Népszabadság, 1980. április (38. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-20 / 92. szám

halálozás Felesége és a gyászoló család mély megrendüléssel és fájdalommal tudatja, hogy Gönczi László, a Film­­technikai Vállalat dolgozója, a Bu­dapesti örzászlóalj volt tiszthelyet­tese 51 esztendős korában április 14-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 22-én n órakor lesz a ceg­lédi Csengetyűs temetőben. Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy Szatmári Rudolf, az Ikarus nyugdíjasa 68 éves korá­ban április 3-án hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatása 1980. április 30-án 3 óra­kor lesz a pesterzsébeti temető ha­lottasházában. A gyászoló család. Szomorúan tudatjuk, hogy Schiró Ödön többszörösen kitünte­tett, gyémántdiplomás pedagógus hosszú betegség után, 81 éves korá­ban, 19C0. március 23-án elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása ápri­lis 30-án de. 11 órakor lesz a Rákos­keresztúri új köztemetőben. Goics László és családja. Megrendüléssel tudatjuk, hogy Szélig Gyula, a TV DX-Klub elnöke, az ismert amatőr és szakíró 65 éves korában elhunyt. Temetése 1980. áp­rilis 21-én, hétfőn 13 órakor lesz a Farkasréti temetőben. TV DX-Klub. Fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Bulyáki rászióné (született Csor­ba Etelka) életének 53. évében 1900. április 12-én elhunyt. Gyászolja fér­je, lánya és rokonsága. Temetése 1980. május 8-án 11.30 órakor lesz a Farkasréti temetőben. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak. akik férjem, illetve édes­apám, dr. Szakács Endre, a Monori AG főállatorvosa temetésén részt vettek, mély fájdalmunkban osztoz­tak. A gyászoló család. Kavics mély­kitermelésére vállalkozót keresünk azonnali munka­kezdéssel. Bánya helye: Szár­föld község határa, Győr-Sopron megye, A bánya területe: 5 ha., jelenlegi víz mennyiség: átlag 4 méter. Kitermelendő meny nyiség: 30 m. Évi szükséglet leg­alább 100 000 köb méter. Értesítést kérünk: Rábamenti Állami Gazdaság Répcelak, Petőfi S. út ügyintéző: Vargs Jó ncí főmérnök. Telefon: Répcelak 5. Telex: 37 271. ÁLLÁST KERES Okleveles gépészmérnök férj nyolcéves KGM nagyvállalati technológu­­al. Konstruktőri gyakor­lattal, német nyelvvizsgá­val és jogász feleség öt­éves államigazgatási gya­korlattal állást változtat­na. „Lakás szükséges 21 414” jeligére a mis­kolci hirdetőbe. ÁLLÁST KÍNÁL A balatonfüredi Állami Kórház főigazgató főor­vosa — Balatonfüred, Gyógy tér 2. 8231. — pályázatot hirdet az alábbi munkakörökre: ápolónők, általános asz­­azisztensek, rtg. asszisz­tensek. diétásnővérek, gyógytornászok, gyógy­szertári asszisztens, labo­ratóriumi asszisztensek; gyógymasszőrök, orvos­­irnokok, ügyviteli alkal­mazottak, portás, liftes, vízvezetékszerelők, fel­vonószerelők, fűtők, vil­lanyszerelők. műszaki se­gédmunkások, szakácsok, felszolgálók, konyhai segédmunkások, takarító­nők, beteghordók, moso­dai dolgozók. Az állások 1980. július 1-től elfog­adhatók. Az illetmény megállapítása a 3/1977. (VIII. 19.) EüM sz.— MüM együttes rendelet alapján történik. A pá­lyázatokat a szolgálati ot megtartásával a hir­detés megjelenésétől szá­mított 15 napon belül a balatonfüredi Állami Kórház Igazgatóságának „Pályázat” felírással ké­rem címezni. Kérésre munkásszállást, illetve nővérszállást biztosítunk. A Hejőmentl Állami Gaz­daság (Nyékládháza, Par­tizán u. 14.) pályázatot hirdet növénytermesztési főmérnöki munkakör be­töltésére. A gazdaság ,B” kategóriás. Pályá zatl feltételek: szakirá­nyú egyetemi, vagy főis­kolai végzettség, ötéves szakmai gyakorlat. Nö­vényvédelmi szakképzett­séggel rendelkezők előny­ben. A betöltendő mun­kakörrel kapcsolatosan részletes felvilágosítást a gazdaságban adunk. Je­lentkezés írásban — részletes önéletrajz csato­lásával —, vagy szemé­lyesen a személyzeti ve­zetőnél. Felveszünk Balatonsza­­badiban levő üdülőnkbe idényre felszolgálói és takarítói munkakörökbe dolgozókat. Jelentkezés: Csőszerelőipari Vállalat, Budapest XI., Budafoki út 95—97. Szociális osz­tály. kommunális szerv Keres lehetőleg felsőfokú köz­gazdaság! végzettséggel és gyakorlattal vezető munkakörbe, valamint előkészítő-tervezői fel­adatra építészmérnöki vagy üzemmérnöki vég zeitséggel munkaerőt. Je­lentkezéseket „Gyakorlott NSZ 80” jeligére a ki­adóba kérjük! A Szolnok megyei Tanács V. B. Kunszentmártoni Járási Hivatalának elnö­ke pályázatot hirdet ál­lamigazgatási gyakorlat­tal rendelkező jogászok számára általános igazga­tási osztályvezetői mun­kakör betöltésére. A pá­lyázatokat a járási hivatal elnökéhez, részlete* ön­életrajzzal együtt kell benyújtani. Lakatos üzemvezetői munkakör betöltésére pá­lyázatot hirdet szövetke­zetünk. Pályázati feltéte­lek: szakirányú főiskolai végzettség és öt év szak­mai gyakorlat. Munka­bér: a tsz „B” kategó­riája szerint. Jelentkezés „Március 21.” Mgtsz el­nökénél, cím: Kakucs, Lenin u. 2. 2366. A Gabona termesztési Ku­tató Intézet Szúnyog pusztai Kísérleti Telepe (Klskunlacháza mellett) keres mezőgazdasági technikust, vagy szak­munkást gabonatermesz­tési kísérletek végzésé­hez. A pályázatot, rész­letes, kézzel írott önélet rajzzal ellátva »z intézet személyzeti osztályára kérjük beküldeni. (Sze ged, Pf. 391. 6701.) FELHÍVÁS A* „Elzett Művek író­szer Gyára. Budapest X.. Gyomról út 61. MNB 207—02 285 5 Átvettem” szövegű bélyegzője elve­szett. A bélyegző lenyo­matai 1980. március 18- tól érvénytelenek. Pályaválasztó fiatalok! Az általános iskola nyolc osztályát elvégzett, 16 évesnél nem idősebb lá­nyokat felveszünk az 1980/81. tanévre, 3 éves képzésre fonó- és szövő­ipari tanulónak, futtatá­sok: a vidéki tanulók­nak havi 500 Ft-os kü­lönélés! pótlék, a helybeli lakosoknak havi 450 Ft­­os társadalmi ösztöndíj. A tanulmányi ösztöndíj havi 410—610 Ft-lg ter­jed. ez a tanulmányi eredménytől függően vál­tozik Havi 120 Ft-ért reggeli, ebéd és vacsora. Ingyenes tankönyvjutta­tás. Kollégiumi elhelye­zést. a szakmunkásvizs­ga után továbbtanulási lehetőséget biztosítunk. Végzett tanulók kereseti lehetősége: 2500—3500 Ft között. Jelentkezni lehet szombat kivételével min­déi' munkanapon 7—15 óráig személyesen vagy levélben. Cítpünk: PNYV Kispesti Textil­­gyár személyzeti és okta­tás! osztály, Budapest XVIII., Fáy utca 2. JÁRMŰ 1983-ig vizsgázott UH-s rendszámú Fiat 127-es eladó. Érdeklődni lehet tel.: 407—266, este. A10TTÖ NEGYTAIALATOS SZELVÉNYEI: 1•01 877 3780 816 8429 103 •1 840 714 •4 549 591 1•47 158 4«0l 594 9507 157 82293 124 84765 830 1836 805 4602 359 9552 223 62380 595 84956 408 1854 540 4814 625 9668 937 82482 956 65203 239 1960 666 5391 321 9724 089 62549 036 85391 217 2432 321 5634 595 9904 548 62974 548 65400 488 34» 227 8664 758 44913 254 83795 207 65472 049 I914 038 8352 015 55784 730 84204 668 85825 664 A 16. heti LOTTÓ nyerőszámai: 15, 46, 19, 60, ». Hengerfúrás. túlméretes dugattyúkészítés, csapágyazás Zsiguliba, Polskiba. Volga. Moszk­vics, Gaz és Fiathoz. — Kurucz, Bp IX.. Mester u, 11. Telefon: 331—616. 240 D Mercedes ZA forg. rendsz. eladó. Leányfalun, Kilátók útja 1. Határcsárdától 500 m­­re. Megtekinthető nap­közben a hirdetés napján 17 óráig.______________ Volkswagen 1300, 6 éves, garazsfrozott, télen leállított 57 000 kra-rel első kézből eladó. Tele­fon: 494—770, esti órák­ban. Üzemképes 1960-as Opel Rekord rendszám nélkül eladó. Gergelyfl, Cegléd IV., Bedeszél u. 4. Átírható Volvo 343-as gépkocsit vennék. Gál Sándor, Borota, Fclsza­­badulás u. 97. 6445. Wartburg de Luxé ZD-s, tolótetős eladó. Lakás 689—361, munkahely 184 —416 Pcntz._________ Hatéves üzemképes ezres Slmca eladó. Újpest, Vio­la u. 33. 1041. Megkímélt Lada 1500 korallpiros, 40 000 km rel, fűtött garázsból el adó. „Komoly árajánla tót kérek 199 400” Jel Igére a Felszabadulás té rí hirdetőbe. CR-c* Trabant gépkocsi műszaki vizsga előtt el­adó. Cím: Tamási, Arany János u. 3. 7090. Pálin kás József.______________ ZN rendszámú, műszak vizsgázott Barkas 1000-e? eladó. Szentes, Klauzá Utca 2. IJS.- Érdeklődni este.________________­Ford Mustang II. 1977 es eladó. Átírható. Tele fon: 351—417.__________ Fótengeíykőszörülés. Tra bánt, Wartburg. Pannó nia gőrgőzés. Hengerfú­rás cserével is. Mihályfi Bp. VII., Klauzál u. 34 Telefon: 229—324. Trabant, Wartburg fő tengelyt veszek, használ­tat. Bp. VII., Klauzál utca 34. Faipart gépek eladók: szalagfűrészgépek 300-as­­tól 700-aslg minden mé­retben, szalagcslszológép. kombinált gép, vastagsá­gi gép, abrichterek, gya­­lutengcly, fúrószupport, lapforrasztó, hajtogató, gyalukés. Vétel is. Szné Horetzky J. műszaki ke­reskedő, Bp. IV., Újpest, Templom u. 4. 1041. Szombaton zárva. 200—1200-ig elektromos keltctőgépck, garanciával kaphatók. Üzleteim: Rudas József, Bp. Vili., Baross u. 41. 1088. Eredeti Diamant 10/100- as spéci állakatos, moto­­rizáli síkkötö gép, és egy 5-ös Passap Duomatic kötőgép eladó. Megte­kinthető 17 óra után és vasárnap, Bp. XXL, Szentmiklósi út 79. 159- busz végállomásánál. SZOLGÁLTATÁS Kiskereskedők! Vásáro­zók! Kötödémet megnyi­tottam. megrendeléseket elfogadok, nagy tételben is. Cím: Szentgyörgyi Lász’óné, Kaposvár, 48- as Ifjúság u. 70. 7400. Tömegfényezést, égetett kalapácslakkozást küzü­­leteknek is vállalok fé­nyező kisiparos, Csong­­rád, Ék u. 14. Csokinak tisztítását, kompresszorozását, öntö­zőtelepek csőkutainak ké­szítését szövetkezetek és állami vállalatok részére is rövid határidőre vál­laljuk, kizárólag Pest megyében. Értesítési cím: Szentendrei Építő­ipari Szövetkezet, Szent­endre, Kőzúzó u. 1. sz 2001 Szemészed vizsgáló, esz­közt, JAWAL Opthalrao­­melert keresek megvétpl­­re. Dr. Kellermann Aranka, Fűzi ógy ártelep, Gagarin a. 23. 8184. le­vélcím, vagy értesítés budapesti telefonon: 659 Olajfestmények, Buddha istennő, antik asztalterí­tő eladó. Eger, Lenin út 84. Szicsák. Cipzárjavítás, kicseré­lés minden tárgyba. Bő­röndbe, kabátba, nad­rágba is. Alsó Erdősor u. 18. Otthon Áruháznál. Kisipari több szárnyas, mozgathatós zsaluz ajtók és ablakok, belső ajtók, garázskapuk, burkoló­anyagok és mindennemű építőanyag házhoz szál­lítva is kapható. III., Bécsi út 176/b. MAVAUT- megállóban. Tel.: 686— 141. Vaskapuk, díszkerítések, billenő garázsajtók min­den méretben, épületlaka­tos munkák készítése, vi­dékre díjtalan kiszállás. Kiing Sándor lakatos, Budapest X., Pesti Gá­bor utca 43. Telefon: 840—561. Fenyőfélék, örökzöldek, díszfák, díszcserjék, rózsatövek. évelő növények, szőlőoltványok, bogyósok NAGY VÁLASZTÉK­BAN KAPHATÓKI ÁRUSÍTUNK: kerti szerszámot, dúsított tőzeget, műtrágyaféléket és fűmagot Is! SASAD MGTSZ KERTÉSZETI ÁRU­BESZERZÉSI CENTRUM. Budapest XXII., (Budatétény) Nagytétényi ót és Növény utca sarok, 1223. (Kertészeti Kutatóval szemben.) Nyftvatartás: hétköznap 8—16.30 óráig, vasárnap 8—12 óráig. Telefon: 464—581. Postán, vasúton nem szállítunk! Budakeszin két szoba összkomfortos családi ház eladó, udvar van, kert nincs, csak kp. Meg tekinthető egész nap Cím: Budakeszi, Buda örsi út 8/b. Lovász. Hajdúszoboszlón fürdő­övezetben 60 négyszögöl telken levő hétvégi ház eladó. „Extra kivitel 13 118” Jeligére a debre­ceni hirdetőbe. Azonnal beköltözhető 3 szobás eaaládi ház ga­rázsnak is alkalmas mel­lékhelyiséggel. 300 n.-ÖI telken eladó. Odülési cél­ra Is. Balogh, Mónosbél, Dózsa Gy. út 15. Bükkszék üdülőhelyen ke­reskedelmi célra használt három helyiségből és szo­ba konvhás lakrészből álló épület üresen eladó. Érdeklődni: Béke u. 3— 5 szám. Eladó Balatorakalihoz 5 km-re levő halom-begyi 480 négyszögöl szép fek­vésű zárt kerti telek. Építési lehetőség, víz van. Érdeklődni: Hor­váth May Imre, Zala­­szentgrót. Virág o. 3. 8790 Budaörsön, buszhoz kö­zel, aszfaltút mentén, 72 nm alapterületű, két és fél szoba, konyha, für­dőszoba, garázs, kamra, 125 n.-ÖIes telken. 1972 ben épült, hasonlóra el­cserélnénk, Szolnok, Szé­kesfehérvár vagy Győr környékére. ..Déli fekvés 200 730” jeligére a Fel­­szabadulás téri hirdetőbe. DIÓsdon 600 négyszögöl társasház vagy Ikerház építésére alkalmas telek a főútvonal mellett áron alul sürgősen eladó. Le vélcím: Nlttmann Péter, Bp. II. kér. Varsányi Irén u. 38. I. 1027. Budapesttől 4 km-re be­fejezés előtt álló nagy­méretű, kétlakásos csalá­di ház eladó. Nagy csa­ládnak, iparosnak alkal­mas. Válaszokat „Pilis­­borosjenő 200 946” jel­igére a Felszabadulás té­rl hirdetőbe.____________ Budapest VII. kerületi. 50 nm, komfort nélküli, gázfűtéses, tanácsi laká­somat vidéki telkes ház­ra cserélném. Válaszleve­leket Budapest, Nefelejcs n. 53. 1078. Horváth Károly.____________ Balatonalmádi öreghe­gyen panorámás 651 n.­­öl telek felerész szőlővel, 2 szobás parasztházzal, borpincével, felszereléssel eladó, megosztva Is. Ér­deklődni: 261—151, este: 369—329. Gyopárosfürdőn eladó Lomb utca 1. számú 250 n.-ölön levő nyaraló. Ér­deklődni Orosháza, Dó­zsa u. 4. 1/14., vagy Szentesen Klauzál u. 1/a. 1/6. Szigllgcten, vároldalban 400 n.-öl részben szőlő telepítésű telek eladó. Érdeklődni: Györeiné, Dózsa Gy. u. 8. Azonnal beköltözhető, déli fekvésű, két külön bejáratú, gardróbos, mo­dem, összkomfortos örök­lakás eladó a budaörsi lakótelepen. v „Készpénz Plusz OTP 200 694” jel­igére a Felszabadulás téri hirdetőbe. KÖZLEMÉNYEK Balatoni akció az IBUSZ-nál! Siófok, Balatonfüred, Zamárdi, Balatonfüred, Ti­hany, Balatonalmádi az elő- és utósze­zonban. Május 10. és Június 28., valamint augusztus 30. és szeptember 30. között kétféle kedvezmény: 3 napi befizetés ese­tén 4 napig üdülhet (555—1320 Ft/fő, 2 fő részére személyenként 345—795 Ft). 5 napi díj befizetése esetén 7 napig üdülhet (925 —2290 Ft/fő, 2 fő részére személyenként 575—1325 Ft). A díjak szállásköltséget, reg­gelit és strandbelépőket foglalnak maguk­ba. Részletes felvilágosítás és jelentkezés az IBUSZ-irodákban. Az IBUSZ Budapestről induló autóbu­szos túrái: Fertőd—Sopron (2 napos) áp­rilis 2G—27. Részvételi díj: 770 Ft. Szom­bathely—őrség—Sopron (4 napos) május 1—4. Részvételi díj: 1800 Ft, nyugdíjasok­nak: 1600 Ft. Északkclet-Magyarország (6 napos) április 29—május 4. Részvételi tíii: 2500 Ft, nyugdijasoknak: 2250 Ft. Részle­test felvilágosítás és jelentkezés az IBUSZ- ir ódákban. Továbbtanuló szakmunkások jelentkezé­sét várja a Dolgozók Bláthy Ottó Szakkö­zépiskolája. Jelentkezni lehet a híradás­­ipari, a gépészeti, a finommechanikai é9 műszeripari szakokra, valamint a szak­munkások 3 éves középiskolájába. Jelent­kezési lapok az iskola irodájában szerez­hetők be naponta 9—18 óráig Bp. XT., Fe­hérvári út 10. szám alatt. Jelentkezési határidő: 1980. június 30-ig. Az Eötvös József Kollégium Baráti Kö­re 1980. április 24-én (csütörtök) 16 órakor ünnepi kollégiumi közgvűlést tart a kol­légium alapításának 85. évfordulója alkal­mából. A volt kollégistákat szeretettel várja a baráti kör vezetősége. Zuglóban Puskái fürdő mellett két szoba, lakó­­konyhás. komfortos, kér­te* önálló félmanzard lakrész októberi beköltö­zéssel eladó. Telefon 12 —17 óráig: 887—476. Víkendtcikct vennék vízközeiben, ráckevei Duna-ágnál, esetleg kis faházzal, ármegjelöléssel. Tel.: 423—084. Rudasné, vagy cím: Kara János. Baja. Alaga u. 10. 6500. Törökbálint központjá­ban 3 szobás családi ház 500 000 Ft-ért eladó. 270 —143. III. kér. Békásmegyeren három és fél szobás, közp. fűtéses családi ház 800 000 kp-ért eladó. 888 —026; 883—676. Rákoskerti 160 n.-öles telek, lakható kis tégla­­házzal kp-ért eladó. Víz. villany van. Érdeklődni a 460—318-as telefonon, Szedell. Pest megyében, Szigetúj­falun üzemben levő pin­ceborozó. 400 n.-öles te lekkel eladó. Érdeklődni lehet Pflum Gusztáv. Szigetújfalu. Vasút u. 12. 2319.____________________ Balatonszepezden három­százötven n.-öl Ikernya­ralóval beépíthető telek Balatontól háromszáz mé­terre domboldalon eladó. 261—633. Bafatonfürcden parttól 200 méterre panorámás telek és ház beköltözhe­­ően eladó. Érdeklődés: Márközi, Balatonfüred, Garay utca 1. Tel.: 40 —712. Esztergom, Kusztos dűlő­ben 1200 n.-öl zárt kerti telek. Dunára néző fek­véssel eladó. Dr. Haran­gozó. Bp. XIX., Hunya­di u. 34., este 18 óra után Eladó Balatonakali falu­ban 193 négyszögöle* te­lek. ..Üdülőnek 199 843” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Pomázon szép fekvésű 300 és 200 négyszögöles telkek eladók. Víz, vil­lany van. Tavas* u. 51. Tel. 367—359. 17 órától. Cukrászdaberendezés el­adó. Vésztő, Révai út 2. 5530. Tyasif Elmasz. Egész évben nevelnék csirkét viszonteladónak vagy baromfikereskedő­­nek, megegyezés szerint. Csongrád, Ék köz 8. Amerikai Texán növen­dék galambok továbbte­­nyésztésre egész évben kaphatók, 300'párja. Pos­tai szállítást vállalok. — Csongrád, Ék o. 14. 6640. mmm Gyömrő központjában 175 négyszögöles bekerí­tett, feltöltött telek el­adó. Érdeklődni lehet: dr. Halmai. Gyömrő, Táncsics u. 95. Kőszegen összkomfortos, négyszobás, kertes csa­ládi ház két konyhával, két fürdőszobával, fize­tési kedvezménnyel el­adó. Érdeklődni egész nap: Kőszeg, Árpád tér 21. szám. mmm \ i'IMÍM mmm

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék