Szabad Nép, 1946. szeptember (4. évfolyam, 196-220. szám)

1946-09-04 / 198. szám

4 Szil bad níü SZERDA, 1916 SZEPTEMBER I Félmillió svájci frankért disznózsír! vásárolunk A Gazdasági Főtanács fontos határozatai az ellen­őrzésről, a közalkalmazottak lakásbéréről, a cég- díjakról, és a kereskedelmi hitelnyújtó s’r ól ötszázezer svájci frank értékű disznózsírt vásárol külföldön a köz- ellátásügyi minisztérium, a Gazda­sági Főtanács legutóbbi ülcsén tör- • iént határozat értelmében. A stabilizáció után esedékes újabb jóvátételi beszolgáltatások alkalmá­val igénybevett állatok ellenértékét forintban kell fizetni — határozta el továbbá a Gazdasági Főtanács. Kivé­telt csak a most átadott állatokkal tesznek; ezeket még a stabilizáció előtt kellett volna átadni. A különböző ellenőrzések egysze­rűsítésére elrendelték, hogy az ellen­őrzést egyetlen szerv; az Anyag- és Arhivatal végezne. A gazdasági rend­őrség együttműködik az Anyag- és Árhivatailai. Eddig a közalkalmazottak termé­szetbeni lakásáért fizetésük 40 szá­zalékát vonták le. Ezt a Gazdasági Főtanács kezdeményezésére a mi­nisztertanács 25 százalékra csök­kentette. A második lakáspénz osz­tályba tartozó helyeken a levonás 20, a l^trmadik lakáspénz osztály­ban 15 százalék. Elrendelte .a Gazdasági Főtanács, hogy a régebben kötött szerződése­ket a közszállitási szabályzat alap­ján megújítják. Az előnytelen meg­állapodások helyett pedig újakat lé­tesítenek. Ka a kötelezettségek to­vábbi vállalására a stabilizációs költségvetés nem nyújt lehetőséget, a szerződést fel kell bontani. A meg bem újítható szerződések felbontását kormányrendelettel szabályozzák. A termelési tanács és bizottságok működésével kapcsolatba költségekre a Gazdasági Főtanács havi 50.000 forintot engedélyezett. Felszólítják a minisztériumokat, hogy szüntessék meg sajtóogztályai- kát és sajtóügyekkel tárcánkint leg­feljebb két személyt foglalkoztassa­nak. • A cégjegyzékbe bejegyzések közzé­tételéért fizetendő díjakat a Gazda­sági Főtanács az eredeti tételekhez képest 5—12-szeresében állapította meg. Ez az új díjemelés csak az újonnan alakított cégeket érinti, A Pénzintézeti Központ által ja­vasolt 80—100 vidéki pénzintézet ötmillió forintot, az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet vidéki fiók­jai hárommillió forintot kanhatnak. Felhatalmazta a Gazdasági Főtanács a Nemzeti Bankot, hogy a hitelélet élénkítésére kereskedelmi váltókra kétmillió forintos keretben legfel­jebb 25.000 forintom hiteleket nyújt­son, saját hatáskörében 45 napi le­járatra. 250.000 forintig a Nemzeti Bank hiteltanácsa dönt, csak 250.000 forinton felül kell a pénzügyminisz­ternek és a Gazdasági Főtanácsnak jóváhagyását kérni. A lakásigénylésekhez szükséges népügyészségi bizonyítványok be­mutatásának mellőzésére a Gazda­sági Főtanács felkérte az Illetékes minisztereket. Téves sajtóközlemények a békéscsabai áttelepítésről Egyes budapesti napilapokban, így a Világban, a Szabad Szóban, a Magyar Nemzetheti és a Hétfői Kos­suth Népében közlemények jelentek meg, amelyek szerint Békés megyé­ből a csehszlovák kitelepítő bizott­ság erőszakkal telepített volna ki 120 szlovák férfit és nőt. Az említett közlemények tárgyi­lagos felülvizsgálata nyomán illeté­kes helyen megállapították, hogy Békésmegyében valóban sor került egy kisebb csoport áttelepítésére, de az a csehszlovák—magyar vegyes- bizottság előzetes hozzájárulásával történt. Közülük Valach Zsuzsanna nagyszénást lakos a csoportból eltá­vozott, majd az illetékes magyar ha­tóságnál panaszt tett, hogy nem akart áttelepülni, de vele szemben kényszert alkalmaztak. Panaszáról jegyzőkönyv készült, egyúttal elren­delték a panasz alaposságának meg­vizsgálását. Sajnálatos módon, a panasz még a vizsgálat befejezése előtt nyilvános­ságra került és azt az említett na­pilapok a tényállás kellő ismerete nélkül az egész csoportra általáno­sították. Felakasztottak egy tömeggyilkos nyilast A népbírósá-g kedden délelőtt tár­gyalta, Dunkel Károly műszerész, volt keretlegény háborús bünperét, A nyilas Dunkel tagja volt annak a tizenötös klvágzö csoportnak, amely a Maros-utcai kórházban a példátlan embermészárlást véghezvitt«. A nép­bíróság Dunkel Károlyt kötélhalálra ítélte. Kegyelemre- méltatlannak ta­lálta és így az ítéletet a Markó-utcai fogház udvarán kedden a kora dél­utáni órákban végrehajtották. A SZÍNHAZAK SZERDAI MŰSORA: Vig: Nebártsvirág (7). — Belvárosi: Uj isten Thébában (7). — Madách; HoJó a hollónak (7). — Művész: Házasság, hár­masban (7). — Fővárosi Opew'tt; Gyertya- íénykeringő (%8). — Béke: Szabotál a gólya (7). — Medeyaszay: Tombol az erény <1). _ Dolgozók Színháza; Szeresd fele­ba rátodat, A fogadósné (7). — Budai Nép­színház: Cirkuszhercegnő (7).,— Kamara Varieté: Nevess többet (7). — Józsefvárosi: Francia szobalány (7). — Fővárosi Nagy. cirkusz: Szeptemberi műsor (4. 7) J ; SZABAD NÉP Kálmán László Kálmán László elvtárs, a magyar m unkáffttipzgol-ym régi harcosa ked­den hajnalban hosszas betegség után elhunyt, 1930 óta tevékeny tagja volt az illegális Magyar Kommunista Pártnak. A MagánulkaJniazottak Or. szágog Szövetségében dolgozott és főleg kultúrális tevékenységet fejtett ki. ő a legtöbb magyar munkásinduló szerzője, magyarra fordította a szov­jet békehimnuszt és számos más dalt. A felszabadulás óta a Magyar Kom. munista Párt gazdasági osztályán dolgozott. A Horthy.uralom alatt többször börtönbe vetettek és itt szerzett betegsége okozta halálát. — A Magyar Kommunista Párt nngymiskolcl szervezete kongresz- szusi küldöttválasztói kongresszust tartott, amelyen megjelent és fel­szólalt Nógrádi Sándor elvtárs ipar­ügyi államtitkár is. ^ — Cukor 2 millió gyermeknek. A nemzetközi Vöröskereszt útján Ma­gyarországra érkezeit 1060 tonna ír cukoradományból a kórházak és bentlakásos intézmények gondozott­jai számára három hónapon át havi 50 deka, a napközi otthonok részére havi 20 deka cukor jut. Kiosztásra kerül ezen kívül mintegy 2 millió gyermeknek, a 60 éven felülieknek és 200 ezer terhes, illetve szoptatós anyának személyenként 20 deka cukor. — Rohammunka a Déli gsseekötőhfduál. A XII. kér. kapitányságtól 70-en at I. kér. kapitányságtól 40-en vettek részt. — SZIGORÚAN ELLENŐRZIK a közcsendháborítást, A köznyugalom és a csend meg zavaróit már az első esetben is 300 forintig terjedő pénz­büntetéssel sújtják. —• ERDEI JÓZSEF elvtárs, Eesz- kárt-lakatos házába nagy öröm kö. szöntött be: megszületett a kilence­dik gyermek, mégpedig fiú! A szülők kérésére Rákosi Mátyás elvtárs vál­lalta a gyermek keresztapaságát. — Dr. Beznák Aladár egyetemi nyilvános rendes tanárt a köztársa­sági elnök a tihanyi Magyar Bioló­giai Kutatóintézet igazgatójává ki­nevezte. — A népbiróság Bat’tha-tanácsa kedden délelőtt kötéláltali halálra ítélte Miklósi József kegyetlenkedö munkásszázad-parancsnokot. Az el­ítélt kegyelmet kért, a kegyelmi ta­nács határozata titkos. — Elzárták a közúti forgalom elől a Fáik Miksa-úteának a Kossuth Lajos-tér és Markó-utca közötti szakaszát. A Itum- bach Sebestyén-utcában a jármüvek csak a Wesjelényi-utca irányába közlekedhet­nek. — Beszállítják az őrlési dijakat. A 40 forintos búzaárból eddig a ter­melőt terhelte a tengelyfuvanköltség. Szeptember 4-töl mentesítették ez alól a gazdákat. Enyhítették a vám­őrlési korlátozásokat és rövidesen leszállítják az őrlési dijakat is. A vámörlés 10 forint helyett S, a ke­reskedelmi őrlés 12 forint helyett 11 forint lesz. — Szeptemberben ugyanannyi köz-1 munkaváltságot kell fizetni, mint augusztusban. párthIrek — A görög kormány szerint a népszavazások végleges eredménye: a király visszatérése mellett szava­zott 1,019.801, a. visszatérés ellen, beleértve a fehér szavazólapokat is, 274.199. Ezek szerint a 8—9 milliós görög népből összesen 1,394.000 em­ber „szavazott“. Hátezmegmi? Nézze meg liotap ugyanitt! szerkesztőséinek és kiadóvatalának új teletonszámai: 138-378 1 38-382 Az igazság, a küzdelem, a haladás filmje Az asszony útja nagy orosz jellemszínészekkel,# ,, URÄNIASr“ IX. KERÜLETI GYŰLÉSEK. Fovárosi üzemek ferencvárosi telepeinek gyűlése & mftTharáffőhídon (szerda) 4 Föl­des Mihály. — Egészségügyi üzemek, Sz,t. István-kórfiáz (csüt.) 4 dr. Ojiozi Miklós Gyáli-úti üzemek. Gyáli.űii posta (csüt.) lél 4 Sándor. — Belső ferencvárosi üzeme*. Gschwindt-gyáa, Ipar-u. 4. (csüt.) fél 4 Földes Mihály. Könyvtdrosképzö szeminárium indul a IX. kerületi pdrtszervezetbvi (Kcztelek-u. 8. sz.) Az első előadást szeptember Wn d. u. 5 órakor tartja Dienes László elvtdrs a Fővárosi Könyvtár igazgatója­—• A szakszervezet mozgalom Nyugateurópá• ban — címmel szerdán kezdi meg előadás• sorozatát a Szakszervezeti Tanács központi iskolája. Előadó’- Forgács Púi.* Az előadás este 6 órakór kezdődik Magdolna*utca 5—7. szám alatt.: , — A buda? uz«hi bizottságokat felhívják, amennyiben még nincs sport- és kulturbizott- ságuk, küldjenek két megbízottat csütörtökön 6 órára a budakörnyéki szakszervezetek kör­zeti titkárságába Mánvoki-út 3. szám alá. Előfizetési díj egy hétre 2.40 forint. Egy hónapra 10.— forint. NEVESS! KACAGJ! MULASS! SZÓRAKOZZ! Mesél a film •a Szereplők: Psylander, Ásta Nielsen, Chaplin, Fatty, Fola Negri, Greta Garbo, Conrad Veidt és társai. Premier csütörtökön: SCfltS - CORVIN MOZIK MŰSORA: ADY: Gyere velem nyomozni, 3. 5, 7. — BETHLEN (T: 225-003): Aki mer. az nyer, ‘L 6, 8. — BODOGRAF (József-körút 63): ítél a dzsungel. Levegő hősei, \::4t %6, Vs8, v. ü /2i2 is. — CITY: Öten voltak, 3,5,7. CORSO (T: 18-28-18): Hazugság nélkül. Vzl, kG, *48. — CORVIN: Hazugság nélkül (Latabár). %4f %6. Y>8, vas. 11 és fél 2 is. DAMJANICH: Szembesítés. Vz4, %6, l/j&, y. is. - DÉCSI (T: 121-343): Hazugság nél­kül, 4, 6, 8. — DÓZSA: így élni jó. V?é, ¥>8, v. YzA is. — ELDORADO: Pokol-légió (Ma­rokkói nász). 4. 6. 8 — FLÓRIAN: Egy asszony, aki mer, 3^6, VstS. v. Y?A is. — HOMEROS: Érik a gyümölcs, 3. 5, 7. — HUNNIA: Keresztelőn (magyar). Vz4, VzG, %S, v. ü. Y?2 is.— IPOLY: Waterloo Bridge, ^4, %6, Y>8. — JÓZSEF ATTILA: Fra Diavolo (Stan és Pan). Kitt kapitány kincse, 4, 6, 8, v ü. 1? is. — KAMARA: Tarzan, a rettenetes, 4.6,8. - KOSSUTH (T: 127-824): Cigányok (orosz), %6. 2,48, vas. és ü. 4, 0, 8. — KULTÚR Kacagó verseny (Zoro- Hum. Star és Pan stbú, Yz4% VAS, Y28. — KÖRÚTI HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ: Mafirt- krónika. Orosz filmhíradó. 4. sz- sporthiradó. Popey, a tengerész vidám szabadságon. Ar­gentin szerenád. Pasteur, az emberiség jó­tevője. Folytatólagos egyórás előadások reg­gel 9-íőt este 10 óráig. - MARX: Ördög konyhája. V>4 V?6 — OMNI A: Roldog ifjúság, 4, 6. 8 és ü. 2 is. — OTTHON: Modern idők %4 Yző US. — PALACE: Vilfámlovae. Éjféli keringő. 11 Vá2. 1&4. Vző. 72I — PÁTRIA: Asszony a vonaton, %4. *48- — PETŐFI: Dalol a Szív, Yió, VzQ, Y28. — PHÖNIX: Sportkirály (fr.), M. 1. 3. 5, 7. - ROYAL APOLLO: Csak an­gyaloknak van szárnyuk. 4, 6, 8. — RÁDAY: Az asszony, az orvos és a harmadik. V26, %8, v. teijs. - SÁG VÁRI: Halló. Moszkva Halló Moszkva Vidám, hangulatos filmremek Fősz.: N. LEONOR, A. STRAVINSKÁJA SAG VARI filmszínház (orosz revűfüm). bit, biS, H8 órakor. — SCALA: Egy asszony, aki mer, 4, 6, 8. V. 2 is- — SZABADSÁG: Mámoros ifjúság, bit, bi6, biS — TINÓDI: Vágyak a vihar­ban, bit, biS bíS. - TURAN: Halálos csók, 2, t, 6, 8, v. H12 is- — TATRA CÜlIöi- út 63): Gibraltár (ír.), bit, Hú, %8, vas. 2 is. — URANIA: Égi szekér, 4, 6, 8. — VÁROSI SZÍNHÁZ: Angyalok a tüzvonalban, iái 4, fél 6, lói S órakor. - MÄVAG-MOZI: Fekete Péntek, Halálgút hősei (am.), fél 6, H8. — ALFA: Téli szerenád, H4, Htí.- V,8. ASTORIA: F.gv ember, aki sokat tud, 5.7, %4, H6, H8 — ZUGLÓI: így éni jó. Hß. bis. v bit is. - ÚJLAKI: Jég hátán is megélünk. HS. Hs. v. H4 is. — ÉVA: Mindenkit érhet szerencse. — SZABADSÁG. ÚJPEST: Esküvő hármasban. C. 8. v 4 is. TÜNDÉR, ÚJPEST: Fantomok háza. G, S, v. 4 is. — BÉKE, RÁKOSPALOTA: Orient- expressz, 6, 8,' v. 4 is. — SZÉCHENYI, PESTÚJHELY- Katyi Hó, %8. V. H4 is. - FLÓRA. KISPEST: Zwo-Huru a kísértetek kastélyában 6. 8. V. 4 is — UNIÓ, PEST- SZENTLÖRINC: Szerelmi négyes -» FORUM. PESTSZENTLÖRINC: hajongás. KOS­SUTH, PESTERZSÉBET: ítélnek e nők. 6. 8, v. 4 is. - TATRA. PESTERZSÉBET: Felhők titánja. HG Hü V- H4 is. — TÁN­CSICS, CSEPEL: Nők egymás közt. 6. 8. vasárnap 4 órakor is Valuiában forint a kincs, Sidol niöl ragyogás nincs! * ELSŐ ÖSSZEJÖVETELÉT tartja az induló évadban kedden délután a Magyar-Szovjet Művelődési Társa­ság színházi szakosztálya, * A Nemzeti Színház ; September második felében nyitja meg- kapuit a Csongor és Tünde előadásával. A próbák már három hete folynak, a főszerepeket Somogyi Erzsi, Gobbi Hilda, Dévai Kamii’,a és Básti Lajos játssza. Weiner Leó kísérőzenéjét Somogyi László vezényletével a Szé­kesfővárosi Zenekai’ szólaltatja meg, * SZERVANSZKY PÉTER a salzburai ün­nepi játékokon a bécsi Filharmóniai Zene­karral bemutailc Siravinskn eppik új heaédü- müvét-' * Jelentős sikerrel zárult a „Ma­gyár képzőművészetért“ mozgalom első kiállítása. Közületek, vállalatok és magánosok mintegy 40.000 fo­rint értékben 115 festményt és szob­rot vásároltak. IPOg? „Szeretettel várunk mindenkit, aki részt akar venni az ország, a magyar sport újjáépítésében. 'Semilyen erkölcsi hátránnyá! nem jár számotokra, ha egy hónapon belül hazatértek. Jöjjetek, a ma­gyar * haza hív benneteket. Aki férfiasán belátja tévedését, az még szemrehányást sem érdemei, csak megbecsülést és szere- tetet.. .“ Augusztus 7-én ézt a drámai hangú szózatqt röpítette világgá a rádió. Az NSB amnesztiát cé lzó felhívása a kül­földre kiszökött sportolók felé szólt, akik a játékoscsempés/ektöl megtévesztve ,tt hagyták az országot. Az NSB felhívása után. kapva az alkamon, egymásután szöktek vissza a sportolók az országba. Hazajött Kilmesók, Bosánsíky, nemrégiben Aknavölgyi és Kornél hazatéréséről kap­tunk hírt. Azt is tudjuk, hogy tömegével készülnek haza a magyar fiúk. A meg­térést és megbocsátást célzó szózatra most hazatérők meglepetéssel látják, hogy az MLSz fegyelmi elé állítja őket. A Labda­rúgó Szövetség figyelmét felhívjuk: az NSB felhívásáról ne feledkezzenek meg. a megtérőket fogadják szeretettel. Hacsak más fegyelmi vétség miatt nem ütközik akadályokba, úgy mihamarabb kapcsolják be őket a magvar sport vérkeringésébe. () A Vasas tanyáján őrömmel beszélnek a kitűnő munkáscsapat jól sikerült győri bemutatkozásáról. A Vasas, bár igen sok klasszis játékosát nélkülözte, a hiányzó­kat a megszokott Vasas-szívre’ pótolta éa nagy harc után 3:1 arányban győzte le a ■különben kitűnő ETO-t. "a Vasas további szereplése elé nagy reményekkel néz a hataimos szurkoló tábor. SZABAD N iS P A Magyar Kommunista Párt központi lapja Főszerkesztő: Révai József Felelős szerkesztő: Horváth Márton Felelős kiadó: Pető József Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, VIII, József-körút 5. Telefon: 138-378 és 138-182, Hirdetési osztály telefonja: 135-725 Nyomatott a ..SZIKRA“ Lapvállalatok kör, forgógépein. Felelős nyomdavezető: Nedcczky László. KM selyeitiharisiiya 5 forin Kői meleg nadrág FODOR LÁSZLÓ C Sm.Sn Paulay Ede-u. 10. 111 ; -------­­Ez igen! 4 1 tucat gépselyem v. 1 1 drb borotvaecset csak-.98 fül. t eiSPJ KákócitS. sSHM ö: 52. s*. . Rendeljen utánvé tel! Vérátömlesztés legyengült üzletének! Újjáéled forgalma, ha felveszi velünk az ösoz öttetést. György Imre papirárunagvkereskedés IV. Deák Ferenc-u. 15. | Cíánoz % olcsón . lotitlifts.nl Kiniislein 1 mérriM Andrá:s,-á> 57 | Tető 420-509. tö.il „Elszakíthatatlan' munkaruha í Perzsaszőnyeg PONYVA. ZSÁK rétéi, eladás. UNGAR Király ti 14 és Rákóczi- öt 43 szám 9601 Gftltmann-sarok, Rákóczi-út f Házfelügyelők? Mindenféle szerelő- és $ á^ogosmunkát j 2 végeztessünk KERESKEDŐK! PAURFORKH! Csomagolópapír, papírzacskó, iskolacikk, pr pirszőnyeg, falvédő, cigarettapapír és hüvelj IFJÚSÁG! LAMPION álarc, mind»i mulatsági papíráru elsőkézbt a készitőL ALFA papírüzen Budapest, Kisdiófa-ut- 1. Szállítás utánvétté Kérjen árajánlatot. 771 ? Baráth Gyula 0 szerelő- és bádogosmester vállalatánál. VIII. kér., Nagytemplom-utca 12/b. Hdzfelügu élőknek árengedmény! í a Deportált hadiözvegy 1 asszony üzletben kiszol­gálónői, vagy bármilyen állást vállal, „Mindenes'1 őri- zúzó- és tenger! szártépőgén-V raktárról ismí szálli ható’-. 6 nagyságban. Kérje képes ismertetőmé FLESCH BÉLA, műszaki szerszám- és izépkereskedi VI. Horn Ede-u 20 Tel.: 123-902. -843 hogv 9 éves kislányát el- F tarthassa. VII. Elemér­utca 31. I. 12. 7724 Hirdessen Mosó-, pipereszappan, cigarettapapír, gyufa, cipőkrémek, nagyba BODNÁRNÁL Budapest. VII., Dob-utca <17. szám. S3 0 3 Szabad Kép^. T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék