Szabad Nép, 1947. március (5. évfolyam, 50-73. szám)

1947-03-01 / 50. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! SZÁ BA D w.4 háromnes <ppt alapján a unagyap szociálpolitika megad ja a dofgozólutak mindazt, amire népűnk joggal igényt tart44 (M o In ár Erik nemzetgyűlési beszédéből) Horthysta, tisztekkel és a csendőr ség visszaállításával fegyveres kafmal összeesküvést szervizeit DálnoBti Veress Lajos Az Összeesküvők perének második napja (Sándor Károly rajza) Donáth György A népbíróság pénteken Dáinoki Veress Lajos ny. vezérezredes, a köz­társaság ellenes összeesküvés katonai főszervezőjének kihallgatásával foly­tatta a bünpér tárgyalását. Jankó Pé­ter tanácselnök ' kérdésére a vádlott kijelenti, hogy a vádiratot megér, tette, majd körülményesen magya­rázni próbálta, hogy miben éra és mi­ben nem érzi magát bűnösnek. Az el­nök felszólította Dálnokit: mondja meg nyíltan, hogy „mindössze“ miben érzi magát bűnösnek. Az egykori hadseregparancsnok, élet és halál ura. katonák tízezreinek és a székely férfiak, gyilkosa, a németek cinkosa, most nagyokat nyel, ijedten tekinget fcöl az egyik, hol a másik népbíróra, mintha töltik várna tanácsot. Aztán Donáth: redes úr. Pedig így volt, vezérez­„A jövő embere“ Dú-lnoki a továbbiakban Donáth vallomása miatt láthatóan izgatok tabban elmondja, hogy sokan jöttek hoizzá volt tisztek és civilek, núnt a „jövő emberéhez“, az „egyetlen ka­tonához“. Az elnök most nem fir­tatja, miért érezte magát Dálmoki a jövö emberének, hanem rátér a ka­tonai akció megszervezésének tit. kaira. Kitűnik itt, hogy Dalnoki tu­lajdonképpen Kiss Károlyt kérte fel a honvédség megszervezésére és Szentmiklóssy vetette fel a kérdést, hogy ha már vállai ja ezt a me^biza. tagt, milyen formában szerveznék meg a.z alapot? Fövezérséget vagy honvédséget szervezzenek-e ? — Mi a különbség? — kérdi az elnök, mire Dalnoki így felél: — A fövezérség tulajdonképpen hadműveleti célzatú szervezését je­lenti a honvédségnek, míg a honvéd­ségi szervezés kettős célú: békés és hadműveleti. Én az egész dolgot akkor a jövő zenéjének mondtam £■» az volt a véleményem, hogy előbb szakembereket kell magam koré gyűjteni és kiosztani: a feladatokat. Kinek a nevében kapta Dalnoki a megbízatást? Mégállappdffljk ezen az első úgy­nevezett fővézérségi 'értekezleten, hogy a s&emélyi, szervezési, anyagi és politikai ügyek irányítására négy szakelőadót választanak. Andrást, Borkőt, Sóvárit és SzOntmiklóssyt je. lölték ki. Elhatározták, hogy két. hetenkintC szükségszerűen sűrűbben is találkoznak. Szóbakei-ült még a ,,leplezést szabályzat“ kidolgozása. Ezt Berkóra bízták, ö volt a kém. elhárítás szakembere. A cél az volt, hogy a szervezési munkát, de általá­ban az egész összeesküvésnek ezt a központját a legnagyobb titokban tartják. Az elnök azt kezdi firtatni, hogy Kiss Károly kínok a nevében hívta meg Dalnokit értekezletre és kinek a nevében adta a megbízást a katonai vezetésre Dalnoki nem emlékszik, azt mondja, erről nem volt szó. Az elnök: Hisz ön vezérezredes Volt. Hogyan fogadhatott el kisebb civil személytől, mint amilyen Kiss vagy akár Donáth, megbízást. Ezek­nek nyilván képviselniük kellett vala­kit? Dalnoki egészen feldultan, végül beismeri: — Quasi... quasi... tudtam, hogy tt Magyar Közösség áll mögöttük és más erők. (Később meg is mondta Dalnoki Vetess, hogy ez a „más erő" alatt, a Kisgazdapártot értette.1 Főve/cr vagy nem fővezér? Izgalmas jelenetek következnek. Szembesítésekkel tisztázza a népbí. róság, hogy az egyes értekezleteket mikor, hol és kiknek a jelenlétében tartották meg. Kitűnik, hogy a má- EOdik értekezleten, amely a Lőnyay- utcában folyt le, borozás közben Dal­noki. aki konokul tagadja, hogy fő. vezérnek érezte volta magát, „felál­lással és kézfogással“ megbízást adott Berkóngk az /. B. és Sóvárinak az 1. C. osztály szervezésére. — Hogy történt ez? — csap le Dalnokira az elnök. — Ha ön nem volt fővezér, akkor mi címen nevezett ki tiszteket? — Bn nem használtam azt a szót. hogy kinevezem, hanem azt mond­tam, hogy megbízom... De. lehet, hogy azt mondtam, hogy kinevezem, Ezen az ülésen bízták meg Fűlő, pöt a személyi referens tisztségével. Berkó a hírszerzést vállalta. Szent, miklóssy lett volna Dáln°ki segéd­tisztje. A hadparancs megszületése Tisztázták a hadparancs megszü­letésének történetét. Szentmiklóssy október 31-én, amint belépett az ér­tekezletre, azonnal átadott egy pa­pírlapot Dálnoki Veressnek, aki — mint mondja — „szokásához híven” ceruzával a kezében nekiült és „adjusztálta”. Az agyonjavítgatott fogalmazványt elolvasta azután An. drás vezérőrnagy is, majd felolvas­ták és Dálnoki kiváncsi volt, hogy „mi az urak véleménye?”, kiad­ják-e? Fülöp azt mondta: Abszur­dum, ezt nem kell kiadni. Berkó, mint kémelhárító, csak abból a szempontból helytelenítette, hogy nem okos dolog ilyen írást forgatni. Só' vári azt kérdezte, kinek adják ki, sajátmaguknak ? András is szükség, telemnek tartotta a kibocsátást, de Szentmiklóssy ragaszkodott hozzá, hogy a hadparancs létrejöjjön. Er. röl így beszél Dálnoki: — Szentmiklóssy azzal érvelt: kell, hogy legyen a kezünkben valami jövőre, valami okmány. Ezt Dotuíth is helyeselte­Donáth, aki a vádlottak padján ül. helyeslőén bólint. — Szentmiklóssy ■— folytatta Dal­noki — elakor azzal érvelt, hogy a „polgári vonal” nemi fog egyetérteni velünk ... (Nagy mozgás a terem- ben). Erre elöntött a méreg mondja Dálnoki — és elrendeltem a hadparancs megsemmisítését, fin őá Fülöp el is égettük a mienket, de Szentmiklóssy/tál maradt néhány pél­dány. Dálnoki beismeri, hogy a jogfolytonosság alapján áll Dálnoki kifogásolta, hogy sok a politika a hadparancsban és ebből baj lesz. Kijelentette az uraknak, hogy ha majd politizálni kell, akkor majd ö. fog politizálni. Elnök: Mit értett politikán? Mi az, amit kifogásolt a hadparancsban ? Dalnoki• Nem tartottam belevaló, nak a jogfolytonosság fesz égetését és több más apolitikus kifejezést. De ez nem jelenti, hogy a hadparancs több részét nem tettem magamévá. (Dó­nál h felé fordul) Nem akarom ezzel Donáth dr. urat dezavuálni. Elnök: Mit fogadott el és mit nem? Dálnoki percekig gondolko­dik. Viaskodik. Elkéri a hadparancs szövegét, felteszi szemüvegét és silabizál. Majd így szól: — .4. jogfolytonosság gondolatát magamévá tettem, a többit nem. — A földalatti fővezérsócf meg­alakulását sem tette magáévá? — Nem. Mikor elolvastam a had. parancsot, nein is értettem, hogy ro- az, hogv Fő. Föv. Ezt a kifejezés' Szentmiklóssy találta ki.- És a hadparancsban említett' fegyveres erők? Ezt s«m fogadta el? — Ilyen formában nem. Honnan tudod •— kérdeztem Szentmiklóssy- tól.—-, hogy a nyugatitok velünk akarnak tartani? Ezzel az erővel az Anders-badseregre is számíthattunk volna. Én a meglévő honvédség tisztjeiből akartam magunknak meg. felelő embereket verbuválni, a meg. bízható tisztekből. Az elnököt az érdekli: honnan mé­retett Dálnoki jogcímet, hogy meg­bízatásokat adjon és kinevezzen. Mi. lyen címen rendelte el a hadparancs megsemmisítését? Dálnoki, akiigyek. szik kitérni a nyílt válasz elől, arra hivatkozik, hogy ezt a jogot előre megadta magának, számítva arra, hogy ha majd „katonai mivoltából folyóan később szerephez jut,“ akkor majd csak szentesíti ezeket a kine­vezéseket. A leplezéssel, a titoktar. tással csak az volt a céljuk, hogy az ellenfél ne sejtse meg, hogy ők van­nak a háttérben, ha valamelyik je- 'enleg is szolgáló tisztet igyekeznek a B. lista vagy az elbocsátás elől menteni. Féltünk, hogy például a kommunisták megtudják, vagy akár. melyik más párt és kontrakariroz. nak. ..Meg akartuk akadályozni, hogy kilőjék azokat a tiszteket; akik nekünk megfelelnek.“ Elnök: Mitől, kitói várták azt a változást, -amely önöket olyan hata. lomhoz juttatja, hogy terveiket va­lóra válthatják ? Dáinoki nem felel. — Vagy magok ölhetett kézzel várták, hogy más erők készítsék elő a helyzetet és hozzák létre a válto­zást, amely önöket hatalomhoz jut­tatja? Vissza akarták állítani a csendőrséget Dalnoki: Kérem szépen, ml nem­csak másokra számítottunk Mi összeköttetésben voltunk Donáthék. kai, tőlük vártuk a politikai változás előkészítését és ehhez készítettük mi eW a személyi garnitúrát katonai vo. nálon. A badparancs.felolvasó fövezérségi ülés után, november 27-én még egy ülést tartottak, amelyen Dáinoki is részt vett. Ez volt szerinte áz utolsó. Fülöp és András beszámoltak azok­ról a személyekről, akiket alkalmas­nak tartanak a mozgalom céljaira. A meglévő honvédségi Szervezeti posztokban ülő vezető személyekről volt szó. Sorra vették a jelenlegi hét kerületi parancsnokot és megállapod­tak abban,- hogy á budapesti beosz­(Sándor Károly rajza) Dalnoki Veress tottakkal Dalnoki Veress személyesen fog beszélni: vállalják.e a megbíza­tást. mig a vidéki beosztott kerületi parancsnokokkal Dáinoki megbíza­tása alapján András vezérőrnagy fog beszélni. Elnök: Milyen megbízást akartak adni ezeknek a tiszteknek? Dalnoki: Hogy vállalják-e azt a bi­zonyos posztot, amelyre kiszemeltük. Elhatározták a csendörség vissza, állítását is. Kijelölték a parancsnokát is Kosma István személyében. Az el­nök figyelmezteti Dálnokit, hogy a csendörség a köztársaságban felosz­latott olyan alakulat, amelynek min­den tagja felelős azért, amit elköve. bétt. Hogy képzelték visszaállítását ? Dáinoki: Politikai változás esetén, ! ha hatalomhoz jutok, vissza akartam állítani a csendörséget. Ezt a tervet maiamévá tettem A tárgyalás legizgalmasabb pilla, nátai következnek. Az elnök a csend, őrség visszaállításával kapcsolatban rámutat Dálnoki korábbi kijelenté, sere, amely szerint nem volt célja a hatalom átvétele katonai erőszak út. ján. A rendőrségen tett vallomása Szerint viszont a katonai szervezke­dés célja a hatalom, átvétele volt, és tulajdonképpen ezt készítették elő a fővezérségbeai. Dálnoki szerint Do. náthéknak, vagyis a Magyar Közös, égnek kellett volna a politikai vál. tozást előkészíteni, „alkotmányos" úton, s ha a rendszer megváltozott, volna, akkor Dálnoki a jelenlegi honvédségben kiszemelt és a titkos alakulatban már szereplő tisztekkel adta volna meg a katonai támoga­tást. — Mondta-e azt a rendőrségen, hogy a katonai szervezkedés célja a hatalom átvétele? Dálnoki elsápad, érzi, hogy most nem lehet kitérni a válasz elől. Azt állítja, hogy ő ezt nem mondta, de nem tiltakozott a jegyzökönyvbevétel ellen, mert maga is belátta, hogy a szervezkedés céljából ez logikusan kövekezett. Az elnök a kérdések özönét zúdítja Dalnokira, aki végül megtörik és beismeri, hogy: — Sejtettem, hogy a katonai szer. vezkedés mögött a Magyar Közösség felélesztett szervezete áll. Ezt Vallói. tam (j. rendőrségen. — Akkor most miért tagadja? — Nem tudtam a szervezet fel­élesztéséről. — Hogy-hogy nem tudott? Hiszen abból a tényből, hogy önt 1946 nya­rán avatták fel a Magyar Közösség tagjává, tudhatta, hogy a Közössé, get felélesztették. Ezt nem kellett, hogy Kiss Károly mondja önnek, ön tehát Kiss Károly nélkül is tudta, hogy a Magyar Közösség áll önök mögött. — Tudtam, hogy az is. Az elnök lecsap: — Mit jelent az, hogy az is? Hát még ki más? Dálnoki: — A Kisgazdapártra gom dőltünk. A Horthy-féle megbízólevél Dálnoki ezután elmondja a Ma­gyar Közösség egész történetét. En­nek fedöszerve a Honszeretet volt. Ebbe lépett ő be 1930-ban Kimeri Dezső felkérésére. A felszabadulás után ismét Kimeri és Kiss Károly vonták be a felélesztett Magyar Közösségbe. Elnök: Kiss és Kéméri miben je­lölték meg a Magyar Közösség cél­ját? Dálnoki: Erről nem beszéltünk, mert én tudtam, hogy mily on irány­ban dolgozott a múltban. Elnök: No de most milyen irány­ban? Dálnoki: Szegények támogatása, egymás segítése, fajszeretet... (A teremben derültség támad) Arra a kérdésre, hogy egyéb céljuk nem volt,1 Dálnoki riadtan hallgat. Végül kitűnik, hogy Donáth az előzetes megbeszélések során megkérdezte Dálnokitól. igaz-e, hogy IM-ben Horthy tói megbízólevelet kapott? Dálnoki azt felelte: igaz. A Magyar Közösség tagjává való felavatása előtt Kimeri említette Dálnoki előtt, hogy „a Közösségnek tervei, vannak önnel“. Nyilván a Horthy.féle levélre gondoltak, amely jól 'jött a szervez­kedésnek és megteremtette a jogfoly­tonosság ideológiai alapját. Az elnök kérdésére Dalnoki részletesen előadja, hogy hogyan kapta meg Horthy le. veiét és mi volt benne. Előzetes telefon után Vatai vezér- ezredes közölte Dalnokival 1944 aug. 5-én, hogv két levelet fog kari ni Egyet futár visz, egyet pedig Bánffy Dániel volt földművelésügyi minisz­ter. Dálnoki akkor az erdélyi fő. hadiszál láson tartózkodott — Nagyon meglepett, mikor elol­vastam a levelet, amelyben a főméi­A katonai szervezkedés célja a hatalom átvétele volt nagyon halkan és szemmelláthatóan alaposan megfontolva mondja: — Az én feladatom a honvédség megszervezése volt és ezt akkor akartam végrehajtani, mikor az oro­szok már kivonultak és megkötöttük a békét... Hadműveleti céllal... Dáinoki elmondja, hogy a múlt év október közepén kapott meghívást Ssentrniklóssy vezérőrnagy lakására Előzőleg nem tárgyalt senkivel. (Dalnoki hazudott, mert a Donáth. tál történt későbbi Szembesítésnél kitűnt, hogy előzőleg már beszél, gettek arról, hogy meg kellene szer­vezni egy katonai csoportot és ami. kor Ssentrniklóssy lakására elment, Dáinoki már nagyon jól tudta, mirö] lesz szó.) Csökönyösen azt vitatja, hogy akkor még nem tudta, hogy „fövezérséget" akarnak szervezni. Csak annyit, hogy ö less a vezetője a katonai akciónak. Az elnök elrendeli a szembesítést és Donáth Dálinoki szemébe mondja, hogy igenis úgy hívta meg a ta­nácskozásra hogy közölte: Dalnoki lesz a katonai akció vezetője. Dáinoki: Ezt tagadom.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék