Szabad Nép, 1946. szeptember (4. évfolyam, 196-220. szám)

1946-09-04 / 198. szám

2 SZABAD NC» SZERDA. 1946 SZEPTEMBER 1 így érdemes védeni az MSzK rossz ügyét Kerék Mihály hétszer annyi fizetést kötött ki mayának mint a legiagasabii magán- aikalmazniiiiizetéu többire! nem is készéivé Több alkalommal írtunk a Mező­gazdasági Szövetkezeti Központ mű­ködéséről. Ennek a Szövetkezetnek a feladata az volna, hogy tömörítse azokat a vállalatokat és telepeket, arpelyek a mezőgazdasági termelést, beszerzést és értékesítést, szolgálják. Ez az egykéz eddigi működése so­rán azonban mindössze néhány szö­vetkezetét szervezett be, de annál hatásosabb tevékenységet fejt ki abban, hogy nagymértékben meg­drágítsa a közszükségleti cikkeket. Nem csoda, hogy Kerék Mihály védi az MSzK árdrágító tevékenységét. Ezért kapja busás* fizetését. Annak a megállapodásnak, amelyet 1946 március 30-án kötött a Mezőgazda- sági Szövetkezeti Központ . dr. Ke­rék Mihállyal, igazgatósági alelnö- kével, második pontja így szél: „T. Alelnök úr munkásságának tiszteletdíja gyanánt havonta előre olyan összeget térítünk, amely egyenlő a kereskedelemben foglal­koztatott magánalkalmazottak kol­lektív munkaszerződésében meg­állapított mindenkori legmagasabb készpénzjavodelom hétszeresével. Ezen javadalom kiegészítő részét képezik azon időszakos juttatások és egyéb mellékjárandóságok, amelyeknek folyósítását a minden­kori kollektív szerződések „ ha­tályuk alá tartozó munkavállalóra nézve kötelezőleg előírnak,“ Dr. Kerék Mihály nemgyetgyülési képviselő, miniszteri osztályfőnök stb., stb., aki körülbelül négy hónap­pal ezelőtti vidéki körútja alkalmá­val Cegléd környékén visszautalta az újgazdáktől a régiele számára a földet — ma ezek szerint — mini­mális számítás szerint is 1)900 forint havi fizetést húz a MSzK-tól. Hogy mennyit jelentenek az „időszakos juttatások“ és „egyébb mellékjáran­dóságok”, azt nem tudjuk. Tény azonban az is, hogy Kerék Mihály ezenkívül képviselői, továbbá minisz­teri osztályfőnöki fizetését is húzza. Ezeken kívül igazgatósági tag az OMTK-nál, METESz-nél, MEGA- nál, HESZOSZ-nál, Rizstermelők Szövetkezeténél, tagja a Hangya hatos bizo'tságának, igazgatósági tag a LEBOSZ-nál. ­Látható tehát, hogy Kerék doktor úr nem puszta ügybuzgalomból védi az MSzK rossz ügyét. Kerék Mihály­nak ebből az ügyvédelemből elég szép jövedelme van s nem jár rosz- szul vele. Rosszul csak a falusi ter­melők és a városi fogyasztók jár­nak. Nem lenne jobb, ha mindez fordítva történnék? 9.20 forintra mérsékelték a hatósági zsír árát Csökkentették a hatósági készlet­ből kiutalt zsír és szalonna árát. Közületek 10 százalékkal olcsóbban kapják a. zsírt és szalonnát, az üze­mek, kórházak és egyéb nagyfo­gyasztók számára pedig az árak a következők: zsír és tepertő 9.20, bő­rös zsírszalonna 7.70, bőruélkUH 8.—, kenyér- és tokaszalonna bőr nélkül 7.90, bőrrel 7,60 forint. Hazajött [Jugoszláviából a Vasútépítő Brigád EGYFORMA KÉK RUHÁBAN, zöldesszürke katonasapkával, vado­natúj bakancsban érkeztek haza Ju­goszláviából a vasútépítő brigád tag­jai. De nemcsak a ruhát, bakancsot kapták ajándékba, nemcsak renge­teg élelmet, könyvet, — hanem kap­tak elismerő oklevelet, rohammun- kás-érmet és nagyon, nagyon sok szeretetet és baráti együttérzést a jugoszláv néptől, a jugoszláv, albán, görög, lengyel, csehszlovák, román, francia ifjúságtól. TITO PARTIZÁNJAI, a szerb, Szlovén, horvát és a többi délszláv nép ifjúsága nemcsak a fasizmus elleni harcban járt az élen. Az újjá­építésben is példaadó munkát vállal­tak és még a tavasszal megkezdték a 92 km. hosszú „Ifjúság Vasút- vonalának." építését. Ehhez a mun­kához önként jelentkeztek a demo­kratikus népek haladó if jai és a nyár derekán már nemzetközi táborrá Változott Zivinici falu. A MAGYAR FIUKKAL senki sem éreztette, hogy legyőzött, ellen­séges ország gyermekei. Az első na­pon már látogatók is érkeztek a magyar táborba: a haladó csehszlo­vák ifjúság küldöttei. Ezek a fiata­lok érdeklődéssel hallgatták a MaDISz-ífjak beszámolóit a föld­reformról, reakció elleni harcról. El­mondották, hogy ezután egészen másképpen fogják látni a magyar- országi helyzetet és a 100 jelenlévő cseh egyetemi hallgató megígérte: ha hazatér, sajtóban rádión elmond­ja hogy a mai magyar ifjúság nem azonos már■ Horthy leventéivel. HAT ÓRAI MUNKA — A TÖBBI TANULÁS. 1.20 m3 föld kitermelése és feltöltése a napi feladat. A ma­gyar brigád átlagteljesítménye 2 m* föld volt. Egy tíznapos munkaver­senyen elsők lettek — a csehszlo­vák, albán, bolgár és görög brigá­dokat megelőzve. . EGYMÁS NYELVÉT NEM ÉRT­JÜK — de azért nagyon sok barát­ság keletkezik, — írja egy másik beszámoló. Mellettünk a bolgárok sátra voltí, így elsősorban velük kö­töttünk barátságot. Meg kell állapí­tanunk, hogy a tábor két legnépsze­rűbb csapata a görög és a magyar. Több közös ünnepséget rendeztünk, így július 13-án a crnogor népfel­kelés évfordulóján, résztvettünk a Mihajlovics elítélése melletti tünte­tésben, a görög reakció elleni tünte­tésben stb. Ezeken a közös akciókon látjuk mennyire nincs ellentét a de. mokraiikus, haladó ifjúság között, akármilyen nyelven beszél, akár merre van a hazája. NEM VOLT OLYAN NAP, hogy legalább két riport ne jelent volna meg a nemzetközi vasútépítő brigá­dokról. Nincs Jugoszláviában olyan ember, aki nem tudná, kik építik az ifjúság vasútját. A belgrádi rádióban a magyar csoport külön előadást tartott! Amerre a Madisz ötven tagja elhaladt, a falvakat magyar zászlók, magyar nyelvű feliratok díszítették. AUGUSZTUS HÚSZADIKÁN be­fejezték munkájukat a nemzetközi brigádok. Utána kéthetes utazás kö­vetkezett: egy-egy napot töltöttek Jugoszlávia legnagyobb városaiban és öt napot a tengerparton. Hazánk sorsdöntő óráiban száz­szorosán jó munkát végzett az ötven magyar ifjú. Munkájukkal kivívták a környező népek megbecsülését és szeretetét és bebizonyították, hogy a magyar nem testvértelen, árva, ha demokratikus. Példájuk mutatja, bog,, nem kába álom a Dunamedence né­peinek testvérisége: a demokrácia meg tudja valósítani. De csak a de­mokrácia. Fehér Klára bIbsei J\éphír óság un Hesch Aladár nyilas Vadnay-kttlönitmé- nyes tiszet iizév' fegyházra Ítélték. — Szentgáli Márton, nyilas OTI altisztet más­félévi börtönbüntetéssel sújtották. — Szabó Sándor szabómester nyilas pártszol­gálatosként részt vett .üldözöttek kifosztá­sában. Büntetése ötévi börtön. — Sz'ávik István, volt hadapródörmester bajtársai körében féktelen németbarát propagandát folytatott és résztvétt a nyilaspuccs idején a Népszinház-utcai vérengzésekben. Nyolc­évi fegyházat kapott. 2 óra alatt igazolványképek Romliánv íoló'á! Baross-tér 14 5000 forintos hank igazgatói f izetést akar a 1ÉBE „A kollektív szerződések hatá­lya alá nem tartozó pénzintézeti vezetők és vezető tisztviselők fizetését csökkenteni kellene“ — írja dr. Mieth István, a Pesti Ha­zai Első Takarékpénztár üzemi bizottságának elnöke. Magam >s igazgató vagyok és erkölcstelen­nek tartom, hogy a pénzintézeti alkalmazottak fizetésénél olyan kirívó különbségek lehessenek, amilyeneket a TÉBE, a bank­kapitalizmus fellegvára javasol. Azt ugyanis, hogy a vezérigazga­tók fizetése havi 3500—5000 fo­rint legyen! A magam részéről azt javasolnám, hogy egy bank­vezér legmagasabb fizetése havi 2000 forint legyen. Kereskedelmi küldöttség utazik Jugoszláviába Szeptember középén magyar keres­kedelmi delegáció utazik Jugoszlá­viába, hogy megkösse a jugoszláv- magyar árucsereforgalmi egyez­ményt. A magyar kereskedelmi de­legáció vezetője Bán Antal elvtárs iparügyi miniszter. Antifasiszta szlávok nagygyűlése Bácsalmáson „Ismerjék el a szláv nemzeti kisebb­ség létezését“ A magyarországi Szlávok Anti­fasiszta Frontja Bácsalmáson nagy­gyűlést tartott. Nagy számban jelen­tek meg a Baja környékén és az or­szág déli vidékein élő jugoszláv la­kosok is. A gyűlés vezérszónoka, Rob Antim, ismertette az általános és a külpolitikai helyzetet, majd a szláv nemzetiségek helyzetét Magyarorszá­gon. Nincs elég szláv iskola; ennek szerinte a többi között az az oka, hogy a hercegprímásnak még min­dig nagy befolyása van az iskolapoli­tikára. De hibásak az itteni szlávok I.?, mert nem harcolnak elég eréllyel jogaikért. Illetékes helyről már több­ször megjegyezték, hogy „kérjenek a szlávok és akkor majd teljesítik a kérést.” A tájékozatlan magyar köz­vélemény ebből arra következtethet, mintha az itteni délszlávok még nem terjesztették volna illetékesek elé kívánságaikat. Az igazság az, hogy a szlávság kérelmeit csak részben teljesítették. A „kérj és adok” különben is helyte­len álláspont, mert a jugoszláv de­mokrácia például kérés nélkül is egészen természetesnek tartotta az ottani magyar nemzetiségek jogos nemzeti, kulturális és egyéb igényei­nek a szlávokéval egyenrangú ki­elégítését. A nagygyűlés végül egyhangúlag határozati javaslatot fogadott el; ebben megismétlik a május 19-i bajai nagygyűlésen elhangzott ama kívánságokat, amelyeket a magyar kormány csak részben teljesített. Ismerje el a kormány a sztái) nem­zeti kisebbség létezését és ne ne­vezze az itteni jugoszlávokat szláv- nycivil magyaroknak. Kérik, hogy az AFS-ot ismerjék el az Itteni szlávok egyedüli képviseletének. Ké­rik az anyanyelvű iskolák megnyi­tását mindenütt, ahol szíávok élnek és ugyan e helyeken a szláv nyelv használatát a hivatalos érintkezésben és a közfeliratokban. Távolítsák el a határsávból a svábokat és azokat a Jugoszláviából ide menekült ele­meket, akik rosszindulatú propagan­dájukkal mérgezik a két szomszéd nép jóviszonyát. Forintrontók A gazdasági rendőrség az óbudai Szellő-utca 8. számú házban elfogta Kovács Gábor hentest és Nagy Géza m-arhabélkereskedöt. Vidékről enge­dély nélkül nagymennyiségű zsírt és baromfit hoztak a fővárosba és a hatósági árnál jóval drágábban áru­sították. A két forintrontó ellen meg­indult a szigorú eljárás. __________ El őfizetés* gyűjtő ukvmtórök (_jk és férfiak) alátámasztod akcióra jelentkezzenek. lágy kereseti lehetőség Kezdőket betanítunk Jelentkezés: <3. n­S—5 óra között Józseí-körút 5, Ii. em. íme egy példa: Miért kell klzsMMttani A MALMOKAT? Lehetséges ezt ★ Tóth Kálmán budapesti Jcárpitos- segéd kérdőn kifordított tenyeréből fehéren virítanak ki az asztagraké* villa hólyagos nyomai. Arca, ame­lyet barnáspirosra égetett a tarlóra tűző nap, idegesen remeg. Elébem rakja a munka verejtékétől áztatott zacskóból elökotort gyűrött, zsíros iratokat. Beszélnek ezek helyette is. — A Te verejtéked —• mondják a nagy, kerek zsírfoltok. — Es ezt kaptad érte — kuncogja rá a papír aljára kanyarított nagy hasas 8 és 0. Mint cséplörészes munkás öt má­zsa gabonát keresett Tóth .Kálmán. Kérésére ebből a Futura Pesten utalt ki két és fél mázsa búzát, örletési engedélyt azonban csak vi­déki malomra adott. Elindult hát a környező malmokba. Végre is az ötödik faluban, Sztgetszentmiklóson meg is őrölték a búzáját. Itt az elszámolás: Dézsma = 50 kg, korpa = 20 kg, őrlési díj: 20 forint = 50 kg, fuvar és vám: 21 forint = 50 kg búza. Végül is ka­pott tehát 80 kilő lisztet..« ★ Tóth Kálmán egy a sok közük Vele együtt tízezer és tízezer részes munkás és újgazda kérdi: Lehetsé­ges-e, hogy a malmok rabló urainak dolgoztam volna? A Szovjetunióba utazó magyar ősztöndi'íasoK vátakozásaiktái és letveikeói A magyar-szovjet kulturális kap­csolatok fejlődésében új periódust jelent a 15 ösztöndíjas fiatal magyar tudós elutazása a szocializmus or­szágába. Az ösztöndíjasok lázas örömmel vették tudomásul az ösz­töndíjtanács döntését, amely szerint S0 évnél nem fiatalabb tudósok utaz­nak majd el ösztöndíjjal a Szovjet­unióba. Milutinovics László az egyik ösztöndíjas a következőket mondja: — Tulajdonképpen negyedéves közgazdász vagyok. Apám vasöntő- munkás. Elsősorban .a munkás jóléti intézmények problémái érdekelnek. Hosszabb idő óta előtanulmányokkal foglalkozom. Izgatottan várom Szov­jetunióba való utazásomat, hogy megismerkedjem az ottani szakszer­vezetek organizációjával és a szerve­zett munkásság nagyszerű életével Visszatérésem után hasznosítani fo­gom tapasztalataimat a magyar munkásmozgalom körében. Schneider László közgazdász szin­tén komoly tanulási szándékkal megy a szovjet földre. Elsősorban a tervgazdálkodást fogom tanulmá­nyozni. Érdekel a racionális munka- beosztás kérdése, a sztáchánov- munkamódszer és a szocialista ver- venyek kérdése is. Marton József, a kémiai eredmé­nyek iránt érdeklődik. Különösen a szovjet mügumi előállítása érdekli, de tanulmányozni fogja azt is, hogy milyen módszerekkel szervezték meg a szovjet ipart és érték el a szovjet dolgozók a világszerte meg­csodált eredményeket. Rényi Alfréd a szovjet matemati­káról mond érdekes dolgokat. — Mindig egyik nggy vágyam volt, hogy Vinogradov professzor munká­ját tanulmányozzam. A szovjet ma­tematikusok között több világhírű tudós: Vinogradov, Lusin, Linnik nagy eredményeket ért el. Vinogra­dov a .,Goidbach-féle sejtés“-sel kap­csolatban olyan problémát oldott meg, amelyen a világ matematikusai 300 évig hiába törték a fejüket. Ángyán András elektrófiziológus szintén nagy várakozással tekint útja elé. — Elektrófíziológiai tanulmányo. kát szeretnék folytatni a Szovjetunió­ban. Különösen Orbeli professzor eredményei érdekelnek. Ez a tudós elektromos műszerekkel tanulmá­nyozta az emberi szervek működését. Tiszai Magda operaénekesnö a leg­nagyobb elragadtatással beszél a szovjet zenekultúráról. Nagy magyar zeneanyagot visz Szovjetunióba és munkássága arra fog Irányulni, hogy az orosz közönség megismerje nem­R MáV 12 vagónitó! álló jubiláns kiállítása „Rz Ipar a mező­gazdaságért“ kiállításon Ismételten hírt adtunk már arról» hogy c hét szombatján megnyíló „Az ipar a mező- gazdaságért* kiállítás az eredeti terveket messze meghaladó mireteket ért el. A ren­dezés során eddig már kétszer bővíteni kel­lett a r eredetileg előirányzott területet. Aztán kiderült hogy észletbővítések nem oldják meg többé a kérdést. Más szóval: izüknek bizonyult az Állatkert területe. Hozzá kellett csatolni az Állatkerttel hatá­ros rendezőpályaudvar egy részét, amelyen a 100 éves MÁV impozáns kiállítása és azok a cégek helyezkednek mr.jd el, amelyek az Állatkert területéről kiszorultak. A százéves MÁV naaíjszabásii bemutatójával rendkívül érdekes lálvángossápaal pazáapszik a kiáll!- fis programja A MÁV kiállítási anyagát 12 hatalmas kocsiba helyezi el, úgyhogy a kiállításon jut a magyar közönség először abba a helyzetbe • hogy egy minden tekin­tetben modern, m> znó országjárásra bererv deze’t kiállítást láthc^rcn. A MÁV egyéb­ként más vonatkozásban is lénvegesen hozzá­járult a kiállítás sikeréhez, amennyiben úrv rrndelkezetV hogv az Országos Paraszt- nanokra engedélyezett vasúti kedvezménv ..sak azokat jogosítja díjtalan visszautazásra. akik ptazási igazolványukat Budapesten, a kiállítás jegypénztáránál felüli élű caezlclik. csak a klasszikus, hanem a népi magyar zenét is. ★ Az ösztöndíjasok nagy kitüntetés« nek tekintik utazásukat a szocializ­mus országába. Működésük nemzeti szempontból is fontos, mert az ott látottakat az egész magyar nép ja­vára használhatják fel. Az ösztön- díjkeret az adott viszonyok között meglehetősen szűk. Kívánatos lenne azonban, hogy jövőben pedagógusok, iparművészek, írók, újságírók, to­vábbá azok, akik orosz irodalommal, nyelvészettel foglalkoznak, vagy a Szovjetunióban élő magyarokkal ro­kon népeket tanulmányozzák, minél nagyobb számban utazhassanak a szocializmus országába. Hollandia diplomáciai viszonyt kíván Magyarországgal Szvirídov altábornagy, a Szövet­séges Ellenőrző Bizottság helyettes elnöke, átiratban arról értesítette Nagy Ferenc miniszterelnököt, hogy a hollandiai kormány moszkvai követ­sége útján közli a magyar kormány­nyal: szeretné helyreállítani vele a diplomáciai viszonyt és ki akarja vele cserélni diplomáciai képviselőit Szvirídov altábornagy arra kéri a miniszterelnököt, tájékoztassa őt a magyar kormány elhatároaásáról eb. ben az ügyben­Országos gyűjtést indít az MNDSz az iskolaakáóra A magyar tudományos és társa­dalmi élet számos kitűnő tagjának jelenlétében tartotta meg az MNDSz hétfő délután beszámolóját az iskola- akcióról. Bartha honvédelmi minisz­ter felesége, Rákosi Mátyásáé, elv« társnő, S. Sommer, az UNRRA ma­gyarországi vezetője. amerikai, svájci segítöakció vezetői, Vas Zol­tánná elvtársnö voltak többek között a hallgatóság soraiban. Tildy Zol­tánná, az MNDSz beteg elnöknője meleghangú levelének felolvasása után dr, Majlát Jolán, az MNDSz elnöknöje ismertette az eddigi vég­zett munkát. Az MNDSz a pedagó­gusok szabad szakszervezetével, a MaDISz-szal, a Kisgazdapárt nőta­gozatával, a cserkészlányokkal és úttörőkkel, a. szülők és tanárok közö« sen láttak hozzá az iskolák rendbe­hozásához. Bejelentette, hogy szép- lember 13. és 11,-én az MNDSz or­szágos gyűjtést indít és a befolyó ősz- szeget az új tankönyvek kiadására szolgáló papír vásárlására fogja fordítani. Bors Jenő a házmegbizottak nevé­ben megígérte a házmegbizottak tá­mogatását, Komjáth Aladárné in­dítványozta, hogy kérjék meg a Ma­gyar-Angol, Magyar-Francia, stb, társaságokat, hogy a Magyar-Szov­jet Művelődési Társaság példájára vállalják egy-egy tankönyv kiadá­sát. Aranyosi Magda, az „Asszo­nyok" főszerkesztője kérte a jelen­lévőket, hassanak oda, hegy minél több pénz és természetbeni adomány jusson el az MNDSz-hez az iskola- akció céljaira. Vas Zoltánná az MNDSz Zrínyi Ilona leánykollé­giumáról számolt be, mely főként kisemberek támogatásával született meg. A nők AI a«.» r, krém 1 I kedvence UißCfHß púder !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék