Népszava, 1969. július (97. évfolyam, 150–176. szám)

1969-07-22 / 168. szám

Sikeres holdutazás után hazafelé fart az Apollo 11. (Folytatás az 1. oldalról) nyomait, majd próbát vett a Hold talajából, amelyet haladéktalanul továbbí­tott a kötélen társának. „Mindent nagyon tisztán látok” — mondotta az űr­hajós, aki addig még nem távolodott el messzire a lábazattól, s nagyrészt ár­nyékban tartózkodott. „Igen érdekes, hogy he­lyenként kemény talajt érzek” — mondotta Armstrong a földi köz­pontnak. Az űrhajós ha­mar felbátorodott és föl­di méretekben rendkívül gyorsnak tűnő mozdula­tokkal haladt. „Ügy tű­nik, hogy ez vulkanikus kőzet” — hangzott az újabb észlelet. Magyarországi idő sze­rint röviddel hajnali ne­gyed öt előtt Aldrin is kimászott a kabinból és kipróbálta a mozgást a Holdon. Az űrhajós hatal­masakat ugrott a nehéz ruhában. Mind Armstrong, mini Aldrin elragadtatás­sal szólt az első benyo­másokról. „Nem olyan, mint az amerikai sivata­gok, de nagyon szép” — mondotta Armstrong. — „Csodálatos ez a magány” — jelentette ki Aldrin. Az űrhajósok ezt köve­tően eltávolították a vé­dőburkot az űrhajó lába­zatára szerelt emléktáb­láról. Ez a tábla a Holdon marad, hirdetve, hogy itt lépett először az ember a Holdra. A tábla a két űr­hajós nevén kívül Ni.ron elnök aláírását is tartal­mazza. Armstrong ezután le­szerelte a tv-kamerát a holdkomp oldaláról és több mint 20 méterre tá­volodott el vele. Előbb körképet készített a lát­ványról a földi irányító központ tájékoztatására, majd a szilárdan álló holdkompra irányozta azt. Aldrin közben megkezdte a tudományos műszerek elhelyezését: egy automa­tikus szeizmikus mérőál­lomást. egy, a lézersuga­rak visszanyerésére szol­gáló berendezést és egy alumíniumlapot helyezett el; ez utóbbi az úgyneve­zett napszél, a napsugár­zás anyagi részecskéinek mérésére szolgál. Az űrhajósok a tudo­mányos program kereté­ben megkezdték a talaj­minták begyűjtését, előbb egy különleges vákuum- kamrába. majd egy szá­mozott rekeszeket tartal­mazó tartályba. Az ehhez szükséges műszereket, a tudományos felszereléshez hasonlóan, az űrhajó ol­dalára szerelt tartályból vették elő. Magyarországi időszá­mítás szerint rövidé! haj­nali öt óra előtt az űr­hajósok kitűzték a Hold­ra az amerikai zászlót, látogatásuk emlékére. A Hold és minden más égi­test — nemzetközi meg­állapodások szerint — nem képezheti egyetlen ország tulajdonát sem. Kevéssel ezután Nixon elnök hívta őket telefo­non, fehér házi dolgozó- szobájából. Az elnök azt mondotta, hogy ez a te­lefonhívás a ,.legtörténel­mibb jelentőségű” a Fe­hér Házból. Minden ame­rikai. de az egész embe­riség is büszke önökre — mondotta az űrhajósok­nak Nixon, azt hangoz­tatva, hogy munkájuk eredményeként „az ég az ember világának része leit”. Arra utalva, hogy az űrhajó a Nyugalom Tengerében ért Holdat, az elnök kijelentette, ennek a ténynek arra kell ösz- tonözjjie az emberiséget, hogy a Földön is nyugal­mat és békét teremtsen, Az űrhajósok megköszön­ték az elnök üdvözletét és a képernyőn jól lehetett látni, hogy Aldrin, aki a légierő alezredese, ka­tonásan tiszteleg is űrru­hájában. Ezt követően, a két űr­hajós nekifogott, hogy eredetileg két óra negy­ven percre tervezett tar­tózkodásának hátralevő idejét is teljesen kihasz­nálja. Befejezték a kőzet­minták gyűjtését, fény­kép- és filmfelvételeket készítettek, különböző mozdulatokat végeztek, kívülről ellenőrizték holdkompjukat, közben megfigyeléseiket részlete­sen közölték a földi köz­ponttal. A holdkomp felszállása simán történt. Ebben az űrhajósok és a földiek egyetértettek: „Szép nyu­godtan emelkedünk” — mondotta Neil Armstrong parancsnok. — „Irány egyenesen az Egyesült Ál­lamok”. Az út kritikus szakasza hat percig tar­tott: ennyi idő alatt kel­lett a holdkompnak mint- egy 16 kilométeres ma­gasságba emelkednie — ebben a magasságban ugyanis Collins az űrka­binnal még akkor is meg tudja közelíteni őket, ha a rajt után a pálya nem sikerül tökéletesen. Armstrong és Aldrin az űrkabin és a holdkomp összekapcsolása után elő­ször a felbecsülhetetlen értékű talajmintákat jut­tatja át az űrkabinba, más felszereléssel együtt. Ezután megtisztítják kü­lönleges űrruhájukat, hogy lehetőség szerint minél kevesebb holdbéli szennyeződést vigyenek be az űrkabinba. A több órás művelet végével Armstrong visszatér az űrkabinba, Aldrin pedig előkészíti a holdkompot arra, hogy lekapcsolják a? űrkabinról. A hold­komp ugyanis nem térhet vissza a Földre szetesen közvetítve a holdséta minden mozza­natát. A hétfő reggeli la­pok óriási cimbetukkel közölték a kísérlet sike­rét. A New York Times például fennállása során még nem nyomott ki ek­kora címet. A lapok köz- lik a földi Irányító köz­pont és az űrhajósok be­szélgetését. számos cikk­ben méltatják a kísérlet jelentőségét. Több olyan nyilatkozat is megjelent azonban, amely hangsú­lyozza: az Apollo-prög- ramra fordított összegel:- nek legalább egy részét az amerikai szociális prob­lémák megoldására kelle­ne fordítani. Így nyilat­kozott például a New York Timesnek Charles Evers ismert néger pol­gárjogi vezető, Fayette város polgármestere. Hétfőn az amerikai köz­hivatalokban és a magán- vállalatok jelentős részé­ben is munkaszüneti na­pot tartottak — Nixon el­nök múlt heti felhívása nyomán, ,,a részvétel nap­jaként”, hogy megünne­peljék az Apollo 11. sike­rét. Konsztantyin Feoktyisz- tov doktor szovjet úrhajós nyilatkozott az amerikai űrhajósok Holdra szállá­sáról. „Kétségkívül jelen­tős mérföldkő ez az űrre­pülés történetében. Az e tény, hogy emberek első ízben szálltak ki más égi­testen, lángra gyújtja az ember képzeletét. Ami nemrégiben még fantasz­tikusnak tűnt, most való­sággá vált” — mondotta Feoktyisztov az Izvesztyi­jának adott nyilatkozatá­ban. A szovjet űrhajós mél­tatta a sikeres amerikai kísérlet technikai és tudo­mányos jelentőségét. Meg­jegyezte. hogy „elvben az egész folyamatot automa­tizálni lehetett volna, de az amerikai mérnökök és tudósok az űrhajósokra bízták a leszállással kap­csolatos bonyolult műve­letek elvégzését”. Elisme­réssel szólt az Apollo—11 legénységének nyugodt é> magabiztos viselkedéséről a műveletek végrehajtása során. .,örülünk a Hold felszí­nére lépett amerikai űr­hajósok sikerének. Sok ember vágyának megvaló­sulása volt ez. Felhaszná­lom ezt az alkamat, hogy üdvözöljem Neil Arm- strongot és Edwin Ala- rint, valamint Michael Collinsot.” A mai program Befejeződött a nagy kísérlet A Földre visszatérés ma, magyar idő szerint a ko­ra reggeli órákban kezdő­dik. amikor a Hold em­beri szem számára nem látható túlsó oldalán üzembe helyezik a fő haj­tóművet. Ez a hajtómű gyorsítja fel az űrkabint a Hold közelében szüksé­ges szökési sebességre, hogy elinduljon a Föld felé. A szükséges pálya­módosítások után az Apol­lo 11. csütörtökön száll le a Csendes-óceán térségé­ben. a Hawaii szigetektől mintegy 2000 kilométerre. Az Egyesült Államok­ban természetesen igen nagy örömmel fogadták a Sas utasainak sikerét: a Holdra szállást és az ott végzett holdsétát. A tv- állomások egész éjjel mű­sort sugároztak, termé­Magyarországi idő sze­rint röviddel reggel hat óra előtt befejeződött a nagy kísérlet. Elsőnek Aldrin mászott vissza az űrkabinba a létrán, majd Armstrong is követte őt. Mivel kamerájukat sok más felszerelési tárggyal együtt a Holdon hagyták, a földi tv-nézők ezt is lát­hatták. Az űrhajósok előbb rövid időre bezár­ták a kabinajtót, átkap­csolták űrruhájukat a benti oxigénellátásra, majd újra kinyitva ka­binjukat, még a háti tar­tályt is kidobták. Az újabb ellenőrzések után Aldrin és Armstrong is­mét helyreállította a ka­binban a légnyomást, megkezdte a védőruha le- vetését, evett és pihent. Az Apollo 11. hold­kompjának két utasa, Neil Armstrong és Edwin Ald­rin közel hétórás szender- gés után ébredtek fel és kezdték meg a felkészü­lést a soron következő nagy feladatra: a Hold elhagyására és az Apollo 11. űrhajóhoz való csat­lakozásra. Az űrhajósok még pi­henésük előtt elvégezték a szükséges ellenőrzése­ket és megszabadultak felszerelésük egy részétől, hogy csökkentsék a kabin súlyát. A Hold felszínén hagyták a többi között tv-kamerájukat is. amely a világ tv-történetének eddigi legnagyobb érdek­lődéssel fogadott közvetí­tését sugározta. Ugyan­csak a Holdon maradt az űrhajósok értékes háti- tartálya, amely a levegőt és a testük hűtésére fel­használt vizet tartalmaz­ta. s amelyben a rádió­összeköttetéshez szüksé­ges berendezés is helyet kapott. A Holdon hagyták az űrhajósok fényképező­gépeiket és szerszámaikat is és helyükre az össze­gyűjtött talajminta ke­rült. A Columbia elnevezésű, Hold körül keringő űrka­bin pilótája. Mifbael Col-. lin$ kényelmesebb hely­zetben volt és ennek meg­felelően nyugodtan aludt. A Szovjetunióban nagy érdeklődéssel kísérik az Apollo 11. útját Míg az Apollo 11. sike­res útja természetesen élénken foglalkoztat min­denkit az Egyesült Álla­mokban, a kísérlettel fog­lalkozó kommentárok ki­emelik: a Szovjetunió ki­magasló sikereket ért el az űrkutatásban és az automatikus űrállomások terén jelentős előnyre tett szert. A szovjet sikerek elismeréseként a New York Times az Apollo 11. útjával foglalkozó hétfői számában a nagy felfede­zők sorában fényképpel emlékezik meg az űrrepü­lés úttörőjéről — az első űrhajósról, Jurij Gagarin- ról. A moszkvai tv hétfőn délutáni adásában megis­mételte a reggel 10 órakor sugárzott,'''' néhányperce? tv-közvetítést Neil Armst­rong és Edwin Aldrin amerikai űrhajósok hold- sétájától. A tv-képernyőn világo­san lehetett látni, amint a két űrhajós óvatos léptek­kel, kissé előredőlve moz­gott a kabintól 5—10 mé­ternyi távolságra. A két amerikai asztronauta az űrkutatás áldozatául esett szovjet és amerikai űrha­jósok emlékét megörökítő plaketteket helyezett el a Holdon és kitűzte az Egye sült Államok nemzeti lo­bogóját. A közvetítés utolsó, mintegy háromnegyed ré­szében a kamera hold­tájképeket mutatott. A be­mondó végül közölte, hogy a két űrhajós több mint kétórás tartózkodás után visszatért a holdkompba A hétfői szovjet lapok­ban az első oldalra kerül­tek az amerikából kelte­zett űrhajós-jelentések. A rádió óráról órára közölte a Holdról érkezett híreket. Az Izvesztyija New York-i tudósítója a lap első és harmadik oldalán a holdraszállás körülmé­nyeiről tudósított. 1 Fedinszkij akadémiai levelező tag a moszkvai rádióban elhangzott kom­mentárjában hangsúlyozta hogy a világűr meghódí­tása az egész emberiség ügye. Visszatekintett arra a 12 esztendős útra, amely az első Szputnyik felbo­csátásával, Gagarin űrre­pülésével kezdődött és most az amerikai űrhajó sok Holdra tart. A Sas felemelkedett Az Apolló 11. amerikai űrhajó holdkompja, a Sas fedélzetén Armstrong és Aldrin űrhajósokkal, visz- szaindult a Holdról, hogy csatlakozzék a Hold körül keringő űrhajóhoz. A holdkomp magyar idő szerint 18.54 órakor emel­kedett fel a Hold felszí­néről. Az engedélyt az in­dulásra a földi irányító központ magyar idő sze­rint 18 óra 40 perckor adta meg. a houstoni földi irá­nyító központ jelentése szerint az Apolló 11. űr­hajó holdkompja, a Sas magyar idő szerint 19 óra 1 perckor ráállt a Hold- körüli pályára. A Koszigin fogadta Humphrey! A TASZSZ jelenti, hogy Koszigin hétfőn fogadta a nem hivatalos látogatá­son a Szovjetunióban tar­tózkodó Hubert Humph­rey volt amerikai alelnö- köt. a Demokrata Párt volt elnökjelöltjét. A ta­lálkozón, amelyre az utóbbi kérése alapján ke­rült sor — mint Humph­rey a Reuter szerint ké­sőbb újságíróknak el­mondotta — a fegyver­zet-ellenőrzés probléma­körét, valamint a közel- keleti és vietnami kérdési érintették, Az ismeri amerikai politikus beszá­molt arról, hogy a szov­jet miniszterelnök szemé­lyes jókívánságait fejezte ki az amerikai űrhajó­soknak Holdat érésük al­kalmából. Ugyancsak a TASZSZ jelentése szerint Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Minisztertanácsának el­nöke hétfőn a Kremlben fogadta Teodor Marines- cut, Románia nagyköve­tét, s tanácskozást folyta­tott vele. A román nagy­követ által kért találko­zót baráti légkör jelle­mezte. A Szovjetunió, Csehszlovákia és az NDK vezetői Varsóban A Den gyei Egyesüli Munkáspárt Központi Bi­zottsága, az Államtanács és a kormány meghívá­sára a népi Lengyelország megalakulásának 25. év­fordulója alkalmából ren­dezett központi ünnepsé­gekre hétfőn a kora dél­előtti órákban Varsóba ér­kezett a Szovjetunió. Csehszlovákia és a Német Demokratikus Köztársa­ság legmagasabb szintű párt- és állami küldött­sége. A Szovjetuniót Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára és Nyikolaj Pod- gornij, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa Elnökségé­nek elnöke, Csehszlová­kiát Ludvik Svoboda köz- tarsasagi elnök és Gustóz Husák, a CSKP KB első titkára, a Német Demok­ratikus Köztársaságot Willi Stoph, a miniszter­tanács elnöke és Erich Hónecker, az NSZEP KB tagja, a KB titkára képvi­seli a lengyel jubileumi ünnepségeken 1969, Július 23 NÉPSZAVA Szovjet flottaegység látogatása Havannában Havannaiak tízezrei özönlöttek hétfő reggel a kubai főváros tengerpart­jára, hogy üdvözöljék a Kubába látogató szovjet hadihajókat. A Szokolan ellentengernagy parancs­noksága alatt álló szovjet flottaegység a kubai for­radalmi kormány meghí vására baráti látogatásra érkezett Kubába. A szov­jet hajók 21 diszössztűz zel köszöntötték a kubaia kát — a kubai főváros parti ütegei ugyancsak 21 díszössztűzzel válaszoltak. (TASZSZ) Az olasz hadügyminisztérhmi cáfolata Az Unitá, az Olasz Kommunista Párt lapja megírta, hogy magas ran­gú tisztek és vezető poli­tikusok között tanácsko­zások folytak esetleges államcsíny megvalósításá­ról azért, hogy ily módon vessenek véget a Rumor - kormány július 5-én tör­tént lemondása folytán előállt kormányválságnak Az olasz hadügyminisz­térium legutóbb immár másodízben cáfolta meg az Unitá cikkében foglal­takat. (AFP) Vádat e Edward Kei Az edgartowni rendőr­főnök közölte, hogy vádat emelnek Edward Kennedy szenátor ellen, amiért el­hagyta a szombati gép­kocsibaleset színhelyét. A baleset során — mint is­meretes — a szenátor úti- társnője, Mary Jo Ko- pechne, Robert Kennedy volt titkárnője a kataszt­rófa következtében életét vesztette. Mike Mansfield demok­ratapárti szenátor újság­írók előtt személyes meg­jegyzéseket tett Edward Kennedy autóbalesetéről. Azt mondotta: nem hin­né, hogy a tragikus végű baleset hátráltatná a sze­mefnek nnedy ellen nátor politikai karrierjét. „A tényeket majd kihá­mozzák és tisztázzák. Végeredményben a poli­tikus is emberi lény. Sze­rintem Kennedy a legjob­ban tenné, ha tisztázna mindent. Sajnálom családot; — fűzte hozzá Mansfield. — Mindenütt csak tragédia. Rossz csil lagzat alatt születtek.” A massachusettsi rend őrség különben neríi a baleset, hanem amiatt emel vádat Kennedy ellen, hogy eltávozott a helyszínről, és csak nagy késéssel je­lentkezett a rendőrségen. Kennedy a nagy megráz­kódtatásra hivatkozik. Q p. Ny ström. Svédor­szág ideiglenes moszkvai ügyvivője hétfőn letétbe helyezte a szovjet kor­mánynál az űrhajósok mentéséről, hazaszállítá­sáról és a világűrbe fel- bocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról szó­ló egyezménynek Svédor­szág által aláirt doku­mentumát. © Mohammed Hidaja- tnllah, India főbírója va­ötnapos hivatalos angliai látogatását, vasárnap ha zautazott Finnországba. Q A Bolgár Kommu­nista Párt Központi Bi­zottsága közzétette a bul­gáriai szocialista forrada­lom közelgő 25. évfordu­lójának jelszavait O A Vietnami Haza­fias Arcvonal Központi Bizottságának rendezésé­ben vasárnap este Hanoi­sámap letette az esküt és ban nagygyűlésen emlé- Venkata Giri utódjaként keztek meg a Vietnam- elfoglalta India ideiglenes mai foglalkozó 1954. évi államelnökének tisztét. genfi megállapodások alá- © Kekkonen finn köz- írásának 15. évfordulójá- tarsasági elnök tetejezve rob \ Hold Kolumbuszái rw ZERTE A VILÁGON százmilliók figyelték a ra- ^ dión és a televízión, amint Armstrong és Aldrin kJ amerikai űrhajósok — az emberiség követei­ként — leszálltak a Holdon, majd órákkal később kiléptek járművükből a Föld örök kísérőtársának a felszínére. Nagy pillanatok tanúi lehettünk: az em­ber első ízben vetette meg lábát egy idegen égi­testen. A múlt év októbere óta egymást lcét-három hó­naponként követő Apollo-űrrepülések fokról fokra közelítették meg a merész cél valóra váltását. Előbb az űrhajórendszer egyes egységeit próbálták ki Föld körüli, majd a Holdat-sokszorosan megkerülő pályá­kon, a májusi kísérletben pedig már — a valóságos leszállástól eltekintve — a holdrepülés valamennyi mozzanatát végigpróbálták. Ezután kapott véglege­sen zöld utat az Apollo 11. űrhajó. A mostani űrrepülés tudományos és technikai mérlegét persze csak a visszatérés után lehet elké­szíteni. Azt azonban már most is megállapíthatjuk! hogy a leszállás rendkívül bonyolult manőverei pon­tosan az előre meghatározott programnak megfele­lően mentek végbe. Itt a siker nagyobbrészt a hold­komp utasainak a helytállásán múlt, hiszen a végső fázisban a műveletek irányítását ők végezték. NAGYSZABÁSÚ VÁLLALKOZÁST jellemzi, hogy a feladat tulajdonképpeni céljára, a szó szoros értelmében vett holdkutatásra a felhasz­nált időnek csupán egy töredéke jut. Eltekintve at­tól, hogy az adott űrutazás hordozórakétájának és járműveinek elkészítése, majd kipróbálása és üzem­be helyezése hosszú hónapok munkáját igényli, s az űrhajósok kiképzése is évek munkája, a jelenlegi porgramban az Apollo 11. startjától a visszatérésig 195 óra 17 perc telik el. Ebből mindössze 21 óra 27 percet töltöttek az űrhajósok a holdkomppal az égi­testen. s alig két és egynegyed órára hagyták el jár­művüket. Az úttörő kísérlet most, az első alkalommal lé­nyegesen szerényebb programot ölelt át, mint ami­lyennek a végrehajtása az ezután következő hold­expedíciók részvevőire vár. Hiszen az űrhajósok földi előkészületei során a legötletesebb módszerek­kel sem állapíthatták meg előre, hogyan tudnak mo­zogni a Holdon leszállt emberek nehézkes űrruhá­jukban a számukra ismeretlen veszélyeket rejtő, ide­gen terepen. Azt sem lehetett a Földön tökéletesen kipróbálni, hogy milyen hatással lesz az ember te­vékenységére a Hold kisebb vonzóereje. (Tudvalevő, hogy a Holdon a testek hatodrésznyit nyomnak, mint a Földön.) Az űrruhához csatlakozó levegőellátó berende­zés négy óra hosszat tudja a légüres térben tartóz­kodó ember életfeltételeit biztosítani. Armstrong és Aldrin holdsélája azzal a kellemes meglepetéssel szolgált, hogy fizikai igénybevételük a vártnál ki­sebb volt. s ilyenformán csökkent az oxigénfogyasz­tás is. Ügy látszik, hogy a következő Apollo-kísér letben bátran lehet a mostaninál hosszabb ideig tartó, jelentősen több feladatot magában foglaló ku tatóprogramra vállalkozni. A HOLDKUTATÓ PROGRAM központjában : holdi geológiai — jobban mondva szelenológiai — vizsgálatok kiemelkedő helyet foglalnak el Armstrong és Aldrin feladata is nagyobbrészt kő­zet- és talajminták gyűjtésére irányult. Kísérlete! végezlek ezenkívül a Napból eredő részecskeáram­lás, az úgynevezett napszél összetételének mérésére: ennek vizsgálóeszközét hazahozzák kiértékelés cél­jából. Felállítottak egy lézerreflektort, mely a Föld­ről ráirányított sugarakat veri vissza, s lehetővé teszi a Hold mindenkori távolságának mérését. Nem messze ettől a reflektortól helyezték el a holdrengé­seket és a meteorbecsapódások keltette rezgéseket feljegyző szeizmométert, mely egy-két évig "rádión továbbítja mérési adatait. R eméljük, hogy a hold kolumbuszái­nak útja hazafelé ugyanolyan szerencsésen folytatódik, mint amilyen sikeresek voltak ed­digi kísérleteik. Nagy fontosságú expedíciójuk bizo­nyára értékes adatokat szolgáltat ahhoz, hogy job­ban megismerhessük nemcsak a Holdat, hanem egy­szersmind a Föld és az egész naprendszer múltját is Nagy István György

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék