Népszabadság, 2001. január (59. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-23 / 19. szám

8 NÉPSZABADSÁG KULTÚRA 2001. JANUÁR 23., KEDD Kitüntetések a magyar kultúra napján ki és Gazdaságtudományi Egye­tem tanszékvezető egyetemi do­cense, Molnár Lajos, a váci Boronkay György Műszaki Kö­zépiskola és Gimnázium igazga­tója, Sarbu Aladár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egye­temi tanára, Sófalvy Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem meg­bízott tanszékvezető főiskolai do­cense, Sótonyi Péter, a Szent Ist­ván Egyetem egyetemi docense, az állatorvos-tudomány kandidá­tusa, Tölgyszéky Pap Gyuláné, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógy­pedagógiai Főiskolai Kara Gya­korló Általános Iskola igazgatója, Vándor Ferencné nyugalmazott főiskolai tanár, Varecza Árpád, a Nyíregyházi Főiskola tanszékve­zető főiskolai tanára, Várnagy Elemér, az Apor Vilmos Katoli­kus Főiskola nyugalmazott egye­temi docense, Vincze János, a tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnázium nyugalmazott igazga­tóhelyettese. Brunszvik Teréz-díjat kapott: Boros Istvánná, a tápiószelei Területi Óvoda dajkája, Gajdos Sándorné, a nagy dobosi Nap­köziotthonos Óvoda óvodaveze­tője, Hajzer Szerén, a Tessedik Sámuel Főiskola főiskolai docen­se, Jung Ildikó, a siófoki „Nyitnikék” Óvoda vezetője, Ré­vész Józsefné, az orosházi Evan­gélikus Hajnal Óvoda vezetője, Torgyik Jánosné, a páhi Általá­nos Iskola és Napköziotthonos Óvoda vezető óvónője. Kiss Árpád-díjat kapott: Brezsnyánszky László, a Deb­receni Egyetem egyetemi docen­se, Horváth Elek, a Budapesti Műszaki Főiskola főiskolai taná­ra, Molnár Miklós, a Szegedi Tu­dományegyetem egyetemi docen­se, Spiegel Marianna, a győri Liszt Ferenc Zeneiskola tanszak­vezető tanára, Vassné Kovács Emőke, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kara főiskolai tanára, a nyelvtudomány kandidátusa. Németh László-díjat kapott: Ács Péterné, a Tóth Aladár Zeneiskola tanára, Adorján Gáborné, a Bőrfestő Utcai Álta­lános Iskola tanára, Anderkó Endréné, a Pethneházy Dávid Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Borbola Erika, a Kozma Lajos Faipari Szakközép- iskola igazgatóhelyettese, Fila Józsefné, a Szabóky Adolf Mű­szaki Szakközépiskola és Szak­munkásképző igazgatója, Gás­pár Györgyné nyugalmazott ta­nár, Gulyás Sándor, az érdi Körösi Csorna Sándor Általános Iskola nyugalmazott tanára, Ke­mény Gáborné, a Kiss János Ál­talános és Középiskola igazgató­ja, Kovács Lászlóné, a szent­gotthárdi Arany János Általános Iskola tanára, Kovács Tibor, a kecskeméti Németh László Gim­názium és Szakközépiskola taná­ra, Pál József, a Veres Pálné Gimnázium tanára, Szakáll Ist­vánná, a Szent István Gimná­zium igazgatója, Tardos László­né, a Járdányi Pál Zeneiskola ta­nára, Veressné Denyén Mária, az ózdi Szabó Lőrinc Általános és Szakiskola tanára, Vincze Pál­né, a Zugligeti Általános Iskola tanára. Karácsony Sándor-díjat kapott: Csizmadia Istvánná, az oros­házi József Attila Általános Iskola tanítója, Debreczeni Tibor, az Academia Ludi et Artis Művé­szetpedagógiai Egyesület alapító elnöke, nyugalmazott tanára, Gyimóti Lászlóné, a takácsi Ál­talános Iskola tanító, Gyüre Józsefné, a Pethneházy Dávid Ál­talános Iskola tanítója, Illyés Józsefné, az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kara Gya­korló Általános Iskolája tanítója, Lassú Gyuláné, a siófoki Beszé­des József Általános Iskola nyu­galmazott tanítója, Müllerné Alavári Katalin, a mohácsi Bro- darics Teri Általános Iskola taní­tója, Papp Lajosné, a felsővadá­szi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója, Vas Lászlóné, a Pusztamérgesi Közoktatási In­tézmény tanítója. Posztumusz Karácsony Sándor-díjat kapott: Deákné Galacz Klára, a csemői Ladányi Mihály Általános Iskola tanítója. Éltes Mátyás-díjat kapott: Kókai Nagy Istvánná, a ho­moki Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola gyógypeda­gógiai tanára, Mihalovics Jenő, a kaposvári Óvoda, Általános Isko­la, Nevelőotthon, Siketek Intézete igazgatója, Mikecz Pálné, a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény gyógype­dagógiai szakértője, Selmeczi Lászlóné, az újpesti Speciális Ál­talános Iskola igazgatója, Szép Lászlóné, a székesfehérvári Ez­redéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatója. Kimagasló színvonalú köztiszt­viselői munkájáért közigazgatási államtitkári elismerést 21 köz- tisztviselő vett át. Ünnepségek Kárpátalján Többnapos rendezvénysorozattal emlékeztek meg Kárpátalján a magyar kultúra napjáról. Szombaton Ungváron hazai és magyarországi előadók részvé­telével értelmiségi fórumot ren­deztek, amelynek egyik alapkér­dése volt, hogy többközpontúvá válik-e a magyar nyelvhasználat és a magyar kultúra a Kárpát­medencében. Ugyancsak a megyeszékhe­lyen rendezték meg a magyar tannyelvű iskolák immár hagyo­mányos Himnusz-mondó verse­nyét. Ünnepi megemlékezések­re, kiállításokra és koncertekre került sor a megye szinte minden magyarok által lakott nagyobb településén, így Munkácson, Be­regszászon, Técsőn és Nagysző­lősön is. A rendezvénysorozat alkalmából a megyébe látogatott többek között Schiffer János, Budapest főpolgármester-he­lyettese és Pomogáts Béla, a Ma­gyar Írószövetség és az Anya­nyelvi Konferencia elnöke, aki okleveleket adott át a magyar kultúra kiemelkedő kárpátaljai terjesztőinek. Kőszeghy Elemér mányegyetem egyetemi tanára, a kémiai tudomány doktora. Posztumusz Szent-Györgyi Albert-díjat kapott: Méray László, a Veszprémi Egyetem rektorhelyettes egyete­mi docense, a Tempus Közalapít­vány elnöke. Apáczai Csere János-díjat kapott: Adamik Tamás, az Eötvös Lo­ránd Tudományegyetem tanszék- vezető egyetemi tanára, a nyelvtu­domány doktora, Adorján Ilona, a Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriuma óraadó tanára, Daróci Bárdos Tamás, a Weiner Leó Állami Zeneiskola és Zene- művészeti Szakközépiskola taná­ra, Farkas Istvánná, a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközép- iskola igazgatója, Frisch Gyula, a Veszprémi Cholnoky Jenő Általá­nos Iskola és Gimnázium igazga­tója, Gorilovics Tivadar, a Deb­receni Egyetem egyetemi tanára, az irodalomtudomány kandidátu­si kultúra nem egyszerűen a nemzeti hagyományokra vonatkozó tu­dás átadása, több ennél, az emberek közötti együttműködés finom beállítása - mondta Pokorni Zoltán, a magyar kultúra napja alkal­mából rendezett ünnepségen, hétfőn Budapesten. - Ha ez hiányzik, nem működik a társadalom, a nemzeti közösség úgy, ahogy egészsé­ges közösségként működnie kell. A ma kitüntetett pedagógusokon ke­resztül a legkiválóbb oktatókat, nevelőket, oktatásirányítókat szeret­nénk megbecsülni. Az ő elismerésük a nemzeti közösség, a magyar­ság, az ezeréves államiságát ünneplő ország köszöntője - zárta sza­vait Pokorni Zoltán. A tárca vezetője az oktatói-nevelői munka elis­meréseként kitüntetéseket adott át. Szent-Györgyi Albert-díjat kapott: Ádány Róza, a Debreceni Egyetem intézetigazgató egyete­mi tanára, az orvostudomány doktora. Bakos József, a Veszp­rémi Egyetem egyetemi tanára, Beke János, a Szent István Egyetem egyetemi tanára, dékán, a mezőgazdasági tudomány kan­didátusa, Besznyák István aka­démikusa, a Semmelweis Egye­tem egyetemi tanára, Egri Péter, az Eötvös Loránd Tudomány- egyetem egyetemi tanára, az irodalomtudomány doktora, Emyey Gyula, a Magyar Ipar- művészeti Egyetem egyetemi ta­nára, Farkas Miklós, a Budapes­ti Műszaki és Gazdaságtudomá­nyi Egyetem egyetemi tanára, a matematikai tudomány doktora, Fehér Ottó, a Szegedi Tudo­mányegyetem nyugalmazott egyetemi tanára, az orvostudo­mány doktora, Gábor Miklós, a Szegedi Tudományegyetem eme- ritus professzora, Meszéna György, a Budapesti Közgazda­ság-tudományi és Államigazga­tási Egyetem egyetemi tanára, Nagy János, a Debreceni Egye­tem tanszékvezető egyetemi ta­nára, rektorhelyettes, a mezőgaz­dasági tudomány doktora, Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára, a műszaki tu­domány kandidátusa, Sétáló György, a Pécsi Tudományegye­tem egyetemi tanára, Szabó Kál­mán, az Eötvös Loránd Tudó­Farkas Miklós egyetemi tanár átveszi a Szent-Györgyi Albert-díjat FOTÓ: SOPRONYI GYULA sa, Hajdú Sándor, a Mozgássé­rültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete főiskolai do­cense, Kiss Lajos nyugalmazott református lelkész, Locsmándi Miklósné, a Pécsi Sebestyén Ál­talános és Zenetagozatos Iskola igazgatója, Luif Otmár, a Pan­nonhalmi Bencés Gimnázium nyugalmazott igazgatója, Matus- csák Tamás, a Budapesti Műsza­-■ m ■ mm AZ ÚJ CORSA JÖTT, LÁTOTT ES MEGHÓDÍTOTTA A VÁSÁRLÓK SZÍVÉT. A MINDEN ÍZÉBEN MEGÚJULT, SZÁMOS TECHNIKAI ÍNYENCSÉGGEL RENDELKEZŐ, KATEGÓRIÁJÁBAN A LEGNAGYOBB BELSŐ TERŰ KISAUTÓ MOSTANTÓL ÖTAJTÓS KAROSSZÉRIAVÁLTOZATBAN IS KAPHATÓ. A CSALÁDOK BIZTONSÁGÁT ÉS KÉNYELMÉT TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBIAK SZOLGÁLJÁK: • KIVÁLÓ ÚTTARTÁS, • AKTÍV FEJTÁMLÁK, • SEBESSÉGFÜGGŐ SZERVOKORMÁNY, • KATEGÓRIAGYŐZ­TES BELSŐ TÉR, • MEGNÖVELT TELJESÍTMÉNYŰ MOTOROK, • ALACSONY FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK. ÚJ OPEL CORSA. A FELNŐTT KISAUTÓ. WWW.5AJTOSPORTAL.COM az Opel Magyarországon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék