Népszava, 1941. január (69. évfolyam, 1–25. sz.)

1941-01-24 / 19. szám

2. oldal NÉPSZAVA 1941 január 34, pénteE résztvenni, de arra nem hajlandó I önkretegye a New D eal idején hogy a haditermelésre való áttérés] kivívott szociális eredményeket. Polgárháború Romániában (Belgrád, január 23. — „N. S. T." —.,K. H.") A csütörtök estig be­érkezett hírek szerint Romániában a helyzet most már nemcsak fenye­get a fölbomlással, hanem föl is borult. Az ország minden pontján vé^ res harcok folynak a lázongó vasgárdisták, a hozzájuk csatla­kozott katonák, illetve a kor­mányhű csapatok között. Tekintettel arra, hogy Románia minden városával megszakadt a telefonösszeköttetés, a- hírek csak kerülő utakon érkezhetnek ée ezért sokszor ellentmondók, sőt megbízha­tatlanok. Amennyire azonban a kü­lönböző jelentésekből ki lehet venni, a romániai helyzet csütörtök estig a következő volt:­' Uccai csaták Bukarestben A legsúlyosabb összecsapásokra. Bukarestben került sor. Szerdán még a késő éjszakai órákban is folytak az uccai harcok a román fővárosban, ahol — a vasgárdisták állítása szerint — a rádióállomás, a főposta, a tele­fonközpont és több minisztérium a vasgárdistái» kezében van. A fővárosba körülbelül 30.00(1 vidéki légionárius érkezett, leg­többjüknél fegyver, revolver vagy kézigránát van. A felkelők gépfegyvereket is hoztak ma­gukkal. A bukaresti rádió csütörtököm 'délután még a vasgárda kiáltvá­nyait 'közvetítette, amelyek fölszólí­tották a katonákat, hogy ne lőjje­nek a vasgárdára. Lehetségesnek tartják, hogy a bukaresti rádió idő­közben a kormánycsapatok kezére került, annyi azonban bizonyos, hogy Bukarest hullámhosszán egy vasgáTdista rádió működik és ez egymásután olvassa be a különböző légionista vezérefk kiáltványait. Bukarestben továbbá véres har­cok folytak a reüdőrfőnökség épülete körül. Ezt az épületet a lázadókhoz csatlakozott rendőr­legénység tartotta megszállva, amire a kormánycsapatok meg­ostromolták a rendőrfőnökséget és a kifejlődött uccai csata során igen sok ember meghalt. Egyelőre ellentétes jelentések szólnak arról, hogy a brassói had­test milyen céllal vonul Bukarest feléí Annyi bizonyos, hogy a had­test — az ötödik román hadtest — elindult a román főváros felé, de azt nem tudják, hogy Antonescu meg­segítésére indult-e útnak, vagy pe­dig azért, hogy a légiót támogassa. Nem tud'ák, líögy milyen szeredet játszik Dragalina hadtesttábornok — aki egyébként az 1940. nyárvégi magyar-román tárgyalásokon a ro­mán delegáció tagja volt —* meirt az ő szerepéről is ellentétes jelenté­sek érkeztek. Az egyik forrás szerint, Anto­nescu Dragalinát Bukarest rendőrfőnökévé és legfőbb kar­hatalmi parancsnokává nevezte ki. Más liír szerint viszont Dra­galina kijelentette, hogy Anto­uescunak le kell mondania és át kell adnia a hatalmat a vas­gárdának. Ebből arra következtetnek, hogy Dragalina maga akarja átvenni a kormányt. Á vidéki helyőrségek csatlakoztak a lázonsókhoz Románia vidéki városaiban, a Regátban épúgy, mint Erdély ro­mán uralom alatt lévő részeiben, még súlyosabb a helyzet Ügy­látszik, hogy az összes fontosab-b vidéki városok a légionisták kezére kerültek. A vasgárdisták kijelenté­sei szerint a legnagyobb román helyőrségek csapatai csatlakoztak a légióhoz. Így Constantából érkezett rádió­jelentés szerint az ottani hadi­kikötő és haditengerészet légi­támaszpontja teljesen a fölkelők kezén van. Románia legnagyobb légitámaszpontjának, Tekucinak legénysége is csatlakozott a vas­gárdához. Galacban a vasgár­disták lefegyverezték az ott állomásozó sorkatonaságot és amióta Viktor Sillagit, az egyik vezető vasgárdistát megölték, most Demetriu állott a lázongók élére. Demetriu munkáscsapatokkal indult haroba a sorkatonaság ellen. A erajovai, jassyi, turnuszeverini és egyéb regáti helyőrségek is csatla­koztak a légionistákhoz. Ezzel szemben az olajforrások vidékén vi­szonylagos nyugalom uralkodik, mert az említett terület legfon­tosabb pontjait igen erős né­met készültségek őrzik. A német csapatok egyébként sem itt, sem másutt nem léptek akcióba és szemben a korábbi hírekkel, nem vesznek részt a romániai harcok­ban. Nyugat-Romániában ós Erdély­ben minden jel ezerint ugyancsak a légió tartja kezében a hatalmat, de azért a helyzet itt is éppen olyan zavaros, mint Románia más vidé­kein. Dél-Erdély néhány városában, így Nagyszebenben, Aradou, Te­mesvárott és Lúgoson a légió „a parasztság és a munkásság támogatásával" vette át a ha­talmat, míg más jelentések szerint Erdély­ben a légió egyes frakciói egymás­sal is harcban állanak és a. mun­kásság, továbbá a, parasztság zöme hol a vasgárdával együtt, hol pedig a katonaság és a lázongó vasgár­disták ellen harcol. Dél-Erdélyben különösen sok halottja van a lá­zongásnak. Á brassói rádió szerint a lázongók mindenütt megadták magukat Ostromállapot egész Romániában (Brassó, január 23.) A brassói rádióállomás' csütörtökön egész nap Antonesou kormányának híreit köz­vetítette. Mindenekelőtt beolvasta Horia Sima, majd később Anto­nescu kiáltványát Ebben hang­súlyozzák. hogy a kormány és a lázongók között tárgyalások vannak folyamatban a helyzet tisztázására, majd kijelentik, hogy a román hadsereg és Antonescu csütörtökön már ura volt a hely­zetnek. A lakosságot, fölhívja, a kiáltvány, hogyha lakásain tá. madás éri, azonnal kérjen segít­nyilvános gyűlést és tüntetést és el­rendelték a fegyverek beszolgálta­tását Egy másik rendelet az egész országra életbelépteti az ostromállapotot és közli, hogy a rendeletek megszegői fölött katonai bíróság ítélkezik, amely­nek ítéletét 10 órán belül végre­hajtják. m PL 1 mét ••m KESERŰVÍZ Ugyancsak felolvasták Antonescu . .... , , újabb kiáltványát, amely szerint a kormány mindenütt ura a helyzet­zendülő legionáriusok az egész or- I nek. szagban megadták magukat és a I — Folytafása a 10. oldalon — i séget a karhatalomtól és annak megérkezéséig védekezzék a la­kásokban. A kiáltványok cáfolják, hogy a had­sereg csapatai, vagy egyes tábor­nokok csatlakoztak volna a láza­dókhoz. Csütörtökön déliben a rádió Su­ceavan légionárius parancsnok köz­leményét ismertette, amely elren­deli, hogy a vasgiárdisták azonnal hagyják el a középületeket. Csütörtökön délután 4 órakor a rádió számos kormányrendeletet is­mertetett Ezek betiltottak minden A főváros több áramot Donovan ezredes Jugoszláviában vásárol a Dunántúli Villamossági Rt.-tól K .,M.. O. T." jelenti: A főváros elek­tromos áramszükséglete — a szakértők számítása szerint — 1941-ben mintegy 120.000 kw„ 1942-ben 131.000 kw., 1943-ban 142.500 kw., 1944-ben 155.C00 kw. lesz. Tekintettel arra, hogy az Elektromos Művek és a bánhidai centrálé íuár csak az idei elektromos áramszükségletét tudja fedezni —• s mert a mátravidéki új fővárosi elektromos centrálé építkezését csak a közeljövőben kezdik meg —, már most gondoskodnia kell a fővárosnak az el­következendő esztendők áramszükség­letének zavartalan kielégítéséről. A főváros és a Dunántúli Villamossági Rt. között folytatott tárgyalások ored­ményre vezettek és el is készült' a szer­ződéstervezet. A szerződés szerint a főváros 1912 július 1-től 1861 december Sl-lg évente 6(1 millió kvp.-óra villamos­energiát vásárol a Dunántúli Villa­mossági Rt.-tól, amely éppen ezért sokmiUiópengős költséggel kibővíti a bánhidai centrálé­ját. A főváros kedvező áron kapja az áramot a jövő évtől kezdve a kárpát­uccai és a most épülő óbudai transzfor­mátorokon keresztül. A polgármesteri előterjesztés szerint a kárpátuecai transzformátor átalakítására és a- most épülő óbudai transzformátor költségeire 1.300.000 pengőt kell a fővárosnak for­dítania. Két előadás a korszerű légoltalomról Az Országos Légvédelmi Parancsnok­ság sajtóértckez'etén „A légoltalom időszerű kérdései" címmel Komposcht Nándor tábornok, országos légvédelmi parancsnok előadást tartott. Előadásá­ban röviden vázolta a légi fegyvernem szerepét a modern háborúban és ezzel kapcsolatosan foglalkozott a korszerű légvédelem, és légoltalom kérdéseivel. Hangsúlyozta, hogy a most folyó há­ború tapasztalatai alapján megszerve­zett és gondosan végrehajtott és alkal­mazott légoltalom még a gyakori és erőteljes légitámadásokat is csak át­meneti jelenségekké teszi. A háború gyakorlati tapasztalatai bebizonyították a szükségóvóhelyek komoly védelmi ér­tékét. Az elpusztult városokban éB községekben a lerombolt házak pincéi­nek 75%-a maradt sértetlen,. Varsóban például 16.000 lakóház közül 12.000 el­pusztult és mindössze 70 pince om'ott be. Az óvóhelyek védelmi alkalmassá­gát ki kell azonban egészítenie a lakos­ság helyes önvédelmi megszervezésé­nek. A helyes magatartás és a repülő­bombák hatása elleni tevékenység gon­dos megszervezése ugyanolyan fontos, mint a védelem anyagi része. Az orszá­gos légvédelmi parancsnok előadása végén felhívta a ügyeimet a légoltalmi tanfolyamok látogatásának elsőrendű fontosságára. Ugyanezen az értekezleten Kazinczy Gábor, a szükségóvóhelyek miniszteri biztosa az óvóhelyek leglényegesebb ré­széről, a vét zát járókról tartott elő­adást Elkészültek már a tervek és Budapest négy legsűrűbben lakott ke­rületében már pontosan meg is hatá­rozták a vészátjárók és óvóhelyek he­lyét.. Ezek az átjárók az egyes ház­tömbök hazáinak pincéjét kötik Cssze és arra a célra szolgálnak, hogyha teli­találat folytán a ház összedől és a tör­melék mindon más kijáratot eltorlaszol, ezeken a vékonyan befalazott és köny­nyen áttörhető átjárókon a szomszédos ház pineeóvóhelyén keresztül a be­temetett emberek ismét a szabadba jussanak. A védelmi berendezések épí­tésére körzetek szerint osztják be a fővárost és ezekben a körzetekben a hatóságok jelölnek ki építő szakembere­ket (Belgrád, ja.iuár 23. - „N. S. T." —- „K. H.") Roosevelt elnök rend­kívüli megbízottja, Donovan ezre­des, Belgrádba erkezett és csütör­tök délelőtt fölkereste Cvetkovícs jugoszláv miniszterelnököt. Ütjának céljáról ezúttal sem nyilatkozott de kijelentette, hogy találkozni szeretne Pesics tábornok, jugoszláv külügy­miniszterrel is. Arra a kérdésre, szándékában áll-e ellátogatni Berlinbe, Rómába és Budapestre is — azt felelte, hogy egyelőre nincsenek ilyen tervei. Szombaton Athénen, Isfcanbulon és Palesztinán át Egyiptomba megy. Egy másik kérdéssel kap­csolatban kijelentette, hogy nem veszített el semmiféle dip­. lomáciai okmányokat, mert különböző megbeszéléseinek tartalmát mindig magánál hordja. — is itt a homlokára mutatott — a fejében. Donovan kihallgatáson je­lent meg Pál kormányzóherceghél és Cincár-Marko vics kii lügyminiszter­nél is. Athén: Döring gyilkosa nem görög állampolgár (Athén, január 22. —• Görög táv­irati' iroda.) Saranto Demeter, aki Bukarestben Döring német-; őrna­gyot megölte, nem görög állampolgár ós telje­sen ismeretlen Görögországban. A merénylő idegen útlevéllel ren­delkezett, amelyet a görög konzu­látus átmenő vízummal látott el. A merénylő 1940 július 13-án jövet érkezett Görögországba _ és ugyan­annak a hónapnak 16-án távozott („M. T. I.") A Döring őrnagy holttestét szállító vonat átfutott Budapesten A Bukarestben meggyilkolt D Ő­r in g német vezérkari őrnagy holttestét, szállító vonat csütörtökön: este 3/49 órakor futott be a buda­pesti ferencvárosi pályaudvarra. A pályaudvaron a honvédség tiszti küldöttsége, a honvédség szállítás­vezetőségének tisztikara, a MÁV igazgatóságának megbízottja, a né­met hadsereg budapésti szállítás­vezetőségének küldöttsége és egy magyar katonai díszszakasz várta a vonatot. A küldöttségek meg­koszorúzták a koporsót, majd a vonat Bécs felé továbbhaladt („M. O. T.") — Bányarobbanás. Mint a nyu­gatvirginiai Welchből jelentik, a, Carswell-szénbánya egyik legmé­lyebb tárnájában robbanás pusz­tított. Négy bányász meghalt, tizen­négy megsebesült, ezek közül hár­man életveszélyesen. Azt hiszik, hogy a szénpor gyulladt ki. A Népszava kiadóhivatala fokozottabb mér­tékben kívánja t. olvasói érdekeit kielégítőn!, ezért kéri, hoe y Ha valaki előfizetni akar, Ha valakinek címváltozása van, Ha nem kapja a lapot, Ha korábban akarja a lapot. Ha a kézbesítés körül panasza van, forduljon azuanal közvetlenül a Népszava kiadóhivatalából Budapest VIII, Conti-utca i. szám í

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék