Népszabadság, 1965. május (23. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-23 / 120. szám

halálozás Dr. Szántó Éva elvtársnő. a nyelvtudományok kandidátusa tra­gikus hirtelenséggel elhunyt. Teme­téséről később történik intézkedés. Ezúton értesítjük rokonainkat és ismerőseinket, hogy özv. Somossy Ferencné szül. Belcsák Erzsébet, f. évi május 15-én hosszas betegség után elhunyt. Temetése f. hó 17-én volt Piricsén. Gyászoló család. Dr. Szilády Jenő, a Rákóczi úti Szlovákajkú Evangélikus Egyház- község lelkésze, május 18-án meg­halt. Temetése 24-én hétfőn du. 2 órakor lesz a farkasréti temetőben. Irányi József lakatosmester 89 éves korában elhunyt. Gyászolják felesége, leányai és unokája. Teme­tése május 24-én 11 órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben. Irányi, Bp. XIV., Fogarasi út 27/b. I. 5. Özv. Szinaberg Andorné 1965. V. 18-án rövid szenvedés után meghalt. Búcsúztatása 1965. V. hó 25-én 15 órakor lesz a X. kér. új közteme­tőben. Fájó szívvel minden ismerő­sét meghívom. Ungvári Gyula. SlRKÖAVATAs A múlt év márciusában Tokióban elhunyt Szabados István elvtárs sír­kövének avatása f. hó 27-én délután 4 órakor lesz a farkasréti temető­ben (VI/3. parcella 41. sz sír). BEM Flott gyors- és gépíró- nőt tlfkárnál beosztásba koresünk. Jelentkezést írásban: ,.Csepel 21” jeligére a Felszabadulás béri hirdetőbe. A Fővárosi Vízmüvek í el vetsz őr- és járőrszol­gálatra katonaviselt fér­fiakat 50 éves korig. VI. áít. Iskola, fedhetetlen előélet. Jelentkezés: Fő­városi Vízmüvek rendé­szeti osztálya. Bp. V., Károlyi u. 12. III. én 15—US éves. 8 áluiánoct végzett budapesti vagy Budapest környéki ál­landó lakással rendelke­ző leányokat egyéves fonó- és szövőipari ta­nulónak felveszünk. A tanítás azept. 1 -én kez­dődik. Jelentkezni az alábbi címen keíl: Pa- muttextilmüvek köz­ponti gyára, személyzeti osztály, Budapest XI.. Hausamann Alajos u. 20. Elérhető a Fehérvári úton közlekedő villamo­sokkal a Bártfaii utcai megállótól. Műbútorasztalos-ipari tanulót felveszek. Lakás, fizetés biztosítva. Rákos­palota, Klapka u. 45. Szolnoki Cukorgyár az őszi répaátvételhez répa- átvevöket keres. Mérle­gelésben és számolásban jártas férfi és női mun­kaerők jelentkezését kér­jük a Szolnoki Cukor- gy á :ba. Újpesti nagyvállalat ex- portoaztálya német, an­gol, francia nyelvtudás­sal. külkereskedelmi gya­korlattal rendelkező ide­gen nyelvű levele/, önöt, valamint üzletkötőt ke­res. Német nyelvtudás előfeltétel. — Életraj-, u* ajánlatukat kérjük ,, Elektronika 38” jeligé­re a Felszabadó Iá* téri hirdetőbe. Perfekt orosz-német le­velezőket keresünk azon­nali belépésre. ..Külke­reskedelem ióOO ’ jeligére Felszabadulas léri Mrd. Vendéglátó vállalat bu­dapesti és balatoni mun­kahelyekre szezonális munkára adminisztratív, pénztáros, felíró és kalkulátor munkaórákéi keres. — Jelentkezést két ,.Szerződéssel 1624’’ jel­igére a Felszabadulás téri hirdetőije kérjük, laboratóriumi technikumi a zon n a 1 f elv esz CétO i »o Ktsz, XIII.. Kartucs u. 14. _________ 3 felnóithöz, gégééi tett háztartásba, bent lakás­sal, alkalmazómat felve­szek június 1-re. Tele- fon: 314—062 Á Gyógyszerészeti In te­áét keres azonnali belé­péssel laboratóriumi vagy gyógyszertá-ri asszisztensi képesítéssel rendelkező munkaerőt. Cán; Buda­pest IX., Högyes Endre n._7. _ Bejárónőt keresek. Je­lentkezés hétköznap, d-r. Magyar! Zoltánné, Bu­dapest XIII., Visegrádi u. 5/b. V. 1. Takarítást vállalok. — ,.Tisztaság 21 977” jel­igére Felszabadulás téri hirdetőibe. U4-, tereprendezési, tel - vezési munkában jártas szerkesztőt és vajzolót felvesz ÉLITI, Budapest VI., Vörösmarty u. 47/a. Telefon: 313—34tí. Gyakorlattal rendelkező autó-, motor szerelődet, valamint karosszéria­lakatosokat azonnal fel­vesz a Földroü'vesszövet- keaeti Szállítási Válla­lat, Budapest Xin., Dráva u. 9—11. Mezőgazdasági Gépkísér- Icti Intézet felvételre ke­res hiva-tali takarítónőt délutáni műszakra. Je­lentkezni lehet: Bp. XI., Orlay u. 1, személyzeti felelődnél. Segédmunkást fclve- azünk. Jelentkezés; 259 —684. Bejárónő gyermektelen idősebb házaspárhoz azonnali, belépésre keres­tetik. kis lakásba Nép­színház u. 14, I. em. — Je le n tke zés k ed d < ől kezdve du. 2—4 között. Ae építőanyagiparban gyakorlattal rendelkező % fő művezetőt — lehe­tőleg technikusi végzett­séggel — azonnali belé­pésre alkalmaz a Szent­endrei Betonárugyár. — Bérezés a rendelitek sze­rint. Korszerű munkás­szállás van. Jelentkezni lehet a gyár személyzeti osztályán. Szentendre. Dózsa György út 34. sz. alatt. ____________________ A KPM Székesfehérvári Közúti Igazé. Veszprémi Kirendeltsége pályázatot hirdet csoportvezetői fő­mérnöki állás betöltésé­re. Követelmény: általá­nos mérnöki oklevél, va­lamint legalább 5 éves gyakorlat. Fizetés a 113/ 1962. (12) Mü. M , va­lamint az 556 447/1965. KPM Közúti Főig. ren­delkezések alapján. Je­lentkezni lehet személye­sen vagy írásban Veszp­rém. Szabadság tőr 4. alatt. Gépszcdot és rotációs gépmestert keres felvé­telre a Szolnoki Nyomda Vállalat. _______________ F érfi es nói segédmun­kásokat. varrónőket, la­katosokat, szerszámké­szítőt azonnali belépésre felvesz a Lőrinci Vatta- gyár, Bp. XVIII.. Re­viczky Civuia u 9— -11. A Dunave*sri Járási Ta­nács Végrehajtó Bizott­sága építési, közlekedési csoport-vezetői állás be­töltésére építésztech­nikust (mérnököt) keres. Fizetés 116/60. Mü. M. aa. utasítás szerint. Je­lentkezni lehet írásban a fenti címen, az eddigi működés megjelölésével. Felveszünk kirlMOtuté asztalosokat, segédmun­kásokat. — Jelentkezés: VT., Majakovszkij u 26. Röltex karbantartó rész­leg. Kirakati ráoskeze'őt felveszünk Jelentkezés: 13. sz. Röttex-bolt. XIII. kér. Pozsonyi út 1. Kutatóintézet keree több évee szakmai gya­korlattal rendelkező gyengeáramú e'ektro- tcchnikuei éa elektro­műszerész*. Jelentkezés írásban, önéletrajz és, eddigi munkaköreinek részletes leírásával. — ,,Azonnali belépés 1563” jeligére a Felszabadulás tiéri hirdetőbe. ___________ F elveszünk kőműveseket, kőművesek mellé segéd­munkásokat, továbbá szobafestőket és íaredő- nyös részleg úrik be segéd­munkásokat. XIII. kér. Lakáskarbantaró Ktsz, XIII.. Hegeim- Gj u. y Kórház kft. nyomású kazánfűtőt. — XIII . Róhert Károly körút 84. ___________ C semege Éle Imiezerk eres- kede.mi Vállalat felvesz eladókat, pénztárosokat, takarítókat és segéd­munkásokat. Jelentkezés: Budapest V.. Szép u. fl, munkaügyi osztályon 8— 12 óráig. Csak személye­sen. Siófoki Lakberendezési Áruhazunkba 1 fó bú­toreladói és 1 fö lakás­textil-eladót felveszünk. Szakképzettség és erköl­csi bizonyítvány szüksé­ges. Siófok és Vidéke Körzeti Föleim üvessaö- vetkezet. Siófok. Szabad­ság tér 5.____________ F erroglobus Vasiéig j á r t - mány Értékesítő Vállalat azonu a Ír a f el v es z Buda - pest XV. kerületi tele­lje re gépíró adminiszt­rátor nőket. Jelentkezés: személyzeti osztályon, Bp. XV. kér. Körvasút sor 110. (Sima 7-es busz zug lói veá-.il! óra ásónál.) Gépesített háztartásba jói főző minclenes/t azon­nal felveszek. Jelentke­zés: Bp. XI., Somlói út 25. Vas. Figyelem! Autószerelő, leme/.lakatna. szerkezeti lakatos, általános laka­tos, kö/.pontifűtés- rá ka­zánszerelő, kövező, háló­zati villanyszerelő, ma­rós . esztergályos a/ak- munkást, betanított munkást, kőműves beta­nított munkást, műhely- segéd munkást, vizsgázott ka/ánfülöt alaesunj nyo­mású kazánra és úttisz­títót alkalmazunk. Mun­kásszállást nem bi/tosí- tnnk. Köztisztasági Hi­vatal, VIII.. Kun u. 8. Munkaügyi osztály, k i 4 • » Öntözésben, vízsíazJél- kodásban, földmérésben 12 évi gyakorlattal ren­delkező technikus állást változtatna. Tsz, vagy állami gazdaság előny­ben. ..Sürgős 22 802” Jeligére Felszabadulás téri Mrd. Gyakorlattal rendelkező gépészmérnököt, cze-r- számsz erjesztésben vagy készítésben jártas tech­nikust szerszámeiazdáiko- dón-alk és kohászt tech­nikust felveszünk. Zala megyei Vasipari Válla­lat, Nagykanizsa. Kőműves, ács. állványo­zó. tetőfedő. bádogos, vizszerelő, villanyszerelő szakmunkásokat rá se­gédmunkásokat szennai­ra felveszünk, csak bu­dapesti munkahelyekre. Munkásszállás van. Ta­nácsi igazolás szükséges. Fővárosi 4. építőipari Vállalat, Bp. V., Bástya a. 38.___________ ______ C sepeli Erőmű és Szol­gáltató Üzemek Vasút­üzemhez tolatási munká­ra keres sürgős felvétel­re. kocsirendezőket, to­vábbá üzemi segédmun­kásokat. Jelentkezni le­het: Csepel Vas- és Fémművek II. sz. felvéte­li kapunál. H üdüljön Siófok legszebb helyén. Fenyves. víz­part, kényelmes elhelye­zés, szolid árak Cím: Dunaújváros, Postafiók: 184. Férfi Feliérnem ügy ár Békéscsabai Gyára, Bé­késcsaba, Teleol számla 969.832—502 szövegű tég. laalakű bélyegzője elve­szett. A bélyegzővel tör­ténő vásárlásokért fele­lősséget nem vállalunk. 1940-ben a Mátyás gim­náziumban végzettek 26 éves érettségi találkozó­jukat tartják június 5-én este VÓ8 órakor a Márvúnymen.va.sszo»ny étteremben. Megbeszél­hető: 888-218. ;:~R5S3i! Táncolni kiválóan meg­tanul dr. Gulyásnál. — Bármelyik korosztály, váltott műszakosok Is. 312—892. Lenin körút 76. Különórák. Szövőipari tanulókat fel­vesz (1 éves oktatás): Szalag- és Zsinórgyár. Bp. XIII.. Petneházy u. 47—51. Matematikából, fizikából személyesen, legalaposab­ban előkészítünk egyete­mi felvételire. Vidékiek­nek tanulmányozásra ki­dolgozott mintapéldáin­kat megkűldbetjük. Le­vélcím: Tanársegéd, ma­tematika tanár. Buda­pest 76. postafiók száz­tizenhat. Tanárnő angolt, néme­tet. franciét, algebrát, fizikát. kémiát tanít. Ma<ránvíz<*gákra. felvéte­lükre előkészít. Lenin körút 85, I. 10. Bútorvétel! Hagyatékot. lakásfeloszlatáít. háló- szobabutor, kom blná itat. rekamíékat, harcmejtóf szekrényeket, ruhane- mfieket. ágyneműtollat készpénzért 336-862 Bútorvétel! Hawatékci hálószobát, kombinálta! felosz’atobt háztartást, ruhaneműt. ágvtbllat, •"’omot veszek. 142— 173. Lakásfeloszlat ást, háló­szobát. kombináltál, há­rom ajtós szekrényt, gar- n.túrákat, ruhaneműt ágytollat, varrógépet, hagyatékot veszek kész­pénzért. — Telefonhivó 135—708 Hagyatékot, halir. kombina.tat, háromajtos szekrényt, rekamiét, gar­nitúrákat. ágytollat, ru­haneműt. varrógépet. :a- kásfelosziatást, limio- mot veszek készpénzért. Telefonhivó: 143—117. Vés mik hmo.szobabútori, kombináltat, rekamiét, háromajtóst, hagyaté­kot. ágytollat. készpénz­zel fizetünk. Telefon- hívó: 336—027. Veszek hálószobát, ha­gyatékot. hibás reka- miét, garnitúrákat, igy- tollat, varrógépet, ruha­neműt. limlomot 494— 839. Árusítással egybekötött kisipari bútorki állítás 1965. május 22-től június 31-ig, Bp. XV. kér. (Rákospalota), Bocskai utca 16. ez. KJOSZ helyiségében. Megközelít­hető 25-ös autóbusz, 55, 65-ö.s villamosok. Nvitva 10—20 óráig. — Belépés d-'Halan. Telefon: 493 — 258. • Réka miék, ülőbú >>. s 500 forintos részletre. IX., Kinizsi u. 19, kár­pitosmester. Javításokat vállalóik. Bízhat, kárpiio . m munkát, javítást válla­lunk. saját és hozott anyagból. Sezlont több szín bsn k é.« sütünk 1150- tél 1300 Ft-ig. Teefun- h írásra háiliioz me­gyünk. Pest megyei Ru­hatisztító és Szolgáltató Vállalat, Bp XI . Bar­tók Béla u. 116. Tele­fon: 267-642. » 8 4 J ■ •APRÓHIRDETÉS- ‘| 4 LOTTÓ 21. heti négytalálafos szelvényei: Könyv jóváír ássa! átven­nénk 1 db fekvőhengeres vjgy 2 db FA. IX. 20— 40 ma fütőfelülctü gőz­kazánt Értesítést: Tolna megyei Vfz- és Csator­namű Vállalat, S/cte- szárd, Toldi u. 6. szám alá kéirünk. Táskaklinika! Minden­nemű táskajavitás. ké­szítés, szakműhelyben. Jónás. VI., Népköztár­sasáa útja 74. 325—018. 044 811 2 858 601 194 467 . 3 005 887 287 010 3 040 982 364 321 3 054 428 403 947 3 064 785 485 263 3 162 699 511 257 3 185 136 550 039 3 330 748 799 002 3 396 699 911 972 3 487 912 1 871 478 3 495 371 2 086 093 3 575 718 2 098 104 3 680 520 2 170 897 3 736 298 2 175 453 3 793 235 2 342 009 4 077 701 2 408 618 4 110 104 2 625 003 4 204 470 2 643 426 4 449 367 2 643 715 4 652 741 2 643 717 5 331 255 2 643 719 3 463 339 5 749 373 8 126 867 5 803 364 8 171 931 5 912 247 8 190 237 6 007 396 8 247 888 6 041 714 8 299 947 6 181 303 8 410 061 6 238 501 8 484 859 6 285 952 8 505 394 6 303 337 8 754 369 6 310 323 8 793 398 6 508 623 , 8 907 137 6 630 875 8 968 461 6 632 297 8 936 169 6 870 550 8 994 284 6 984 410 r 9 065 529 7 102 205 9 153 325 7 394 625 9 205 953 7 783 152 9 327 996 7 806 633 » 431 087 7 807 390 9 467 557 7 942 053 9 777 865 8 078 282 9 781 571 Agvtollat, dunyhát, pár­nát veszünk, rögtön me­gyünk. 139—595. Szőnyegjavítást, sző- nyegtisztítást, szőnyeg- rojtozást, szőnyogútala- kítáM tökéletesen végez Gordon, VI., Jókai u. 7. 319-996. üzlethelyi­ség emberi. Bontási anyagnak há* olcsón eladó. Érdeklődni: Korom István, Bp. XIV. kér. Szobr&nc u. 27. — Telefon: 479-380. Sérvkötök, gvógvhaskö- tőfc. lúdtalpbetétek. Kér­jen ismertetőt. Horváth Imre, Budapest V., Nép­hadsereg 3. Szobafestést vállai kié - iparom, garanciával, fi­zetéskönnyítéssel. Közü­letieknek ie. — Telefon: 296—439. könnyítéssel. Konyhabútort legjobb minőségben készítek. El­adás. VII., Vörösmarty u. 20. Majakovszkij u. sarok. Konyhabútort, jó minő­ségűt. 16 havi részletre, VIII., Bródy Sándor 46. Részletfizetésre reka- miék, fotelok. székek kaphatók kárpitosnál. VIII,, József utca 33 Kúlónlcecs rekamiék, fo­telok. székek részletfize­tésre. Javítást vállalok. Bp.. Dohány u. 29. Va^ kárpitos. Rekamiék, fotelok, szé­kek részletfizetésre kár­pitosnál, Vin.. Baross u. 77. __ K onyhabútor, rekaniTé, 500 forintos részletre, olcsón. VIII.. Futó u. 3 (Baross utcáról.) Hívjon! Hálót, kombi­náltat, hagyatékot, tol­lat, ruhaneműt, mindent veszek! 142—764. pp ■ ; tg ^ RUHÁZAT j{ Női, férfi ruhaneműt, ágyneműt, fehérneműt, ágytollat, szőnyeget, *a- kásfeloszlatást, hagyaté­kot, limlomot veszek. Hívásra jövök. 134—038. Férfiruhákat, női ruhá­kat. ágytollat, fehérne­műt, hagyatékot, iakás- felosatást készpénzért veszek. 130—755. _____ K észpénzért vásárolok ruhaneműt, hagyatékot, tollat, bútort. Telefonál­jon. jövök: 140—945. Vásárolunk hasznúit női, férfi ruhaneműt, hagyatékot, fehérneműt, ágytollat, szőnyeget, lim­lomot, készpénzért. Te­lefonáljon: 118—596. Lakásfflos/.latást, ha­gyatékot, női, férfi-ruhá­kat. ágyneműt, fehérne­műt, ágytollat, szőnye­get, limlomot veszek. — Hívásra jóvók: 317—455. Leiea III—B. tartozékok­kal, 3000 Ft. Telefon: 475—059. reggel 9-ig. Yennek zongorát vagy pianinót priváttól, kész­pénzért _Tel 336—259. Murai zongorakészitöuéi javítás, hangolás. el­adás. VII . Szövetség u. 18 420—290 (Otthon Áruháznál.) _____ : L ’hlík Be.a igazságügyi hangszerszakér lőné; megbízható szaktanács, értékbecslés, zongorák, planinók, tar.góharmóuí- kák vételénél, eladásá­nál. Javítások szakga­ranciával. Rákóczi út negyvenöt. 138—773. Bőseudorfer kisméretű páncélszerkezetü zongo­ra, kifogástalan álla­potban fizetési kedvez­ménnyel eladó. Érdek­lődni lehet: 412—351 te­lefonon egész nap. Zongora, pianínó eladá­sa, fizetési kedvezmény­nyel. Javítás, hangolás, szak becslés. Lipovnyczky eaitstkoszorús zongoraié- szítő. Rákóczi út 34. ­420-636. ________________ Z ongora, pian.no javí­tása. cladas, vétel, szak­becslés garanciává;. Sasvári zongoraké«z:tő- nél, Lenin körút 21. — 426 - 819. Angolmechanikás zongo- , ra. iegmodernebb pianí­nó eladó. Lenin körút huszonat, Fenyőné hangszerész. Lottonyereményből visz- szamaradt nagyképrr- nyös Horizont televíziót vennénk. Kozmetikai és Hiiztartésvegylpnri Vál­lalat 2. sz. Gyáregysége, XIII., Véső u. 7. 11 u v i d. k a r es 11 h ú r os, páncéltőkés Hofmann mignon zongora, olcsón eladó, ferdét1.: 280—305. Televízió, Orion nagy- képernyős (Duna) e'adó. Bethlen G. u. 6. I. 8. 8 m-m-e.s új filmvetítő­gép eladó. 994-Ö/5, 5 órá<tól. Nyeremény Wartburgot vennék. Kertész. Bp. V., Kálmán, u. 25. Telefon nappal: 123—118. 175-őa robogó 200 kilo­méterre!. búk sósisak kai eladó. XI., Mérnök u. 10. (Gamma gyárnál.) 59-es Opel Caraván ki­tűnő állapotban eladó. Békéscsaba, Jókai urtca 91. ________________‘ T rabant A)0-as 12 000 km-rel eladó. Megtekint­hető: Szentendre. Tiszti Iskola, Technikai Tan­szék 8—16 óráig. Tele­fon: 150. 143 mellék. — Oláh százados. Autó és motorkerékpár hengerfúrás, dugaétyú- 2ás, csapágyöntes. vo­nalfúrás, henger fejgyn- lulás, főtengelyköszörü­lés, Wartburg stb. Kör­özés g a ránt-iával VI . Csengery 86. Gépmfthelv Szolnoki Kertészeti Váll. Szolnok, VöröBcaillag út, 2—3 tonnás pótko­csit keres, ameiyet könyvjóváirássai. esetleg megvásárlással átvenne. Multipla olasz Fiat 600 D 767 kem-es. 6 szemé­lyes mikrobusz, áruszál­lításra és két személynek fekvésre is alkalmas, nagyon szép ée nagyon jó állapotban eladó. 493 —090. Kálmán. Újpest, IV., Deák F. 56. Autó kü'. o es belső ta­karót 15 nap alatt ké­szítünk saját és hozott anyagból. Belső takarói lenvászonból, külső ta­karót (ponyvát) kiváló vízhatlan dublé anyag­ból készítünk. Vidékre utánvéttel szólítunk. — Pest megyei Ruhatisztító és Szolgáltató Vállalat, Budapest XI., Bartók Béla út 115. Telefon: 267-642. közületi vállalat elcse­rélné jókarban lévő Barkas típusú, 0.8 tonna teherbírású ponyvás te­hergépkocsiját Moszkvics vagy Volga kombira. — ..Főhatóság 1713” jel­igére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Opel Rekord 61-es igé­nyesnek eladó. Piliscsa- ba, István út 4. Opel Olympia 1954-es. kitűnő állapotban, új motorral. Telefon: 298— 840, este 8—9-ig. l962-e* Skoda Octavia Super 30 ezer km-rel el­adó. Bp. XIV.. M.<jus I út. Dr. Gál. Telefon: 119—638. • nyereménye? gépkocsit átvennék, esetleg 500-as kifogástalan Trabantot átadnék. Kettőszázhu- azonnégy, kettő tizenhét. Wartburg 1000-es kifo- gástálán állapotban el­adó. Megtekinthető va­sárnap 9—2-ig: Lenin körút 14, I. 3 Oldaikot-MB Pannónia el­adó, külön is. Érdeklőd­ni: 16,30--20 óráig, VI., Vasvári Pál u. 5. Pannónia generálozott motorkerék­pár eladó. Megtekinthe­tő vasárnap: XI., Thann Karoly u. 6. ____________ J ú állapotban lévő Volkswagen 55-ös eladó. Városmajor u. 17. f'i.tt 1206-M IfényéRKk eladó. Telefon: 268—336. Sorsoláson nyert Tra­bantot vennék kp.. XIV. kér. Tábornok u. 9/b. Telefon: 222-123. Volkswagen gépkocsi el­adó! Kapronczai Ödön, If i X , 1,. \ 0’ :i ii .-J. Motorkerékpár c caival, AJ.S 500 kom-es OHV jó állapotban el­adó. Munkanapon. XI., Bertalan Lajos u. 4—6. Garant K. 30 tehergép­kocsit, 2,6 tonnás, nyi­tott, benzines, frissen felújítva, éleséi élnénk з, 5 tonnás Csepel D. te­hergépkocsira vaigy döm­perre. Eü. Min. Munka- terápiás Intézet, Pomáz, Mártírok útja 22. 500-as Trabant Limou- stne eladó. ( 24 000 fcm-t futott.) Csak vasárnap. XIX., BáÖhort u. 43. Velorcx 250-os, ötezret futott, jor/osultnak el­adó. Szarvas, Szabadság и. 1. Vtocae. 350-es oldalkocsis IZS eladó. Mermező, V. kér. Váci utca 55. EL 13. ___ E ladó üzemképes Rába- Super tehergépkocsi 25 ezerért, Csepel 3.5 ton­nás tehergépkocsiért, Zet-or 3ől l -es traktor t és pótkocsit adunk, megegyezéssel, üzemkép­telenért is, Kossuth Tsz. Makó. Telefon: 6—26, 6—27. Opel panorámás. 8(j-as, 2 ajtós, ritka jó állapot­ban eladó. De. •—Jl-ig 430—145, rate 17—21-ig 268—879. Tünde robogó, jóikaiban, eladó. II., Vörösbadsereg u. 89 Autónyereménnyel r)\rri Wartburgot- 75 000 Ft­ért vetvnék. — Bencze, Makó, Szabadság tér 4. Balatonszárs/on lévő öt­személyes motorcsónak eladó, Meszlényl Ferenc, Budaörs, Halom u. 1. Jé :i 1 lápot bit.n lévő 445- ös Skoda személygépko­csi, első kézből, igényes­nek eladó. Cím: Állator­vos. Tápiószetiitmárton. Skoda Octavia Supen\ első kézből, garázsiban tartott, 28 000 km-t fu­tott. remek állapotban, igényesnek eladó. Meg­tekinthető kedd. csütör­tök. vasárnap dé!e!őTt 9-11 között: Bp. XIV. Coíumbus u. 48. I. em. ?«y. ___________ K ifogástalan 1953-as Opel Kapitán, rádióval, harmincötezerért eladó. Telefon: négyszázkilené, nyolcsaázot veiwk * lene. Jáwa 350-es, kétkerekű, kifogástalan 51 lapot bán eladó. Jankouéch, Duna­keszi. Hunyadi út 16. Vasárnap egész nap, hétköznap 18 óra után. mai A Vas megyei Tanács M&rkusovíiaky Kórháza < Szómba Mhs’.v, Hámán Kató « 30) köryvjó-vá­rrással átvenne 100 kW teljesítményű, K0—380 W. feszültségű Dlesei- motor meghajtáeú aggre­gátort. Varrógépek javítása, al­katrészcserével. vidékre Is, jótállással. Essenfeld műszerész, VIII.. Bacsó Béla 29. (Rákóczi tér­nél.) ____ 7 #6-as mag-.! r. jaró sza­lagfűrész. Diesel-motor­ral, klíogastalan álla­potban eladó. Kiskunha­las. Mártírok út-ja 55. A Fővárosi Köztisztasági Hivatal elfekvő készlet­ként átad könyvjóvá­irássai: csúcsesatergapa­dot, permetezőt, csavar- húzógépet. csiszoló-, kö­szörű-. szerszámgépeket, raiámhit a«acsonynyo- mású vizcskazinokat és bojlereket. <300—500 I.) Telefon: 337—270/43 m 766-aa magar.járó | a- lagfürráz gép, generálo- zott 10 HP Deut«-—Die­sel-motorral (plusz ugyanilyen tartalékmo­tor). szalagfürészélesitő és hajtogató autómé ta, forrasztó. Mia, M!b. Csonka 460 kem-w-. 750 kem-es motorok. 700-as magán jó ró szalagfűrész gépalkafrész, 3 colos szi­vattyú eladó. Lengxti József, Nagvkáta, Vaeút u. 6 A Pápsote.v/éri Fö’dmtí- vesszövetikezet keres megvételre cukrászüzeme részére 1 db valcní-gépet és 1 db foncland-gépet. Fizetés azonnal kész­pénzben vagy átutalás­sá:, megegyezés SZérint. Megvételre keresünk 3000 mm széles. 10—15 mm-es lemez hengeresí- tósére is alkalmas lemez­hengerítőt, valamint Z—3 f est ékszórópisztoly üze­meltetéséi ellátó lég- kompresszort. Gépgyártó és Javító Ktsz, Törők- s/rntmiklos. Faipari marógép szer­számokkal, fúrórjwp, 20- as abrlahtér, 70-<w vas­tagsági gyalugép eladó. Horet/.kg, Újpest, Mun- kásottbon u. 11. Prím * •< 1:apóiban levő sza 1 a<g f ürészköszőr Q1 ő automata, villanymotor­ral egybeépítve eladó. Árva I.. Maroslele, Koe- 9Uth u. 65. Mosógép javító expressz- szolgálat lakásán, jótál­lással. 311—322, Veszek elfekvő faanya­got, ajtót, ablakot, egyéb építőanyagot. Telefon: 340—605. Szobafestést azonnalra Is, kiváló minőségben vállalok. Kö/.ületektől la. Telefon: 183-578. Csillárt olcsón vásárol­jon Vogeitól, VTTI., Ba­ross u. 48. — Telefon: 139-853. Csere. Javítás.. Műszála* kötött holmik szakszerű alakítását, ja­vítását vállalom. — V. Kutl Éva, VI., Nagyme­ző u. 16. Lakosság részére vállal­juk fa- és vászohredó- nyök készítését, javítá­sát. V faszerei#, lakatos, szobafestő-mázoló, aszta­los és villanyszerelő munkákat. XIII., Lakás- karban tartó Ktsz, xm., Hegedűs Gyula u. 9. __ M agáncpitke/ráhez ajtó., garázsajtó, szimpla, dup­la ablak, nádpalló, ép4i- let-fa kapható, VIII. kér. Könyves Kálmán körút ha tvan. _______ B ontásból, átalakítóéból kikerült- ajtót, ablakot, faanyagot. mindenféle épület anya got veszek. — Telefon: 380—ű&l. 4gytoIlgő/ö>é*ért érte megjrffc. haza viszem, megvárható. — Kispest. Marx U. 25. 472—024. Épüli lanyng! Használt ajtók, haliajtók, abla­kok. veranda-, vrkend- ab’.akok. faanyag stb. eladók. II., Ürömi utca negyvenöt. (Zdgmond térnél.) Belga tükrök < torzító s- monCesek), üveg butorfo- gantvúk. bútorüvegezések készítője: Wagner iiveg- csisao lómester. Akácfa utca negyvenegy, 222— 368. __________ P arkett géppel való gyalu lása. cstevoláea, lakkozása kövületnek is. Baross u. 75, asztalos. Telefon: 136—773. A Jászerényi Gépállo­más nagy tételben p»- lústkóv/örülési munkákat (Ra 6.2 Mikron.) vál­lal az alábbi mérethatá­rokon belel: Külső át­mérő 0—100 mm-ig, kö­szörűiét*! hossz G60 rom. Mozaiklapok 'zines. mo­dem mintákkal, Járda­lapok, kútgjűrűk, kap­hatók. Kelenföldi pálya udvarn-ál, Etele tér 2. — 226- -317._______________ M úforsora eltörött? Ja­vítása leggyorsabban Majakovszkij 95-ben, 224 —105. Vidékre postafor­dultával.__________________ UJ, nyugatnémet, csővá- aas háasátor, igényesnek eladó. Telefon: 226—143, vasárnap 10—12-ig, hét­köznap 5—7-ig^ __________ C hrysauthemom BlaSH he gy<*eres dugvány, törpe feliér, darabja 80 fillér. Balogíh Vigh József ker­tész, Makó, Vöröscsillag utca 43. Elcserélném 2>.igió köz­pontjában. családi ház­ban lévő 1 szoba fél­komfortos lakásomat nagyméretű 2 szoba összJk omfoi tra, költségté­rítéssel. — Érdeklődés: 206—916. ________ K omfortos házfeiügyelő- eéget, környéken, 1 f®o- hás bérialkusra cserélek. Költségtérítést fizetek. XI., Stoí-zek u. 13. Ferenc körúti négy szoba összkomfortos, pótlék- mentes személyzetis la­kásomat kettőszobás komfortra és lehetőleg egy szobára cserélem. — ..Napos 23 738” jeligére. Felszabadulás tóin hLrd. Nyugatinál nagyméretű, napos, 3 em., utcai (lift nincs), 3 szoba összkom­fortot cserélnék 2 szoba komfortra belterületein vagy Budán. Telefon: 123- 927, Nto 6 -8-ig. Flc-aerélném kétszobás, té .lkom fór tos házfelügye- íoség.s'm nyusdijazás mi­att. VII., Baross tér 14. Eladó 2 szolba összkom­fortos. zár tver andás, be- böltöcliC'tó fél házrész. Egy szoba összkomfortos lakás szükséges. Bőveb­bet: 272— 523 telefonon dm. 4 órától. _______ E lcserélném Pozsonyi úti egy szoba komfortos, központi fütéses, termál­vizes, telefonos lakásom hasonló 2 szabásra vagy egy szoba személyzetisre, költségtérítéssel. 295— 740, 5 után.____________ E lcserélném házfelügye­lői, 1 fakóba összkomfor­tos, gázbojleres lakáso­mat hasonló főibér letlre. C.*m: Bp n., Júlia utca 2/c. II. mneíet 7. KÖZLEMÉNYEK Kétéves ápolónőképző iskola indul 1965. szeptember 6-án a Balassa János Egész­ségügyi Szakiskolában. Felvételi feltéte­lek: középiskolai végzettség, illetve 8 alt. Iskola legalább közepes eredménnyel, 17—32 életév, testi és szellemi alkalmas­ság. Vidéki jelentkezők kollégiumi bent­lakást, élelmezést és teljes ellátást kap­nak díjtalanul. A felvételhez szükséges Iratokat: kérvény, önéletrajz, születési anyakönyvi kivonat, iskolai, orvosi bizo­nyítvány es 1 db igazolványképet az is­kola címére (Budapest VIII., Szentkirályi u. 7. sz.) kell beküldeni 1965. július 1-ig. A „Lóvasúttól a csuklós villamosig** címmel a Fővárosi Villamosvasút 1966- ban évkönyvet jelentet meg. A könyv kb. 40—50 Ft-os önköltségi áron kerül forgalomba. Igénybejelentés eszközölhető június 10-ig írásban (FVV Bp. VII. kér. Akácfa u. 15. Igazgatási osztály) vagy távbeszélőn: 422—130/102, 285. Május 25-én, kedden, du. 6 órai kezdet­tel a Szakszervezetek Művelődési Házá­ban (Bp. XI., Fehérvári út 47) bemuta­tásra kerülnek a Riport- és Dokumentum Filmstúdió legújabb alkotásai. Jegyek a helyszínen válthatók. A vasasszakszervezet vasipari dolgozók, érettségizett fiatalok részére az alábbi tanfolyamokat indítja: kezdő műszaki rajztanfolyam 10 hónapos, haladó mű­szaki rajztanfolyam 10 hónapos, fogaske­rékszámítás c. tanfolyam 10 hónapos, általános művezetői tanfolyam 10 hóna­pos. (Az utóbbi csak szocialista brigád­vezetők, segédművezetők, művezetők ré­szére.) Jelentkezés: szombat kivételével du. 3—6-ig, Bp. XIV., Cházár András u. 10, Radnóti gimnázium. Pesterzsébet központjá­ban 2 szoba összkomfor­tos kertes házat adok távfűtéses, 2 plusz szem. vagy 2\<2, esetlejt 3 szo­bás főbérletért., költ- séfftéritísee!. József At­tila vagy lágymányosi lakótelep előnyben. ,,Jó közlekedés 20 640” jel­igére a Felszabadulás téri hirdetőbe. V. kér. Bajcsy-Zsilinszky úti 2 utcai, összkomfor­tos, erkélye*, telefonos lakásom elcserélném. — Kizárólag V. kerületi, utcai, modem, kisebbre. Érdeklődni hétköznap este 7—8 között: 187— 449. Központi helyen jól jö­vedelmező 2 liftes ház- f el ügy e 1 ősé gémét nyugdí­jazásom mi»U elcserél­ném 1—2 szoba komfor­tos főbérletiire, első eme­leti*. IX. Xer. Mester u. 1. Jól jövedelmező újhpót- városi, liftes, központi fütésss, termálvizes ház- íelügyelőségemet elcse­rélném egyszobás kom­fortos lakásért. Költsé­get téritek. XIII., Sállái Imire u. 11. 3 szobás, összkomfortos, személyzetis lakásom el­cserélném 1 db 1 szoba, összkomfortos személyze­tisre, 1 d»b szoba kony­háira. Bp. IX.. Szo- MeeOky J. u 42 IIT 32, lift nincs. Egyszobás, első emeleti, távfűtéses, kiskonyhás, garderobos, állandó me­leg vizes, déli fekvésű la­kást adok. keresek meg­egyezéssel kétszobás, ut­cai öesüíkomfor tost. — „Költség térítéssel” jel­igére a kiadóba. S /.étkei tóz ók! Két szoba komfortos, telefonos, gázbojleres. ceerépkály- liás, napos udvarit és magasföldszintés, köz­ponti fütéses, telefonos garzont adunk 2 szoba hallos, személyzetis, v. háremszobás összkom­fortost kérünk modern háaban. Telefon: 426— 288i _ Elcserélném Baross utcai 2 szobás, központi füíé- '66, gázbojleres társbér­letem, mellékhelyiségek közös használatával (társbérlő magányos or­vos), csal acld okból 1 szoba, összkomfortos, belterületi föbérletre. Munkaidőben: 120—790 / 114 mellék, este: 341-* 002. w Dunaújvárosi lakásra cserélném Bp. VTI. kér. Thököly út 30. III. em 30. számú lakásom. Elcserélném komfortos házíelügyeiöség-em nyug­díjazás miatt főbérleti lakásra. Vin., Leonardo da Vinci u. 43 /.b. Elcserélném szoba, kony­ha, éléskamrás lakúsom költségtérítéssel, kétszo­básra. VII., Wesselényi u. 67, III. 22. Csorba. Sürgősen eladó 2 szoba konyhás, napos, családi ház. Cserelakással azon­nal beköltözhető. Buda­pest XX., Atléta u. 27, fsat. 2. Lakásleválasztást kere­sek negyvenezer kp.-vei. Gyors kivitelezést bizto­sítok . Telefon: 150—103. Elcserélem 2 szo-ba, konyha, - fürdőszobás, házfelügyelői lakásomat megfelelő föbérlettre. V., Bátihorl u. 20. 327—918. Fiatal gyermektelen há­zaspár albérletet keres meghatározott Időre. — 319—976. _ Fiatal dolgozó nő albér­leti szobát keres bútor­ral vagy üresen 1 évre. Telefon: 424—460. este. Idős nőt eltartanék vagy életjáradékot adnék la­kásért. ..óvónő” jeligére a kiadóba. BB Kétszobás Cf.aládi ház május végi beköltözéssel e’adó. Budapes-t XX.. Pacsirta u. 87. F.ladó Csillaghegyen. 42. sz. autóbuszmegáll lónál komfortos nyaraló, ter­mő gyümölcsössel. Ér­deklődni lehet: 386—161, valamint 186- 443. szá­mú telefonon hétköznap 14 órától 16 óráig. Rómaifürdön 80 n.-öl g yömökjsö*r ész. hétvégi ház építési iehetőM-ggrl eladó. Novak, Keve u. 35/a.^ Belvárosi 2 szoba kom- íortoe első emeleti, er- kélyes, telefonos urökia­fcús beköltözhetően. kész­pénzért eladó. kisebb belterületi cserelakás be­számítható. Este 6-tól: 125—615. Gárdonyi nyara, ó, 125 négyszögöles gyümölcsös­sel. igényesnek eladó. — Telefon este: 211—837. Balatons/.abadi-Sófltón, VI-os u. 2. azépfekvrá# villa, termő gyümölcsös­sel, garázzsal eladó. Ér­deklődni: Székesfehérvár, Melencei u. 40. Takáca László. Siófokon egymás mellett kettő új családi villa, mindkettő 3 szobás. 10 helyiséges, 200 négyezöü- öles telkeken, garazzcal és egyéb melléképülettel eladó. — ..Együtt vagy külön-külön” jei-igére ,e- veleket a siófoki irirde- tőbe kérjúk. _____________ K eszthelyen, Balatontól 3 percnyire eladó egy 10 szobás villa, feleré**- ben is. Érdeklődni le­het: Tanácsköztársaság u. 36. sz. alatt az eme­leten. '___ A zonnal belooltö/.het© háremszobas öröklakás eladó VI.. Kínét ív u. 15. ül., em. 1. Érdeklő­dés: 330—öl 8. Balatonkenesén új két- soobás nyaraló ita«y te­rasszal eladó. Telefon ni te hattói: 456--842. Beköltó. betű «fj- va^v kétszobás házat vagy leválasztó ató házrészt 36 ezer kp és ezer Ft havi törlesatésre vennék. ,,Egyedülálló 21 20.3” jel­igére í’elszabaduiás téri hirdetőbe. FortUrliMB, Ho.M»k tere mellett, közlekedéshez & percre, 200 n.-öl sarok­telek, termő gyümölcs­fákkal eladó. Érdeklőd­ni: Dunahaa-acyzti. Sorok­sári 5, vagy: 141- 040/ 13—50 mellek, Kaiie- neckerné. Kispesten, beköltözhető kLs házait vennék. 26 ezer készpénz plusz havi 1001) Ft részletre. Érdek- lötín! lehet: 137—232 te­lefonon . Kettős/obáR családi há­zat vennék Budaipesten vagy környéken, eltartás vagy életjáradékra, 60 ezer kp. plusz részlet. ..Megegyezéssel 21 352” jeligére Felszabadulás. téri hirdetőbe._____ P ápán, a HŐVirát O. 1 4z. alatt, 2 szoba össz­komfortos kertes családi ház, garázzsal. azotmaM beköltözés se! eladó. Ér­deklődés ugyanott. Azonnal beköltözhető saobft, konyha, kamrás ház készpénzért. II/a. kerületben eladó. 226— 933 telefonon. Beköltözhető kettőszobás családi ház 1234 n. ölem, Balaton szemesen eladó. Némethné, XI., Szovata u. 5. Eladó azonnal beköltöz­hető családi ház, salle­rén., garázs, ipari aram, saját vízvezeték. ftii tizeii-kétezer tiszta bevé­tel. Termő gyümölcsös Gödöllő, Tavaszmező u. hat. F.ladó kétszer kétszobás kertes családi ház, be­költözhetően. Két család részése alkalmas. Csepel, Borostyán utca 11. Káptalanfiircdrn. Ali.. dl mellett, 215 négy­szögöl közművesített te­lek 25 000 forintár* el­adó. Éröek'.óckii: TeHrisz, Velencei úr oö. JÁRMŰ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék