Népszava, 1978. november (106. évfolyam, 258-282. sz.)

1978-11-15 / 269. szám

4 NÉPSZAVA 197 8. november 15. S rIL E R III> A\ )l M O ÍL AIK 1978. NOVEMBER 15., SZERDA A Nap kel 6 óra 48 perc­kor, nyugszik 16 óra 9 perekor. névnapjukon rz ót nevű kedves olvasóinkat — A magyar és az oszt­rák szakemberek közös vízminőség-védelmi szem­léje kedden megkezdő­dött. A határ menti víz­folyásokat ellenőrzik az­zal a céllal, hogy ameny- nyiben szükséges, azonnal intézkedhessenek e víz­folyások tisztaságának megőrzése, javítása érde­kében. — Együttműködési meg­állapodást kötött a veszp­rémi Nehézvegyipari Ku­tatóintézet, a mezőgazda- sági kemizálási juttatá­sok hazai központja, a Csopak Tája Termelőszö­vetkezettel. A több mint 10 ezer hektáros, zömmel iparszerű rendszerekben termelő korszerű mező- gazdasági üzem a jövő­ben a kutatóintézet bá­zisgazdasága lesz. — Tartósított kukorica. A ' gazdag állatállománv- nval rendelkező Vas me­gyében különösen nagy ielentőségű a kukorica veszteségmentes betakarí­tása. Gondot okoz, hogy víztartalma még mindig nagvon magas. A szárítók mindenütt éjjel -napnal üzemelnek. Átmeneti meg­oldásként a megyében több helyen propionsav- val tartósítják a kukori­cát. — A Párizsi kommiin csillaga nevű szovjet tankhajó legénysége a Mexikói-öbölben kimen­tette egy szerencsétlenül járt amerikai halászhajó matrózát. A matróz tizen­öt órán ót hánykolódott a tengerben, miután a halászbárka összeütközött egy japán zászló alatt ha­józó tankhajóval. A japán hajó segítségnyújtás nél­kül elhagyta a helyszínt. A halószbárka ötfőnyi legénysége közül ketten meghallak, kettőnek a sorsa ismeretlen. — Elhunyt özv. Marti- nu Rudolfné nyugdíjas, a vasasszakszervezetnek 1943 óta volt tagja. Ham- vasztás utáni búcsúztatá­sa 1978. november 17-én, délelőtt 9 órakor lesz a. Rákoskeresztúri új közte­metőben. Elhunyt Ragó Béla, a munkásmozgalom ré­gi harcosa, a Szocialista Hazáért Érdemrend ki­tüntetettje, aki 1935-től volt a párt tagja. 81 éves volt. Hamvasztás utáni búcsúztatásáról később intézkednek. Ses/ták József, a Szo­cialista Hazáért Érdem­rend kitüntetettje, aki 1938 óta volt a párt tag­ja. 83 éves korában el­hunyt. Hamvasztás utá­ni búcsúztatása novem­ber 20-án. délután 15 órakor lesz a Rákoske­resztúri új köztemető­bem ___________________ D r. Bíró József külke­reskedelmi miniszter tár­gyalásokat folytatott a rövid látogatáson ha­zánkban tartózkodott Me­tód Rotár jugoszláv kül­kereskedelmi miniszter­rel. Véleményt cseréltek a két ország közötti áru­csere- és szolgáltatásfor­galom alakulásáról, és fejlesztésének kérdéseiről. — Megkezdte működé­sét az első magyar—ame­rikai közös termelő válla­lat, az Action—Tungsram. Az East Brunswickben, New Jersey államban működő gvár az első ütemben évi hétmillió iz­zólámpát gvárt az ame­rikai piacra. Az Egyesült Izzó legújabb külföldi gyára részvényeinek 49 százaléka magyar. A TUDÓMÉ — Jól szerepeltek a magyar gyorsírók az NDK gyors- és gépíró szövet­ségének Neubrandenburg- ban megrendezett nem­zetközi gyorsíróversenyén. Az egyéni versenyben — 28 résztvevő közül — Ba- czoiw László második he­lyezést ért el. A csapat- versenyben a magyar együttes — Baczony Lász­ló és Kun Erzsébet (MTI), valamint Soós László . (KGMTI) — negyedik lett. Az ifjúsági csapat- versenyben a magyar együttes — Dani Judit és Csoknyai Edit (MTI), va­lamint Prin Andrea, a nyíregyházi tanárkéoző hallgatója — volt az első. az egyéni versenyt Dani Judit nyerte. NY CSŐDJE — Érthetetlen, csak az apró betűket látja... — Még az idén megje­lennek a harkovi utcákon az első benzin—hidrogén meghajtású taxik és autó­buszok. Az Ukrán Tudo­mányos Akadémia gép­gyártási kutatóintézeté­nek több éves tapasztala­tai igazolták: ha a hagyo­mányos üzemanvaghoz ötszázaléknyi hidrogént adagolnak, az aktivizálja a hengerben végbemenő égési folyamatot, s így csökken a környezetbe jutó szennyező anyag. — Vadlibák. A Balato­non megkezdődött a tél eleji madárvonulás. Kü­lönösen sok vadliba tűnt fel. Az északról dél felé húzódó vadludak megsza­kították útjukat, és el­lepték a balatoni „madár­szállókat”, a csendes öb­löket és a nádas széli vi­zeket. — A majoránnafölde­ken, Kalocsa környékén, az idén kétszer arattak. A kisparcellákról — a 200—400 négyszögöles te­rületekről — mintegy 40 vagonnyi lombot szállí­tottak a' Herbária bajai telepére, ahol szárítják, tisztítják és felhasználás­ra előkészítik a fűszernö­vényt. — Figyelmetlenül, egy álló jármű mögül lépett az úttestre a IV. kerület Megyeri út 6. szám előtt Vetzl János, 11 éves ta­nuló. és egy tehergépko­csi elütötte. A szerencsét­len kisfiú kórházba szál­lítása közben meghalt. — Tilos jelzésnél ha­ladt át az úttesten a fő­város XI. kerületében, a Villányi út és a Karolina út kereszteződésében Manzer Róbert 47 éves műszerész, és egy sze­mélygépkocsi elütötte. A szabálytalanul közlekedő gyalogos kórházba szál­lítása után meghalt. — Halálra gázolta egy személyvonat a füzesabo­nyi vasútállomáson Hon István 73 éves nyugdíjas, erdőtelki lakost, aki a vizsgálat eddigi adatai szerint szabálytalanul járt a sínek között. — Birobidzsanban, a Zsidó Autonóm Terület közigazgatási központjá­ban új színházat avattak: megnyitotta kapuit a Zsidó Eenés Színház. A ftyitó előadás ősbemutató volt, Jurij Scserlingnek. a színház művészeti veze­tőjének a „Éekete kantár a fehér kancának” című operáját adták elő, amely a világon az első jiddis nyelvű opera. A színház rövidesen több szovjet városban is bemutatko­zik. s a továbbiakban kül­földi vendégszereplésekre is .készül. — -Gazdag a termés vadgyümölcsökból a Dél- Dunántúl erdeiben és mezőin. Az Erdei Termék Vállalat pécsi üzemveze­tősége csaknem ezer ton­na termést gyűjtött be ta­vasztól őszig. A vadon­termő gyümölcsökből szörp vagy ivóié' készül, s exportálnak is belőlük, így válik értékké az er- dők-mezők korábban ke­vésre becsült terméke. — Az űrhajósok jól is­mert szkafanderére emlé­keztető vízhatlan, fűtött, telefonnal és fényforrás­sal felszerelt különleges öltözékben szállnak alá az ' Északi-Jeges-tenger sajátos flórájának és faunájának tanulmányo­zására a szovjet mélyvízi búvárok. Munkakörülmé­nyeik sokban emlékeztet­nek a súlytalanság álla­potában dolgozó űrhajó­sokéra. — A Budapesti Közle­kedési Vállalat értesíti az utazóközönséget, hogy a Libegő drótkötélpálya no­vember 15-én, valamint december 7-én. 8-án és 9-én nem üzemel. ŰMeriiM REINER FRIGYES (1888—1963) századunk egyik legna­gyobb karmestere 15 esz­tendeje halt meg. Televízió 8.00: Tévétorna (Ism.) Sz. 8.05—10.15: Iskólatévé 10.15: Golgota. Szovjet filmsorozat, XIIU8. rész: Dása (Ism.) Sz. 11.35: Delta. Tudományos híradó (Ism.) 12.00—12.30: Lehet egy kérdéssel több? Vetélkedőműsor (Ism.) 14.35—16.25: Iskolatévé (Ism.) 16.30: Kedves egvüttlakók. NDK -tévéfilmsorozat. A muzsikus. Sz. A megbízható szomszéd ál­tal ajánlott albérlő már az első percben nem tetszik Bárenburgnénak. Sejt vala­mit — és gyanúja a későb­biekben be is igazolódik. A fiatalember szinte hivatás­szerűen bosszantja házi­asszonyát. 17.45: Postafiók 250. Takács Mari műsora 18.15: ..Életet az éveknek.” Nvugdíjasok műsora 18.45: Szépen, jól magyarul 9.00: Iskolatévé 9.25: Barangolás Mexikóban. Ütifilm. Sz. 9.40: Dietl: Kórház a város szélén. TévéCilmsorozat. 2. rész (Ism.) Sz. 10.35 • Márton és barátai. Báb­film 11.10: Iskólatévé 15.25: Hírek 15.30: Iskolatévé 15.55: Az ember és a törvény. Tévésorozat. 1. rész. Sz 16.45: Ifjú szemmel. Magazin- műsor 17.20: Pozsonyi híradó 17.50: Könyvszemle. Sz. 17.55: 4.25—7.59: A Kossuth rádió reggeli műsora 8.26: A felvilágosodás színháza 9.06: A sevillai borbély. Részletek Rossini operájából 9.47: Tarka mese. kis mese 10.05: Dominó. Játék szóval, számmal, hanggal 10.35: Válaszolunk hallgatóinknak 10.51: Üj lemezeinkből. 1. Schubert: II. szimfónia (Bostoni Szimfonikus Zkr., vez.: Charles Münch), 2. Rahmaninov: III. zongora- verseny (Emil Gilelsz és a Párizsi Conservatoire zkra, vez.: André Cluytens) 12.00: Déli Krónika 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Brigádnapló. Szél Júlia műsora 12.55: Operaslágerek 13.25: Örökzöld dzsesszmelódiák. Kiss Imre műsora 15.10: Durkó Zsolt műveiből 15.28: MR 10—14. Iskolák — őrsök — barátok A műsor telefonszolgálata: 138-012. Hívható ma 18.00 óráig (Ism.) 17.07: Táj. változó fényben. Az Építésügyi és Városfej-i lesztési Minisztérium, a) Balatoni Intéző Bizottság és a Magyar Rádió művelt­ségi játéka a Balatonról. I. elődöntő: Siófok város és Fonyód nagyközség csapata. 18.18: Hol volt, hol nem volt... 18.30: Esti Magazin 19.15: Magyari Imre népi zene­kara játszik. Jákó Vera nó­tákat énekel 19.10: Esti mese 19.20: Tévétorna. Sz. 19.30: Tv-híradó 20.00: Teles bort. Sz. NSZK—Magyarország vá­logatott labdarúgó-mérkő­zés Frankfurtból. Riporter: Vitray Tamás. A szünet- , ben: Nemzetközi olimpiai sportlottósorsolás. Olimpiai sportlottó. Közvetítés Prá­gából Kb. 23.00: Tv-híradó 3. 19.00: Unser Bildschirm., Kongresszusi különkiadás. A pécsi körzeti stúdió műsora 19.30: Tv-híradó 20.00: Charly. Amerikai film Daniel Ke­yes Virágot Algernonnak című regénye alapján (1968 — ism.) (14 éven felüliek­nek !) Sz. 21.40: Tv-híradó 2. 22.00: Grieg: a-moll zongoraverseny. Sz. Előadja■ Artur Rubinstein Autósok, motorosok. Magazin 18.25: Dokumentumfilm 18.40: Esti mese. Sz. ' 18.50: Időjárás­jelentés 19.00: Tv-híradó 19.30: Nemzetközi olimpiai lottósorsolás. A prágai tévéstúdió szórakoztató műsora. Sz. 20.30: Portugália 1978 tavaszán. NDK dók. film. Sz. 21.30: Tv-híradó 22.00: A rend­őrség nyomoz. Sz. 22.05: Tizen­négyen. Angol film. Sz. 20.10: Közvetítés az NSZK—Ma­gyarország válogatott lab­darúgó-mérkőzésről. Ripor­ter: Szepesi György 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora 8.05: Lukács István cimbalomfelvételeiből 8.33: Idősebbek hullámhosszán. Dallamok, emlékek 9.28: A 04, 05, 07 jelenti 10.00: Zenedélelőtt 11.30: A Szabó család (Ism.) 12.33: Tánczenei koktél 1. Robinson—Osborn: Tán­colj: (Sylvester egy.), 2. Gallai Péter: Mikor meg­születtem (Piramis egy.), 3. Gaetano—Morales: Kedve­sem (Sherwin), 4. Szörényi Levente—Adamis Anna: Aki lép. az nem marad egyhelyben (Kovács Kati), 5. Móricz Mihály—Bródy János: Menjünk, gyerekek (Fonográf egy.), 6. Ander­son—Ulvaeus: Lyuk a tel­keden (ABBA egy.), 7. Gibb fivérek: Ha nem lehetsz az enyém (Yvonne Elliman), 9. Evens—Koruletsch: Nő­vérek (Ronnie Jones), 10. Makaí Zsolt—Soltész Rezső: Gondold meg jól (Corvina egy.), 11. Dancsák Gyula— Miklós Tibor: Rocky-rocky rock and roll (Bódy Magdi és együttese), 12. Kiss Ernő Pál—S. Nagy István: Főnix (lllés-egy.). 12. Whitfield Álljatok fel! (Rose Royce egy.) 13.30: Labirintus. Zenei rejtvények fiataloknak (Ism.) Szlovák televízió Rádió 14.00: Kettőtől négyig. A Petőfi rádió zenés délutánja 14.00: Gulyás László dalaiból 14.10: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. Failoni Donatella Chopin-műveket zongorázik 14.25: Néhány perc tudomány 14.35: Slágermúzeum 15.20: A magyar néphadse­reg központi zenekarának hangversenye 16.00: Mindenki Iskolája 16.40: Fiataloknak! (Ism.) 17.30: ötödik sebesség. Ifjúság — politika — kultúra. Telefon: 130-020. Hívható az adás ideje alatt 18.33: Népdalkörök országszerte. Pécs — Vasas I. bányatelep 18.53: A megfiatalodott tsz 19.15: Nem zavarok ... ? A hallgatók vendége: Rékai Gábor A műsor a hallgatóval ki­alakult kapcsolatok egyik erősítője. Rékai Gábor szerkesztő-műsorvezető szándéka szerint nem a rendkívüli eseteket keresi, hanem a köznapi dolgokról beszélgetve kíván szólni fontos ügyekről. Szívesen fogadja a hallgatók hívását, leveleit. amelyekből re­mélhetőleg újabb érdekes témák bonthatók ki. 19.45: A beat kedvelőinek. A Who együttes felvételeiből 20.33: Kíváncsiak klubja 21.23:. A Duna két partjáról. Tánczenei hangverseny a Fővárosi Operettszínházból a Magyar Rádió és az ŐRI rendezésében 23.15: Offenbach operettjeiből 3. MŰSOR 8.08: Barokk zene A 9.00: Iskolarádió 9.40: Új lemezeinkből (Ism.) 9 10.28: Janet Baker és Dietrich Fischer-Dieskau énekel A 11.05: A Dunánál. Történelmi figyelő. Az urbánus-népies viták történelmi távlatban 11.25: Dzsesszfelvételekből. A Doldinger Passport együttes játszik A 12.00: Dalok és hangszerszólók A 13.07: Neville Marriner vezényel A 14.35: Felelet. VIII. rész. Dérv Tibor regényét rádió­ra alkalmazta Dorogi Zsig- mond 15.00: Weber operáiból A 16.00: Dzsesszfelvételeinkből A 16.25: Madrigálok A 16.51: Öt földrész zenéje. Portugália (Traz-Os-Montes) 17.00: Közösség, társadalom, történelem. Az ískolarádió műsora 17.30: Holnap közvetítjük..’. Csajkovszkij: A cárnő cipellője c. operája 17.55: Hangverseny a Mindenki Zeneiskolája hallgatóinak (A II. évfolyam ismétlése) 19.05: Iskolarádió 19.35: Az Amadeus-vonósnégyes lemezeiből. Közreműködik: Cecil Aro- nowitz — mélyhegedű. 1. Haydn: d-moll vonósné­gyes. Op. 76. No. 2. 2. Mo­zart: D-dúr vonósötös K. 593. (km. Aronowitz), 3. Beethoven: F-dúr vonósné­gyes. Op. 135. 20.46: Külföldi tudósoké a szó. Alacsony hőmérsékletek kutatása Lengvelországban 21.01: Solti György vezényel A 22.43: Vikár^Béla — Kodály Zol­tán — Bartók Béla — Jó­zsef Attila. Fodor Ilona műsora életrajzi miivé nyomán írta CS.HORVÁTH TIBOR rajzolta FAZEKAS ATTILA / (4? S2ÓI AZ IDŐSEBB i HARAMIA, S PANCho AZON VESZ!ÉSZRE MA- 'T, HOGY ISMÉT- FO­GOLY. HANEM EZÚTTAL . , NEMCSAK A KEZÉT KÖTÖZTÉK HÁTRA...

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék