Szabad Nép, 1945. november (3. évfolyam, 181-204. szám)

1945-11-08 / 185. szám

4 sz&Bussi ép CSÜTÖRTÖK, 1945 NOVEMBER 8 ■— ■ Uovszky Jánosnak, & hét évi Sányszermunkám ítélt Baross-vesér- nek fellebbezési ügyét november 15-én tárgyalja & Népbiréságofe Or­szágos Tanácsa. r> — A BALOLDALI 5*AC, AT ASTASÜK MIATT a tejiparból elbocsátott ftlkalmasot. tek rlsszavőteléve! kapcsolatos jagyitáh eíintÓKÓnére & föídmírolé&ilgyi miniszter egyeztető Miottsígoí saerrczet*. ZSIDÓ GIMNAZISTÁK ÉS IF AKIS. TAH! AJ: 13)27—1B/.5. óvott?« éreí.l»égl5*t- teknak '.egy horsAíartezrtifciia.k máso«gfc SSÍáSkcraórje, yasimap, 11-én d ©. 10 óra. kor, WesseJényí-ute« ií szám 'uifttt. — Szögi Gér» rolt nyila* kép­viselőt, aki a Szálasl-nralom alatt mint államtitkár működött, hosszú nyomozás után elfogta a politikai rendőrség. Kihallgatták. Ügyében a Népbírőeág dönt. — a kőbányái tgs mm.m ca«fo­gyasztok FIGYELMÉBE. A c&zmextíz ér­tesíti s kőbálijai és xagléS iern’MKtéJiSi.'t, lujy a kSzfaség gytwsabb Unmlgilfc* ér­dekében a Kíbánjisi és » XIV kerületi elAij.irdság épűlotéím szerelési SflrMídelt- ®é?et állított let i^iiop'sTils (Oktogon-tértién — A Nér«Bli5k és Teehalkawk Srak­swarensfflKM (Sraftay-a. 4. eaésss) Gács ilajo® újjáépítési ájíaratftkér saombaisn 4 árafeo* „Kiút e gaaőaság! váiíásrbőr' elmmal előadást Sert. Icanjai« swEste*,«<«sat vessek eladóid Jegygyűrűt, éksaeri -ké­szítek, J&vitósok r/iesráTiiaták. SCHWARZ stPStayrnGTfw, Dofeásiy.Gtca 22. I. 6 gsáaa — SrA^iús* pár oípő vassita«- gyermekek KtómAra, A Budapesti Bőrkerasíkeáfils OnraSgOis Szövetség« szerdán díéleJőtt 120 pár gyeran«Ic- cipőí adott át G«rö Etxaő fcsresSced»- lem. ég kőziekedlésügyi minfeateiinfeik, hogy azokat az újjáépítésiben külö­nösen kitűnt vasentajsok gyermekei­nek juttassa «S. — A PÉiNZBÖE» test elJfcdást va­sárnap délelőtt ® Vasas-székházban Xavratxl Alsós professeor a munfcás­Bágnak. _ Faipart s%8sei*W MtoVHB. As Sp*r­Bjyd núDíijítériuoi foSigyetets alatt *ofl- fc&M ipari tanfolyamok or9sá®»s t«bs*5- iséga faipari géptestei® ta-oíoiy&rfiot rendes faipari gépmuifekJok rfeér®. IdSjárSsjeien.«*. A Meterertägbei te­ttest jelend: Várható bSBJ&r&a csata-tökön testig: ííórséteeít síél. Keletem is bcnrultabb, sokfelé kodba, de mMszhiCleg még oa&isz IffiÖ, A MméraSktet élig vájKwtk. Felhívás! | A. MAVJiok WnseKSsät H. sffl ígs*oE6 bfacösóg tirgycánd fogja B n h » i i JD a j © s MÁV llsentí eeséűtíBst. Ezer. tánK* fSgyót, aid a 1C3/S. eb. i-sks. tnamaésstzázadnél flrweaetőíoSct Debre­cenben mád«. a Káarpéítójáa íöjesí. sett saciigálsíeit. A ISECTteág éeiíiSrfa méndorokoft. ífcfe Subaji Ij-síJos oIjt»?» magr.tort&sé­réti vagy caelle’íeri'eteiről PJdnaäi^ nuüy a maejar nép órüe-:eit »feltette Caari­■sb, aésieiíoarét, í^aletr», jdbljoIdElIf), nnteiaí tóonyítéhai&ait a Macuttság «óSfcémdk; C'/an- ÉrisDttSc Budapest VT, Andirésgy.f® TR, III SStr, ííéshaoj névoed és iaíaciraniei díáWa, tofeőét- tafaíwfi jaSienteőfe be. Budapest. ISÍ6. Ssi s®?*Mfirw &® S-áBt. A MÁV n, mt' Smßvis Biss»«®®, j | — A MAGYAM NŐK MECKO- BZO&VZTAK. A VÖRÖS KATÓNAK SIRAATT. A hSNDSz egrets kerületi csoportiéi oldóber 7-&,i kád itntiep- &3g l&sretében emlékezteit meg ,« nagy orosz forradalom jelentőségéröl &s virággal díszítették fel a Budapest Jel3Sabattitásáért hősi halált halt vö­rös Jc#t&ndk sírjait. —■ Hurokra került tatnak. Szer­dán a rendőrség körülzárta a hűvös­völgyi erdőt és környékét. Többszáz egyént állítottak elő, akik jogtala­nul irtották a pestkörnyéki erdőket és igen sok facsemetét Vágtak ki. *— Háláin gfeolts a villamos Nagy 23. Imre rendőrt, aki a Fehér- várí-öton fel akart ugrani egy KSV villamosra. —- Bítertfeiattók a® nfpeaS és rákospalotai zsldék deporfcáíóját, dr. Kula László nyug. rendőr-főtanácsost, az újpesti rendőrkapitányság volt vezetőjét és átadták a Népügyész­ségnek. — Aa Amerikai IHplosn&eíst EHsz- ssSó hivatalai (V, Szabadság-tér 5—8) november 12-én zárva lesznek az első világháború után kötött fegyverszünet emlékére. r^redaíűm •$> MŰVÉSZET ^ QFjidűmÁmj A Nagy Októberi Szocialista Forradalom emlékünnepe a Operaházban $POif SFOBTELÖADAS A KABTŐBAW Gh&owich Tibor elvtárs szövöt- ségi kapitásiy és szakfelügyelő, csütörtökön, délben 1 órakor „Az új magyar sport" címen előadást tárt a rádiőtean. Az érödkes elöadA som köza*emüködlit Szepesi György eivtára ia AZ ÜOETWEgJSENT A Magyar-Szovjet Művelődési Tár­sas-ág as októberi forradalom évfor­dulójának megünneplésére kedden előállást rendezett az Operabálban. A őiszelőadáson jelen voltak a ma. gya:r politikai, irodáinál, aenei és tu­dományos élet legkiválóbb képviselői. A díszpáholyban Vorosilov marsall éa Puskin követ foglalt helyet. A zene-kar a magyar és a szovjet him­nuszt játszotta. Zilahy G.vula beszéde nyitotta meg a díszelőadást, utána B^ent-Györgyi Albert beszélt arról, hogy as októberi ssovjetforradalom egészen új utaltat nyitott meg as emberiség történetében. D&lnokI Mik­lós Béla ratniszterelnök kifejtette, bogy a szabad szovjetnép nekünk is meghozta a szabadságunkat. Ezért a magyar nép mindig hálával fordul a. Szovjetunió népei felé és mint az oroíz nép szomszédja, együtt akar Juthaárvi jövő történelme folyamán a szabadságszerető szovjetnéppel. Háy Gyula a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság nevSíen méltatta s.% évfor­duló jelentőségét. Komáromi Pál, a Társaság tagja, a2 Operaház igazga­tója, ezután felolvasta azt a. távira­tot, amit a Magyar-Szovjet Művelő­dési Társaság Sztálin genevaiisszi- musznak küldött. A zenei műsor első számaként Szabó Ferenc á capella vegyoskarra írt kantátáját, a „Sztálini törvényit hallottul!. A nagy sikerrel bemuta­tott müvet az Operaház énekkara a szerző vezényletével adta elő. A szö­veget Dzsámiul, a Szovjetunió nem. rég elhunyt híres népénekese írta. A kitűnő fordítás Raics István mun­kája. A műsor további részében a Filharmonikus Zenekar az orosz Idjaszkovszkij XXIt. szimfóniáját és CSembcrdzst,, azerbejtízsáni szárma­zású, fiatal zeneszerző hatásos, nép- tíaltémákböl összeállított tánc-szvitjét játszotta, FíJ-ericsifc János kitűnő ve­zényletével. A hangversenyt Berlioz gyújtóhatásü Kákóo-i - ind ülő ja zárta le, itt úgy Ferencsik, mint a zene­kar remekelt. Sz. E. 1 órakor kjezdődOc, raSveS 7 fufcamot bcnyolítanali le, közte a kétfogatű versenyt » Bab-Maika kitömő párosítású kettőssel, E há­tán már működnek » várcsi fogadó- irodák Í3> TOVÁBB, SJJj A S25TBA3S ANGLIÁBAN Mtegbtuk, hogy es» atvgbl labda­rúgók — mitstám béreme'éíií káréi, műket ssem teljesítettől — Sztrájkba léptek. Most azonban, amikor a Szovjet k,bdarögócsa.pejtcís Angliá­ban, túráznak, a ©rtrájk.mozg'alma.t az tangói fuballistaSs termésaetosaa félíügg»satetiték. AS ÍIKÖLVWÖ C8APATBAJNOKSAO kegSiflaateibbl ford-ulőjám, vasára«^ a BT ív—Csepel mérkőzés iránit nrn- tst-kcailc a legnagyobb érdeklődés. JUGOSZLÁV ASETAU-TENISZiaZöX BUDAPESTEN A fag«ss!áv Radníceky eö»rpaí« novembe®1 11-fe többnapos sserep- lésr® Biidf^ostr-e érkezik. OSmAK MOTOROSOK is ijjdtihtaíc vasárnap a Szabadság- hegyen lebonyolításra kerülő sejtő- és motamkerácpárvereenyen. A Nemzeti Színház ma mutatja be az „Orosz emberedet A Nemzeti Színház csütörtökön mutatja bo Konstantin Szimonov „Orosz emberek“ című színmüvét. — Konsztantin Szimonov a szerző — meséli Háy Gyula, a darab magyar fordítója —, harmincegynehány esz­tendős, a Szovjetunió egyik legnép- szerább írója. ,,Városunk szülötte" volt első darabja, amellyel feltűnt. Szimonov egyébként nagyon meg­becsült Urai költő is. „Várj reám“ című versét, amelyet a háború elején irt, éppoly népszerű a, Szovjet­unióban, mint bármelyik népdal. Az „Orosz emberek“-«! lefordították a Szovjetunióban élő valamennyi nép nyelvére. A darabot Angliában és Amerikában is régen játsszák. Klrabüísii® filmsiker! BiHima Ti07Ilin — rhr.r’-s T.'í'ofí'nv-n '<$ Ä ’Ú K ÉVA Mától LLOYÜ Száva István: Kotónim Az Uj Hang kiadása Brry ótersb -yroletánétet beotak©- slk W előttünk.. A Kolónia élete szi- iMsea, megdöbbentő elevenséggel tárja ki kapuit. A gyári dolgozók ht.rcoe, munliáh élete egy emberöltő határai között. Háború, forradalom és ellenforradalom mozgalmasságá­ban mutatja a imtnkáscsaládok éle. téaók má-ndaa részletét. Megelevene­dik előttünk a nagy proletár háa- telegi, a kolónia csodálatoa udvara, ahol a pnbtefcár gyerek ismerkedni kezd as élettel, megtanulja a gyári duda hangjának jelentőségét: ho­gyan szabályozza a munkád minden napjának életöt ez a hosszú, el­nyújtott egyhangú üvöltés, amely­nek minden váito-ata a munkásélet egy.egy fordulóját jclentL a Idsfiű gyermeki látomásainak izgaimaa filmjén vetíti eiéjjk Száva látván egy gyártelep munkáisairtek sok­rétű életét ég kiszolgáltatott sorsát. Finom irónia és jelképesség a. könyv utolsó fejezete, As elvei feje. zstben elindított kisfiú as utolisó fejezetijein egy másik munkás kis­fiú apja lett. Es iroe, ez az új pro­letár tehetetlen, lázadások és enge­delmes belenyugvások során épp­úgy beáll a végtelen lánc gyVirü- jébe, mint egy emberöltővel előbb az apa. A gyár és a munkás, a tő­késosztály éa a munkáját bérbeadó proletariátus állnak egymással szemben a felbonthatatlan lánc vég­telen gyűrűjébe zárva. Az író tiszta- látású realizmusa megér eateü az olvasóval az egyéni sorsok mögött lejátszódó hatalmas drámát: a munkásosztály harcát s.z életért, benne az ember felemelkedéséért. Gy. N. Vihor Iliim TJray, Fénye» AHee — Mától: ADY-— A Fővárosi Népművelési Köz. pont újabb előadássorozatot Indít a gyárak éa üzemek munkásai szá­mára. A Népművelési Központ elő­adói személyesen keresik fel a mun­kás-hallgatóságot. Az üzemekben tartanak előadá-sokat, a helyszínre viszik a kultúrát. Novemberben tíz üzemi előadást rendesnek. A SZÍNHAZAK MfjSGEA Csütörtök: Operahá®: Tosca (5). — gfcífe, ház: Orosz; emfoerok (5). — KemzsiS Xaaj.ara: Saent saorayetetek (5). _ Vág:: D ollárpapa (%6). — Pesti: Fatomyok (iáö). — Magyar: A caendháWitó (ói. — Művész: Rettenetes szülőik (5). B«l-* városi: Egy pohár viz (5). — Me^gyaezays Válóok (%6). — Fővárosi Operett: Nap­sugárki»asszonyok (5) — Pódium: A mi kis ki>rmsínyűnk (^6). — Kamara Varieté: Kísértetjár;ís (%6)! _ Royal Revifl V arieté: Aríistamfisor (5). — Uj Színhá°i Egérfogó (’46). — Viöéra Varieté: fejjd lefelé (^6). MOZIK Ady: As Utca bolondja C^12, 2, %8, BcdogrÁÍ (József körút 63): Egy pesti éj- saaka. A mi bandánk. Zsebopera. Háuoruai bűn-öse-k Budapesten. (3, 5, 7," vasárnap és) ünnepnap 11 éa 1 órakor is). _ Corsa (IV, Váci utca 9. Tél.; 18-23-18.): Nők egymás között (pro-1. IV-ik hétre). Híradó (2, 4 6„ szomb., vas. és ü. 12-kor is) — DécaÜ (Tel.: 12-l'3 4!i.): Kis kölyök* (&2 ^ Mö, %S). — Dórsa: Zaaaibár (5, 7, vasár­nap 2 órakor is). — Híradó: 10. számát Iíeti hírek. 25. s7. Orosz híradó Tarka« barka varieté filmek. Budapest mégis áll Egyórás folytatólagos előadások reggeä 9-től este 9-ig. — Homeros: Budai cukrász őa. llimidók (3, 5, 7). Hunnia (aí, Horthy Miklós-út 13.0): Családunk szégyene (3, 5j 7. vas. és ü. t-kor is. — Ipoly (V. Csáky- utea tw): Pekingi Jány (yz4, %6, Vß, vái„ és ü. %2-kor is). — József Attila (KáiU Viína-tér 7): Kísértés (Hä3. V&, %7, vao. Vcl-kor is). — Kultú* (IX, Kinizsi u. 28); Három kis ördög (.Yß, Yßt Yz7, vas. 1, 3, 5,, ”). — OöthoR (Baro&s-utca 89.): Isten veía Tanár úr’ (3, 5, 7, vas. és ti. . 11 és l.fcoff is) __ Ráday (Ráday-utca): Pista tekinte­tes út (5, 7, s-.omb. 3-kor is, vas. 11 éa l-4ior is). — Royal Apoll© (Erzsébét-krt) s Gunga Din. (2, ^45, %7. vaßürnap és Cnn. % 12-kor is). Vasárnap d. e. 10-kor Alvilági S3 űz). _ SágváT« (V. Csaba Vili., tTltöi-űt C): ördöglovas Híradó (%3, %5, %7, vág. ff a- íi-kor is). — Scafa; Az alvilági ezúa í lí~, VA). — SEsbíuIsí^ (v Simp'o'l* XI., Horthy Mikiós-úi 62 ): ördk Éva (2 3 7. vés. >/ír 12-kor is). — Tinódi I. (\&rr- mező-utca 8): SaTokariet. Híradó (%' 3. vrJ> és H7 órakor). — Tinódi II. ÍNa»r» meaő-utca S.): Minden ö. e 10—2-Ig foiy- tatólas?, Ketro-r/fatlnéJc. Híradók. Ki koráa Kel, seines. V 1. S7aimyasbomba. Stall és ran. EOval bóíeH boxo’ófe és myil, nera arád. E<rtT%es hsly.iraíc. _ Tarán Naeymerfl utéft 21.): Három kis öüös. ®etro híradó. Forró ritmusok (1, 3, 6, 7 vas. lt-Icor is). — Uránia.: AssionV aV.'-a rok lenni (2, V,\ 7, vas. és a. tól2-kor Í3\- Városi Fifiihá* (Tel.: 1S7—B0D.)- Az r« VI1'1? Szimfóniája. (V-3 1/.5 %7) 3 ÄLLfiH KERTJE *^T^xT'A0T,Iiieí^i<',, — C7,arI.<« Uoyer XrA.Gtf er Ct-7 ' r),C!rt} A BUDAI’ESTl RADIO MŰSORA Csütörtök: 7: ÍI!reft, másor.Ssmertotés. 7.13: Eemreül ff-1®' ?J ?* » piacon? 8.15: Hang. í.-mezek. 9: As orsmógos postáBZer.elcsr 'ára, Trh. vezÉnyeí Rirdögh János. 10: Hírek 1» ncVíE“*®* a. buöaí>e®ti őszi vásárról h~£é]li.^aJWSIÄ> hh'ek. 1*45! A Nemzed tf^éZ kf,alsményel 12.J«: Weisz Margit Josart-mflvek|t zongoráik. IS: Az új ma. JxfL T>rt7t1ál5:c Ü!trvas Ibolya éneke!, zongorán Icfeeri Somjó Sándor. ÍJ J5: Aa ^0 éves Kobel-dij. Baranvai Béla előadása 8 hendel-eteic ismertetése 14: Hlrn-S ÍT10: A Vörösé:ereszt közleményei 14.20» Üzenetek a budapesti «azi vásárról, les Hfre&# 16.10: ^Isfeo^ai éóéfckaro'k4* 16.25; Halász Gyula előadása. 16.40: Déry Tiboa jazz együtitesie játsak. 17: A murija» hír­adója. 17.10: Gyermekbarátok gyermek, negyedórája. 17.25: Székeűv Mihály “ énekei, zoiugocrán kiféri Pless László 17.45: Hang- l-emezeeik. 18: Hírek. 18.05: A VíVríWkeresül közleményei. 1.15: Nagy Olivér kaimora- zemekara játssile tS: Szatírák. Os?zeáJIí- to<tta Sótér István Á verseiket szavalja Apáthy Imre 19.30: Hanglemezek. 19.45; Moly Tamás:’ őszi idill. 20: Hitek, sport­hírek. 29.20: Kenés Judit énekel. 20.45; Hanglemezek. 21: Műsorismertetés* 21.05; A Vöröskereszt közleményei. 21.15: Han-f lemezek. 21.45: „Toscanini vezényel*. Film, zene. 22: Hírek. 22.15: Hanglemezek. 23$ Hírek, hétköznapi krónika txross-, tin gok ég francia nyelven. 23.30: Hangiemeezek. Kassiiáif férfi-, sői ruha, cip5, szőoyag, fehérnemű, bótorért ismét SestSbbet fizet PIMASZ és ZSADAKTI, Szóyet- ség-atea S. Teletöm: Í21—739. Hívásra házhog megí', £őí BSrhmbátért Aranyért Szüretért Ezüstért Férfiir uhd ért h«??ibi*!s érái i i s « » 6815 Írógépért Számológépért isisíi aeSofeá!. 4699 aagy választókban, clesön SZEKERE te®ébat-kfSröt MÁSODIK EMELETEK S «ranyai, eipermteadit, e'^ösirókát, szőnyeget a legjobb á-ron voss gerstl ¥lsllR«iFássy fitt Telefon: 427—541. T0I8/I Rereshedelmi Vállasat, ffirály-u. 50. í.: 420-731 i ©lesé Éj és ka»***« Ibekamiék ixotiBiüRu. HlLŰ, HMIVUl berendezéseit. IIUm S alH Egyes darabok is §smksosztató MejerisilüriÉsz SZIVÁRVÁNY nhtelfpáltó lejüueohez. hasonló világosságéi ad, eső és hideg ellen véd, a helyszínen felszereljük. Kérjen postán mintát és árajánlatot. SZIVÁRVÁNY ablakpótló válla­lat, Bpest, Práteren, 55, III. 27. vmj Munkásakat, munkásnöket !feo»n3rfi munkára felvess : „,Cünke<4 pap ír üzem, YXI., Ka-" 25ár-utca 4—6. 7018 Figyelem! farrá Sándor s Kacsur Jánossá, akik elvitték magyar-orosz autó- írat-engedélyemet, mely Bikkjj István névre van kiállítva. For­galmi szám: V — 0217. Motor­szám: 1067. s>Perl“-gyártmány. \ki tud róluk, jelentsék: Bikky István, Pesterzsébet, Bartha Tr fadar-atca 14, ss, ‘Mt Vessek h®inagas*K> árban crs*nyat, TrdSiánst, órát, 6—3.2 Fze-m. evőeszközt, ezn&^tárfya- kjtt, yéfiiségefcet Krisstj»a- körút 11®. S674 Kombinál! szsba, aálöaso'oa. rekamJé. fconyh». | bútoréit Kageteg péi>vt £!*> I tsk. Fried, Csengery-ntea lit., KSsdfis, e.omts, nagj válasri45s. I Telefon: 223—460. 6918! üsonbess. Káivőriírtifca SS MSáJ» Haszxsit niSiákén m.ndcnféléért legtöbbet fizet Sági ScTimergel, RottenbJPer- iltca 37. Hívásra jövök. 6935 mmst: vétel — eladás nÁyjii Teréz-körút 22. HCVHl Aradi-utcánál. 7099 M!n«f éneinél főbbet fizetek IRŐ- él SÍAMOLÖGÉPEKÉHT, RÁDíőáRT (sérültért isi, CSÖVEICÉET, jnűSserekérl ?oto- ás vi!£iö»i>3ségi sikkek­ért, fframofoft-lernssekérí. Äfirforgalmi Iróiépet, száüiolégipet veszek Thttköly-At 18. Üzlet BS15/1 V e e r e k : férfi ás stól mbát, íehérnsaiűt, srórmékabátokat, írógépet, pérsszekránjt. clat, ónt, ólmot, kerékpárt Petőn Sándor-u. 2 Átjáróban. Gersli— Majorosi, 3«75 P©rc©lSán f étkészlet #||f| W#S©S — eladás. Síre eher porceüánüiíei Erzsébeu-kri Aw Villany melegrízíárolő! (Boylerc) VESSE It AUDION, VI, Nagymező- utca SÍ. Tel: 123-123. 7021/1 PETRÓLEUMA beles rendszerűek P 34.006 tői. AUDION, VI. Nagymező-utca 31. Telefon: 123-129. áx­&mk írógép Hívjon! Jöjjön! Vidéki feereskeáSk! Mindent 7 SseSyem S SACHARI.N, TŰZKŐ. CI­GARETTAPAPÍR, HAZTAR. TASI CIKKEK, PIPERE­CIKKEK, RÖVIDÁRUK FO- SZÉKÁRUK, PAPÍRÁRUK. KEFEARUK RnJi&festék, mosó- ás pi­pereszappan. cipőkrémek, lúgkő, ©ósborszesz, kölnik arckrémek, fűszerkeverék sütőpor, varrótű, cémaáru fésű áru, cipőfűző, fajvédő stb. közszükségleti cikkek $aem Eraébet tórát S3 70ló'3 naOfcoras« adós Véld, efedás FARAGÓ, NAGYMEZŐ-U. 23 (udvarban). 7R14/2 Kiríly-.tea 23. 6575/1 Gyakorlott exaloneulcor­cs©mnf©Iáuök ió fizetéssel felvétetnek. Lcfkovics, Jobbá^y-u. 2. 7013/1 Használt hálók, konib. szobák és rekamiék hihetetlen jIcsó árban BÚTOR- PINCE, Doiruúca 58 (Kőrútnál). Szővetfüooőnwt veutk* &d>7/t Bélfes­gyűjteményt, jobb sorokat és egj'es értékűét magas áron veszek. Werne*, Scmogyi- Bé!a-út 10. 7014 Villamossági háztartási cikkek, szerelés? anya­gok Gerő Sándor, Ó-utca 21. 6975/2 BÚTORT, lakberendezőt, varrógépet, m- hát magas áron vess FÖLDI, VUfirtt 58/a, J, 2^ S745 lp! KspiíÉ msíirl és alkatrészeket vess „Rakéta", Békési-utca i. (Rökk Szilárd utca sarok). _________ 7006 B ükkfa­fOriszperl «eszOnk, | ki: ebb tételekben is. TSUK gyár. I Király-utca 35. 7014/1 Báéftt és szereli! ipariga zol vány os társat keresek. Szerszámom és széleskörű is­meretségem van. Esetleg ilyen üzem vezetését átvenném. Zsuja István. IX, Eraő-ú. 30. 1787 Ei- §s l>oc§itölsj!lofiosol társulhatnak. „Fuvarozáshoz" jeligére kiadóba, 7013/2 107/22. tosz. f ho lu-én, ß-.c.müaton d. u# ' 6 órakor találkoznak AISG.N YI-KÁVr.MAZhAY (AréES.iit IS). 7016 Stk-költípépre RStSsiő felfételik Jelentkezés reggel léi 20 ig, VI, Podmaniczky-utca 73, III. 4. __________________________1792 H asznált Mfercse?e * Hálók, koinb. szobák, rekamiék, konyhák olcsón:' Bányafalvi, Izabella-utca 11. 383S IvIIlany hegesztést revolver padi a tó. .egmunkát vál- I la lók. Kun Imre, XIV0 Iiosvai- Bftca szám. 5OT Veszek I iZsik-Pesitiaa Szőnyeget, Pervsababátot «óoyeget. bitort, I vétele — eladása férii és oil ruhát, fehérneműt,! üngár. Királv-utca H. SS®? zongorát, pisninót, írógépet, |--------­f ényképezőgépet, pénrszekrényt, i.Gerstl) MAJOROSI, Krisztina, körűt 119. 3673 2G0 négyzetméter príma 6-os sodronyszdvet eíadá Kun Imre, XIV, Ilosvai-utca 26 3677 Szaléü co kor­PAPIROS. STERN, Franeiaiit 41. szám. XIV, 7007 Üveg oszt élései mindenféle méretben árusítok. Csáthy asztalos, Róbert Károly- körűt 64 . 7007/1 VISZO^ÜC és eladunk vásznakat, ágyne- müeket, szöveteket, textilt, féríi- r.óiruhát, stb., használtan is* Ferenc-kőrát 32o Elekné. 3784 mindenfajtát vesa ^irálv-utca 1A UNGáI 69974 írógépet veszek. Fűnk, Oséky-u. 4. Irógépüzem, Y.9 3 m %zmm m&p A Magyar Kommunista Ffe| központi lapja PSsserZessiö R*ral JOzseJ, Felelős ezerkesztSs Hnrrátb Mártoa Felelő« kiadó: Pető .fóiae®, Szerkesztőség &? ciadóhiT® tál: Bp Vin. Józseí-körút Telefon: 1S8-C7S és IS)—£33, Nyomatott a „Szikre“ Laj». itáliaiatok körforgőgépeta. S’elelöa oyomdayezetSs 'Stűxjzkj &&S&L&.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék