Népszava, 1976. április (104. évfolyam, 78–102. sz.)

1976-04-25 / 98. szám

Sokat szidlak, dicsérik A taxi: szolgáltató vállalat líádiólcleíon a gépkocsiban - Évi 20 millió fuvar - Fokozol! gondoskodás Évekig „téma” volt a taxi. Hiába hívtuk a hat­szor kettőt, nem jelentke­zett. A pesti utcákon ' va­lóságos vadászat folyt egy-egy szabad pi­ros-fehér kockás autó­ért. Közben egymást követték az újabb és ú',abb vállalati tiltó ren­delkezések: nem szállíta­nak csomagot, sorban elő­írták, mit nem szabad az utasnak. Mostanában rit­kán írnak a taxiról az új­ságok. Rend van a Fővá­rosi Autótaxinál. — A taxi tömegközleke­dési eszközzé vált — mondja Horváth Géza, a vállalat igazgatója. — Részintézkedésekkel nem érhettünk volna el döntő változást. Szolgáltató te­vékenységet folytatunk, ezért minden eszközzel arra kell törekednünk, hogy az utasok igényeihez alkalmazkodjunk. Ehiiez azonban mindenekelőtt megfelelő műszaki háttér­re. jól képzett szakembe­rekre. elegendő gépkocsi­­vezetőre volt szükségünk. 1970-ben Warszawa. Vol­ga, Fiat gépkocsijaink voltak — 1441 — s ezek 16—IS százaléka a műhe­lyekben állt. Most 3116 taxi van, szinte kizárólag Zsiguli, a javítási arány alig éri el a nyolc száza­lékot. — Egy-egy taxi 14—15 hónap alatt 150 ezer kilo­métert fut. megszüntet­tük a nagyjavítást, ezeket eladjuk és újakat vásáro­lunk. Az idén például 1100 Zsigulit veszünk és 800-at selejtezünk. Arra törek­szünk. hogy a taxik dön­tő többsége 16—16 órát az utcán legyen Az ötödik ötéves terv végén már 3 ezer taxi lesz a főváros­ban. — Gépkocsivezető­hiány van. A több autó­hoz több járművezető kell. Hogyan tudják ezt biztosítani ? — Valamikor nehéz volt a taxihoz bejutni, de né­hány év óta a gépkocsi­­vezétők bőven válogat­hatnak az állások között. Mégis nálunk a létszám állandóan emelkedik, s várhatóan 1980-ban már csaknem tízezren dolgoz­nak a vállalatnál. Az el­múlt öt évben a taxinál a tervezett 20,3 százalék­kal szemben 32.3 száza­lékkal emelkedtek a ke­resetek. Mindenekelőtt a törzsgárda megbecsülésé­re törekedtünk, az ő szá­mukra évente 800—2500 fori.it többletjuttatást biz­tosítunk. Az 50 éven fe­lüli nők és az 55 évnél idősebb férfiak minden évben 1500 forint nyug­díj előtti kiegészítést kapnak, öt év alatt 300 új lakást építünk dolgo­zóinknak, rendbehozzuk üdülőinket, a Könyves Kálmán körúti új forgal­mi telepen, valamint a Vili. kerületi Ciprus ut­cában épülő új egysé­günknél. s a régieknél is, nem másodlagos, hanem elsődleges feladatnak tartjuk az öltözők, mos­dók. étkezők kialakítását. Milliókat fordítottunk és fordítunk a műhelyek gé­pesítésére. a munka meg­könnyítésére. Azt akar­juk, hogy jól érezzék itt magukat az emberek. — A kedvező válto­zás kétségtelen, de a fekete taxisok még mindig „aratnak”. — Azelőtt évente 100— 150 ezer telefonrendelést utasítottunk Vissza. Most a csúcsidőben előfordul, hogy nem tudunk azonnal kocsit adni. de visszahív­juk a rendelőt. Ma már 456 taxiban van URH adó-vevő s néhány éven belül ezer ilyen gépko­csink lesz. Ez is segíti a forgalomirányítást. Az igények, a forgalom nö­vekedésére jellemző, hogy tavaly már 18 millió fu­vart bonyolítottunk le. az idén 20 millióra számí­tunk. A másodállású gép­kocsivezetők száma meg­haladja a 2400-at. ez nemcsak a főállásúak szabadnapjának rendsze­res kiadását teszi lehető­vé. hanem azt is. hogv a csúcsokban két-három­­száz taxival több legyen az utcán A feketepiacot csak úgy tudjuk véglege­sen letörni, hogy gyorsít­juk a fejlesztést, és biz­tosítjuk. hogy egyre több taxi legyen. A vállalatnak ma ad­ják át a Minisztertanács és a SZOT elnöksége vö­rös zászlója kitünte­tést. Az utasok pedig, akiknek szolgálatában áll­nak. egyre gyakrabban nem szidják, hanem — joggal — dicsérik őket. Moldován Tamás A boszorkánymérlegtől a digitális árammérőig Akibe az ördög bele­bújt. az a súlyánál ke­vesebbet nyom — mond­ták a XVI. század hol­land boszorkányüldötöi, és a boszorkánymérésre „bevetették” a boszor­kánymérleget. A városi tanács urai pedig felbe­csülték a gyanúsítottat — akit, ha kevesebbet nyo­mott — máglyára küld­tek. Ha több volt: pecsé­tes menlevelet kaphatott. Az április 23-án nyílt és két héten át nyitva tartó kiállításon — ame­lyet Százéves a méter Magyarországon címmel az Országos Mérésügyi Hivatal és az Országos Műszaki Múzeum közö­sen rendez, a KGM Rá­kóczi úti bemutatóter­mében — a boszorkány­mérlegen kívül na ég sok minden látható. Az ér­deklődök megismerked­hetnek a méterrendszer előtti mértékhelyzeltel, a mértékek fajtáival, a mé­rés régi módszereivel, s a méréssel kapcsolatos rendelkezésekkel Látható az a felbecsül­hetetlen értékű platina súlysorozat, amely a szá­zad elején készült, a ko­ronaérték arany érmei­nek ellenőrzésére szol­gált, s a viteldijjelző, amelyet az egyfogatú bérkocsiknál használtak. A Nemzeti Múzeum mű­tárgymásolata. a kétezer éves római mérleg is ki­állítási tárgyként szere­pel. Újdonság még ma is az a digitális áraminteg­rátor, amely a háztartás­ban használatos 1 Am­per áramerősség 1 bil Ho­rnod részét mindössze néhány tized százalék e’téréssel méri. (sz-i.) Ez is, az is... Szórakoztató műsoro­kat készít a rádió a ta­vaszi program színesíté­sére. Április 29-én a Belügyminisztérium Köz­ponti Klubjából rögzítik hangszalagra Hámori Éva népszerű „Ez is, az is” című műsorát, amelyet Csehszlovákia május 9-i felszabadulási ünnepe tiszteletére készítenek. A közkedvelt hétfői kíván­ságműsor a közeljövőben két alkalommal vidékről jelentkezik. Április 26-án .Komlóról, május 17-én Zalaegerszegről. Május 1-én Major Ta­más estjét közvetítik a Fészek Müvészklubból. Április 29-én. majd má­jus 27-én jelentkezik is­mét a szórakoztató stú­dió. Május 13-án László György és Novotny Zol­tán műsorát, a Sportvi­­.lágot hallgathatjuk meg. Sikeres harc a rák ellen Rákos megbetegedésből a Szovjetunióban eddig több mint 1.7 millió be­teget gyógyítottak ki. Közülük minden negye­diknél tíz vagy még több éve megszűnt a rákos fo­lyamat. Az Egyesült Ál­lamokhoz, Angliához és az NSZK-hoz viszonyítva a rákosok halálozási arány&záma a Szovjet­unióban lényegesen ala­csonyabb. Rákszűrő vizsgálatokon minden évben 100 mil­lióan vesznek részt. A tervek szerint fejlesztik az onkológiai szakrende­lők és kórházak hálóza­tát. IN égy munkás éleiéi vesztette Súlyos üzemi balesetek TESTVÉR VÁROSOK Hagyománya van már annak, hogy a föld sok-sok városa — a csaknem húsz esztendeje óta fenn­álló Testvérvárosok Világszövetségének kere­teiben — leküzdve földrajzi távolságokat, nemzeti, társadalmi rendszerbeli különbségeket — kezet nyújt egymásnak. Szekszárd a francia Bezons-nak. Szom­bathely a Szovjetunió Mari köztársaságbeli Joskar- Olanak. Debrecen a bulgáriai Sumennek. Miskolc a finn Tamperének. Győr — Erfurtnak. Kiskőrös a lengyel Tarnownak. Gyöngyös a dániai Ringsted­­nek... ’ A kapcsolatok korántsem csak azt jelentik, hogy egy-egy város a másikról nevezi el lakónegyedeit, városrészeit, vagy küldöttségeket fogad. A Testvérvá­rosok Világszövetségéhez tartozó, több mint kétezer, szoros kapcsolatba került város viszonya ennél sok­kal több. A Testvérvárosok Világnapja — amelvet ma ünnepelnek valamennyi földrészen — a népek Kapcsolatteremtő szándékát reprezentálja, amelv­­nek célja- rpilliókat mozgósítani a világbékéért; segí­teni azoknak a népeknek, akik ma még nem élnek emberhez méltó körülménvek között. A magyar testvérvárosok kapcsolatai sokrétűek: kultúra, sport, gazdasági és műszaki együttműködés és személyi barátságok jól megférnek egymással;. Ba­rátságvonatok utasai, urbanisztikai, .viták részvevői, egymással levelező munkások, értelmiségiek százezrei tanúsítják, bizonyítják: 'társadalmid ‘ ooUfikai különb­ségek ellenére is van olvan út. amelyen egvüft járhat euróoai. ázsiai, afrikai és amerikai, hindoszjáni és ausztráliai. (szabó) Súlyos üzemi baleset történt a Ferroglobus Vál­lalatnál a Budapesti Rendőr-főkapitányság ügyeletének szombati je­lentése szerint. Két mun­kás meghalt, egy pedig súlyos sérüléseket szen­vedett. — A Fővárosi 3. számú Építőipari Vállalat dolgozói csarnoktető-javí­­tási munkálatokat végez­tek a XIV. kerületi Kör­vasútsor 110. szám alatt. Munka közben a hullám­palatető beszakadt és há­rom munkás 12 méter magasból a betonpadló­zatra zuhant. Hamar Zsigmond 43 éves bádo­gos, vecsési, Juhász Pál 41 éves bádogos, abád­­szalóki lakos a helyszí­nen meghalt. Farkas l.ászló 23 éves bádogos, jászapáti lakost a men­tők életveszélyes állapot­ban szállították kórházba. A baleset körülményeinek tisztázása és a felelősség megállapítása végett a rendőrség, szakértők be­vonásával, megkezdte a vizsgálatot. Betonkeverögépe be­kapcsolása közben halá­los áramütés érte Két yen Fábián László 37 éves italboltveze tőt. Az ügy­ben megindították a vizs­gálatot. Körfűrésszel gerendá­kat vágott az asztalos­műhelyben, a Fővárosi Gázművek III. kerületi homokosdűlői üzemegysé­gében a vállalat két dol­gozója. A fűrészgép egy beszorult gerendát a kö­zelben tartózkodó Huszár Mihály 46 éves villany­szerelőhöz vágott, aki sú­lyos sérüléseket szenve­dett, és a helyszínen meg­halt. Ebben az ügyben is megindították a vizsgála­tot. lábbal, két lábfejjel szü­letett és csak testvére légzőrendszere tartja élet­ben. Az orvosok bizakod­nak. hogy az egyik gyere­ket műtéttel sikerül meg­menteniük. A Hortobágy szélén található Tiszacsege község egyik lakóházának udvarán több gólyacsalád fészkel. A gólyák ezen a tavaszon is megérkeztek. A hortnbágyi Nem­zeti Park munkatársai szamba veszik majd a góíyapárokat és ahol szükséges, mesterséges gólyafészket állítanak fel (MTI Fotó — Balogh P. László felvétele) Amikor egy év 410 napig laríoll Közelebb volt a Hold a Földhöz — Szökőár es vulkán A koraitok nyáron gyor­sabban fejlődnek, mint télen, s évgyűrűik a fá­kéhoz hasonlítanak. Ami­kor az 1960-as években Angliában több száz ko­rall napi és évi gyűrűjét megvizsgálták: olyan, fél ­­milliárd év előtti korról vallottak, amikor még a földön egy év 45 nappal tovább, vagyis 410 napig tartott. Joggal kérdezhet­jük tehát, hová tűnhettek el ezek a napok? — Tulajdonképpen nem tűntek el, csupán lassab­bak lettek a napok — mondja Varga Péter, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet munkatársa. — Az ok és az egyetlen magya­rázat az, hogy a Hold ak­kor még közelebb volt a Földhöz, mint most, s ezért nagyobb mozgásokat okozott a felszínen. A ké­regben végigvonuló emel­kedések, tömegátrendező­dések — ugyanis a nehe­zebb anyagok a Föld bel­seje felé torlódtak — meg­változtattak a Föld Kap körüli mozgási sebességét, emiatt pályáiét 410 nap alatt tette meg. Ezek a földtörténeti változások jól olvasható nyomokat hagytak a Föld egész szer­kezetében: a Föld magi é­nak sugara körülbelül 200 kilométerrel nagyobb lett. — Az ár-apály jelensé­geket a Hold és a Nap tö­megvonzása okozza, s 12 óránként nemcsak a ten­gerek. óceánok, hanem a földkéreg is megemelke­dik és lesüllyed Földmo­­delleken a soproni Geodé­ziai és Geofizikai Kutató Intézet munkatársaival kiszámítottuk ezeket a várható mozgásokat, s a mérési eredményeket egyeztetjük négyé vénként a Nemzetközt Geodéziai Unió tagjaival is. Június­ban Tihanyban hasonlít­ják össze az 1975-ben Prá­ga mellett elvégzett mé­rési eredményeket a szo­cialista országok Föld ár­apállyal foglalkozó szak­emberei. A nehézségi eró változását műszerek jel­zik, s földmodelleken is kiszámítottuk, hogy a Föld köpenyén hatóránként kö­rülbelül 10 centiméteres mozgási változások zajla­nak le. A tömegváltozás­kor egy 100 tonnás súly tizedgrammnyit csökken. Ez ugyan kevésnek tűnik, mégis, e titokzatos erő ha­tására földrengés, szökő­ár pusztíthat, s vulkán is kitörhet: A Föld tehát lassul, de egyszer majd a Hold for­gásával szinkronban lesz. De hogy mikor, az még a jövő kérdésé — hiszen a Föld töriéne1 ében százmil­lió években kell számolni, nem pedig százezrekben. Sz. E. KUTYAKI ÁLLÍTÁSOlaszország 1976. Kétnapos kutyakiállí­tás nyílt szombaton a kőbányai vásárvárosban, ahol több mint 3200 négy­lábú sorakozik föl a zsűri előtt. A 93 kutyafajta kö­zött legnagyobb számban o német juhászok, a do­­bermannok és az agarak képviselői szerepelnek, A kiállítás vasárnap reggel 9 órától délután 5 óráig várja a látogatókat a X. kerület, Dobi István út 10. szám alatt. Május 1-én nyílik az Ifjúsági Park A fővárosi fiatalok népszerű szórakozóhelye, a Budai Ifjúsági Park. május 1-én. szombaton nyílik meg. A délután 4- kor kezdődő ünnepi prog­ramban a Kati és a Ke­rek-perec. a Berqendy é« a Tolcsvay egvüttes. va­lamint Sándor György lép fel. NÉPSZAVA A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Siklós lanos Kiadta a Népszava Lapkiadó Vállalat. VII. kerület Rákóczi út 54 Telefon 224—819 Postacirn 19B4 Budapest Felelős kiadó- Gábor Márton, a Népszava Lapkiadó Vállaia’ leazaatóla Terieszti a Magyar Posta Előfizethető a helyt (Budapestén a kerületit mriaokézbesitő posta­­hivataloknál. a kézbesítőknél Előfizetési dit eav hónapra 10 - Ft A Athenaeum Nvomda Felelős vezető: Soproni Béla vezensazeatc Index: 25 005 Rabszolga — éli lő é\el Negyvenezer liniert és néhány kiló sajtért adták el Michel Colonna 15 éves korában rabszolgaként fejezte be életét Olaszor­szágban. Még 11 éves sem volt, amikor Altamura városkában eladták. Egy földbirtokos a kisfiú szü­leinek vételárként 40 ezer lírát és néhány kiló saj­tot adott. A gyerek látás­tól vakulásig juhokat le­geltetett és együtt aludt az állatokkal az akolban. Gázdája később eladva egy másik földbirtokos­nak 70 ezer líráért. 8 ki­ló sajtért és egy bárá­nyért. A kisfiút néhány évi kiszipolvo/ás után új gazdába többször köl­csönadta. A Giorno című olasz lap szerint ez a történet nem a középkorban ját­szódott le, hanem a mai Olaszországban. A fiú életkörülményei ször­nyűek voltak, nemcsak állathoz hasonlóan adták­­vették. hanem napi 15 órás munkára is kénysze­rítették, pihenőnap és fi­zetés nélkül. Éheztették. Helyzete semmiben sem különbözött a rabszolgáé­tól. Michel Colonna ügyé­ben. miután a fiú végső elkeseredésében öngyil­kos Igtt Bari város ügyészsége vizsgálatot folytat. A vegyesziecnnikusi oklevél megszerzésének elő­feltétele a vegyipari szakközépiskola elvégzése. A vegyipari szakközépiskolába járó dolgozóinknak tanulmányi kedvezményeket, emelt szintű kikép­zést, vállalati ösztöndíjat, fiúknak kollégiumot biztosítunk. Cím: CHINOIN oktatási osztály. Bu­dapest IV., Tó utca 1—5. Telefon: 292—900 513 mellek. (X) 11 ezer influenza hu lőtt az US A-bán Az Egyesült Államok járványügyi központjá­nak jelentése szerint ösz­­szesen mintegy 11 ezer amerikai halt meg a feb­ruárban kezdődött inf­luenzajárvány következ­tében. A hongkongi infr lúenzajárvány óta ez volt a legmagasabb évi halá­lozási arány. Sziámi ikrek Medencéjüknél össze­nőtt sziámi ikreknek adott életet egy 22 éves San Juan-i asszony. Az egyik csecsemő normális szervekkel rendelkezik, a másik azonban megálla­píthatatlan ' nemű, eg?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék