Népszava, 1969. július (97. évfolyam, 150–176. szám)

1969-07-22 / 168. szám

Súlyos csaták a Szuezl-csatorna teljes hosszában Zajjat, az egyiptomi kor­mány hivatalos szóvivője sajtóértekezleten közölte, hogy az 1967 júniusi há­ború óta vasárnap oz eddigi legsúlyosabb csa­ták dúltak a Szuezi-csa- torna teljes hosszában. A harcok Port Said ki­kötővárostól egészen a Szuezi-öbölig terjedtek. A szóvivő szerint az iz­raeli fél a tenger felől és a levegőből támadta az egyiptomi állásokat. Az agresszorok súlyos veszte­séget szenvedtek — az egyiptomi légvédelem 19 behatoló repülőgépet meg­semmisített, míg az EAK légi erejének vesztesége egy repülőgép. A szóvivő hangoztatta, hogy a vasárnap folya­mán izraeli részről bom­bázták Szuez olajfinomító berendezéseit és a város elektromos központjait. Kérdésekre válaszolva ki­jelentette, hogy a vasár­nap bekövetkezett esemé­nyek a közel-keleti há­ború kiszélesedését mu­tatják és Egyiptom tanul­mányozza, hogy Izrael mi­lyen célokat kíván elérni a háború kiterjesztésével. Az AFP hírügynökség gyorshírben továbbította azt a kairói közlést, amely szerint heves tűzpárba j zajlott hétfőn a Szuezi- csa torna keleti partját megszállva tartó izraeli alakulatok és az egyipto­mi erők között. Kairói tá­jékoztatás szerint az iz­raeliek nehéz fegyverek­kel és rakétákkal lőtték Szuez városát. Enyhítették az Egyesült Államokban a Kínára vonatkozó utazási és kereskedelmi korlátozásokat Az Egyesült Államok szerdai hatállyal enyhíti a Kínai Népköztársaság vi­szonylatában jelenleg ér­vényben levő kereskedel­mi és utazási korlátozá­sokat. Az amerikai külügymi­nisztérium szóvivője. McCloskey hétfőn elmon­dotta, hogy az új rendel­kezés értelmében ameri­kai turisták és külföldön élő amerikai állampolgá­rok 100 dollár értékig vá­sárolhatnak kínai árucik­keket. Az amerikai ál­lampolgárok hat kategó­riája kérheti útlevelének érvényesítését a Kínai Népköztársaságba. Ezek a kategóriák a következők: kongresszusi tagok, új­ságírók, tanárok, aspirán­sok és diákok, tudósok és orvosok, valamint az amerikai Vöröskereszt képviselői. A szóvivő szerint, a döntés „összhangban áll a Nixon-kormányzatnak az­zal az óhajával, hogy eny­hítse a feszültséget és megkönnyítse a békés kapcsolatok kialakulását az Egyesült Államok és a kommunista Kína között”. A bejelentést egyébként egy nappal azelőtt tették, hogy Nixon elnök és kül­ügyminisztere, Rogers megkezdi háromhetes ázsiai körútját. Nagygyűlés Budapesten Lengyelország felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából Az MSZMP budapesti bizottsága és a Hazafias Népfront Országos Taná­csa az Egyesült Villamos- gépgyár Gyömrői úti mű­velődési házában Len­gyelország felszabadulá­sának 25. évfordulója al­kalmából hétfő délután nagygyűlést rendezett, amelyet Bugár Jánosné, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának főtitkár- helyettese nyitott meg. A nagygyűlés elnökségében foglalt helyet Apró Antal, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnökhelyet­tese, Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, az Ország- gyűlés elnöke, a Hazafias Népfront Országos Taná­csának elnöke, Szirmai István, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, dr. Korom Mihály igaz­ságügyminiszter, dr. Hor­gos Gyula kohó- és gép­ipari miniszter, Böjti Já­nos külügyminiszter-he­lyettes, Szépvölgyi Zoltán, a budapesti pártbizottság titkára, Timmer József, a SZOT titkára, Szakalai József, a X. kerületi párt- bizottság első titkára. Ugyancsak az elnökség tagja volt Tadeusz Hanu­szek, a Lengyel Népköz- társaság budapesti nagy­követe. A lengyel és a magyar himnusz felcsendülte után Apró Antal mondott ün népi beszédet. Apró Antal beszéde SZUDÁN Meghiúsult államcsínykísérlet r A szudáni belügymi­nisztérium vasárnap be­jelentette, hogy az or­szágban július 18-án reak- cióp államcsíny-kísérletet hiúsítottak meg. A közle­mény szerint több sze­mélyt letartóztattak és ezeket hamarosan kato­nai bíróság elé állítják. Audallah szudáni mi­niszterelnök vasárnap azt közölte, hogy a reakciós szervezkedést az Egyesült Államok támogatta és ezért Szudánból több amerikai diplomatát ki­utasítottak. Apró Antal hangsú­lyozta, hogy a csaknem 33 millió lakosú, mintegy 312 ezer négyzetkilométer te­rületű szocialista Lengyel- ország egyik alapvető té­nyezője ma Európának; tekintély és tisztelet öve­zi, úgy tekintenek rá, mint olyan államra, amely nélkül nem lehet beszél­ni Európa politikai kér­déseiről, az európai béké­ről és a nemzetközi mun­kásmozgalom problémái­ról sem. A Lengyel Egye­sült Munkáspárt és a Len­gyel Népköztársaság kor­mánya igen sokat tett és tesz napjainkban is Euró­pa békéjének biztosítá­sáért és szocialista közös­ségünk gazdasági, politi­kai, valamint — nem utolsó sorban — katonai összefogásának erősítése érdekében. Üdvözölve a testvéri lengyel népet, pártját és kormányát, méltatta a len­gyel népgazdaság gyors ütemű fejlődését, majd arról beszélt, hogy a ma­gyar és a lengyel nép ba­rátsága igen régi, sok év­százados múltra tekint vissza. Ez a barátság a szocialista építés negyed- százada alatt új tartalom­mal telítődött; nemcsak barátságban, hanem szö­vetségben is vannak ma népeink. Országaink kö­zött új együttműködési formák alakultak ki a po­litikai, gazdasági, kultu­rális és a katonai együtt­működés terén. A Magyar Szocialista Munkáspártot és a Lengyel Egyesült Munkáspártot a marxiz­mus—leninizmus eszméje, a proletár internaciona­lizmushoz való hűség és a nézetazonosság kapcsolja össze. Alapvető tényező kapcsolatunkban közös barátságunk az első szo­cialista országgal, a Szov­jetunióval. Ezt a jövőben még inkább ápolnunk és fejlesztenünk kell. — Az országaink közöt­ti sokrétű együttműködés — folytatta a kormány el­nökhelyettese — 1968 má­jusában új fejezethez ér­kezett: a két ország meg­újította barátsági, együtt­működési és kölcsönös se­gítségnyújtási szerződését. E szerződés további 20 éves időtartamra szól és megteremti azokat a ke­reteket, amelyek alapián a két orsszág továbbfej­lesztheti gazdasági, politi­kai, társadalmi és kultu­rális együttműködését. Már az elmúlt években számottevően bővültek az országaink közötti keres­kedelmi és gazdasági kap­csolatok. Gazdasági együttműködésünk állan­dóan fejlődik, és különö­sen kiszélesedett 1958-tól, amikor létrejött és azóta rendszeresen dolgozik a magyar—lengyel gazdasá­gi együttműködési bizott­ság. Magyarország külke­reskedelmi forgalmában Lengyelország a negyedik helyet foglalja el. A gaz­dasági együttműködés leg­újabb eredménye az az egyezmény, amelynek ér­telmében Lengyelország százezer tonna kén feldol­gozására alkalmas kén- savgyári berendezést szál­lít Magyarországnak. Az egyre szélesedő turistá­tól galom, a társadalmi szervezetek, oktatási és tudományos szervek, mű­vészeti szövetségek között együttműködés is lénye­ges tényezője a kapcso­latoknak. Beszéde következő ré­szében nemzetközi kérdé­sekkel foglalkozott Apró Antal. A moszkvai tanács­kozásról elmondotta, hogy az nagy felelősséget ró valamennyiünkre a nem­zeti feladatok helyes meg­határozásában éppúgy, mint a nemzetközi küzdő­téren való közös fellépés­ben. örvendetes, hogy pártjaink, a LEMP és az MSZMP a moszkvai ta­nácskozáson is a teljes né­zetazonosság jegyében lép­tek fel és fejtettek ki igen gyümölcsöző munkát. Ugyancsak így, teljes né­zetazonossággal munkál­kodtunk ez év tavaszán is — szintén Moszkvában — a KGST-hez tartozó álla­mok vezetőinek részvéte­lével megtartott csúcsta­lálkozón. Pártjainknak és kormá­nyainknak az a szilárd meggyőződése, hogy a je­lenlegi helyzetben tovább kell fejleszteni a szocia­lista országok gazdasági együttműködését. Mind a Lengyel Népköztársaság, mir.d a Magyar Népköz- társaság támogatja a KGST-országok együtt­működésének igen jól be­vált formáit, mint a ma­gasabb rendű szocialista integráció kifejlesztésének módját. Beszéde befejező részé­ben elítélőleg szólt az Egyesült Államok vietna­mi agressziójáról, kitért a közel-keleti helyzetre is. s ez utóbbi kapcsán alá­húzta, hogy a közel-keleti kérdést csak az agresszív izraeli politika feladásá­val az ENSZ biztonsági tanácsának 1967. novem­beri határozata alapján lehet megoldani. Végezetül Apró Antal az MSZMP Központi Bi­zottsága és a kormány ne­vében tolmácsolta pár­tunk, kormányunk és egesz dolgozó népünk szívből jövő jókívánságait a Lengyel Egyesült Mun­káspártnak, a Lengyel Népköztársaság kormá­nyának és a lengyel nép­nek nemzeti ünnepe al­kalmából. A lengyel nemzetgyűlés ünnepi ülése Márkus Gyula, az MTI tudósítója jelenti: A népi Lengyelország megalakulása 25. évfor­dulójának előestéjén, hét­főn Varsóban ünnepi ülést tartott a lengyel nemzetgyűlés. A képviselők forró ün­neplésben részesítették a szomszédos három baráti ország: a Szovjetunió. Csehszlovákia és az NDK párt- és állami vezetőit: Leonyid Brezsnyevet, Nyikolaj Podgornijt, Lud- vik Svobodát, Gustáv Husákot, Willi Stophot és Erich Honeckert. Hosszan tartó taps köszöntötte a lengyel párt és állam ve­zetőit: Wladyslaw Go­mulkát, Marian Spychals- kit és Józef Gyrankiewi- czet. Az ülésen jelen volt számos meghívott ven­dég, a külföldön élő len­gyelek szervezeteinek képviselői és a diplomá­ciai testületek vezetői. A jubileumi ülést Czes­law Wycech, a szejm el­nöke nyitotta meg. Me­leg szavakkal köszöntöt­te a külföldi delegáció­kat, majd megadta a szót az ünnepi ülés szónoká­nak, Wladyslaw Gomul- kának. Gomulka beszéde arra. hogy ez jelenti a fő akadályt az imperialista tervek megvalósításának útjában. A LEMP KB első titká­ra kiemelte a Varsói Szer­ződés Tagállamai Politi­kai Tanácskozó Testületé budapesti felhívásának jelentőségét, s hangoztat­ta. hogy Lengyelország továbbra is következete­sen fáradozik az össz-eu- rópai értekezlet létreho­zásán, az európai bizton­sági rendszer megterem­tésén és a tartós béke biztosításán. Gomulka ezután az or­szág társadalmi és gazda­sági fejlesztésének soron- levő feladatait összegezte. Aláhúzta a KGST-tagor- szágok együttműködése erősítésének, integrációja meggyorsításának szüksé­gességét. Végül köszönetét mon­dott az ország dolgozói­nak a szocialista építés­ben végzett odaadó mun­kájukért, valamint a testvéri szocialista orszá­goknak az őszinte együtt­működésért és segítsé­gért. Hangoztatta, hogy Lengyelország a jövőben is a szocialista országok, a szocialista közösség együttműködésének erő­sítésén fáradozik. Gomulka beszédét kö­vetően a Szovjetunió, Csehszlovákia és az NDK párt- és állami küldött­ségének üdvözletét Brezs- nyev, Husák és Stoph tol­mácsolta. Tadeusz Hanuszek felszólalása Tadeusz Hanuszek volt a barátsági nagygyűlés másik szónoka. Emlékez­tetett egyebek között ar­ra, hogy milyen borzal­mas pusztításokat okozoti a második világháború Lengyelországban, s hogy több mint hatmillió len­gyel állampolgár vesztette életét a háborúban. — A szocializmus épí­tésének negyedszázada — mondta a nagykövet — országunk gazdasági éle­teben dinamikus fejlődési hozott és a lengyel nép életében alapvető társa­dalmi átalakulást ered­ményezett. Arról szólt ezután Ta­deusz Hanuszek. hogy a lengyel nép tisztában van azzal: csak a testvéri szo­cialista országokkal fenn­álló tartós és megdönthe­tetlen barátság, valamint a varsói védelmi szerző­dés képes megszilárdítani a politikai, társadalmi és gazdasági vívmányokat, eredményeket, képes biz­tosítani az ellenséges im­perialista fondorlatokkal szemben az ország szuve­renitását. Ezután a lengyel kül­politika leszerelési kezde­ményezéseiről szólt, maid kitért arra, hogy a Varsói Szerződés tagállamainak budapesti felhívása szel­lemében Lengyelország az európai viszonyok teljes Gomulka bevezetőül méltatta a 25 évvel ez­előtt Lubiinban megala­kult Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizottság kiáltványának jelentősé­gét, amely megvetette a népi állam alapjait. Alá­húzta. hogy a testvér i lengyel—szovjet fegyver­barátság az imperializ­mus elleni harcban szüle­tett. „Felszabadulásunkat a Szovjetuniónak és hős hadseregének köszönhet­jük — hangsúlyozta —, a fasizmus felett aratott győzelemben a Vörös Hadsereg játszotta a dön­tő szerepet.” A második világháború öt éve alatt Lengyelor­szág óriási veszteségeket szenvedett mind ember­életben, mind anyagiak­ban: több mint 6 millió lengyel halt meg. A szónok részletesen rendezése végett Nyugat- Németországhoz is for­dult. Mint ismeretes, a LEMP Központi Bizottsá­gának első titkára ez év májusában javasolta, hogy az Odera-Neisse ha­tár elismerését illetően jöjjön létre egyezmény a Német Szövetségi Köztár­sasággal. — Figyelemmel kísérünk minden józan megnyilvánulást, amely az NSZK politikáját reá­lis irányba kívánja terel­ni. mivel feltétlen érde­künk, hogy ebben az or­szágban a józan ész és a politikai realizmus dia­dalmaskodjék. Az NSZK- nak az az igénye, hogy az egész német népet képvi­selje, a jelenlegi határok revíziójára való törekvése és igénye atomfegyverek­re: szünet nélkül fenye­geti Európa biztonságát — hangsúlyozta. Az országainkat össze­fűző kötelékek — mon­dotta beszé.de végén — jelentős mértékben hoz­zájárulnak államaink és egyben az egész szocialis­ta tábor fejlődéséhez. Ügy vélem, népeinknek forró óhaja, hogy ezek a köte­lékek még szorosabbá váljanak és az eddigiek­nél is szélesebb területe­ket fogjanak át. A barátsági nagygyűlés második részében magas színvonalú művészi mű­sort láthatott a közönség, Magyar államférfiak üdvözlő távirata Lengyelország újjászületésének 25. évfordulója alkalmából WLADYSLAW GOMULKA elvtársnak, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának, MARIAN SPYCHALSKI elvtársnak, a Lengyel Népköztársaság Államtanácsa elnökének, JÓZEF CYRANKIEWICZ elvtársnak, a Lengyel Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének Varsó Kedves Elvtársak! Lengyelország újjászületésének 25. évfordulója alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a forradalmi munkás-paraszt kormány és az egész dolgozó magyar nép nevében szívélyes üd­vözletünket és elvtársi jókívánságainkat küldjük önöknek és a testvéri lengyel népnek. A lengyel nép a Lengyel Egyesült Munkáspárt vezetésével a szocializmus építésének útján haladva, az elmúlt negyedszázad folyamán kimagasló ered­ményeket ért el: megsokszorozta országa gazdasági potenciálját, biztosította a tudomány és kultúra di­namikus fejlődését, véghez vitte a társadalom mély­reható átalakítását, megszilárdította a nép hatalmát. Az elért eredmények alapján a Lengyel Nép- köztársaság méltán örvend őszinte nagyrabecsülés­nek a világ összes haladó és békeszerető erői köré­ben. Ezt a nagyrabecsülést csal: fokozza az a körül­mény, hogy országuk lankadatlan erőfeszítéseket tesz a béke tartóssá tétele, az európai biztonság megszilárdítása érdekében. Az elmúlt negyedszázad során még szorosabbá és bensőségesebbé vált a magyar és a lengyel nép hagyományos és népeink tudatában elevenen élő ba­rátság. Ez a barátság új tartalommal gazdagodott a marxizmus—leninizmus elvei alapján, a proletár nemzetköziség eszméje jegyében. Továbbra is azon munkálkodunk, hogy a ma­gyar és a lengyel nép között a kapcsolatok az élet minden területén erősödjenek, hogy népeink ered­ményesen járuljanak hozzá az egész szocialista kö­zösség egységének megszilárdításához, a békét fe­nyegető imperialista erők megfékezéséhez, a béke, a szocializmus és a haladás győzelméhez. Nemzeti ünnepük, e jelentős történelmi évfor­duló alkalmából szívből kívánunk Önöknek és az egész lengyel népnek további sikereket hazájuk fel­virágoztatása érdekében kifejtett felelősségteljes munkásságukhoz. Budapest, 1969. július 22. KÁDÁR JÁNOS, az MSZMP KB első titkára, LOSONCZI PÁL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, FOCK JENŐ, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke Kállai Gyula, az országgyűlés elnöke és Péter János külügyminiszter táviratban üdvözölte Czes­law Wycechet, a lengyel szejm elnökét, illetve Stefan Jedrychowski lengyel külügyminisztert Lengyelor­szág nemzeti ünnepe alkalmából. A KISZ központi bizottsága pedig a Lengyel Szocialista Ifjúsági Szö­vetséghez intézett üdvözlő táviratot. LENGYEL SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI TANÁCSA. IGNACY LOGA-SOW1NSKI elvtársnak, Varsó Kedves Elvtársak! A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnök­sége a magyar szervezett dolgozók nevében forró testvéri üdvözletét és szívből jövő jókívánságait küldi a lengyel szakszervezeteknek, a Lengyel Nép- köztársaság minden dolgozójának hazájuk felszaba­dulásának 25. évfordulója alkalmából. A lengyel dolgozók a felszabadulás óta eltelt 25, eredmények­ben gazdag esztendőre tekinthetnek vissza. Minden­napos áldozatos munkájukat a dolgozók kulturális és anyagi felemelkedése, új városok, üzemek, a szo­cializmus építésében elért nagyszerű eredmények jelzik, örömmel tölt el bennünket, hogy hagyomá­nyos barátságunk lengyel munkástestvéreinkkel, gyümölcsöző együttműködésünk szakszervezeteikkel a jelen és a jövő közös feladatainak sikeres meg­valósítását, a szocialista társadalom építését szol­gálja. A Lengyel Népköztársaság nagy nemzeti ün­nepén szívből kívánjuk, hogy a lengyel dolgozók bé­kében és boldogságban élvezzék szorgalmas munká­juk gyümölcsét. Kívánjuk, hogy érjenek el újabb nagy sikereket a szocializmus épitésében, hazájuk felvirágoztatásában. A Magyar Szakszervezetek Országos Tanácsa elnöksége nevében: GÁSPÁR SÁNDOR főtitkár A dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormány nyilatkozata A Dél-Vietnami Köz­társaság ideiglenes forra­dalmi kormánya nyilat­kozatot hozott nyilvános­ságra az 1954-es genfi egyezmények aláírásának 15-ik évfordulója alkal­mából. A nyilatkozat el­utasítja Nixon amerikai elnök nyolcpontos prog­ramját és Thieu saigoni elnöknek „vietnami vá­lasztásokat” előirányzó ja­vaslatát. A közlemény köszönetét mond a VDK lakosságá­nak a támogatásért és ki­fejezi háláját a szocalista országoknak és a haladó amerikai közvéleménynek a vietnami nép ügye iránt tanúsított rokonszenvért. NÉPSZAVA 1969, július 22 3 időzött a felszabadulás utáni lengyel politikai helyzet értékelésénél, s megállapította, hogy a2 új állam kialakításában és formálásában döntő szerepe volt a munkás­osztálynak és pártjának „A történelem bebizonyí­totta, hogy Lengyelország sorsa elválaszthatatlanul összekapcsolódott a szo­cializmus sorsával. Ha­zánk csak szocialista or­szágként, a szocialista kö­zösség tagjaként létezhet” — mondotta. A továbbiakban a szó­nok összegezte az ország újjáépítésében és a szo­cialista országépítésben elért nagyszerű eredmé­nyeket. Gomulka ezután mél­tatta a szocialista orszá­gok együttműködésének és a Varsói Szerződésnek a jelentőségét, s utalt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék