Szabad Nép, 1948. november (6. évfolyam, 253-276. szám)

1948-11-13 / 262. szám

S1ABAD NÉP S75ÖMBAT, 1948 NOVEMBER 19 «Szilárdon állás! foglalunk a festvén magyar nép és a Magyar Dolgozók Pártja mellett« A magyarországi délszlávok határozata A Magyarországi Délszlávok De­mokratikus Szövetség-« Mohácson or. ■zágoa nagygyűlést tartott. Hatal­mas tömegben gyűltek össze az ér­deklődök, hogy meghallgassák ffo- txzn András elvtárs, országgyűlési képviselőnek, a Szövetség főtitkárá­nak és KrsZfonosics Ozre<n-nek, a TANJUG budapesti tudósítójának tá­jékoztatóját. Eovan elvtárs hangsúlyozta, hogy a Szövetség a Magyar Dolgozók Pártjára alapozza munkáját, majd élesen állást foglalt a fekete reakció és annak vezetője, Mindszenty prí­más ellen. KrsztonOsics Ozren elmondotta: Tito és klikkje — hogy továbbra is uralmon maradhasson —, rettenetes terrort fejt ki. A Jugoszláv Kommu­nista Párt tagjai illegális mozgalmat indítanak és követve Sztálint és a Szovjetuniót, szembenálló ak. Tito áruló politikájával. Hosszantartó és lelkes taps után a nagygyűlés határozati javaslatot fo_ gadott el, melyben legélesebben elítéli a Jugoszláv Kommunista Párt jelenlegi ve- zetőinek marxista-leninista-elle­nes, népelenes politikáját. ■Mi, magyarországi délszlávok, biz­tosak vagyunk abban, hogy JugosZfá. viában nagy erők vannak melyek hí­vek a marxizmusJeninizmus eszméjé­hez és a Tito klikk felszámolásával a Jv^/oszláv Kommunista Pártot ismét annak útjára vezetik vissza. Szilár­dan állást foglalunk a testvéri ma­gyar dolgozó nép és annak élcsapata, a Magyar Dolgozók Pártja mellett és vele együtt haladva építjük Rákosi elvtárs vezetésével a szocialista Ma­gyarországot. Az egyhangú lelkesedéssel elfoga­dott határozati javaslat után a nagy gyűlés üdvözlő táviratot küldött Sztá­lin generab'sszimushoz, az egész világ dolgozóinak nagy vezéréhez és Rá­kosi Mátyás elvtárshoz. mal ásíts Géza elvláps halálával a magyar munkásmozga­lom régi leépvselöje dőlt ki a sor­ból. 18Urb&n született, villanyszere­lőnek tanult. Mint akkoriban szo­kás volt, fiatal segédként bevándo­rolta Európa jórészét. A kilencve­nes évek elején tért haza. Bekap­csolódott a Vasas Szakszervezet éle­tébe és ezt a munkáját a legutóbbi időkig folytatta. Évekig a szakszer­vezet tisztviselője, majd főtitkára volt. 1919-ben a Horfhy-rendszer be­börtönözte, majd Zalaegerszegen in. ternálták. 1921-ben Győrött szociál­demokrata listán képviselővé vá­lasztották. Azóta egyfolytában kép­viselő volt. A felszabadulás után rö­vid ideig a nemzetgyűlés háznagya­ként működött. (Szerdán este csen­desen elhunyt. Elvtársai, pártbeli munkatársai mélyen gyászolják a munkásmozgalom régi harcosát, a Vas. és Fémmunkások Szakszerve­zete gyászjelentést adott ki, amely fájó szívvel búcsúztatja a régi szak­társat. — A PÉCSI ÁLLAMI PEDAGÓGIAI FŐIS­KOLÁT és a mellette működd Tavassy Lajos népi kollégiumot csütörtökön ünnepélyesen megnyitották. — A legjobb erdőgazdaságnak vándordíját ajánlott fel a MALLiERD. Az az erdőgazdaság kapja meg majd a vándordíját, melynek versenyző dolgozói legtöb­bet tettek az erdősítés sikeréért, a magyar erdőgazdaság fejlesztéséért. — A BUDAPESTI KÁBELGYÁRBAN ül szigetelőanyaggal készítik a vezetékeket. Az áj anyag, a „PVC" sok szem ?;> ni bál Jobb, mint az eddig használt gom: Főleg gyengeárama vezetékek szigetelésinél használják. A Warnis-csövek pótlására is alkalmas. A Magyar Dolgozók Pártja Közpon! i Ellenőrző Bizottsága közli, hogy Papdi György elviárs, géplakatos, a Magyar Dolgozók Pártja Központi El­lenőrző Bizottságának tagi*, országgyűlési képviselő, 48 éve« korában hosszú szenvedés után, november 11-én hajnal­ban, a szegedi belgyógyászati klinikán elhunyt. Papdi György elvtár» a mun­kásmozgalom kipróbált,- áldo­zatkész, mindenki által meg­becsült régi harcosa volt és halála nagy vesztesége a Köz­ponti Ellenőrző Bizottságnak. Ajándékot kap a Komszomol-kíáliítás 50.000-ik látogatója A Magyar Ifjúság Népi Szövetsége által rendezett ,JHarm%nc éves a Kom,, számol’’ — kiállítást napról-napra ez. révei látogatják meg a fiatalok a Nemzeti Múzeumban. Számuk a na­pokban eléri az 50.000-et. Az öt Ven. ezredik látogatónak értékes aján­dékot ad a MIKES. A nagy érdeklődésre vájó tekintet­ni november ZG.ig meghosszabbítot­ták a kiállítást. Az ifjúmunkások ké­résére az esti zárórát is későbbre tették. így a kiállítást naponta dél­előtt 10 órától es‘e 8 óráig lehet díj­talanul megtekinteni. — A NAGY OKTÓBERI FORRA­DALOM ÉVFORDULÓJÁN Bihar- nagybajomban a magyar és orosz hősi emlékművek megkoszorú-.ára után ko­szorút helyeztek a felszabadítást har­cokban elesett román hősök sírjára is. — A tokodalfárői bányaüzem 829-es munkabrigádja a k:tüzöjt 10 százalék helyett 23 százalékkal csök­kentet le a robbanóanyag, 5 százalék helyett 7 százalékkal a faanyag fel- használását. — A Független Kisgazdapárt po. 11 ti kai bizottságának csütörtök dél­utáni ülésén az illetékes helyi kis­gazdapárti szervezetek javaslata alapján 19 személyt kizártak a pártból. — A KISKUNHALASI FÉKOSZ­ŰKÖS Z egyesitő konferencia részt­vevői táviratban üdvözölték Rákosi Mátyás ehkársat. — Isméj gyennelcfosztogatók ga­rázdái) ;odnak: legutóbb a Király- utea és Nagymező .utca sarkán szólí­tották meg Erdős Péter 9 évt-a isko lásflút é3 szedték el furfangos ürüggyel kabátját és kézitáskáját. A rendőrség nyomatékosan felhívja a szülőket: oktassák kj gyermekeiket, bogy ne álljanak Szóba idegenekkel, A nyomozás megindult. — MEGTALÁLTAK A MARX.TÉ8EN LELT NÉMA GYERMEK SZÜLEIT. A napi­lapokban megjelent hírek alapján jelent, kezett a főkapitányságon Svíilagmílllcr Pé*«r tidatövérosi lakos ós elmondotta, hogy 13 éves flát idontint elfogja valami kó­borlás! lát, ilyenkor napokra elcsavarog, ley tűnt el legutóbb is. — Nyilvános pályázatot hirdetnek a fó­váro>3 tisztifőtigyó^zi állására. A pályázato­kat 1913 november 23-i-g a törvényhatósági elTiSki hivatal Segédhivatalában (IV., Váci-utca 62., I. 14.) kell benyújtani. — AZ ÓBUDAI IZR HITKÖZSÉG 1M8 november hó 14-én vasárnap d e. 10 óra­kor, a Lajos-utcal templomban ünnepélyes gyászistentisztelet keretébe» ielvatja a MÁRTÍROK EMLÉKÉT. A BOT: Igazgató úr! Szép, szép, hogy a főtisztvlselőknek félmillió forint előleget ad engedély nélkül. Hogy az állam pénzét luxusautókra, kéjutazásokra szórja ki az ablakon. De hagyjon pár forintot az ital-, cukorka-, bankettszámlákra is! Közzétették a mezőgazdasági termelési verseny eredményeit Az Országos Mezőgazdasági Ter­melési Versenyiroda az őszi betaka­rítási munkák befejeztével kiértékeli a tavasszal megindult mezőgazdasági termelési verseny eredményeit. A versenyben dolgozó parasztság megkétszerezte a tengeri termeiéit, megháromszorozta a burgonyaterme­lést s három és fél millió mázsa búsával termelt többet a tavalyinál. Esek az eredmények nagyrétben a versenynek köszönhetők. A dolgozó parasztok megértették és magukévá tették a mezőgazda- sági termelési verseny gondolatát és különösen azoknál a terményeknél, melyeknek terméseredményét jó és alapos talajmunkával fokozni lehe­tett, komoly sikereket értek el. Most, amikor az őszi versenyben dűlőn­ként vívják a harcot a kulákok sza­botázsa ellen, már felhasználják azokat a tapasztalatokat is, melye­ket a tavaszi versenyben szereztek. Felavatták az újpesti iperi kikö’őt Pénteken délben avatták fel az újpesti ipari kikötőt. Az áj kikötő lehetővé teszi, hogy az újpesti üzemek nyersanyagait ne a csepeli kikötő­ben kelljen kirakodni és onnan vasúién, vagy teherautóval átszállítani Újpestre, hanem a tengerjáró hajók közvetlenül Újpesten rakhassák le szállítmányaikat. Ezáltal például a bőráru önköltsége 5 —6 százalékkal csökken. A kikötő azonban nemcsak nemzetgazdasági szempontból, hanem az újpesti dolgozók számára is fontos. Csaknem 20 százalék megtakart, tást jelent a város gabona- és tüzelőanyagának szállítási költségeinél. A modern vasbetonból készült épület 72 méter hosszú és 75 vágón rakományát képes befogadná. E mellett 120 vágón számára fedetlen táro­lási hely is rendelkezésre áll. 70 munkanap alatt készítette el a Cznczor László állami építőipari vállalat. A raktárhelyiségek mellett korszerű öltöző és hideg-melegvízzel felszerelt mosdó épült a dolgozók számára, Gero elvtárs nevében Kovács Kálmán elvtárs miniszteri osztály­főnök adta át a kikötőt a MEETER-nek. Az áladásnál Jelen volt Valentin Bimitrijevies Kamenszki, a MESzHART vezérigazgatója is. Az ünnepség végén kiosztották az építkezés dolgozói között Gerő elvtárs elismerő levelét IS- ES APROHIRDETESEK RUHÁZAT Hozza be férfi ruháját, szőnyegét, fehérnemű jét, zálogtárgyait üz­letem részére megve. szem. — Telefonáljon 157—625 . Népszínház­utca 20. Buhaüzlet.-_______________6416 Sok pénzt fj.pt férfi ruhákért, cipők, Iliül ért, fehérneműkért SALDO, József-too non k«rút «7. Tel.: MlraOll Kívánatra bárhoz jövök Férfi.nai kabátokat, ruhákat bizományi cl. adásra átveszek. Gyors lebonyolítás. VII, Ka. zinczy-utca 49. Puha. üzlet. 6775 Ftrfiruháit jól elad fiatja Szabónénak. Dob-utca harminchét. Telefon: 220—556. — Bírásra Jövök! 5637 Férfi ni fiáért, szőnyegért legtöbbet tizetek Hívásra jövök. Báthory.utca 22. Sasi“ T. 128-613 *» Hasznait férfiruháért bárkinél magasabb Bsz- szeget fizet Tóth Bel­városban. Bpesf, IV. Egyetem-u. 2. Telefon: 186—732 3231 Menyasszonyi vótegé- nyi ruhák, fátylak, ko. szerük, csokrok köl­csönzése vidékre is. Mimóza. Népszínház, utca 16 I 3. 6447 mm és PÄMOFIX bundák férfi, női és gyermeV. Kedvező fizetési félté, ftelek mellett is olcsón JQLLES7. sziies V, Kis József.utca 18/A Férfi télikehlt hagy. méretű eladó. Xépszitl- ' ház-utca M. III. 23. Bundák, női., férfi-, gyermekirhák, szóimé, bélések kedvező feltété, lekkel. Somogyi ez nős­nél, Kossuh L ,u. öt 6770 Míístoppclaot kiégett .yukas ruháit művé. sziesen beszövi Vár- nainé. Népszinház-utca 29. n. B. SZŐNYEG Gyönyörű keleti és magyar perzsák olcsón eladók. Akácfa-utca 13. I 12. BÚTOR Bútorvevöii ügyelem! Vétei kényszer nélkül minden dolgozó tekint­se meg jóminőségű kisipari bútorainkat 12 havi részletre előleggel Liszt Farenc-lér 5. Bútorüzlet. Konyhabútorok 890.—, kombinált szobák 2200.— Futói. Fizet,éej kedvezmény. Bútor, üzem. Mérim Terézia- tér 2. 6433 Vennék kétszemélyes rebiuiert jó állapotban, lehető, leg epedásat. ÁCS. Amerikaidat 72 Kombin ált szoba be­rendezés!, íróasztal, egyéb berendezési tár­gyak priváttól eladók, Légrády-u. huszonegy, B. lépcső, IT. 5. 6752 9útor!, szörnyet, ecész háztartást vesz CERSTL. István.út 26 Telefon- 427—616 Hasko mérnök ctánoz és kontafctporral lit poloskát garanciával. Szobánkért 30 Ft .-tói. Tel.: 223—223. Kórhá­zak, per.«'ók. szállodák kárban; Art?* "£«. 4770 Bútort legjobban az évtizedek óta közismert BOG-MIL bútorüzletben vá- [ eárolhat Olcsó árak! Nagy j választék. VI. Bajcsy Zsilin. | szky-úí 43. sz. Rendelésből visszama. radt refcajnié minden elfogadható árért el­adó! Oláh, Józsefjeit hatvanhat. 6735 Bútorvásár 297G-tfiiltQ!Rb. 10 havi részletre is. Rekamiék, hálók. Bű torcsere Bpeet Jókai-utca 59 JÓKAI BUTORHAZ 7 darabol boinblnúlt szoba 1999 Ft-tói rekamiék. konyhák ol csőn fizetési kedvez ménnyel. Csengery-utca SS 3 drb kárpitozott szék és egy gömbölyű asz. tál o'csón eladó. Cím: Pesthidegkút, Ady E- utca 101. Balázifalvi. EGYED BERENDEZ®» GYEREKKOCSIT használtat is „FAVORir-iél VI, Andrássy.út 77. (Kózsa-utcai oldal.) Sodronyágyhatét, össze- csukóságy legolcsóbban Prohászka-gy árból. Zichy Jenő.utca négy. van hat. 6712 Gvermektsicitiii 78 forint. Ha most le. előlegezi a. készítőnél. BÉBY, JEőtvös.utca 19. Üzemi étkezdék, üdülök, kórházak részére 200—450 literes, világmár. kás villany üszelrá kaphatók érve« garanciával iHűtöservice Oeilsrico V, Nádor-u. 27 Tel.: 128—652 RADIO Rádiók hosszú részletre, osero SZENCZER, VÖRÖSMARTY _TT. 31 Telefon: 228—486. Rádióját magas kp. áron megvesszük Tcréz-körút A A Rádlóexprent Telefon: 127—355 moo»p Vennénk két ifrii. Kézi vagy elektromos szorzó­gépet SZIKRA lapkiadó Vili, József.körút 5. (Gondnokság.) írógép, jfámológóp, vé. tel. eladás, iavitáe Fűnk József, V. Csák.y litca 4. Tel.: 129—22Q GßF-SZERSZAM Veszünk 1 vagy 2 da­rabból álló, összesen 25—35 ms-ee hegesz­tett bután-áztar tán yt 15aíü üzemnyomásra, gázzáró tömitéesel és ézükeéges csatlakozás­sal. Telefon: 201—391, 203—430. 707 APRÓHIRDETÉS sűrű szedéssel (első ée min­den vastagon szedett ezó két szónak számít) szavankint köznap •—.60, vasárnap 1.20 Ft. KISHIROETÉS millímétersoronkint hétköz­nap 1.20 forint, vasárnap 2.50 Ft. Vidékiek a hirdetési díjat bélyegekben fs beküldhetik. Jó állapotban lévő fürdőkád kályhával Jn. tányos áron eladó VI, Kmetty.u. 15, IV. 2 INGATLAN EGY®B JÁRMŰ „EMERQÉ* BÉKEMINÖSÉGO ü*» piros belső Ft. ■«* (jótállással). Márkás alkatrészek. Kérjen Ingyen árjegyzéket. SZICETI KAROLY Budapest, V, K>» József-u. 13, MOTOR. KERftKPAR Mátra. 125. Ö3 motor. alig használt, eladó. X, Hölgy.u 35. 713 ItPITfiSI ANYAG Csempe, mozaiklap, betoncső RAOO ISTVÁN. Bpesf XIV. Thököly. (II 124 Telefon: 286—678 ADAS-VßTEI CSEMPE PORTA KFT V. József Attiia.u. 1. Telefon: 38S—147 Tűzhelyek kedvozmé. nye« fizetésre dolgo­zóknak. Bolgár vasüz. let. Vin, Dobozi-u 1. (667 Azonnal beköltözhető 2 szobái, alápincézett, príma építkezésű csa­ládi ház, szőlős gyű. mölcsöeben, olcsón sür­gősen eladó. Simon né, Sashalom, Kossuth.téri Hév- állomásban. 714 Magánpalofák: Vér. mezőnél 120 000: Ro- yalnál 150.000; Sorok, sári.útnál háromszobás 48.000. — Bérházak: négyemeletes 80.000 ho. zammal 150.000; Bel­városban négyemeletes 56 000: Gellértnél há romemeletes 50 000 nésrvszohás bek öl tői hetoséggel. K n a p 1 k Szentkiiályi-utca négy 6784 ŰZI, ET.tr/EM Belthelyisés közp. fűtésed, ipari álammal, üzemnek, irodának, üzletnek tTjlipótvárosban Jntá. nyosan kiadó. Telefon: 128—651, 8—10 óráig, 4-—5.ig. ÖRÖKLAKÁS Öröklakások, lakottak főútvonalakon moder nek. adómentesek, el. adók. Bojár építész, 121—338 6644 LAKAS KTADö Kettőezerért egyszobás konyhának, garzonlakás hallal hatezerért, kettő- szobásak, házomszobá. sak, négyszóbásak hét­ezertől Knapik. Szent, királyi.utca négy. — Szófia-utca 25, fsz. 1. KettŐstobás összkom fórtost cseréli egyszobás félkomfortosra. Meg. bízott; Knapik. 6.7.86 László- MEDIC8GÓ szíjtárosás KflLSPÓCSOS ÖRLOOÉPOU SzíS „IÉP0ERÉLÓ“ kalapácsos örlőoápek elektromotoíral eoylengelyre épitye több nagjr?ágban! FöoQőköves darálúkNUerolcsóbbanbeszeiezlietök a téezlö és Pia műszaki és gépkereekedőknél Epést VI, Bajosy Zsilinszky-út 53. KtTLONFftLE Oőr- és irha­kaoát fastés Vili. Aggte!eki-u. Itt BÚTORT Wesselényi-». 41 Kombinált szoba-------------------- 2730— Ft R ehamiór epedával. 2 személyes 1536— Ff Komb. szekrény mfíbútor alapfából 1240.— Ft Egyszemélyes rekamier------- — 648.— Ft F izetési kedvezmény. — Bútorcsere. Rongyos ingót újjáalakítja FeÉüsiüÉ szanatórium ?!!., Enséhet-tsOrírt 23, Wessítéiiri-atca! oldalon LINÓLEUM - szakíiziei viaszosvásznak. Ipari bőrvászpak és padló, kárpitok. V, Katona József.utea 2. E, Telefon: 127—140, Nyugati mellett. LAKAST KERES Szobát keresek, olcsót, tisztát. „Dolgozó nő" jeligére a kiadóba. 6748 SZOBA. ELLÁTÁS Dobogókőn, 720 méte­res magaslaton, Park. szálló, a dolgozók üdü­lője, központi fűtéséi, fürdőszobás szobák leg mérsékeltebb áron — Érdeklődés: 203—464. Dr. Deutsch. 715 Szabadié-hegyi Nap­sugár Penzióban hóna. posszobák ellátással si olcsó bérért. Week, endre ia. T : 861—008 6773 OKTATÁS Üzemi vállalati nap. közi otthonokban gyér. mekeknek, valamint felnőtt csoportok népi­tánc és ritkmikus tor natanítáeát vállalja oki. mozdulatművész. Tel.: 124—673. 6638 szerződéshez besorolási ivek kaphatók P a. u t s c h-nyomdában, Korú Kde- „utca ja, TéL: 120—587. Szőlöoltvány Rzükgéglc. tét államilag ellenőr, zött, megbízható helyi ről^ szerezze be Közve­títőket jutalmazom. — Sári István aranyhalán szos ga^ida. Abasár Tew lefo-n: 10. * 689 Elvesztek az összes fbs. leli könTTveink költóz. ködösnél november 6.án Bákosliget jh Budapest között. "Megt-al álón a k magas jutalom. Gallai, Pá-Pztó. 6783 OTI.ban elcserélt, akta­táska viss^ajuttatójá- nak 400— Ft jutal­mat adok. Cím a táska irataiban. 6803 Hirdessen a Szabad Néü-t» SZABAD NÉP A Mngyar Dolgozók Pártja központi lapjz Főezerkeeztő: RAVAI JÓZSEF Felelős szerkesztő! HORVÁTH MÁRTOK Felelős kiadói ZSIGMONDI ENDRB Szerkesztőség ée ki. adóhivatal: Budupe,-t VIII. Jőzeef.körút 6 T. 138—378 ée 138—33! Hird. oszt. 135—725 Előfizetési osztályok Egyéni előfizetés: Jó Z6ef-,krt. 2. 220—003 éi 220—004. tfzemí elő fizetés József-krt 8 TT 139—150 és 139—151, Előfiz. díj havi 12 Ft Az x Jelű közlemények fizetett hirdetésék. Nyomatott a SZIKT lapvállaiatok körfora gépein. Bpest. VIÍ Rökk Szilárd.utca Felelő» nyomdavezet RADNÓTI KÁRÓL!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék