogosan el­hallgatni néhány erősen jellemző tényt. Egyik vezércikkében kényte­len elismerni, hogy Bevinnek az a Magyarországra vonatkozó kijelen­tése, hogy „az egyik totális rendszert egy másik totális rendszer váltotta fel”, igen meglepő. Az újság azt írja, hogy a magyar kormány három szociáldemokrata, három kisgazda párti, három kommunista,'' egy nem­zeti parasztpárti és egy polgári de­mokrata párti miniszterből, vala­mint két pártonkívüli tábornokból áll s ezek közül az egyik a minisz­terelnök. A lap szerint nem lehet letagadni, hogy azokat a csoportokat, amelyek országot katasztrófába döntötték, e. szigetelték. Kétes értékű demokraták A fiatal magyar demokráciának semmiesetra sincs szükségé arra, hogy azoktól a meglehetősen kétes értékű demokratáktól tanuljon, akik az Economistba és az Observerbe írnak- A "magyar demokrácia olyan életrevaló müvet alkotott, mely meg­felel a nagy népitömegek minden­napi szükségleteinek. Stown, a PM című amerikai újság tudósitója azt írja, hogy egyes angol szónokok Kelet-Európa legjobbolda- iibb elemeit támogatják politikailag. Azoknak a jobboldali elemeknek a diktatúrája iránti jóindulatú maga­tartás — írja Stown —:, amelyek a háború előtt uralkodtak Magyaror­szágon és Bulgáriában — még sem ad jogot az angoloknak azokkal a baloldali egyesülésekkel szépben való állásfoglalásra, amelyek most kormányozzák ezeket az országokat. A magyarországi, bulgáriai és romá­niai kormányzatok életképességét mutatja, hogy nemcsak képviselik az összes fasisztaellenes erőket, ha­nem rövid idő alatt a legzürzavaro. sabb helyzet közepette olyan refor­mokat valósítottak meg, amelyek megfelelnek a nép sürgős szükségei­nek. Nem véletlen a Times megfigyelő­jének az a megállapítása, hogy az új balkáni kormányzatok reakciós­nak tekintik nyugatot, mivel a nyu­gati hatalmak és főleg Anglia igen kedvezőtlenül nyilatkoznak terveik­ről, reformjaikról és szociális politi­kájukról. A New Statesman and Nation című angol hetilap — írja végül az Izvesztija — annak a kívánságának ad kifejezést, hogy Bovin a közeljö. vőben egészítse ki nyilatkozatát és változtassa meg ellenséges magatar­tását, amely elkerülhetetlenül ellen séges érzületet kelt nemcsak Ma­gyarország, hanem egész Délkelet- Európa igazi demokratikus körében. ★ A Szövetséges Ellenőrző Tanács a német néphez intézett kiáltványá­ban hivatalosan bejelentette & kor­mányzó hatalom átvételét. volna az ország, amely a magyar dolgozóknak szabadságot és ke­nyeret, a magyar nemzetnek meg­becsülést, országunknak pedig jobb helyet biztosított volna a szabad államok soraiban. A kormány tagjai pénteken dél­után két órakor Dalnoki Miklós Béla miniszterelnök elnöklésével miniszter- tanácsra ültek össze. A minisztertanács a nagybudapesti községi választójogról szóló rende­lettervezet tárgyalását folytatta és azt kisebb módosításokkal elfogadta. Ezután a miniszterelnök a hadi­foglyok és deportáltak hazaszállítása ügyében tett előterjesztést. A mi­nisztertanács felhatalmazta a minisz­terelnököt, hogy a szombaton össze­ülő és a miniszterelnökből, honvé­delmi miniszterből, népjóléti minisz­terből és belügyminiszterből álló bi­zottság döntése alapján ennek a kér­désnek az irányítására kormány- biztost nevezzen ki. A minisztertanács elfogadta a pénzügyminiszter előterjesztését a dohányfogyasztási személyi illeték tételeinek felemeléséről, valamint a földmívelésügyi miniszter rendelet- tervezetét az erdő- és mezőgazda­sági ingatlanforgalom korlátozásá­nak megszüntetésére. Ez utóbbit ter­mészetesen azzal fogadta el a mi­nisztertanács, hogy a földbirtok- reform-törvényben foglalt korlátozá­sok továbbra is fennállónak. Elfogadta a minisztertanács a föld­mívelésügyi miniszter javaslatát egyes hasznos háziállatoknak marha­levéllel való ellátására és az ország állatállományának fejlesztésére. Gerő elvtárs kereskedelemügyi mi­niszter előterjesztést tett a zsidókra hátrányos megkülönbözetést tartal­mazó jogszabályok megszüntetésére és a baloldali magatartás folytán el­vesztett üzlethelyiségek, berendezési tárgyak, áru- és anyagkészletek visszaadására. A kényszerűségből kitett régi bérlők és a hatósági intézkedés folytán betelepített új bérlők kö­zött sok jogvita folyt különösen az üzlethelyiségek birtokáért. E viták eldöntésére a rendelet döntő bi­zottságot állít fel a járásbíróságok mellett. Elnöke a járásbíróság ki­űzi a tanulságot soha sem sza­bad elfelejteni! 1930 szeptember elseje számunkra ma a munkás- egység szellemének idézése, h® megőrizzük, megszilárdítjuk la munkásegységet, akkor nem less; küldöttje. Tagjai a két érdekelt fél által feilsért szakemberek. A minisztertanács hozzájárult az Igazságügyminiszternek a házfel­ügyelők és segédházfelügyelök szol­gálati viszonyának megszüntetésével kapcsolatos kérdések szabályozására tett előterjesztéséhez. Eddig a háziurak minden indo­kolás nélkül azonnali hatállyal felmondhattak házfelügyelőiknek és segédházfelügyelőiknek, akik­nek ilyen esetekben lakásukat azonnal el kellett hagyniok. Az új rendelet értelmében a háziurak csak indokolt esetben, az elbocsá­tás okának megjelölésével mond­hatnak fel. Molnár Erik népjóléti miniszter előterjesztésére a minisztertanács el­fogadta a munkások családi pótléká­Pémteken délután fél négykor ért véget ft munka Magyarország és egész Délkeleteurópa legnagyobb gépgyárában, a budapesti Láng mo­tor., turbina- és gépgyárban. A hatalmas üzem mintegy JÉ00 mun­kása eltávozott, csak a ’migyeszter. ga osztályon folyt tovább a munka. Hat óra tájban a szerszámmühely környékén lángok csaptak fel. Egy kisebb irodaépület teteje már égett s a tűzvész rohamosan terjedt. Mire a tűzoltókat alarmirozták és az üzemi tüzörség az oltáshoz kezdett, már emeletnyi magas lángnyelvek törtek fel a sorozatosan épült kis- eszterganzemben, a turbinaszerelő­hangárban, az öntödében, majd a mint akészítő üzemben. Több kerület tüzörsége kivonult, de nem tudtak megbirkózni, a lángtengerrel. Az ol­tásban önfeláidozóan vettek részt a helyszínre sereglett üzemi munka, sok, a kerületi szovjet katonai pa­rancsnokság katonái és rendfenn­tartó osztagai, de hiába: az egyre többé szükség sztrájkokra, felbo­rított villamosokra, véres utcai tüntetésekre. De ha engednénk azoknak, akik ismét szét szeret­nék forgácsolni a munkásság erőit, akkor magunk tartanánk $ amelyről az angol lapok azt írják, hogy nem a szállítások elmaradása a baj, hanem az, hogy a* int éledés váratlanul jött és Angliát készület, lenül érte. 2,000.000 munkanélküli Az amerikai Termelési Tanács el­nöke szerint jól halad a hadiipar béketermelésre való átállítása. Az ipari termelés a jövő év júliusáig 87 százalékkal lesz magasabb, mint a háború előtt. (Tehát a jelenlegi állapothoz képest csökkenne fog.) Az. Egyesült Államokban jelen­leg kétmillió munkanélküli van, akiknek száma havonta egymil­lióval fog növekedni. Ha a magánkézben lévő iparágak nem tudják felvenni a munkanélkü­lieket, akkor nagy közmunkákat fognak indítani. A belga szenátus megszavazta a vagyonadót. Franciaország és Svájc között kereskedelmi egyezmény jött létre. Franciaország foszfátot, takarmányt, sajtot szállít Svájcnak szarvasmar­háért és lóért. Londonban tárgyalt az európai Gazdasági Tanács. Anglia 50.000 tonna cukrot köl­csönöz Franciaországnak- A cseh széntermelés kétharmada a háborúelöttinek. nak megállapításáról szóló rendeletet. A rendelet szerint havi 130 pengő családi pótlék jár minden testi és szellemi dolgozónak, fele­sége után és minden egyes gyerek után. Ez az összeg a kollektiv szerződésekben megállapított bé­rek emelésével arányosan emelke­dik. A rendelet egyelőre csak az iparban és kereskedelemben fog­lalkoztatott munkavállalókra vo­natkozik, de hatályát rövidesen ki fogják terjeszteni a mezőgazdasági munkásokra is. Végül elfogadta a minisztertanács a kultuszminiszter javaslatát. Ennek értelmében a szegedi Városi Színhá­zat, mint Szegedi Nemzeti Színházat állami kezelésbe veszik és erre az évre tízmillió pengő rendkívüli hitelt folyósítanak a számára. erősödő szélben a Láng-gyár leg­fontosabb, ma pótolhatatlan, üzemei és műhelyei egymásután hamvad­tak el. A tűz kitörésének pontos helyét, okát és körülményeit még nem lehe. tett megállapítani, mert a hatalmas üzem, amelyet a bombázás, az ost­rom és a fasiszták „áttelepítő” dühe csodálatos módon megkímélt, most egyetlen romhalmaz. A hatalmas műhelyeknek csak vörösen izzó vas­váza áll. A kár anyagiakban szinte felbecsülhetetlen s különösképpen fájdalmas most az újjáépítés korsza­kában. A gyárat már 2 héttel ezelőtt átadta a szovjetparancsnokság a gyár vezeőségének s éppen most ké­szülteik áttérni fontos alkatrészek gyártására, A jelek arra mutatnak, hogy i szabotázscselekményről van szó és ezért a legerélyesebb és legszéle" sebbkörű vizsgálat indult meg a tűzvész okának és okozóinak fel­derítésére. hátunkat a reakciónak, hogy is­mét nyeregbe lendülhessen. Ezt pedig még egyszer nem em, gedhetjük. Erre int bennünket 1930 szeptember 1 dicsőséges szál- lejne, , 1 Tűzvész a Indapesti Láng gépgyárán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék