Népszabadság, 1961. január (19. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-24 / 20. szám

Egyéniben is a magyar aszta liten iszezök győztek Sikerüí-e egy-két helyezéssel előbbre jutni? Elutaztak a magyar műkorcsolyázók az Európa-bajnokságra Az év első Európa-bajnokságát rendezik meg csütörtöktől vasár­napig Nyugat-Berlinben. A konti­nens legjobb műkorcsolyázóinak találkozójára hétfőn elutáetak a magyar versenyzők. A négy Eu- rópa-bajnoki szám közül Zöllnej Helga és Csorna Éva a női versenyben, a Korda— Vásárhelyi kettős a táncver­senyben vesz részt. Vajon milyen eredmény várható tőlük? Erről beszélgettünk dr. Terták Elemérrel, a Magyar Jég­sport Szövetség műkorcsolyázó bizottságának vezetőjével. — Az idei első versenyek, kü­lönösen a magyar bajnokság, azt mutatták, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva, jelentősen fejlődtek műkorcsolyázóink — mondta. — Kötelező gyakorlataik magasabb pontértékűek* * mint eddig voltak, a szabadkorcsolyázásban tartal­masabb lett az anyaguk, s a kivi­telezés is tökéletesebb. Kérdés azonban, hogy ez a fejlődés ele­gendő lesz-e jobb helyezések el­érésére, mint a legutóbbi évek Európa-bajnokságain. Számol­nunk kell ugyanis a külföldiek fejlődésével is, s azzal, hogy a legtöbb európai országban sokkal több a lehetőség a mű­korcsolyázásra, mint nálunk. Ma már nem ritkák a nyáron is nyitva tartó fedett jégpá­lyák, s ezekben az országok­ban megszűnt a műkorcsolyá­zás idényjellege. Ha csak a csehszlovákokat tekint­jük, náluk is több olyan pálya van, ahol Divin és társai még a legmelegebb hónapokban is jég­pályán edzhetnek. — Hogyan igyekeztek ,,ellensú­lyozni” a magyar műkorcsolyázók a mostoha jégviszonyokat? Két új világrekordot értek el a szovjet gyorskorcsolyázók Koszicskin és Sztyenyina az új bajnokok A Szovjetunióban befejeződött *x idei gyorskorcsolyázó-bajnok- aág. A férfiak Gorkijban, a nők Kujbisevben álltak rajthoz. A férfiaknál Viktor Koszicskin olimpiai bajnok nevéhez fűződik • legjobb teljesítmény: 8:00,2 mp- ees idejével új világrekordot ért •1. . A nőknél az 1500 méteres tá­von Valentyina Sztyenyina 2:31.2 mp-cel szintén új világcsúcsot fu­tott. A négy táv összesített eredmé­nye alapján a férfiaknál Koszics­kin, a nőknél Sztyenyina nyerte- el a bajnoki címet #— Igaz. egy-egy versenyzőnk a hazai idény kezdése előtt néhány hetet külföldön töltött, de ez ke­vés volt. Általában kiegészítő sportágakkal — atlétikával és tor­nával — s balett-tanulással ké­szültek műkorcsolyázóink a télre. Az Európa-bajnokságon a leg­jobb szereplést a Korda—Vásár­helyi táncospártól várhatjuk. Az angolok, a franciák és a nyugat­németek jobbak, de ha sikerűi a magyar páros gyakorlata, megelőzheti a csehszlovákokat, az olaszokat, a hollandokat és az osztráko­kat. Ez pedig esetleg a tizedik hely megszerzését eredményezheti. Zöllner Helga az elmúlt években a 16—18. helyen végzett. Az idén — a mintegy 30 induló közül — a 14—15. helyre kerülhet. Az első húsz között lehet Csorna Éva is. Komolyabb reményeink nem le­hetnek tehát a műkorcsolyázóink Európa-bajnoki szereplését ille­tően. Biztatónak látom azonban a jövőt. Ma már akad több tehetsé­ges fiatal műkorcsolyázó, s re­mélhetőleg. közöttük megtaláljuk azokat, akik talán három-négy év múlva már a sportág hagyomá­nyaihoz méltóan szerepelnek majd — fejezte be nyilatkozatát dr. Terták Elemér. A csapatmérkőzések után va­sárnap egyéni versenyen mérkőz­tek egymással a legjobb magyar és román asztaliteniszezők. A férfiak négy hármas csoport­ban versenyeztek, amelyekből az első helyezettek jutottak tovább. Ennek során Negulescu legyőzte a csapatmérkőzéseken kitűnően szerepelt Rózsás Pétert. A másik csoportban a román Kovács Sidó Ferencet ütötte el a döntőbe jutás­tól. A nőknél a két román asztali­teniszezőnő, Alexandra és Pitica, valamint két magyar, Kerekesné és Földyné került a négyes dön­tőbe. Az elődöntőkben Péterfi győ­zött Negulescu, Bérezik pedig Ko­vács ellen. Ezután került sor a két magyar versenyző párharcára* amelyből a kétszeres Európa-baj- nok Bérezik Zoltán 3:1 arányba® került ki győztesen. A női viadal is magyar döntővel végződött, miután Kerekesné Pi- ticát, Földyné pedig Alexandra* győzte le. Az utolsó mérkőzésen Földyné 3:l-re nyert Kerekesné ellen, s ezzel az első helyre ke­rült. A magyar asztaliteniszezők — Földyné, Kerekesné, Máté, Bér­ezik, Sidó, Földy és Rózsás — csütörtökön Prágába' utaznak, ahol hét ország asztaliteniszezőt állnak rajthoz a csehszlovák nem­zetközi bajnokságon. Ali újság a technikai sportokban t A Magyar Autóklub elnöksége legutóbbi ülésén megtárgyalta és elfogadta az 1961. évi műsorterve- zetet, s úgy határozott, hogy a klub tagsága előtt megvitatja. A megbeszélésre hétfő este fél 6 órakor, a Technika Házának vetítőtermében kerül sor. A programtervezetet, valamint az ez évi bel- és kül­földi túralehetőségeket Matykó Vilmos főtitkár is­merteti, majd vetítésre kerülnek a Világhíradó. an Autóstopp és a Huszonnégy óra a Renault-gyárban című kisfilmek. Beck Rezső, az MHS modellező osztályának vezetője nyilatkozott az idei tervekről. — Terveink az idén is nagyok — mondta —, s reméljük, hogy telje­sítjük. Itthon mintegy félszáz erőpróbát rende­zünk a repülő-, a hajó- és az autómodellezés­ben, s ezeken 5000 ver­senyző áll majd rajthoz. Érdekesnek ígérkezik nemzetközi műsorunk is. Részt veszünk két vi­lág- és két Európa-baj­nokságon és néhány nemzetközi versenyen. A világbajnokságok színhelye szeptember­ben Anglia és az NSZK lesz. Brüsszelben a ha­gyományos Európa Ku­pa CSB keretében mér­kőznek légjobbjaink a körrepülő modellek ver­senyén, amely tulajdon­képpen az Európa-ÜMj- nokságnak felel hajómodellezők ott lesz­nek az NDK-ban sorra • kerülő első Európa-baj­nokságon. Természete­sen szerepel műsorun­kon jó néhány rekordkí­sérleti verseny is, mert 1961-ben szeretnénk túl­szárnyalni a múlt évi 20 nemzeti csúcsot és visz- szahódítani egy-két nemzetközi rekordot. A Soproni Selyemipar Kőszegi úti tornatermében huszonnyolc fiatal ismerke­dik az ejtőernyős sporttal. Az ejtőernyős klubot — az MHS keretében — dr. Bóda László orvos és Bozsvár Károly műszerész hívta életre. Az ejtőernyősjelöltek 60 órás tanfolyamon ves» nek részt, első ugrásaikat márciusban hajtják végre a győri repülőtéren. Tervbe vették, hogy társadalmi munkával 10 m-es ugróáll­ványt építenek, később pe­dig 35 m magas ugrótornyot szeretnének létesíteni. Az idei első válogató versenyre került sor a férfi tőrvívóknál. Az első helyet Kamuti Jenő, a BVSC versenyzője szerezte meg (a képen középen) Cvikovszky (BVSC) és Lendvai (Bp. Honvéd) előtt. A három első helyezett baráti kézfoeóia a verseny után. Sinka negyedik let* Hollandiában Másodszorra sem sikerült a visszavágás SPORTHÍREK A hollandiai Beverwijk-ben be­fejeződtek a nemzetközi' női sakk­verseny küzdelmei. Sinka Brigitta az utolsóelőtti fordulóban vere­séget szenvedett a jugoszláv Jo- vanovicstól, az utolsó fordulóban legyőzte a holland Broerset és így végül is a negyedik lett. A verseny élcsoportjának vég­eredménye: 1. Jovanovics (jugo­szláv) 8,5, 2. Heemskerk (holland) 8, 3. Vreeken (holland) 6, 4. Sinka 5,5 pont. Befejeződött a férfiak verse­nye is. Az 1—2. helyen a dán Harsén és a jugoszláv Ivkov vég­zett 7,5 ponttal. 3. Uhlmann (NDK) 5,5 pont. Mérsékelték Háry eltiltását A nyugatnémet atlétikai szövetség Jogi bizottsága Frankfurtban két és fél órás ülésen tárgyalta az egy évre eltiltott Háry fellebbezési ügyét. A bi­zottság mérsékelte a kétszeres olim­piai bajnok eltiltását. A ,,világ lég- | gyorsabb embere” 19616 május 1. után már versenyezhet. A bizottság az elsőfokú ítélet meg­változtatásánál főképp azt vette figye­lembe, hogy Háry az egyik nyugatné­met lapban írt cikkében nem akarta megsérteni a német atlétika vezetőit. Vétkes volt azonban az amatőrsza­bályok megsértésében. A magyar és a román jégko­rong-válogatott — ezúttal Buda­pest—Bukarest néven — vasár­nap este újabb mérkőzést játszott a Kisstadionban. A nemzetközi ta­lálkozót most is nagy érdeklődés kísérte: a lelátókon több mint 5000 főnyi közönség foglalt he­lyet. A mérkőzés végig jó iramú küz­delmet hozott. A vendégek ez al­kalommal is jobban játszottak, s a magyar csapat csak a második harmad első részében és a mérkő­zés hajrájában volt egyenrangú ellenfél. A jobban korcsolyázó és technikásabb román csapat telje­sen megérdemelten 6:2 (3:0, 1:2, 2:0) arányú győzelmet aratott. MAROKKÓ jutott tovább — sorso­lással. Az olaszországi Palermóban került sorra a harmadik Marokkó— Tunisz világbajnoki selejtező labda­rúgó-mérkőzés. Az előző két találko­zón egyszer Marokkó, egyszer Tunisz nyert 2:l-re. Semleges pályán sem ho­zott döntést a harmadik mérkőzés, mert a találkozó l:l-re végződött. Mi­után a harmincperces meghosszab­bításban sem született újabb gól, pénzfeldobással döntötték el a tovább­jutást. A szerencse a marokkói csa­patnak kedvezett; legközelebbi ellen­fele: Ghana. Szpasszkij vezet a szovjet sakkbajnokságban A Szovjetunió 1961. évi férfi egyéni sakkbajnokságának hete­dik fordulójában csak négy játsz­ma fejeződött be, a többi függő­ben maradt. A forduló meglepe­tése: Szpasszkij legyőzte Bron- steint. Eredmények: Szpasszkij—Bron- stein 1:0, Korcsnoj—Bannyik 1:0, Stein—Lutyikov 1:0, Hasain—Bo- leszlavszkij döntetlen. Vasárnap a nyolcadik forduló került sorra. Eredmények: Cse- repkov—Petroszjan 0:1, Furman— Taraszov 1:0, Stein—Bannyik 1:0. A Boleszlavszkij—Korcsnoj, Szmiszlov—Lutyikov, Bronstein —Polugajevszkij, Haszin— Szpasszkij játszmák döntetlenül végződtek. A 8. forduló után Szpasszkij áll az élen 6 ponttal, majd Szmiszlov, Korcsnoj és Stein következik 5— 5 ponttal. NÉPSZABADSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Előfizetési díj egy hóra 14,— Ft Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VHI., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343—100, 142—220. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda, Bp., V., József nádor tér L Telefon: 180—850. Szikra Lapnyomda • a • * • IVÁNKÁI ÜJ REKORDJA. Madonna di Campiglióban vasárnap került sor a nemzetközi gyorskorcsolyázó-ver­seny második részére. Ivánkái György 1500 méteren 2:17,1 mp-es idővel új országos (külföldi) csúcseredményt ért el. Az összetett versenyben Iván­kái ötödik, Merényi hetedik lett. A TOTÖBAN négy pályázó ért d telitalálatot. A nyeremény szelvényed­ként 76 165 forint. A 11 találatosak sza­rna 66, a 10 találatosoké 662. Az előt>- biek 4616, az utóbbiak 613 forintot nyertek. A 12 találatos szelvény: U x$ x, x, x, 1, 1, x, 1, 1.x,Xí Az ÁSVÁNYOLAJ FORGALMI VÁLLALAT értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy a minőségi fáradt motorolaj átvételi helye a jövőben megváltozik. Ellentétben a Nehézipari Miniszter 3/1958./XII.14/NIM* számú rendeletével 1961. II, 1.-től a minőségi fáradt motorolajat nem a Nyírbogdányi Kőolajipari Vállalat* hanem az ÁFOR csepeli telepe gyűjti be. Fentiek alapján kérjük tehát, hogy küldeményeiket ax alábbi címre adják fel: ÁFOR ÁSVÁNYOLAJFORGALMI VÁLLALAT CSEPELI TELEPE Darabáras feladásnál: Budapest, Soroksári út, ÁFOR L iparvágány. — Költségmegtakarítás érdekében kérjük ügyfeleinket ezen felhívásunk betartására. Egyben közöljük, hogy az egyéb fáradtolajok átvételi módja változatlan* Földyné, Kóczián Éva Bérezik Zoltán Modellezésben ötezer versenyző Autósok idei programja Új ejtőernyősök

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék