Népszava, 1978. február (106. évfolyam, 27-50. sz.)

1978-02-18 / 42. szám

10 NÉPSZAVA 197 8. febrnir 18. § ÍL <ÍJ> mi Ilii AT H M O'Z K K 1978. FEBRUAR 18., SZOMBAT A Nap kel 6 óra 46 perc­kor, nyugszik 17 óra 12 perckor. Szeretettel Höszontíülí névnapíultoiD ■J^c/iráe/ nevű kedve olvasóinkat Petőfi és a kínaiak A ..Hetvenes évek” cí­mű Hongkongban megje­lenő kínai nyelvű folyó­irat legújabb száma kel­lemes meglepetésnek mi­nősíti. hogy. a Zsenmin Zsipao január másodikén cikkben emlékezett meg a nagy magyar forradal­már költő, Petőfi Sándor születésének évfordulójá­ról. Petőfi neve — mutat rá a folyóirat — egyálta­lán nem ismeretlen Kí­nában. Egyes költemé­nyeit sok kínai kívülről tudja és előszeretettel szavalja. A Zsenmin Zsi­pao megemlékezésének talán különleges jelentő­sége van. Arra bátorít­hatja a kínaiakat, hogy Petőfit olyan költőként tiszteljék, aki életét ál­dozta a szabadság esz­méiért — Üjburgonya. Csong- rád legnagyobb burgo­nyás gazdaságában, a for­ráskúti Haladás Tsz-ben készülnék a kedvelt ta­vaszi primőr, az újbur­gonya termesztésérepén­teken népes munkacso­portok bontottált a ver­meket, hogy az ott tárolt vetögumót átmenetileg a termálvízzel fűtött üveg­házakba költöztessék. Harmincöt vagon burgo­nyát telepítenek át a nö­vényházakba. ahol a fény és a meleg hatására megered, kicsírázik a sza­porítóanyag. — Ősnyomtatvány. Egy ’ moszkvai egyetemi írás­történeti kutatócsoport 1628-ban készült ősnyom­tatványra bukkant. A kiadvány, amely a moszk­vai Nyomdászudvarban készült, nem szerepel egvetlen katalógusban sem, s tudósok sem tesz­nek róla említést. — Égésre: mágnes. Moszkvai orvosok sikerrel alkalmazták a mágne­sességet súlyos égési se­bek gyógyításánál. A seb körül létrehozott mágne­ses mező jelentősen csök­kentette a fájdalmat és meggyorsította a hege­dőst. A mágneses mező a bőrátültetést is meg­könnyíti. — Halászzsákmány. A győri Előre az ország egyik legjobban dolgozó halászati szövetkezete: az elmúlt évben tagjai több mint 27 vagon halat fog­tak a Kisalföld folyóin és halastavain. — Czinege Gábor nyugdíjas tsz-elnök. a Szocialista Hazáért Ér­demrend tulajdonosa — aki 1931 óta volt tagja a pártnak — 69 éves korában elhunyt. Te­metése február 18-án, délelőtt 11* órakor lesz a nagykamarási teme­dben. — MÄV-tervek. Korsze­rű gépláncokkal, magas technikai szinten hama­rosan folytatódnak a vas­útkorszerűsítések Nyu- gat-Magyarországon. Az év második felében lét­rejön a Balaton körüli, az eddiginél gyorsabb, korszerűbb, kényelme­sebb vasúti körforgalom. Folytatódik a Budapest— Szombathely közötti fő­vonal egyes szakaszainak korszerűsítése. — Hatvan gépkarban­tartó, javító és gépi for­gácsoló munkás vette át gépésztechnikusi okleve­lét pénteken a szombathe­lyi Latinca Sándor Gép­ipari Szakközépiskolában, a Vas megyei technikus- képzés bázisintézményé­ben. — Lakásátadás. Har­minckét szövetkezeti la­kás kulcsát adták ál: a tulajdonosoknak pénteken Kapuváron, a Yeszkényi úti lakótelepen, ahol mos­tanáig 300 lakás épült fel, s az idén további hatvan építését kezdik meg. Az oktatási intézményeket 1979-ben adják át ren­deltetésének. — Fényálló festék. A Tiszamenti Vegyiművek porfestékgyárában meg­szüntették a régi, ma már korszerűtlen krómsárga festékek készítését. Az an­gol Imperial Chemicals Industries cégtől vásárolt know-how alapján fény­álló krómfestékek gyártá­sára tértek át. A mintegy 40 millió forintos beru­házást igénylő termék- váltással lényegesen ja­vultak a vállalat export- lehetőségei. — Grúziában tavaly hat színtársulat költözhetett új otthonba. A Szovjet Köztársaság nagy össze­geket fordít színházak építésére és rekonstruk­ciójára. Az 5 millió la­kosú köztársaságnak 25 színháza van. Grúziában sok nemzetiség él, szá­mukra is igyekeznek biz­tosítani az anyanyelvű színielőadásokat. — Megmenekült a ki­halástól az európai bö­lény. Ma a Szovjetunió­ban 550 példány él eb­ből az állatfajból, vagyis a világ összes „európai bölényének” egyharmada. A Kaukázus egyik te- nyésztelepén sikerrel ke­resztezték az európai bö­lényt az amerikaival. Az állomány már elérte a 900-as létszámot, rövide­sen a vadászatukat is en­gedélyezni fogják. — Személygépkocsijá­val halálra gázolta Pest megyében. Csömör külte­rületén Kiss Béla 45 éves betanított munkás, buda­pesti lakos Szebelédi Fe­renc 48 éves csömöri se­gédmunkást. A vizsgálat eddigi adatai szerint Kiss Béla nem az útviszonyok­nak megfelelő sebesség­gel vezette személygépko­csiját. A rendőrség to­vább folytatja a baleset vizsgálatát. — Gázolás. Tatabányán egy személygépkocsi el­ütötte Berki Miklós 49 éves kubikos, érpataki la­kost. Berki olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy kórházba szállítás után meghalt. Az eddigi ada­tok szerint a gyalogos egy álló autóbusz elől figyel­metlenül lépett a sze­mélygépkocsi elé. A rend­őrség folytatja a vizsgá­latot. — A szocialista orszá­gok filmművészetének bemutatója kezdődik Pa­namavárosban. A né­zők szovjet, lengyel, ma­gyar, NDK-beli, bolgár rendezők alkotásait te­kinthetik meg. — A Makoldi család című, új szociográfiai kö­tetet könyvpremieren mu­tatják be a XI. kerületi Hazafias Népfront klub­ban február 20-án. Fábián Katalinnal, a könyv író­jával Márványi Judit szerkesztő beszélget. — Földrengés címmel tartja Kürti Papp László szatirikus előadóestjét a KISZ Központi Művész­együttesének Klubjában február 19-én, vasárnap este. A műsorban közre­működik Dévai Nagy Ka­milla. — Az idei lipcsei ta­vaszi vásáron mintegy száz osztrák vállalat vesz részt. Közöttük szerepel az ország állami kezelé­sében levő legjelentősebb, konszernje, a Voest—Al­pine ÁG, amely már több mint két évtizede a Né­met Demokratikus Köz­társaság hagvományos ke­reskedelmi partnere. — Kabaré. Berlinben ma az egyik legnagyobb színházi siker a Kabaré című amerikai musical. Most a Metropol Színház mutatta be, kitűnő elő­adásban. amely azonnal meghódította a közönsé­get. és az NDK szigorú kritikusait. — Szolgáltatások. 1965- től 1977-ig megnégysze­reződött a Szovjetunió­ban a szolgáltatások mennyisége. Az idei évre új szolgáltató üzemek lé­tesítésére 400 millió ru­belt irányoztak elő. — Koplaló kígyó. Hét hónapja tart a wroclawi állatkert pythonjának „éhségsztrájkja” és a szakemberek legnagyobb meglepetésére az óriás­kígyó mindeddig semmit sem veszített súlyából. A zoológusok azt javasol­ták: próbálkozzanak meg mesterséges táplálással. Ez azonban meglehetősen bonyolult: a százkilós python lefogásához legke­vesebb 5—6 emberi-e van szükség. — Tengerlátó címmel, mai fiatal költők versei­ből összeállított műsorral, irodalmi matinét rendez­nek a budapesti Kossuth Klubban február 19-én. — Tiltott helyen haladt át az úttesten a XII. ke­rület Alkotás utca és Her- telendi utca keresztező­désénél Margittai Lajosné 80 éves nyugdíjas, buda­pesti lakos és egy sze­mélygépkocsi elütötte. Az idős asszony a kórházba szállítás után meghalt. Évfordulók ZRÍNYI ILONA (1643—1703) Munkács várának hős vé­dője, II. Rákóczi Ferenc anyja 275 esztendeje halt meg. BARSI JÓZSEF (1810—1893) író, költő, emlékiratíró halálának 85. évforduló­ja. JUT lton- HIT lALUMQ ra 8.00: Tévétorna (ism.) SZ. 8.05: Iskolatévé. Osztályfőnöki óra. 8.20: Üj-Guinea őslakói között. NSZK-film (ism.). SZ. 9.35: Mindenki közlekedik... (ism.) 9.50: A világ cirkuszai. A Hum- berto-cirkusz (ism.). SZ. 10.40: „Életet az éveknek” (ism.). 11.10—12.20: Égj, hogy világíts! (ism.) Bolgár film VII/1. rész. SZ. 14.00: Mozgás- és viselkedésfor­mák az állatvilágban. Francia - film. XII/7. rész: A szitakötők. SZ. 14.25: Riportfilm a Nemzetközi Éremszövetség kongresszu­sáról. 15.05: Nádparipán. Barcsay Jenő. 15.35: Északi sí-VB. Középsánc. SZ. 16.50: Az első 365 nap a gyer­mek életében. NSZK- film. SZ. 17.20: Front-operatőrök. SZ. A DEFA-Gruppe ’67 do­kumentumfilmje a szovjet és a lengyel hadsereg „film-haditudósításairól” szól, azokról, akik kamerá­val rögzítették a II. világ­háború harcait. 17.40: A másik 12 óra. IX/1. rész: Anyagok, for­mák. Kilencrészes sorozat indul ma, melyben a lakáskultú­rától a környezetesztéti­káig szóba, illetve képbe kerül mindaz, ami ottho­nunk, munka utáni életünk kellemessé, széppé tételét meglcönnyítheti. 18.20: Panoráma. 18.55: Egymillió fontos hangjegy. 19.15 19.20 19.30: 20.00 20.05; 22.20 22.30­SZ. Közreműködik a Corvina együttes. : Cicavízió. SZ. ; Tévétoma. SZ. Tv-híradó. : Gusztáv kihág. Magyar rajzfilm. SZ. Gáspár Margit: Az állam én vagyok. Clairon, a színésznő és A herceg összefog, hogy az államgépezetet betegségei­ből (a hazugságokból, meg­vesztegetésekből, protek­ciózásból) kigyógyítsa. Ter­mészetesen azonnal mun­kába kezdenek a zenés víg­játékba illően cselszövő és gonosz ellenfelek is. (Clai­ron: Medgyesi Mária, A herceg: Kertész Péter). Tv-híradó 3. —0.20: Az éjszaka kapui Francia film (1946). Két ember találkozik a II. világháború végén: Diego (Yves Montand) és a Csa­vargó (Jan Vilar). Két em­ber találkozik barátságra, közös sorsra, vagy vedig ... Marcel Carné rendezte a filmet Jacques Prévert for­gatókönyvéből, vagyis a keltőre is jellemző férfias lírával. m 20.01: Ének Michelangelóért. Hangverseny-közvetítés a Sixtus-kápolnából. SZ. (ír­ta és rendezte: Roberto Rossellini). 20.45: "Tv-híradó 2. 21.05: Utószezon. NDK tévéfilm. III/3. rész. 22.40—23.10: Szomszédom a fele­ségem. Angol tévéfilm. 8.00: Iránytű. 9.00: Hírek. 9.15: Gyerekeknek. SZ. 10.40: Francia nyelvlecke (ism,). 11.10: Pedagó­gusoknak 11.50: Sí-VB. Kózv. Lahtiból. 14.00: Kamcsatka (dók. film). SZ. 14.30: Publicisztika. 15.55: Gyerekeknek. SZ. 17.30: Családi posta, 18.10: Rallye Mon­te Carlo. SZ. 19.00: Híradó. 19.30: A vesszőkosár titka (7. rész). SZ. 20.00: Vetélkedő. SZ. 20.40: Mare- csek, adja ide a tollat! (Cseh film­komédia). SZ. 22.15: Sportered­mények. 22.25: A barátság és a táncok fesztiválja. SZ. 23.15: Ilyen mókát még nem. éltem meg... Vidám történetek. SZ. 8.30: 8.55: 9.30: 10.05: 11.00: 12.00: 12.20: 12.30: 12.45: 13.30: 14.04: 14.30: 15.05: 15.40: 16.00: 17.30: 18.25: 18.40: 18.45: Lányok, asszonyok Szociográfia kalákában. Mindenki iskolája. Illyés Gyula: Rendet — Konzultáció. Nagy mesterek — világhí­rű előadóművészek (ism). Korunk bősei. Gosztonyi János: Siqueiros. Az eseményjáték a mexikói forradalmár-festő életének, egyéniségének sarkalatos mozzanatait eleveníti meg. Déli Krónika. Zenei anyanyelvűnk. Magyarán szólva ... Melódiakoktél. Földes György jegyzete. Kóruspódium. Zárszámadás közben, Üj zenei újság. Tréfás népdalok. 168 óra. Mi a titka? Clemens Krauss művészete. Mai könyvajánlat. Tudósítás az Ü. Dózsa— Szeged bajnoki labdarúgó­mérkőzésről. Zenekari muzsika. 19.38: 20.30: 21.30: 21.54: 22.15: 23.15: Csehov: A csinovnyik ha­lála. (Jelenetek.) (Ism.) Radnai György, Gyurko- vics Mária" és Sárdy János nótafelvételeiből. Beethoven: Esz-dúr szoná­ta. Op. 12. Sporthirek. Rádiószínház. Győrffy László": Vasháló. A beat kedvelőinek (ism.). 8.05 8.15 8.33 9.25 Fűvószene. A csúcstalálkozóktól a testvérbrigádok látogatá­sáig (ism). Gaál Gabriella, Madaras Gábor és Madarász Kata­lin énekel, Bige József fu­rulyázik (ism.). Válaszolunk hallgatóink­nak. 9.40: Bende Zsolt énekel. 10.00: Hogy tetszik lenni? Nyug­díjasok műsora. Néhány téma: beszélgetés Makay Margittal, Passuth Lászlóval, Siménfalvy Sán­dorral; az influenzáról; le­velek nyomában. 11.00: Offenbach: A sóhajok híd­ja. (Részletek.) 12.00: DzsesszfelvételekbőL 12.33: Kamaramuzsika. 13.00: Két országgyűlé» közt (riport). 14.00: Komjáthy György kíván­ságműsora. 14.45: A Magyar Rádió novella­pályázata. Lőrincz L. Lász­ló: A kutya. 15.08: Körkapcsolás bajnoki lab­darúgó-mérkőzésekről, 15.55: Orvosok a mikrofon előtt. 16.00: Napraforgó. A Gyermekrá­dió műsora, 16.47: Éneklő Ifjúság. 17.00: Ötórai tea. 1. Lartz—Assayah: Messze vagy tőlem (Solso együttes), 2. Simille—Delaucray—Pe­ram: Agadon (Ananas együttes), 3. Schöck Ottó— Neményi Tamás: Ellopott lány (Vincze Viktória), 4. Fáy András—Neményi Ta­más: Barátom, jól vigyázz (Apostol együttes), 5. Bőrű­iig: Pokróc a földön (Billie Joe Spears), 6. Moroder— Beilotte—Summer: Próbál­juk meg együtt (Donna Summer), 7. Ihász Gábor— S. Nagy István: Mikor az álom (Ihász Gábor), 8. Tolcsvay László—Bródy János: Labdaszedeoető (Koncz Zsuzsa), 9. Huff: Tedd. ha akarod (Peovles Choise együttes), 10. Vic­tor Máté—Bradányi Iván: Ha a párnám (Sasvári An­namária), 11. Fenyő Miklós —Sipos Péter: Ilyen show nem volt még (Hurtaária együttes). 12. Wolf Péter— Fiilöp Kálmán: Sajnálom, nem te vagy az első (Korda György), 13. Demién Fe­renc: Ne síri (Katona Klá­ri). 14. Haidú Sándor— Oroszlán György: Aki nő­sül (Beraendy-eovüttes), 15. Deutscher—Menke— B illsbury: Belfast (Boney M. együttes). 17.50: Közvetítés az Ű. Dózsa— Szeged és a Rába ETO— DVTK bajnoki labdarúgó­mérkőzésről. összeállítás elhangzott mű­sorokból. A falurovat prog­ramja. •Jó estét, gyerekek! Msgángvűjtemény. Nádas Béla lemezeiből. . Sporthírek. A Magyar Rádió Karinthy Színpada. A magyar humor és szatí­ra története. 1. Fazekas Mi­hály: Lúdas Matyi. 2. Vi­lágjáró anekdoták (ism.) Nyári Károly népi zeneka­ra játszik. Endrédi Mimi és Csőr József énekel. Slágermúzeum (ism.). Hangszerszólók. 18.23: 19.30 19.36 20.33 20.38 81.51: 22.33 23.15 8.08: Magyar zeneszerzők. 8.35: Kamaramuzsika. 0 10.05: Slágerlista (ism.) 0 10.40: Kis Ferenc versei. 10.45: A hét műsoraiból. 12.00: Déli Krónika. 12.20: Weber: A bűvös vadász. 13.20: Zenekari muzsika »"Brahms, Richard Strauss). 0 15.15: Délutáni hangverseov. 0 Kb. 16.03: Versek vijága. Ady Endre: A halottak élén (ism.) 16.58: Négy évtized magyar ope­rája, • Petrovics Emil: C’est la guerre. 18.03: Jean-Joel Barbier Chab- rier-műveket zongorá­zik. 0 18.56: Dzsesszfelvételeinkből # 19.33: A La Salle vonósnégyes Kb. 20.34: Szerenád Ilonká­nak. Irodalmi összeállítás. Kb. 21.25: Operakettősök. 21.55: Zenekari muzsika. • = SZTEREO-ADÁS ■ l/l mintha parancsszóra sörténne, £úm percpői a mAs/kra piree­* * J LEN ELNÉPEEIENED/K A BOLY KÖRNYÉKE. PAPOCSK/N Ú GROMEMKO Kikapjak a porrásört serméskEnnel MfGTöiröJr nüuűjojas néjakae. 7/ '■ /■ , \ <■ ’jc-íöCT, V.A.OBRUCSEV regénye nyomán írté; CS. HORVÁTH TIBOR Rajzolt»; SEBŐK IMRE NjM EGV PERCET IGÉNYLŐ MUNKA. M/ElS/T YÉGEZNETNÉNEK, ÉSZREVESZIK 0KÉJ AZ dRíAsHANGYA ŐRSZEMEK. V,A V" V A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék