Népszabadság, 1986. szeptember (44. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-26 / 227. szám

HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Pet- rikovics Zoltán 39 éves korában elhunyt. Temetése október 2-án, délelőtt fél 11 órakor lesz az 'újpesti Megyeri úti teme­tőben. Gyászolják: édesanyja, testvérei, barátai. Bozsó Antal, ny.r.zls. életének 56. évében elhunyt. Temetése katonai tisz­teletadással 1986. október 1-jén, 15 órakor lesz a Farkasréti temetőben. Gyá­szoló család. BM OFSZ párt és szakmai vezetése. A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem és a gyászoló család, mély fájdalommal tudatja, hogy dr. dr. H. C. Berke Péter, gyémántdiplomás agrármérnök és állat­orvos nyugalmazott egyetemi tanár, volt állattenyésztési tanszékvezető és volt akadémiai igazgató, a Munka Érdem­rend arany fokozatává) kétszeresen ki­tüntetett, az Újhelyi és Wellmann-em- lékérmek tulajdonosa, kiváló egyetemi oktató, életének 88. évében 1986. szept. 22-én elhunyt. Az elhunytban a magyar agrártudomány, az agrárfelsőoktatás, az állattenyésztési tudományos kutatás kie­melkedő művelőjét vesztettük el. Végső búcsút 1986. szeptember 29-én, du. 14.30- kor a Keszthelyi temető mauzóleuma előtt veszünk tőle, majd utána a csa­ládi sírboltban helyezzük örök nyuga­lomba. Emlékét kegyelettel megőrizzük. A gyászoló család és a Keszthelyi Ag­rártudományi Egyetem. A Pápai Textilgyár kollektívája és a gyászoló család mély fájdalommal tu­datja, hogy Nagyváradi János, kereske­delmi főosztályvezető, vállalatunk dol­gozója, 1986. szeptember 19-én, autó­baleset következtében életének 61. évében elhunyt. Temetése 1986. szeptem­ber 30-án, 13 órakor lesz a Pápai alsó­városi temetőben. A Dánszcr.tmlklósi és Albertirsai Micsurin Mgtsz pályázatot hirdet felső, és középfokú vég­zettségű közgazdasági szakemberek részére, kü- lönböző munkakörök be­töltésére. Fizetés meg. egyezés szerint a 25/1983. (XII. 29.) MÉM sz. rendelet értelmében. Lakást — ha szükséges — biztosítunk. Jelentkez­ni lehet a tsz elnökénél vagy szemléyzeti vezető­jénél. személyesen vagy írásban. Dánszentmiklós. Irsai út 10. A Dánszentmiklós! és Albertirsai Micsurin Mgtsz pályázatot hirdet növényvédő szakirányító munkakör betöltésére. — Gyümölcstermesz­tésben jártas, nagy gya­korlati tapasztalattal és felsőfokú végzettségű szakemberek jelentkezé­sét várjuk. Fizetés meg­egyezés szerint a 25/1983. (XII. 29.) MÉM sz. rendelet értelmében. Lakást szükség esetén biztosítunk. Jelentkezni lehet: a tsz elnökénél v. személyzet!! vezetőjénél, személyesen vagy írás­ban. Dánszentmiklós. Irsai út 10. Az A kategóriás Siófoki November 7. Mezőgaz­dasági és Kertészeti Ter­melőszövetkezet egyete. met végzett fiatal köz. gazdászokat keres elem­zői és döntés-előkészítői munkakörbe. Jelentkezni lehet írásban vagy sze. mélyesen a személyzeti- osztály-vezetőnél. Siófok. Dózsa Gy. u. 14.. tele. fon: 11-133. Pedagógusokat alkalma, zunk az egyik szakja le- gyen orosz vagy matema. tika. Fizetés megegyezés szerint. Egyéb juttatás: szolgálati lakás — új. komfortos, étkezés, lete­lepedési segély, területi pótlék; osztályfőnöki pótlék. Házaspárok előnyben. Általános is­kola igazgatója. Buják, Kossuth L. u. 33. ÁLLÁST KERES Agrármérnök nagy nö­vénytermesztési gyakor­lattal. német-, francia- nyelv-tudással állást vál­toztatna. ,.Budapest v. Dunántúl 160 178” jel­igére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Másodállást keres érett­ségizett nő. Gépírás, könyvelés, játékkészítés, munkaidő után végezhető bármilyen munka érdé. kel. Ajánlatokat ,.Fize­téskiegészítés NSZ 48” jeligére a kiadóba. ÁLLÁST KINAJ. Kerületi gépészmérnök munkakör betöltésére hirdet felvételt főváros­hoz közeli állami gaz. daság. Felvételi követel­mény mezőgazdasági gé­pészmérnöki. esetleg üzemmérnöki szakkép­zettség és legalább 3 éves mezőgazdasági, nagyüzemi gyakorlat. — Felvételt hirdet még egy szakosított tehenészeti telepvezető munkakör betöltésére is. ahol ag­rármérnök szakképzettség és 3 éves gyakorlat a követelmény. Fizetés a vonatkozó MÉM rende. let, illetve megegyezés szerint. Szolgálati lakást biztosítunk, házastárs elhelyezkedéséhez segít­séget nyújtunk. Pályáza­tokat ,.Technika-telep” jeligére a kiadóba ké­rünk. Felveszünk építőipari csoportokat. ács-állvá­nyozó, kőműves brigádo­kat vezetővel együtt, magas kereseti lehetőség, gél.. Telefon délelőtt: 498-151 — délután: 800- 139. Lőrinci Textilipari Vál­lalat felvételre keres 2-3 műszakos munkarend­ben dolgozó tűzőgép­kezelőket. Kereseti lehe. tőség: 4000—6000 Ft. — Női munkásszállást biz­tosítunk 2-3 ágyas szó. bákban. Bp. XVIII., Re- viczky Gyula u. 9—11. Telefon: 575-988, mun­kaügy. __________ A Biharkeresztesi Arany­kalász Mgtsz pályázatot hirdet számviteli cso­portvezető munkakör be. töltésére. Feltételek: számviteli főiskolai vég­zettség vagy mérlegképes könyvelői ' végzettség, legalább 3 éves számvi. teli gyakorlattal'. Fizetés: a 25/1983. (XII. 29.) MÉM sz. rendeletben foglaltak alapján, meg­egyezés szerint. Felvétel esetén szolgálati lakást is tudunk biztosítani. — Jelentkezni lehet szemé­lyesen vagy írásban az alábbi címen: Aranyka. lász Mgtsz, Biharkeresz- tes. Felszabadulás u. 56. sz. 4110. Tel.: 45. Fo- lönyi Kc.ro.y kö.:g.-e nők- helyettesiéi. ___ _____ F ejér megyei Bauxitbányák Kincsesbánya és Bokony- szentlászló telephelyeire (Bitó II. és Fenyőfő I. bánya­üzemébe) felvételt hirdet föld alatti vájár, segédvájár, föld alatti betanított munkás, segédmunkás, munkakörök betöltésére. A szakképzettséggel nem rendelkező fel­vett dolgozók képzé­se a bányászati igé­nyeknek megfelelően biztosított. Kereset] lehetőség: vájár munkakörben 10 000—12 000 Ft/hó segédvájár munkakörben 8000—10 000 Ft/hó, föld alatti segéd- és be­tanított munkás munka­körben 6000—9000 Ft/hó. ezen túlmenően 3000 Ft természetbeni jut­tatás. Munkásszállón elhelye. zést. valamint kedvezmé­nyes étkezést biztosí­tunk. 40 órás munkahét. A telephelyek vonzás- körzetében szerződéses murakásszállító járataink közlekednek. 45 év alatti munka- vállalók jelentkezé­sét várjuk. Felvételt nyert családos munkavállalók részére magánerős építkezés ese. tén a lakásépítéshez ka­matmentes kölcsönt, egy. éves munkaviszony után vissza nem térítendő la kásépítési támogatást biztosítunk. Alkalmazás feltétele: rendezett munka­könyv. sikeres egészségügyi alkalmasság megálla­pítása a kijelölt munkakörre. Jelentkezni lehet: személyesen vagy levélben Bakony- szentlászló és Kin­csesbánya telephe­lyeken « bányaüzem vezetőjénél. FEJÉR MEGYEI BAUXITBÁNYÁK KINCSESBÁNYA. Szentpéterszeg, Damja­nich Mgtsz B kategó­riás. pályázatot hirdet növényvédős szakmérnö­ki állás betöltésére, azonnali belépéssel. FeV- tétel: legalább felsőfokú szakirányú iskolai vég. jéttség és 5 évi mező- gazdasági nagyüzemi gyakorlat. Munkadíjazás 25/ 1983. (XII. 9.) MÉM sz. rendelet sze­rint. Szolgálati lakást biztosítunk. Jelentkezés írásban vagy személye­sen a termelőszövetke­zet személyzeti vezetőjé. nék Az A kategóriás Siófoki November 7. Mezőgazda, sági és Kertészeti Terme­lőszövetkezet pályázatot hirdet üzemgazdasági- osztály-vezetői munkakör betöltésére. Pályázati fel. tételek: közgazdaságtudo­mány egyetemi végzett­ség. hasonló munkakör­ben szerzett szakmai gyakorlat. Bérezés meg­egyezés szerint. Jelent­kezni lehet pályázat be­adásával vagy személye­sen a személyzetiosztály­vezetőnél. Siófok, Dózsa Gy. u. 14. Telefon: 11- 133. A Budapesti Népruházati Szövetkezet. Erdőkertesen levő korszerű varrodájá­ba keres szakképzett és szakképzetlen gépi varró­nőket (betanítást vállal­juk) azonnali belépésre. Továbbá fenti tevékeny, ségre részmunkaidős fog­lalkoztatásra (4-6 óra) gyesen lévő kismamákat, nyugdíjasokat^ Jelentke­zés: a szövetkezet köz­pontjában. Budapest VII., Dob utca 53. Ve- reczkey Erika munkaügyi előadónál, tel.: 222-207. A Nógrád Megyei Tanácsi Tervező és Építőipari Vállalat felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: építőipari tervező, mélyépítő tervező, építőipari gépész tervező. Gyakorlott és kezdő szakemberek jelent, kezését egyaránt vár. juk. Bérezés az 5/1983. (XI. 12.) ME számú rendelet alapján, közös megegye­zés szerint. Munkatársunk önálló otthon megteremtésé, re irányuló célkitű­zéseit lehetőségeink, nek megfelelően se. gt tjük. Jelentkezni lehet: személyesen a terve­zőirodán, Szarvas Béla főmérnöknél, Salgótarján, Május 1. út 39/A vagy a vállalat személyzeti vezetőjénél, Salgótar ján. Vásártér út 5. Telefonon: 10-822, 38-as melléken. Paks Városi Tanács V. B. Művelődési- és Sportosztálya (Paks. Dózsa Gy. u. 55—61. 7030) pályázatot hirdet művelődési központ igazgatói állására. Képesítés: egyetemi vagy főis. kólái népművelés szakos végzettség, legalább 5 éves szakmai és, vezetői gyakorlat. Munkabér: képzettségtől és munkaviszonytól függően, megállapo­dás szerint. Az állás elfoglalásának időpontja: 1986. november 1. Lakás megoldható. A pályázatot részle­tes önéletrajzzal együtt a megjelenés, tői számított 2 hé­ten belül kell az osztályra megkülde­Vidékieknek! Nyelvtani- tás levelezéssel száz fo­rinttól havonta, angolul, németül, franciául, oro­szul, olaszul, spanyolul telefonetikával. Doktor Farkas külföldi diplomás szaktanár. Budapest. Tá­bornok 21. 1149. (835­761). Esküvői ruhák készen kaphatók, méretre ren­delhetők, kölcsönözhe­tők. Budapest, Pozsonyi út 33/A 1137. A Margit híd pesti hídfőjénél. Az ÉDÁSZ V. Kapuvá, ri Üzemigazgatósága fel­sőfokú számítástechnikai végzettséggel rendelkező szakembert vesz fel. — Előnyben részesül, aki programozói munkát Í9 tud végezni. Bérezés: a kollektív szerződésben foglaltak alapján, meg egyezés szerint. Jelent­kezni lehet: ÉDÁSZ V. Kapuvári üzemigazgató­ság személyzeti osztály vezetőjénél. Kapuvár. Győri út. Tel.: 42-666. Bács-Kiskun megye területén lakásberuházá­sainkhoz okleveles építész- mérnököt keresünk előkészítő és műszaki ellenőri munkakör ellátására. jelentkezéseket ön­életrajz és eddigi te­vékenység felsorolá- sával írásban kérjük megadni. „Bank 255 893” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe. Dél-dunántúli Áram­szolgáltató Vállalat siófoki üzem­igazgatósága felvételt hirdet villamoshálózati üze­meltetésben jártas villamosmű ágazaton végzett villamosmérnök vagy üzemmérnök részére műszaki ellenőri munkakörben. Jelentkezni lehet: sorkatonai szolgálat letöltése után. legalább 5 évi szak- ifányú — hálózat­üzemeltetési — gya­korlattal. Szükség esetén 1.5 szo­bás. összkomfortos lakást biztosítunk. Jelentkezni személye­sen vagy írásban le. hét az áramszolgál­tató üzem igazgató­ságán. Siófok. Jókai u. 36. 8600. telefon: 06-(84)-10-055. 106-os mellék. Oktatási intézmény fűté­si időszakra felvesz fű. tőt. segédfűtőt. Budapest XIII.. Váci út 179. sz. A Heves megyei Sütő- és Édesipari Vállalat 40 fős verpeléti cukorka- üzemébe legalább középfokú szakirányú végzettsé­gű, cukorkakészítési gyakorlattal rendel- . kező szakembert keres üzemvezetői beosztásba. Szolgálati lakást tu- dunk biztosítani! Jelentkezni lehet írásban, részletes szakmai önélet. rajzzal a vállalat sze. mélyzetj és oktatási ősz. tályán Eger, Sas út 60/A 3300. Salgótarjáni Ruhagyár a vállalat szervezeti fej­lesztése miatt keres mű­szaki egyetem gépészmér­nöki karán — textiltech­nológus és termelési rendszer szakon végzett mérnököket. KMF ruha­ipari szakán végzett üzemmérnököket. Cím: Salgótarján, Schönherz Zoltán út 32. Személyze. ti osztály. Telefon: 32 10-077. Belvárosi külkerjogú mezőgazdasági kereske delmi vállalat felvesz: angolul vagy németül tudó agrár- vagy élel­miszer-ipari diplomást műszaki fejlesztési elő adónak, adminisztrá­tort (idegennyelv-tudás előny). Telefon: 534-444, 313 vagy 451-es mellék Felvételre keresünk három műszakos be­osztásra: BIHLER satoló- automata gépbeállító- . gépkezelőt, sajtoló és forgácsoló betanított munkásokat. Vidékieknek albérle­ti hozzájárujást fize. tünk, megállapodás szerint. Jelentkezés: EL-CO Villamos Készülékek és Szerelési Anyagok Gyára, munkaügyi osztály. Budapest XIV., Francia út 11. Megközelíthető: metró Népstadion úti megállójától 5 perc. Pufi dzsekik és nadrá­gok varrásához bedol­gozókat keresek. Cso­portos munka is érde­kel. Jelentkezni lehet: cím: Bp. XXII.. V. ut­ca 15. 1224. Kovácsné Horváth Gyöngyi. Matematikából össze­foglaló feladatgyűjte­mény (zöld) tételsora részletesen kidolgozva kapható. 895-970. Minősített faipari gépek készítése 200-as, 300-as, 400-as méretben, kombi­nált és egyedi gyalugé­pek, asztali marók. Ger­gely Ferenc, Érd VI., Emil u. 56. 2030. Tele­fon: 45-893. Esküvőiruha-különle' gességek kölcsönzése Délinél, szombati nyitva tartással. Budapest XII., Greguss u. 6. Magas áron veszek ha­gyatékot, antik bútort, fali-, asztaliórákat, csil­lárokat, festményeket, vitrintárgyakat, porcelán, fejű babát, tollat. Vi­dékre is megyek. 842- 191. Hegedűsök és gyűjtők fi- gyeimébe! Manufakturá­lis mester- és művészhe­gedűk eladók. Kállai La­jos, Pécs, Semmelweis u f6. I. 1. 7623. Marantz 4300 Receiver eladó. Keresek, nagy tel­jesítményű Aktív boxo- kat (Grundig). 568-284. Tannoy Berkley, 1 pár HiFi-hangfal igényesnek. 65 ezerért, eladó. 568- 284. Autó Néró, autó adás vétel. 568-284, Budapest I.. Krisztina krt. 91. Prága szippantó eladó. 4 éves. 1988-ig műszakiz. va. Pécs. Nagydeindol 5/2. Kiss József. __ Mu ltikár 24-es és 25-ös billencs eladó. Pécs. Er­dész u. 12. 7635. VC forgalmi rendszámú 1200-as Lada eladó. — Megtekinthető: Pécs, Varsány u. 6. V. emelet Várai, este 7—9 óráig. Renault 16-os eladó. — Hódmezővásárhely. Pi pacs u. 7. sz. Érd.: du. 3 órától._____________ Tra bant spec. négyéves hatezer km-rel, eladó. — Tel.: 862-920, Budapest, BMW 323 I eladó. 560. 394, reggel vagy este Az Utasellátó Vállalat miskolci székhelyű terü­leti igazgatósága pályá­zatot hirdet gazdasági- igazgató-helyettesi mun. kakor betöltésére. A pá­lyázat feltétele: Kereske­delmi és Vendéglátó­ipari Főiskolán. Pénz­ügyi és Számviteli Főis. kólán, szerzett oklevél és háromévi szakmai gya­korlattal vagy szakirá­nyú középiskolai végzett, ség. felsőfokú szakvizs­gával és tízévi szakirá­nyú szakmai gyakorlat­tal, továbbá erkölcsi feddhetetlenség. A pályá­zatban részletesen szere­peljen a pályázó eddigi működési tevékenysége, részletes önéletrajza. A pályázatokat a vállalat személyzeti és szociálpo. litikai igazgatója részé­re küldjék el. cím: Bu- dapest. Veres Pálné u. 24. 1053. A munkaköf betöltésére elsősorban férfi munkatársak jelent, kezését várják. A váci Elektro­akusztikai Tanácsi Kisvállalat vállalati közgyűlése Pályázatot hirdet igazgatói munkakör betöltésére. A vállalati közgyű­lés az igazgatót, ^ a pályázók közül 5 év­re határozott időre, titkos szavazás útján választja meg. A vállalat elsősorban háztartási gépek. hír­adástechnikai készülé­kek javítását, karbantar tását, üzembe helyezését végzi. Feltétel: szakirányú egyetemi vagy főiskolai Vég­zettség. középfokú politikai képzettség, erkölcsi feddhetet. lenség és legalább 5 évj vezetői gyakor­lat. Besorolás az 5/1983. (XI. 12.) ME sz. rende let alapján. A pályázat tartalmazza: a pályázó személyi adatait, önéletrajzát eddigi munkakörei, nek és tevékenységé, nek felsorolását, is. kólái végzettségét, elképzeléseit és ja­vaslatait a vállalat \ fejlesztésére vonat­kozóan. A pályázók felvilágosí­tást a vezetőségtől kap hatnak. ( A pályázat beérkezé. si határideje: 1986. október 30. Cím: ELAK Elektroakusztikai Tanácsi Kisvállalat vezetősége, Vác. Zrínyi út 2/A 2600. A döntésről a pályázók időben kapnak értesítést. összkerék-meghajtású, négyhengeres, dízel, so­ros Multikár, motorral üzemeltetett traktor pótkocsival együtt, le­vizsgáztatva, betegség miatt eladó. Zsebők De zső. Bököd, Fő u. 59. Autó Néró ajánlata Golf dízel Ascona. Jet ta. Derby, Póló. Mazda 323, Volvo, Nissan Sunny Coupe, Jaguár Peugeot 305 GLD. Üj nyugati típusú átír­ható gépkocsi tulajdono­sának jelentkezését vár­juk. Gyors üzletkötés az Autókontaktnál. Napköz­ben 494-428. Peugeot 404-es dízel, CX-es, kis motorhibával. 70 ezer Ft-ért eladó. — Illés István, Szombat hely. Alsóhegyi u. 66 Keresek új, újszerű nyu gáti autót 3—4 évesig 568-284. Reluxa, minitokos re­dőny színválasztékkal, garanciával, árkedvez­ménnyel. 653-704. Balaton! kerttulajdono- sok! Ezüstfenyö-különle- gességek. kékesezüstö­sek, oszloptuják. kék-, aranytuják, borókák, gömbciprusok. különle­ges örökzöldek, ezüstcse. mete. Kívánságra garan­ciális beültetéssel. Fe­nyőkertészet, Zamárdi felső vasútállomásnál. Zalka utca 55. Árusí­tás: péntektől hétfőig. Minitokos redőny, relu­xa több színben, árked­vezménnyel, garanciával. 855-733. Figyelem! Kertészetem­ben gyönyörű örökzöld thuják, chameciparisok, fenyőfélék díszfák, dísz­cserjék kaphatók. Szé­les fajtakínálat gyü­mölcsfákból. Európai gyökeres szőlővesszők: lakhegyi mézes, bianca. zalagyöngye. saszla, ir­sai Olivér. zweigelt, kékfrankos, zöldszilvá- fajták. Szőlőoltvá­nyok telepemen minden­nap kaphatók Balaton- bogláron, a 7-es főúton, az építőanyag-telep mel­lett. Levélcím: Szekér­hé, Boglárlelle, Vörös­marty tér 4. telefon: 13- 86. Utánvétellel szőlő­vesszőt 20 db felett szállítok. Feljavított bakancs 250 —300 Ft. Munkásnadrág bármilyen nagy derék­bőségre 230 Ft. Kertész­nadrág 320 Ft. Kord- bársonynadrág 400 Ft. 100 cm derékbőségen felül cm-enként 1 Ft-ot számítok fel. Tájékozta­tót, mintát küldök. Sá- giné, Polgárdi. Batthyá ny u. 42. Telefon: 44. Kitűnő szülőktől komon­dor kiskutyák eladók Szentes. Mécs Balogh u. 4/A. Hó-rukk Gm vállal min denfajta földmunkát (kertásás). anyagmozga­tást. költöztetést, épít­kezés utáni külső-belső takarítást, építőipari egyéb segédmunkát. Te lefon: 06-34/ 10-800. Csíkos majorban 500 fé­rőhelyes, kialakítandó sertéshizlalda üzemelésé, re keresünk vállalkozót vagy szakcsoportot. A gazdaság épületet, ser­tést, takarmányt bizto­sít. Jelentkezés a Felső­babáén Állami Gazdaság főállattenyésztőjénél. — Ócsa-Felsőbabád. Tele­fon: 06-26-78-022. Egri belvárosi, 5 helyi­ség plusz nagvpincés plusz mellékhelyiség, te­lefonos, új családi ház. tehergépjármű-bejá. róval kiadó. ..Közülct 18 000 99 304” jeligére az egri hirdetőbe. Balatonhoz 2 km-re. Nemesvitán, kis családi ház garázzsal eladó. — Érdeklődni: Nemesvita. Kossuth utca 88. Szemcsefúvó gépek vásá­rolhatók a Ferromechani. kai vIpari Szövetkezetnél. Aszod. Kossuth Lajos u. 19. 2170. A korszerű korrózióvédelem nélkü­lözhetetlen eszköze. A bevonóanyagok tapadása többszöröse a hagyomá­nyos eljárással szemben. Fémek revétlenítésére, tisztítására alkalmas. A szemcsfúvó gépek a vevő igényének megfelelő ki­vitelben készülnek. Ké­résre • prospektust kül­dünk. A Mátra egyik legszebb helyén. Mátraszentistván. ban. eladó a saját tulaj­donú, jó forgalmú „Vid- róczky csárda”, hideg­meleg konyhás, teljes be­rendezéssel. Érdeklődni a helyszínen szombat. vasárnap. _ _______ R égi típsú. 2 épületből álló családi ház, hideg­meleg vízzel, műhelynek is alkalmas, eladó. Ág­falva, Fő u. 82. szám. Kistelek (Csongrád me­gye). Kenderföld sor 1. számú ház eladó (2 szo­ba, konyha, fürdőszoba, kamra, előszoba — össz­komfortos). 200 n.-öles szőlővel. Érdeklődni a helyszínen 16 óra után, vasárnap egész nap. Gránátalmacserjék (há­romévesek) eladók. 100 Ft/db plusz szállítási költség. Kálmán Ernöné. Győr, Achim u. 66/A 9025. Szőlőoltványok. Bor és csemege lugasszölöfajták őszi telepítésre, termelői áron. Díjmentes árjegy­zéket küldök. Valiskó, Gyöngyös. Aranysas út. IBM 82 mágneskártyás composer eladó újszerű állapotban. Telefon: es­ténként 06-28-10-160. 260 db augusztusban vemhesített kétfogas tok- lyó eladó. Érdeklődni: Nagy András. Hódmező­vásárhely, János u. 53. Különböző űrmértékű hordók és borászati esz. közök eladók. Telefon: 373-230. Váci utcaj üzletembe ní­vós árukészlethez készí­tőket keresek. (Divatáru, szőrme, bőrruházat.) Te­lefon: 453-041. Boxerkölykök eladók. Hódmezővásárhely. Könyves u. 10. 6800. Szőlőoltványok termelői áron európai gyökeresek, zalagyöngye, zweigelt, ezerfürtü. cardinál tizen­négy forintért. Megren­delhetők: Varga. Abasár, Kossuth 11. űtszobás társasházrész eladó. Deli Sándor. Ba- latonfürcd. Arad u. 15. 8230. Siófok, Aranyparton, szabadstrandon, 50 nm- es büfé. szeszárusítási engedéllyel, teljes felsze. reléSsel és NDK lágy­fagylalt géppel 28 ezer forint nm-enkénti áron eladó. Levélcím: Buda. pest, Pf.: 147. 1631. Elcserélném Bp., Hámán Kató utcai 2 szoba, összkomfortos, telefonos szövetkezeti lakásunkat győri, telefonos tanácsi­ra értékkülönbözettel. — (Egyéb megoldás is ér­dekel.) Tel.: 144-962. Zamárdi felsőn (Des- sewffy u. 94.) 2 szobás, komfortos, teraszos, nagykertes társasházi lakrész eladó. Telefon: 424-849, 18 óra után. Megtekinthető: 27-én. 28-án, szombat, vasár­nap. ¥ IFA billenős 8/3 t pót­kocsival 3000 KCR, kü­lön is eladó. Jászberény, Rákóczi 60. Tel.: 11-859. Forgalomból kivont B vagy C típusú Opel ka- dett gépkocsit megvétel­re keresek. Konya László, Dévaványa, Vi­harsarok u. 43. Betonkeverő gépek ké­szítése, eladása. Varga Vecsés, NáJidor utca 43. 2220. ___________________________________ 1 50 g-os fröccsöntő gép eladó. Dugattyús. Tele­fon: 06/28/10-160. estén­ként. 500-as szalagfűrész, 400- as és 300-as kombinált gyalugép, Aró platós 320/D 4 éves, kevés km- rel. kifogástalan állapot, bán, eladó. Érdeklődni: Gáspár Pál, * Szarvas, Táncsics M. u. 29. 5540. Eladó 10 120-as eredeti Diamant kötőgép, kézi meghajtású, nagyon jó állapotban. Ugyanitt el­adó 1 Buksi kötőgép. Érdeklődni: 695-243. Üj. garanciális NDK lágyfagylalt gép eladó. Cím: Varga, Dunakeszi. Lehel u. 9. ___________ 1 0/150-es Stoll gyártmá­nyú Lifadó automata yochort kötőgép, sürgő­sen, eladó. Tel.: 310-268. munkanap de. 10—12 óra között._______________ Él adó egy db 700-as Kirchner, faipari vastag, sági. egy db 300-as egyengető gyalugép. — Tel.: 06-26-70-125. Veterán GS—35-ös Hof- her traktor eladó. ..Üzemképes 111 414” jeligére a Magyar Hir­detőbe, Veszprém, Kos­suth u. 6. Videók — nyugati szí­nes tv-k áthangolását, javítását garanciával vál. lalom műhelyemben. — Farkas, 673-532. Bp., Hadrianus u. 7. 1039. Videók, színes tv URH- áthangolások, kétnor- másítás (megvárható), teletext-beépítés. Bp. VI.. Szondi u. 20. A Balatonfüredi Város­gazdálkodási Vállalat tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Tagore sétány mellett. fizetőslrand területén elárusító pavilonokat létesít. A pavilonok Be- tonyp elemekből tel­jes közművesítéssel készülnek, 15 nm alapterületuek. bár­mely üzletágban az 1987. évi szezon kéz. detéig megnyithatók lesznek. A pályázók közül az üzemeltetőket verseny- tárgyalás során választ­juk ki, amelyet 1987. áp­rilis hónapban fogunk megtartani.1 A pályázatot feb­ruárban írjuk ki. ar. ról a nyilvántartott jelentkezőket levél­ben is értesítjük. Bővebb felvilágosítást ad és a jelentkezőket nyil­vántartásba veszi a vál­lalat központjában (Für­dő u. ,15.) dr. Görbicz Lajos jogtanácsos. Régi pénzt, vesz gyűjtő. 374. 1446. régiséget Bp. Pf.: Kisipari többszárnyas, mozgathatós. zsalus aj­tók, ablakok, tölgy be­járati ajtók, belső ajtók, csempe, mettlachi és mindennemű építő­anyag, házhoz szállítás­sal is. III. kér.. Bécsi út 176/B. MÁVAUT-megál- lóban. 686-141. Szőlőoltvány megrendel­hető. Különlegességek bő választékban. Magony Imréné, Abasár. Jókai u. 18. Tel.: 60-026. Ezüstfenyő-különle. gességek négyméteresig, kétéves ezüstcsemete, örökzöldek. Pasaréti díszfaiskola. Guyon ut­ca 3. 1026. Árusítás nonstop! Kívánságra be­ültetéssel! Zsák. felújított, elsőren­dű minőség hatvan, szalmazsák százkilenc­venöt. műszálzsák tizen­hattól huszonnégy forin­tig utánvéttel is rendel­hető. Zsákműhely, Bu­dapest II., Csatlós 61. 1029. Padló, és központi fű­tés szerelését vállalom, anyaggal is. Kordics Já­nos. Vác, Postafiók 225. (2601). Pongyola. házikabát, gyermekköntös, . V PRÍMA Szaküzlet, Budapest VI.. Népköztársaság útja 47. (Az udvarban.) Az Abbázia mellett. Pincehelyen, szép fekvé­sű domboldalon 10 621 nm, zártkerti ingatlan gazdálkodásra, kertész, kedésre alkalmas, rész­ben szőlő és gyümol. esős, lakható épülettel, pincével, megosztva is. eladó. Az épületbe vil­lany és víz bevezetve. — Irányár: 300 000 Ft. Ér deklődni: Bóta Bernát, Pincehely, Zrínyi u. 21 Balatonberényben kétszo­bás. fürdőszobás csalá­di ház. új melléképüle. lekkel, udvari lakrésszel. 600 n.-öl telken eladó. Érdeklődni: egész nap Juhász László, Balaton- berény, Kossuth u. 122. (Somogy megye). Göd alsó, Felszabadulás út 27. (Kossuth utca sa­rok) alatti 130 n.-öles telek faházzal eladó. 7—9 óráig telefon: 899- 843. Keszthely központjában. Fejér Gy. utca 8/C alatt, 190 nm-es lakás üzlet- helyiséggel. elfogadható áron eladó. Marcaliban másfél szó bás, gázfűtéses lakás el. adó, esetleg Pest vagy Sopron környéki házra cserélhető. Érdeklődni: Marcali, Ügyvédi Mun kaközösség. Szoba, konyha, kamrás ház, állattartásra alkal­mas ólakkal, eladó. Ér­deklődni: Nemesvita, Kossuth u. 85. 200 nm-es, jól beveze­tett büé-falatozó. emele­ten kialakítható lakással, családi okok miatt, sür­gősen. eladó. Érdeklőd­ni: Berki Jenő, Vértes- somló, Zrínyi út 2. 2823. Budapesten XVII. kér. Péceli úton régi családi ház, 400 n.-öles telekkel, sok melléképülettel, ál lattartási lehetőséggel, sürgősen, eladó. Dombó. vári András. 486-530. Eladó Keszthelyen köz­ponti fűtéses. 2 és fél szobás, garázsos OTP- öröklakás. Érdeklődni: Keszthely. Fodor I. u. 36. Ujj-Mészáros. Gödöllőn eladó egyszin­tes családi ház. Érdek­lődni lehet: Fitos Anikó esküvőiruha-kölcsön. zőnél. (Máriabesnyői ma. szék cukrászdánál.) Tanya sürgősen eladó, műút mellett. 800 négy­szögöl földdel, gazdasági épülettel, fürdőhöz, busz. megállóhoz 5 perc. Vil­lany van. Érdeklődni le. hét Törtei. Újosztály dű­lő 12. Czeróczki Ferenc­nél. Füzesabonyban egy szo­ba. összkomfortos, kis. kertes ház eladó. Épí­tendő nagy családi ház tervrajza kész. Érdeklőd­ni: Füzesabony, Makiári út 18/At Besenyei. _____ F alusi parasztház - Ke­nyériben eladó, nagy te­lekkel és állattartási le­hetőséggel. Termálfürdő, höz közel. Ady út 130. att. Eladó Apostagon 2 szo­bás, komfortos családi ház 2400 n.-öles. kertész, kedésre alkalmas telek­kel. Ipari áram. mély kút központi fűtés van. Érdeklődni a helyszínen Paulikéknái, Vasút u. 35. sz. alatt. ________ C serélnék harkányi ház­helyet plusz készpénzt pécsi, tanácsi bérlaká­sért. Cím: Harkány, Pe­tőfi út 91. Mecseknádasdon 6-os út mellett, 4 szobás, kom­fortos családi ház, mel­léképülettel. kerttel, lu. gassal, beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Rákó­czi u. 18.. bármikor. Pécsett összkomfortos, tetőtér-beépítéses csalá­di ház eladó. Érdeklőd, ni: Gangéi Ádám, Pécs. Május 1. u. 12/3. Szigetvár mellett eladó 4 szobás családi ház sok melléképülettel, 200 db sertés tartására alkal­mas óllal, tehéntartásra is átalakítható, karámo. sított, kert, gyümölcsfák, kai plusz márványlapos szép. faragott szekré­nyek. Botykapeterd, Kos­suth L. u. 18. Eladó gazdálkodásra al­kalmas családi házas in. gatlan. kert plusz szán- tó. belterület. Előnyös fizetési lehetőséggel. Ér. deklődni a szomszédban. Diósberényi postahivatal, vezetőnél. Nagykállóban 2 szoba, összkomfortos, központi fűtéses családi ház. 400 n.-öles telken eladó, készpénz plusz kevés OT.P v. budapesti más­fél szobás tanácsira cse­rélnénk. Érd.: 588-567. 17 óra után. Cím: Tóth István. Nagykálló, Bes­senyei u. 6. 4320. Albertirsán. Pesti u. 147. sz. alatt 2 szobás csa­ládi ház beköltözhetően eladó. 240 n.-öles telek­kel. 2 szoba, összkomfortos, hőszigetelt ház Érden el. adó. Pincegarázs, köz­ponti fűtés. Kp. plusz OTP. Cím: Érd VI. kér.. Boldizsár u. 20. Badics. KÖZLEMÉNYEK A Heti Világgazdaság 39. számát — nyomdagéptörés miatt — az előfizetők késve kapják meg. Szíves elnézésüket kérjük. Fíírlapkiadó Vállalat. Síelők, figyelem! A budapesti ORBIS kedvezményes januári ajánlatai: Zako­pane, i hét üdülőben vagy penzióban, teljes ellátással 2300 Ft fő; jan. 18—25., Kasprowy Szállóban, félpenzióval 4200 Ft fő. Beszkidek: 1 hét Ustronban — üdülő — 2200 Ft fő; 1 hét Wislán — üdülő — 2400 Ft fő; 1 hét Biclsko- Biala, I. oszt. szálló — 3300 Ft fő. Fel­világosítás, jelentkezés: ORBIS Lengyel Utazási Iroda, Budapest V., Vörös­marty tér 6., tel.: 170-532. telex: 22-4033. A Tudományos Minősítő Bizottság közli, hogy Magd Juratly: „A Saint- paulai donantha weindl hagyományos és szövpttenyésztéses szaporításának összehasonlítása” c. kandidátusi érte­kezésének 1986. szeptember 30-i nyilvános vitája elmarad. 1986. október 1-jén délelőtt 10 órakor lesz a Kertészeti Egyetemen A épület zsi­bongóban (Bp., Villányi út 35.) —, Nguyen Xuan Ky: „Függvények app­roximációjáról” c. doktori értekezésé­nek nyilvános vitája október 2-án de. 10 órakor lesz az ELTE TTK II. em. 364. terem (Bp.. Rákóczi út 5.) —, Bató Sándor: „Az áru mint történelmi kategória” c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája október 2-án du. 14 órakor lesz az Akadémia nagytermé­ben (Bp. V., Roosevelt tér 9.) —, Füle Sándor: „A szülők és a pedagógu­sok együttműködése” c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája október 2-án de. 10 órakor lesz az Akadémia nagytermében (Bp. V., Roosevelt tér 9.) —. Koltayné Gyarmati Borbála: „A potenciál szeparálható sorfejtése és al­kalmazása a mag- és atomfizikában” c. doktori értekezésének nyilvános vi­tája október 2-án du. 14 órakor lesz az Akadémia kistermében (Bp. V„ Roose­velt tér 9.). Régebben érettségizetteknek matema­tikából egyetemi felvételi vizsgára elő­készítő levelező kurzusokat indít a TIT Budapesti József Attila Szabadegyetem. 2 éves, két féléves intenzív és l éves kurzusok. Segédanyagok: feladatsoro­zatok — megoldások. Korrepetálás 4-4 alkalommal hétvégi konzultációkon. — Részvételi díj: 770 Ft. Jelentkezés októ­ber 8-ig írásban, telefonon, személye­sen ,10—18 óráig. Cím: Szabadegyetem titkársága. Budapest VIII., Múzeum u. 7. 1083. Telefon: 335-189. Budapest Tourist ajánlata: Kuba, no­vember 1—17. 39 800 Ft, repülővel. Je­lentkezni lehet a Budapest Tourist iro­dáiban, valamint a megyei idegenfor­galmi hivatalokban. A budapesti ORBIS rendkívüli aján­lata: Karácsony — szilveszter Zakopa­néban, dec. 20.—jan. 2. 5300 Ft. fő. Je­lentkezés, felvilágosítás: ORBIS Lengyel Utazási Iroda, Budapest V.. Vörösmarty tér 6. Tel.: 170-532, telex: 22-4033. A Cooptourist belföldi társasutazási ajánlataiból: Utazás az Alpok-lábaihoz — Kőszegi szüret. Szállás: Kapuváron és Szombathelyen. Teljes ellátás. Idő­pont: október 3—5. Részvételi díj: 1790 Ft. Hortobágyi Nemzeti Parkon át Deb­recenbe. Szállás: Debrecen, Teljes el­látás. Időpont: október 4—5. Részvételi díj: 1130 Ft. Kirándulás Szilvásváradra. Ellátás: ebéd. Időpont: október 4. Rész­vételi díj: 370 Ft. Gemenci rezervátum. Ellátás: ebéd. Időpont: október 5. Rész­vételi díj: 425 Ft. Jelentkezés és részle­tes felvilágosítás valamennyi Coop- tourist-irodában! Szélvédőüveg nagy választékban kapható gépkocsikba, erőgépekbe, üve­gesrészlegünknél. Veresegyház, Mikes Kelemen út 18. Gödöllő és Vidéke ÁFÉSZ. Levelező nyelvoktatás! Angol-, né­met-, kezdő, újrakezdő és középhaladó levelező nyelvtanfolyamot szervez (hanganyaggal) a Panoráma nyelv­stúdió. Konzultációs lehetőség. A tan­folyam díja: 1900 Ft. Kérje részletes tájékoztatónkat. Címünk: Debrecen, Jerikó u. 15. 4032. Osztálytalálkozó! 8. zenei 1962—70. Dó­zsa György út 136. .Márta néni osztálya és tanáraik találkozása: 1986. okt. 3-án 19 órakor a suli előtt. Stalter: 202-304, Gábos: 223-474, Várad!: 408-996. Karácsony Zakopánéban a Kasprowy luxusszállóban dec. 20—27., szállás plusz félpenzió, 4690 Ft fő. Jelentkezés, felvi­lágosítás: ORBIS Lengyel Utazási Iroda, Budapest V., Vörösmarty tér 6., tel.: 170-532, telex; 22-4033. Felvételi-előkészítő levelező tanfolya­mok: magyar, történelem, matematika, fizika, biológia tantárgyakból. Érdek­lődés: Mozaik Gm. Bp. 1. Pf.: 36. 1250. Tel.: 556-385. Részletes tájékoztatót kül­dünk. Családi ház 450 n.-Öles telekkel eladó. Berek­fürdő. Néphadsereg u. 46. 5509. Érdeklődni le- hét: Kunmadaras. Bat­thyány János u. 11. 5321 vagy a helyszínen. _____ Eladó Szentmártonkátán, Határ út 7. alatt beköl­tözhető családi ház, 430- as telekkel. Villany, tíz van. Irányár: 240 ezer Ft. Érdeklődni: 17 óra után. 261-838. Balatönmárla-fürdői (al­só). Bajcsy-Zsilinszky u. 229. sz. alatti, vízzel, villannyal, lakható fa­házzal rendelkező 260 négyszögöles telkemet- el­adnám. Beépíthető 1987- ben. Érdeklődni levélben: Ecseginé, Kaposvár. Fü­redi u. 6. II. 1. 7400. Eladó (cserélendő) Buda. pest mellett, Budakalász, Attila 10. 150 négyszög, öl gyümölcsös, 2x56 nm (kétszintes) alápincézett félig kész házzal vagy kérek másfél szobás, bu. dai öröklakást. 406-918. Érd központjában más­fél szobás, beköltözhető öröklakás eladó. kp. plusz OTP. „Közleke­désnél NSZ 46 057” jel­igére. a kiadóba. _ Ba latonlellén 105 nm-es. sorházban lévő. kétszin­tes lakás eladó. Közpon. ti fűtés, garázs, elől-há- tul kis kert van. Le­vélcím: Mucsi Sándor. Kaposmérő, Kossuth u. 78. 7521. Keszthelyen, vízközeiben, 2 szobás. 62 négyzetmé­teres lakás, azonnali be. költözéssel, fizetési könnyítéssel eladó. Ér­deklődni: Siófok. Sziget út 1. Molnár Árpád. Szőlőoltványok őszi szál­lításra megrendelhetők. Kérjen árlapot. Sziráki Aladár. Abasár. Petőfi út 16. Keszthely, Szendefy u. 26/A afatt két. szoba, étkezős lakás, kp. plusz OTP-átváMalással eladó. Érdeklődni: helyszínen 17 órától. Borospince, boltíves, vö­röskőből. szobával, te­rasszal, Balatonra rálá­tással ötvennégy négy. szögölön. bekerítve, há­romszázezerért, Alsóör. sön. Ady utca huszon­kettő alatt eladó. Vil­lany. víz van. , Derecskén (Debrecenhez 20 km) eladó 4 szoba, hallos, étkezős, tetőtér- beépítéses egyedi tervezé­sű. 400 n.-öles telken le­vő családi ház. Nagy gazdasági épület és ipa- ri áram van. Érdeklődő leveleket „Befejezés előtt áll 60 858” jeligé­re a miskolci hirdetőbe. Eladó 6 szobás. 3 für­dőszobás. 3 szintes csa­ládi ház. Gázfűtéses. Garázs alatta. Sarokte­lek. 100 n.-öl. Érdek, lődni: Boglárlelle. Csu­lik. Vágóhíd u. 75/A. Szeghalmon komfortos családi ház. szép kerttel eladó. Vasvári u. 6. Agárdon ú'u ötszobás, te­tőteres. igényes kivitelű nyaraló eladó. Telefon: 22-15-693 vagy „Egymil­lió-nyolcszázezer 159 899” jeligére a Fel- szabadulás téri hirdető­be. Galgagután, Budapesttől 70 km-re. olcsón, eladó 3 szobás családi ház. fúrt kúttal, villannyal. Cím: Mega György. Gál. gaguta, 2686. __________ El adó iól működő pék­üzem. Két dupla magyar kemence plusz Pajtás. Budapesttől 18 km-re. Kialakult vevőkör. Rajta 280 nm lakóépületű iker- ház 70%-os készültség­ben. Érdeklődni: 688-323 telefonon. Pilisvörösváron új. 2 szintes. 200 nm-es csa. ládi ház. több generáció részére alkalmas. nagy telekkel eladó vagy ér­tékkülönbözettel budapes. ti 3 szobás tanácsira cse. rélhető. Irányár: 2 millió forint. Érdeklődni nap. közben 10-től 17 óráig a 214-705-ön. Mátrában eladó 2 szin­tes, 3 szobás családi ház. villany, központi fűtés, hideg-meleg víz van. 320 négyszögöl tel­ken. Érdeklődni: Vargá- né. Parádsasvár, tele­fon: 19. Eladom vagy elcserélem Göd alsón 2 szintes, új családi házam 15 000 Ft, nm értékben. Nyara­lót és gépkocsit beszá­mítok. ipari, kereske­delmi. vendéglátó cél­jára is kiválóan alkal­mas. Göd. Felszabadu­lás út 14, A (2-es főút­vonal) Imréné. Tetőtér-beépítéses, össz­komfortos családi ház zöldövezetben igényes­nek eladó. Szobák szá­ma 6. egy konyha. 2 fürdőszoba. 2 WC. 1 éléskamra és pince. Melléképület: garázs és műhely. 200 négyszögöl telek. Irányár: 1 650 000 Ft. Érdeklődni: Tata. Csiszár u. 29. Hétfőtől péntekig 16—19 óráig. Szentendrén 712 nm-es, Dunára néző. közműve­sített üdülőtelek, hét­végi faházzal eladó. Ér­deklődni: Milassin, Sze­ged Lenin krt. 19. Te­lefon: 62-15-776. Keszthely és Hévíz kö­zött Cserszegtomajon, komfortos családi ház telekkel eladó, villany, víz, építési lehetőség van. Érdeklődni: Cser­szegtomaj, I; kér. 38.. Bedőék. Türjei-hegyen eladó 600 n.-öl szőlő, pincével, teljes felszereléssel. Ér­teljes felszereléssel. Ér­deklődni: Tűrje. Deák F. u. 3.. Koczka Lajos- né. Balatonkeresztúron sür­gősen. családi ok miatt eladó vagy kiadó nagy forgalmú, II. osztályú vállalati üdülőnek is al­kalmas családi ház. Két család részére 2x3 szo­bás lakás félkész auto­mata tekepálya. boros­pince teljes felszerelés­sel. 600 n.-öl termő sző­lő. összterület 1240 n.­öl. Érdeklődni: „Min­den megoldás érdekel” jeligére. Magyar Hirde- I tő,. Keszthely — 8360. Elcserélném pécsi belvá­rosi két s^oba. komfor­tos lakásomat, egri ha­sonlóra vagy kisebbre. Érdeklődni: Eger. 16-117 telefonon. Festői környezetben szo­ba. konyhás házrész kis kerttel, garázzsal eladó. Salgóbánya, Balassi u. 7. szám. Rákospusztán (Ipoly mellett) telek faházzal eladó. Gágyor Imre. Mihálygerge, Rákóczi u. 118. szám. Két szoba összkomfor­tos családi ház 500 n.- öl telken, gazdasági épü­lettel eladó. Gyulaj, Sza­badság- út 3. Eger belvárosában nagy­méretű. 5 szobás csalá­di ház eladó. Telefon este: 52,24-798 vagy „Beköltözhető 127 928” jeligére, a debreceni hirdetőbe. Frekventált helyen 20 nm-es üzlethelyiség el­adó biztosított forgalom április 1-jétől október 15-ig. Érdeklődni: Ta­polca, Alkotmány u. 4. Hévíztől és Keszthelytől 3 km-re, panorámás he­lyen. 450 négyszögöl szőlő-gyümölcsös eladó. Irányár: 200 000 Ft. Víz. villany van. Merics Gyu­la. Keszthely. Szendefi u. 21 B. C ÜDÜLŐ ) Hévízi vagy bükfürdői üdülőszövetkezeti hasz­nálati jog eladó. Salgó­tarján. Gagarin u. 20.. Zsíros. Tel.: (32)-l 1-189. A Napsugár Üdülőszö­vetkezet megkezdte egy újabb használati jogú üdülőépület kivitelezését Agárdon. Évi 2x14 na­pos, ill. Lxl4 napos örö­kös üdülőhasználati jo­gosultságot szerezhet. — Kérjen tájékoztatót. Je­lentkezni lehet munkana­pokon 9—12 között a 755-408 telefonon vagy személyesen, illetve le­vélben a szövetkezet központi irodájánál: Bu­dapest. Döbrentei u. 15. 1015. ■•■ni’.rw ■:iinm GÉP n

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék