Népszabadság, 1970. január (28. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-30 / 25. szám

1970. január 30, péntek NEPSZABAOSAG 9 MŰSZAKI ES FORGALMI INTEZKEDESEK Ti&eMihár&mMtilliúrf&i több utas A BUDAPESTI TÖMEGKÖZLEKEDÉS IDEI TERVEI Új típusú magnók kerülnek forgalomba Sajtótájékoztató a Budapesti Rádiótechnikai Gyárban A budapesti tömegközlekedés összesített adatai szerint 1969-ben több mint 1,6 milliárd utast szál­lítottak a BKV jármüvei, miköz­ben mintegy 230 millió kilométert tettek meg a fővárosban. Az utas­létszám 13 millióval múlta felül az 1968. évit. A villamosok meg­közelítőleg egymilliárd, az autó­buszok félmilliárd, a HÉV-szerel- vények 140 millió utast továbbí­tottak. Az autóbuszokat 26 millió­val több személy vette igénybe — a villamosok helyett —, mint egy évvel ezelőtt. Fogaskerekű- és HÉV-rekonstrukció A kalauz nélküli közlekedés be­vezetésének hatására a villamos- és autóbuszbérietek minden faj­tájából lényegesen többet adtak el, mint 1968-ban. A legtöbbet a villamosbérletekből vásároltak, több mint öt és negyed milliót. Háromszázezerrel több 110 forin­tos kombinált bérlet fogyott el — összesen három és fél millió — Budapesten. A BKV idei programját a zsú­foltság csökkentése érdekében ho­zott forgalmi és műszaki intézke­dések határozzák meg; fontos új közlekedési létesítmények átadá­sa és a járműpark bővítése vár­ható. A többi között már meg­kezdődött a 300 autóbusz tárolá­sára, karbantartására, üzemelte­tésére alkalmas, új óbudai garázs műszaki átadása, s megkötötték a szerződést egy másik autóbusz­garázs építésére Cinkotán. Előké­születeket tettek arra, hogy a HÉV-, villamos- és metrókocsik karbantartásához épülő Fehér úti főműhelyt 1971-ben átadják ren­deltetésének. A fővárosi kishajók javítására alkalmas, korszerű hajódokkot a tavasszal avatják az Üjpesti-öbölben. A közelmúltban döntés szüle­tett a fogaskerekű rekonstrukció­járól is. A beruházáshoz szüksé­ges anyagi eszközöket megterem­tették, így előreláthatólag a ne­gyedik ötéves tervben felújítják a pályát és a járműparkot, hét új, a jelenleginél lényegesen gyor­sabb, modern szerelvényt kap a fogaskerekű vasút. Ugyancsak megállapodás történt a HÉV szentendrei vonalának teljes re­konstrukciójára. Ott folyamato­san üzembe állítanak 16 új, az NDK-ból importált, háromkocsis szerelvényt. A gödöllői vonalon a Fehér út—Baross téri szakaszt szüntetik meg, s ugyancsak meg­szűnik a HÉV rákosszentmihályi járata; ez utóbbi helyett a 31/Y jelzésű autóbusszal bonyolítják majd le az utasforgalmat Százhússzal töhh autóbusz Meghosszabbodik a millenniumi földalatti: a Városligeti-tó alatt haladva, a Mexikói út és Erzsé­bet királyné útja torkolatánál lesz az új végállomás. A felszíni sza­kaszt teljesen megszüntetik, s a kocsiparkot is teljes egészében ki­cserélik: huszonegy háromrészes, nagy sebességű, kényelmes jár­művet adnak át a forgalomnak. A kis földalatti is áttér a jobb oldali közlekedésre. A mintegy 350 millió forintos beruházás a tervek szerint 1973 végéig ké­szül el. Az idén több mint félmilliárd forint jut a főváros közlekedésé­nek fejlesztésére. A villamosköz­lekedésben nem terveznek lénye­ges hálózatbővítést, új járatot csupán az újpalotai lakótelepre indítanak. A tervezők nyolclenge- lyes, csuklós, 280 személyes vil­lamoskocsi-típusokat alakítottak ki, ezekből 18-at helyeznek az idén üzembe. Korszerűsítik a fő­város több pontján a vágányháló­zatot, a többi között a Fehérvári úton az úttest közepére helyezik a síneket. Az autóbuszparkot 120 új kocsival gyarapítják. Változó és megszűnő villamos- és autóbuszjáratok A metróforgalom április 4-i megindulásával szükségessé válik több autóbusz- és villamosjárat \ útvonalának megváltoztatása. A szakemberek minden vonalon | megvizsgálták, hogy a nap kü­lönböző szakaszaiban hányán utaznak egy-egy járaton, mi az utasok úticélja, hol szállnak át; az így kapott adatok birtokában már elkészültek a felszíni tömeg- közlekedést módosító javaslatok. Az már bizonyos, hogy a Kerepesi úton közlekedő 44-es, 45-ös, 40-os és 67-es autóbuszoknak megszün­tetik az Eörs vezér tér és a Belvá­ros közötti forgalmát. E járatok külső végállomásai változatlanok maradnak, másik végállomásuk az Eörs vezér térre kerül, csak­úgy mint a 31-es jelzésű autó­buszé. Az Egressy úti szakasz utasforgalmát — kisebb útvonal­módosítással — a 7-es autóbusz veszi át. A Rákoscsabáról bejárók útját két új — a 61/Y és a S2/Y jel­zésű — autóbuszjárat könnyíti meg. A metróval párhuzamos út­vonalon közlekedő 19 B járat megszűnik; a Harmat utcai lakó­telep közlekedési gondjain enyhít majd az az intézkedés, amely a 85-ös autóbusz végállomását a kőbányai Pataki István térről az Eörs vezér térre helyezi át. Vál­tozások lesznek a villamosközle­kedésben is: a 42-es járat Móricz Zsigmond körtéri végállomását a Deák térre helyezik át, biztosítva a ferencvárosi és a kispesti uta­sok átszállási lehetőségét a met­róra. Megszüntetik a 38-as jára­tot, míg a MÁV-telep és a Baross tér között 67 A jelzéssel új jára­tot indítanak. A zuglói MÁV- telep és a Csömöri út között köz­lekedő 69-es villamosok iielyett, 24 Y jelzésű autóbuszok bonyolít­ják le a forgalmat áprilistól. Út­vonaluk: Bosnyák tér—Telepes utca—Erzsébet királyné útja— Cservenka Miklós út—Csömöri út —Rákosszentmihályi MÁV-állo- más. F. G. Mozdony és autóbusz karambolja súlyos sérúléssol Közlekedési karambol történt csütörtökön reggel hat órakor Dél-Baranyában, Harkány és Drá- vaszabolcs között egy vasúti át­járónál. A csupán teherforgalmat [ bonyolító vasúti pályán a dráva- | szabolcsi kendergyárat kiszolgáló tolatómozdony elütötte a Dráva- keresztúrról Pécsre közlekedő GC 55—74 rendszámú autóbuszt, amely negyven utast szállított. A mozdony a gépkocsit az útátjáró figyelmeztetőtábla oszlopának lökte és így szerencsére az autó­busz nem borult fel. A baleset következtében Kulai István drávafoki és Papp József bogdásai lakos szenvedett sérü­lést. Mindkettőjüket a siklósi kórházba szállították, majd a sú­lyosan sérült Kulai Istvánt mentő­kocsival a Pécsi Orvostudományi Egyetem II. számú sebészeti kli­nikájára vitték át. A karambol körülményeit a MÁV és a rend­őrség vizsgálja. A legújabb BRG M—11-es magnetofon. (Milcó László felvétele.) (Tudósítónktól.) Csütörtök délelőtt Iklódy Gábor igazgató és Gémes Sándor főosz­tályvezető sajtótájékoztatón is­mertette a Budapesti Rádiótech­nikai Gyár 1970. évi terveit. A BRG vezetői elmondották, hogy az export csökkentése árán, az idén maradéktalanul kielégítik a belkereskedelem igényeit: 19 700 kazettás magnetofon szállítására kötöttek szerződést. Ez a legol­csóbb magnetofon egyébként ta­valy decemberben került először az üzletekbe. A másik két magnetofontípus­ból nem tudják a hazai igényeket kielégíteni, de hasonló készüléke­ket exportálunk Csehszlovákiából és Lengyelországból is. Megkezd­ték a kazettás és a tárcsás mag­netofont kombináló szuperkészü­A SODEXPORT (a Francia Tudományos és Műszaki Könyvek Külföldi Terjesztőinek Szövetsége), amely a 35 legnagyobb froncia műszaki kiadót képviseli, 500 könyvből és 200 szaklapból álló gyűjteményt mutat be Budapesten, a Könyvklub helyiségeiben (Liszt Ferenc tér 1.) február 5-től 14-ig. A kiállítás védnökei: S. E. M.-Raymond Gastambide, Franciaország magyarországi nagykövete és Tömpe András, a Magyar Könyvkiadók és Terjesztők Egyesülésének elnöke. A nagyszabású kiállítást a KULTÚRA KÖNYV- ÍS HIRLAPKÜLKERESKEDELMI VALLALAT, a FRANCIA KÖNYVKIÁLLÍTÁSOK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA (C. P. E ), a FRANCIA KIADÓI EXPORT NEMZETI SZÖVETSÉGE (UNEEPF) rendezi. Budapest közönsége 10-től 19 óráig, díjtalanul tekintheti meg a kiállítást. Visszatért a hideg idő Éjjel mínusz 5—11 fok — Csökkeni a belvíz A talajvíz Szegeden 43 házat megrongált Csütörtökön az északnyugatról beáramló sarkvidéki eredetű le­vegő visszahozta a telet. A Szov­jetunió európai területein mínusz 45, Moszkvában mínusz 25 fokot mértek. Nálunk nem lesz ilyen kemény a tél, de a hideg levegő elárasztotta hazánkat. Csütörtö­kön hózáporok futottak át az or­szág több részén, és a hőmérsék­let általában 0 és plusz 2 fok kö­zött szállt alá. A távlati előrejelzés szerint az időjárás jellege nálunk hétfőig lényegesen nem változik. A leg­alacsonyabb hajnali hőmérsékle­tek mínusz 5—11 fok, a legmaga­sabb nappali hőmérsékletek pedig 0 és mínusz 5 fok között várha­tók. Az ország belvízzel borított te­rületein az éjszakai fagy mérsé­kelte az olvadást. így az előző napi 151 ezerről 145 ezer holdra csökkent az elöntés, tehát 6000 holdról sikerült levezetni a bel­vizet. Jelenleg a Duna—Tisza köze déli részén, Kiskőrös és Kis­kunhalas környékén okoz sok gondot a belvíz. A városok közül Szegedet súj­totta legjobban a belvíz. Az ed­digi felmérések szerint 382 lakás vizesedett meg: többségükben — tartósan — 20 centiméternél is magasabban gyülemlett fel a ta­lajvíz. A külterületeken kilenc régi építésű magánház összedőlt, illetve úgy megrokkant, hogy le kell bontani. Eddig 43 lakásból költöztették ki a családokat, ösz- szesen 130 személyt. A helyzet javítása érdekében a szegedi városi tanács végrehajtó bizottsága az Országos Vízügyi Hivatalhoz fordult segítségért; amennyiben tovább fokozódik a veszély, hathatósabb technikai­műszaki támogatást igényelnek a szegedi belvízválság megoldásá­hoz. lék gyártását is. A BRG sok csa­tornás hirrögzítőit főként a hazai és a külföldi repülőterek, ener­giaközpontok használják, a ter­melés 80 százalékát a Szovjet­unióba exportálják. Az idén na­gyobb teljesítményű, sokcsatornás magnetofont fejlesztenek ki, ezt a többi között majd geológiai ku­tatás céljaira is használhatják. Évek óta gyártják az URH rádiótelefon-készülékeket, ide­haza eddig mar több mint 8000 berendezést helyeztek üzembe. A készülék 1-gyártása után egy héttel ma már a telepítést, az üzembe helyezést is elvégzik. Az URH rádiótelefon teljesen tran- zisztorizált változata is elkészült. Ezzel egyébként telefonvonalat is meghosszabbíthatnak — vezeték nélkül. Tavaly óta kifogástalanul üzemel egy ilyen készülék a me­zőtúri tanyavilágban, amely a me­zőváros telefonközpontját a 12 ki­lométernyire fekvő Űj Élet Tsz­szel kapcsolja össze. A telefon­vonal kiépítése 280 ezer forintba került volna, az URH-készülék viszont csak 80 ezerbe. Az idén I megkezdik ennek a berendezés- I nek a sorozatgyártását, és vala- j mennyi postaigazgatóságon üzem­be helyeznek legalább egy veze­ték nélküli telefonvonal-hosszab- bítót. Egy-egy ilyen URH-beren- dezésre egyébként négy telefon- készülék csatlakozik. Tovább gyengül a szél, kisebb havazás Az enyhe levegő kelet felé helyeződve át meg­nyitotta az utat Közép- Európában az északke­leti irányból, a Szovjet­unió térségéből érkező hideg légtömegek előtt. Az ukrajnai enyhülést tehát a lengyel—német síkságon és az attól dél­re fekvő területen lehű­lés követte. Berlinben mínusz 3, Varsóban mí­nusz 9 fokra süllyedt csütörtök reggelre a hő­mérséklet és a hideg le­vegő beáramlásának kö­vetkezményeként a déli órákra sem emelkedett mínusz 6, illetve mínusz 2 foknál magasabbra. Lengyelország, Német­ország, Ukrajna terüle­tén havazásokkal jár a hideg levegő érkezése, a Keleti-tengertől a Volga vonaláig terjedő terüle­ten hófúvások vannak, csütörtökön délben Moszkvában mí­nusz 19, Leningrádban mínusz 22 fo­kot mértek. Enyhe idő csak Franciaországban és az Ibériai-félszigeten, továbbá a Föld­közi-tenger térségében van. Az Atlanti­óceán felől érkező enyhe levegő ugyan lassan kiszorul földrészünkről, de az említett területen még 5—10 fokkal fagypont felett tartja a hőmérsékle­tet. Hazánkban a hideg légtömegek ér­kezése 5—3 fokkal vetette vissza a nappali felmelegedést és még további lehűlésre kell számítanunk. Várható időjárás ma estig: Változóan felhős idő. legfeljebb szór­ványos, kisebb havazásokkal. Gyenge, időnként kissé megélénkülő északi szél. Várható legmagasabb hőmérsék­let mínusz 2—plusz 2 fok között. Távolabbi kilátások hétfőig: Legalacsonyabb hajnali hőmérsékle­tek mínusz 5, mínusz 10, legmagasabb nappali hőmérsékletek 0. mínusz 5 fok közölt. Jelentős mennyiségű csapadék (legalább 5 mm) az ország területé­nek 20 százalékán várható.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék