Népszava, 1914. december (42. évfolyam, 311–369. sz.)

1914-12-16 / 341. szám

6 NÉPSZAVA 191-1 december 16. — Az oroszok otthon. A berlini „Deut sehes Tageszeitung" jelenti Stockholmból A duma.szocialista frakciójához tartozó kép viselők letartóztatása következtében, ame lyek között^ Petrowski pártelnök is fogságba került az orosz fővárosban, mint Finn országból jelentik, a munkásság sztrájkba lépett. Zavargások törtek ki és mint minden munkásmozgalomnál, ezek élén a Putilow és Auvas-müvek munkásai állottak. A mos Halomhoz csatlakozott a diákság is, amely gyűléseken, határozati javasiátokban és utcai demonstrációkban tiltakozott a szocia lista képviselők letartóztatása ellen. Ennek az volt a következménye, hogy a rendőrség behatolt az egyetemre és több diákot letar tóztatott. Hir szerint a Kaukázusban is ko moly zavargások törtek ki és a birodalom több részében, különösen Lengyelországban az oroszok ujabb pogromokat rendezték. Vihar a fiumei öbölben. Fiuméből jelentik Hétfőn este és keddre virradó éjjel heves szi­rokkó dühöngött a tengermelléken. A vihar nagy károkat okozott a kikötőben. A védőgá tat és a világítótorony őrének őrhelyét meg rongálta. A vihar közben a „Buenosayres" nevű gőzös az erős vasból készült kikötöcölöpöt el törte. A szélvész a rakodópartról súlyos gercn dákat és vasláneokat sodort a tengerbe. A Mária Terézia-hullámgát külső oldalán, a vá rosi fürdő és a Stabilimento Lazzarus közötti vasból készült függő járdát leszaggatták a hul lámok és a vihar a Deltán is nagy károkat okozott. A szirokkó több tonnás kőtömböket sodort magával, amelyeket a kikötőben a. part védelmére helyeztek el. A rakodópartok, sőt a Molo Adamich is több órán át vis alatt állót tak. A szirokkó annyi vizet csapot ki a tenger bői, hogy valóságos yizáradás alá került az egész. part. " — Életuntak. Özvegy Gerstner Aladárnó huráonBégy . np Köfaragó­utca 8< -szám. alatti lakásán sziventötte ma­gái'és meghalt. Holtlestét a törvényszéki or vostani intézetbe vítték. Teliének oka isme­retlen. — A. Margit tizenhét éves cseléd : Ferenc-körut és illői-ut sarkán lévő ház •második emeletéről leugrott. Kletveszedel mes sérüléssel szállították a Szentistván­kórházba. — A külföldre címzett leveleket nem sza­bad leragasztani. A kereskedelemügyi minisz­ter fölhívja a közönség figyelmét arra, hogy a külföldre (Ausztria és Bosznia-Hercegovina kivételével) szóló közönséges és ajánlott leve­leket a katonai ellenőrzés megejtlietcse végett nyitva kell postára adni. — Eltűnt egy hajó. A „Bethoven" kereske­delmi tengerészeti iskolahajóról, amely folyó évi március 29-én Newcastlet Valparaisóba szánt szénrakománnyal elhagyta, ezideig se ér­kezett semmi hir. Minthogy a chilei partokon nagy viharok dühöngtek május második felé­ben, valószínű, hogy a hajó e viharokban el­pusztult. A hajón 22 főnyi legénység és 20 had­apród volt a monarchia különböző részeiből. — Forgalmi korlátozások. A Máv. igazgatósága jelenti: A katonai vonalparancsnokság intéz­kedése folytán Sátoraljaújhely—Voloc—Csap— Nagybcrezna — Bátyú — Királyháza — Körös­mező-i vonalakon polgári utasok csak a hadi­forgalmi utasításban előirt igazolvánnyal utazhatnak. A , Szabadka—Zimony-i vonalon beállott torlódás folytán ezen vonalra, vala­mint ezen vonalat átmenetileg érintően som­miféle polgári áru nem továbbítható. Ezen korlátozás alól semmi, tehát gyors, élő és romlandó árukat sem veszuek ki. Arutorlódás miatt Máramarosszigetre rendelt összes pol­gári áruk fölvételét további intézkedésig be­szüntették. Kivételek az élelmicikkek, élők, gyógyászati és fertőtlenítő cikkek és' önkeze­iési küldemények, valamint katonaáruk. Wien—Nordbahnhof-locora rendelt petróleum­küldemények fölvétele, tartálykocsikban to­vábbi intézkedésig szünetel. Postavonatforga­lom Skavina—Szuda—Chaboska—Zakopane kö­zött további intézkedésig szünetel. Polgári áruk .Olmütz-Hauptbahnliofra és Olmütz-Bleich állómásra ismét fölvehetők. Ezen intézkedés a Nordbahn-vonalon fönnálló intézkedést, nem érinti. Az India—Vinkbvce-i, Ruma—Vrdnik-i, Ruma-Klenák-i és Vukovár—Racsa-i vonalon az Összes polgári személy- és áruforgalom szü­netel., India—Vinkovce között a. 7301. és 730*. szánjn. személyvonatok közlekednek ugyan, de Tsak hadimenetrendszerii postavonatok jelle­gével, „vagyis polgári utasok csak igazolvány­nyal utazhatnak. • — Arad hatósági mészárszéke. A „M. T. I." jelenti: Arad város egy évvel ezelőtt ható­sági mészárszéket állitott föl az egyik mel­lékutcában, mert a mészárosok és hentesek tulmagas árakon árusították cikkeiket. Az utóbbi hetekben a hus ára normális voit, mire a város hatósági mészárszéke beszün­tette működését. Erre a mészárosok és hen­tesek 30—40 százalékkal fölemelték az ára­kat. Varjassy polgármester értekezletre hivta össze a husiparosokat ós garanciát kért tőlük, hogy leszállítják a húsárakat, ők azonban ezt megtagadták. Ezért a városi ta­nács elhatározta, hogy a város legforgalma­sabb helyén uj hatósági mészárszéket nyit — A vasút és a villamos. A Ferdinánd-hid alatt, Bódé Sándor harminc éves kocsitoló tolatás közben elcsúszott és egy kocsi ke­rekei alá került, amelyek a bal lábát szét­zúzták. A Rókus-kórházba szállították. — A Váci-ut 110. számú ház előtt az 1014-es számú villamoskocsi elütötte Tesha. Ferenc ötvenöt éves napszámost. A mentők kötöz­ték be sérüléseit. — Az Orczy-ut 8. számú ház előtt Espán József né harmincöt éves háztartásbeli nő a villamosról leszállt és el­esett és a pótkocsi kerekei alá került. A bal kezét roncsolták össze a kerekek. — Amerika az angol eensura ellen. A „New­york Times'" legutóbb tiltakozott az angol cen zura ellen és a többek között a következőket irta: Semmi sem ártott annyira az angolok ügyének, mint az ottani cehzura és az ameri­kaiak bizalmát az angolok önmérsékletében és becsületességében semmi sem gyöngítette meg jobban, mint az, hogy a cenzor a fejét a ho mokba dugja és azt gondolja, hogy az egész vi­lág igy tesz és hogy mindenki behunyja a sze mét. Az amerikaiak főleg azért vannak elke­seredve, mert a cenzor nemcsak a londoni hirek nyilvánosságra hozatalát és továbbítását aka­dályozza meg, hanem Amerikából Londonba küldött, jelentésekből is kihúz és ugy megváltoz tatja.~é-jelentéseket, hogy- ázok- tartáháa is meg változik.- ...• : * ; — Egy angol gözos katasztrófája. London­ból jelentik a „Corriere della Sera"-nak: A „Vedra" nevű angol benzint szállító gőzöst szerencsétlenség érto. Nagy viharban hajó­zott a nyugati angol partok mentén, amikor sziklába ütközött. A hajó elülső részén nagy rés támadt, amelyen keresztül nagy erő­vel hatolt be a viz. A gőzös helyzete válságos lett, sőt amikor a benzin robbant, meg sem lehetett már menteni. Az odasiető mentő­hajók százhúsz embert szabadítottak ki, de harmincnégyen elpusztultak. — Ki tud róla? Holunka Károly póttartalé­kos a 48. gyalogezred 6. századában október 4-én megbetegedett és azóta , nincs róla semmi hir. Aki tud róla, értesítse a feleségét, Holinka Károlynét, Budapest, Vay Ádám-utca 8. sz. — Singer Ödön, aki a győri 19. gyalogezred 13. századahoz vonult be, már október 12-ike óta nein adott életjelt magáról. Aki hollétéről tud valamit; szíveskedjen azt közölni Szabó Ernő­vel: Budapest, VI, Nagymező-utca, Gólya-áru­haz. — A. halálba menekült, A ferencvárosi pályaudvarban a Miskolc felől jövő vonaton a galíciai menekültek között volt Neuman Kirene nyolcvanegy éves turackai lakos hir­telen rosszul lett ás meghalt. Holttestét a tör­vényszéki orvostani intézetbe vitték. Napirend. Naptár : szerda, december 16. (Görög orosz: december 3.) A nap kél .reggel 7 óra 43 perekor, uvugszík delutan 1 or a 8 perekór. — A hold kél reggel 7 óra 21 pere­kor. nyugszik délután 2 óra 38 perekor. — A. miniszterek uem fogadnak. — Harctéri sebesültek látogatása a XVI. helyoi-segi kórházban délután 1—^4-ig; a XVII. helvőr­Wgi korházban délután 1—3-ig: a Vöröskereszt föliigveíete alatt levő kórhazakban délután 2—4 ig; a Duna balparti kórhazakban kizárólag . a sebesültek hozzátartozói szá­mara délután 1—3-ig - Muzeumok: Nemzeti Mnzeum allat.ta.ra. 9—l-ig. Petőfi Ház (Ba.iza-iitca 21]. Nyitva 10—2-ig. Belépődíj nincsen. Ernst Múzeum iNagymezó-utea &• ^ritva 9—4-ig. Mezőgazdasági Múzeum. Nvitva. 10—l-ig. Tanszer Múzeum.. Nyitva 10-12 ig. Társadalmi. Múzeum IMnria \ alena-utea 121 10-12 ig. Kereskedelmi Mu­seum: külkereskedelmi hírszolgálat, és közszállitási osz­tály. Nyitva 9—2-ig; vám- és tarifaosztály 3 -fi ig; nvilvá­nos szakkönyvtár »—2-ig és 6-S-ig. — Könyvtárak: Akadémiai Könyvtár 3-7 óráig; Egyetemi Könyvtár 3 8­ig. Városi Nyilvános Könyvtár (Gróf Karolyi-utca 8) 10—8-ig. Nemzeti Muzeuni Könyvtára 9--.1 ÍR. Pedagógiai Könyvtár. Nyitva délután 3 'órától r." r,-,./r tatl l5í tika i Könyvtár 10— l-ig. — Képtárak : Téli kiállítás a Nemzeti Szalonban. Nyitva 9—4-ig. Belépődíj 1 korona. AUando kiállítás, a • Könyves Kálmán művészeti szalonjában (Nagymező-utca 37-39). Nyitva egész nap. Belépődíj nincs. A Szépművészeti Muzeum modem magyar keptara 10-2-ig. Az Országos Magyar Képzőművészeti 1 arsulat karácsonyi vásárja a „Fésjek" művészek kint), jabau (Kertész-utca 36). Nyitva 5-8-ig. Belépődii 40 fillér — Az Országos Magyar Ipsrmüvészeti Társulat kará­csonyi vasárja az Iparművészeti Muzeumhan. Nyitva 3-I-ik es 3—7 ig. Belépődíj nincsen. — Zágráb a kenyéruzsora ellen. A zágrábi városi tanács elhatározta, hogy saját keze­lésben kenyeret süt és 52 fillérért fogja, a közönségnek eladni kilóját. Zágráb városa minden összeköttetést megszakított az ed­digi kenyérszállitókkal. — Halál a szószéken. Berlinből jelentik: Le­win dr., a zsidó reformközség rabbinusa, pré­dikáció közben, nagy közönség és felesége s gyermekei jelenlétében szívszélhűdés követ­keztében meghalt. A rabbi 72 éves volt. — Munkáselőadás az Urániában. Decem­ber hó 27-én, vasárnap délelőtt 10 órákor szinre kerül Törökország. Jegyek 40 fillérért kaphatók a Népszava kiadóhivatalában (VIII, Conti-utca 4). Az angol szakszervezeti tagok a háborúban. Negyedmillió szervezett munhús a zászlók alatt. London, december 10. Az angol munkások hadibizottsága, kimu­tatja, hogy a nagyobb szakszervezetek tagjai közül hány munkás jelentkezett eddig ön­ként a hadseregben való szolgálatra. E sze­rint a hadseregbe lépett: Vasutas '45.000 Bányász (Durham) 30.000 Bányász (Délwales) 20.000 Bányász (Yorkshire) 15.000 Tanulatlan munkás 14.400 Levélhordó 10.000 Bányász (Northumberland)' 1Ö.Ó00 Kereskedősegéd 8.000 Bányász (Lanarkshire) i7.000 Kocsigyártó - ­6.000 Alkalmi munkás '4.500 Tanító 4,500 Bányász (Lancashire) 4.000 Gyári munkás • '4.000 Bányász (Derbyshire) 3.700 Bányász (Staffordshire) 3.500 Bányász (Nottinghamshire) 3.500 Bányász (Észak wales) 3.000 Cipész 2.960 Bányász (Lothian) 2.000 Kelmefestő 1.500 Vasöntő 1.400 Nyomdász 1.200 Bányász (Cumberland) 1.100 Kazánkovács 1.060 Hajóépítő 1.000 Bányász (Stirling) 1.000 Épitő segédmunkás 1.000 A többi szakszervezetek mindegyikéből ezernél kevesebben jelentkeztek. A kimutatás igen érdekes és megérdemli,, hogy közelebbről is megvizsgáljuk. Legelső sorban is föltűnik az a körülmény, amit igen sokan meglepőnek fognak találni, hogy az angol hadsereg sokkal nagyobb százalékában áll szervezett munkásokból, mint mondjuk a német hadsereg. Az angol katonaságnak nem kevesebb, mint 20—25 százaléka áll szervezett ipari munkásokból ; ez a százalékarány azon­ban nagyobb is lehet. Németországban és an­nál inkább Franciaországban ez a, százalék­arány mindenesetre lényegesen kisebb. Ha a jövőben abba a kísértésbe esünk, hogy meg­vetőleg nyilatkozzunk a „toborzott angol zsoldosokéról, nagyon jó lesz, ha eszünkbe jut, ez a körülmény. Másrészt azonban épp oly világosan kide­rül a kimutatásból, hogy Angolország szer­vezett munkásai még sem valami nagyon sietnek, hogy Kitchener toborzó szavát kö­vessék. Csak két nagy szakszervezeti szövet­ség mondhatja, hogy tagjainak tekintélyes része állt a zászlók alá. Igaz, hogy ezek a legnagyobb szakszervezetek. A szervezett

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék