Népszava, 1980. december (108. évfolyam, 282–305. sz.)

1980-12-16 / 294. szám

198 0. december 16, NÉPSZAVA 9 Moszkva Szovjet-magyar kulturális tárgyalások Aczél György vezeti a magyar küldöttséget A nemzetközi sajtó a magyar szakszervezeti kongresszusról Aczél Györgynek, az MSZMP Politikai Bizott­sága tagjának, a Minisz­tertanács elnökhelyette­sének vezetésével vasár­nap magyar kulturális küldöttség érkezett Moszk­vába. A küldöttséget a repü­lőtéren Pjotr Gyemicsev, az SZKP KB PB póttag­ja, szovjet kulturális mi­niszter, Vaszilij Sauro, az SZKP KB kulturális osz­tályának vezetője és más hivatalos személyiségek fogadták. Jelen volt dr. Szűrös Mátyás, hazánk moszkvai nagykövete. Hétfőn délelőtt megnyílt a »magyar—szovjet kor­mányközi kulturális együttműködési bizottság 17. ülése. Az ülésen a ma­gyar küldöttséget Aczél György, a szovjet küldött­séget Pjotr Gyemicsev ve­zeti. Az ülés programjában a kétoldalú kulturális kapcsolatok helyzete, to­vábbfejlesztésének kér­dései szerepelnek. A töb­bi között megvitatják a két ország kulturális együttműködésének a kö­vetkező öt évre szóló programját is. A bizottság ülése ma dokumentumok aláírásával ér véget. Aczél György találko­zott Mihail Zimjanyinnal, az SZKP Központi Bi­zottságának titkárával. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen a két or­szág kulturális kapcsola­tai, az ideológiai munka kérdései szerepeltek a megvitatott témák között. A találkozón részt vett Kornidesz Mihály, az MSZMP KB tudományos, közoktatási és kulturális osztályának vezetője, Pozs- gay Imre művelődési mi­niszter és dr. Szűrös Má­tyás, valamint Vaszilij Sauro. (MTI) A nemzetközi sajtó nagy érdeklődést tanúsított a magyar szakszervezetek XXIV. kongresszusa iránt. A szocialista országok tömegtájékoztató eszközei közül a TASZSZ és az ADN Kádár János szom­bati beszédéről beszámol­va a külpolitikai részeket állította előtérbe: A TASZSZ az enyhülésről és az Űj-Delhiben előter­jesztett szovjet javasla­tokról, míg az ADN a NATO fegyverkezési programjáról mondotta­kat. A moszkvai Pravda hét­fői számában visszatért Kádár János beszédére. A lap a nemzetközi vonat­kozásokat emelte ki, min­denekelőtt azokat, ame­lyek a Szovjetunió nem­zetközi politikai kezdemé­nyezéseire, a szocialista országok egységének meg­védésére és a lengyel helyzetre vonatkoztak. Nagy teret szentelt a lap a magyar szakszervezetek feladatainak. Az NDK sajtója hétfőn ugyancsak nagy hang­súllyal foglalkozott a ma­gyar szakszervezetek kongresszusával, Kádár János beszédével és az el­fogadott határozatokkal. A Neues Deutschland, az NSZEP központi lapja egyebek között rámuta­tott: a kongresszus által elfogadott dokumentum pontosan meghatározza a szakszervezetek helyét és feladatait a munkás- és paraszthatalom erősítésé­ben, a társadalom szocia­lista vonásainak szilárdí­tásában és az anyagi ja­vak gyarapításában. A PAP lengyel hírügy­nökség ugyancsak külön kommentárban foglalko­zott a szakszervezetek kongresszusával, nagy te­ret szentelve a tanácsko­zás lengyelországi vonat­kozásainak. A nyugati anyagokban a lengyel vonatkozású ré­szek domináltak, egyes tudósítók pedig a magyar belpolitikáról elhangzot­takat is célzatosan, „len­gyel szemüvegen keresz­tül” igyekeztek tolmácsol­ni. A DPA nyugatnémet és az AFP francia hírügy­nökség felhívta a figyel­met arra, hogy Kádár Já­nos felidézte a legutóbbi moszkvai VSZSZ-csúcsta- lálkozóról kiadott közle­ménynek azt a gondola­tát, amely szerint Len­gyelország szocialista or­szág volt, jelenleg is az, és a jövőben is az ma­rad. Az AFP kiemelte az MSZMP KB első titkárá­nak azt a kijelentését is, mely szerint — a francia hírügynökség átfogalma­zásában — „a magyarok saját maguk fogják meg­határozni belső demokrá­ciájukat, ezen belül szak- szervezeti életük fejlesz­tési módjait”. A nyugat-berlini Der Ta­gesspiegel minősítése sze­rint Kádár János beszé­dében „tartózkodott az éles megfogalmazásoktól, általában a Kelet és a Nyugat közötti békés egymás mellett élést vé­delmezte”. (MTI) Az MSZMP küldöttsége Havannában Dr. Korom Mihálynak, az MSZMP PB tagjának, a KB titkárának vezetésé­vel Havannába érkezett a Kubai Kommunista Párt második kongresszusán részt vevő magyar párt­küldöttség. A delegáció tagjá Grósz Károly, az MSZMP KB tagja, a párt Borsod-Aba- új-Zemplén megyei bizott­ságának első titkára. A delegációhoz a helyszínen csatlakozott Jakus Jenő, hazánk havannai nagykö­vete. A küldöttséget a repülő­téren Osvaldo Dorticos, a Kubai KP PB tagja, va­lamint a KB képviselői fogadták. Vasárnap és hétfőn újabb küldöttségek érkez­tek a kongresszusra ké­szülő Havannába: a szov­jet küldöttséget Konsztan- tyin Csernyenko, az SZKP KB PB tagja, a KB titká­ra; a LEMP delegációját Emil Wojtaszek, a LEMP KB Politikai Bizottságá­nak póttagja, a KB titká­ra; az NDK-küldöttséget Herman Axen, a NSZEP KB PB tagja, a KB titká­ra vezeti. (MTI) Lengyelország A parasztpárt kongresszusa Falin-interjú a Spiegelbein Varsóban vasárnap folytatta munkáját a Len­gyel Egyesült Parasztpárt nyolcadik kongresszusa, amelyen a 450 ezres tag­ság képviseletében csak­nem 900 küldött vett részt. A kongresszuson — mint már jelentettük — felszólalt Stanislaw Ka­ma, a LEMP KB első tit­kára. Emlékeztetett arra, hogy épp a kongresszust megelőző napon közös nyilatkozatot fogadott el a Lengyel Egyesült Mun­káspárt, az Egyesült Pa­rasztpárt, és a Demokrata Párt központi együttmű­ködési bizottsága. A nyi­latkozatban „hangsúlyoz­tuk, hogy szilárdítani kí­vánjuk a szocialista állam alapjait”. A LEMP — hangsúlyozta Kania —, miként eddig, továbbra is szövetségesként tekint a két másik pártra, és meg­győződése, hogy csak ilyen meggyőződéssel le­het kivezetni Lengyelor­szágot a mostani nehéz helyzetből. * „Lengyelország képes önerőből megoldani prob­lémáit” — jelentette ki a Der Spiegel című ham­burgi hetilapnak adott interjújában Valentyin Falin, az SZKP KB nem­zetközi tájékoztatási osz­tálya vezetőjének első he­lyettese. A szovjet vezető párttisztségviselő rámuta­tott: a szocialista orszá­gok elfogadják a lengyel testvérpárt vezetőinek helyzetértékelését, és tá­mogatják a LEMP-et a helyzet rendezésében. Ugyanakkor felhívta a fi­gyelmet arra, hogy a nyu­gati politikusok és a sajtó Lengyelországgal kapcso­latos „aggodalmai” mö­gött taktikai és stratégiai meggondolások húzódnak meg. (MTI) Irak—Irán Megélénküllek a harcok Az iraki erők — bag­dadi jelentés szerint — vasárnap a front északi részén, a Zagrosz-hegység lábainál iráni ejtőernyős osztagok támadását verték vissza, 71 fős veszteséget okozva a támadóknak. Te­herán viszont azt közöl­te, hogy a katonai akció során irakiak tucatjait si­került harcképtelenné tenni. A déli front összes kör­zetében heves összecsapá­sok voltak. Bagdadi je­lentés szerint az iraki tü­zérség vasárnap lőtte Khuzisztán tartomány négy főbb városát, iraki harci helikopterek táma­dást intéztek az Ahwaz- ban és Abadanban elhe­lyezkedő iráni erők ellen is. A PARS iráni hírügy­nökség azt jelentette, hogy az iráni tüzérség Dizful és Susanquerp térségében ví­vott párbajt az ellenfél ütegeivel. Az iráni kormány közle­ményt adott ki, amelyben élesen elítélte az Egyesült Államok haditengerészeti jelenlétét a Perzsa-öböl térségében — jelentette a teheráni rádió. (MTI, AP, AFP) A béke és a biztonság doktrínája Brezsnyev javaslatainak visszhangja A moszkvai Pravda va­sárnapi számában Leo- nyid Brezsnyev Indiában tett látogatásának ered­ményeit elemzi. Az impe­rialista agresszív doktrí­nával és a Perzsa-öböl or­szágaival szembeni diktá­tummal a Szovjetunió a béke és a biztonság dokt­rínáját állítja szembe — írja a lap külpolitikai kommentátora. A Szovjetunió azt java­solja az Egyesült Álla­moknak, a nyugati nagy­hatalmaknak, Kínának, Japánnak és minden más érdekelt államnak, hogy kössenek szerződést több olyan kötelezettség köl­csönös vállalásáról, amely a Közép-Kelet békéjének Az Irak és Irán között immár 85 napja dúló há­ború nyomja rá bélyegét az OPEC miniszteri kon­ferenciájára, amely hét­főn kezdődött meg az indonéziai Báliban. Megnyitó beszédében Suharto indonéz elnök ki­békülésre szólította fel a hadbanálló feleket, emlé­keztetve őket arra, hogy konfliktusuk nemcsak az iraki és az iráni népnek okoz szenvedést és nélkü­lözést, hanem aláássa az OPEC egységéi is, amely pedig fontos „tényezője a világ általános jólétének”. A miniszteri konferen­cia megállapodott a ta­megszilárdítására irányul. Sedli Klibi, az Arab Liga főtitkára vasárnap Damaszkuszban melegen üdvözölte a Szovjetunió­nak a Perzsa-öböl bizton­ságának garantálására vo­natkozó ötpontos javasla­tát. Sah Muhammed Doszt afgán külügyminiszter ki­jelentette, hogy a szovjet és az indiai vezetők az ázsiai helyzet áttekintése­kor komoly aggodalmuk­nak adtak hangot a tér­ségben meglevő feszültsé- gi gócok miatt. Mi Afga­nisztánban — folytatta a külügyminiszter — oszt­juk ezt az aggodalmat, és őszinte támogatásunkat fejezzük ki a szovjet— nácskozás napirendjében, és már hétfőn este meg­kezdi a vitát az olajárak kérdéséről — jelentette be Humberto Calderón Berti, Venezuela képvise­lője. A megállapodást némi­leg késleltette Iránnak az a követelése, hogy az ér­tekezlet vitassa meg a közép-keleti háború kér­dését, valamint az irakiak által október végén fog­lyul ejtett Mohammed Dzsavad Tondgujan iráni olajminiszter sorsának rendezését. Az iráni követelést el­utasították. (AP, Reuter) indiai közös közlemény­ben foglaltak iránt. Japánban is változatla­nul nagy az érdeklődés Brezsnyev Indiában elő­terjesztett béke javaslatai iránt. Az ötpontos indít­ványt most tanulmányoz­zák japán hivatalos kö­rökben. Minthogy a ja­vaslat megemlítette az övezet olajától gazdasági­lag nagy mértékben füg­gő távol-keleti szigetor­szágot is, Tokióban türel­mes várakozó álláspontra helyezkednek. Egyben el­utasították bizonyos más körök állítását, miszerint az indítvány „csupán pro­pagandacélokat szolgál”. (MTI, TASZSZ) Uganda Obote letette a hivatali esküt Milton Obote, az Ugan­dái Népi Kongresszus (UPC) párt vezetője, az Ugandái Köztársaság új elnöke hétfőn letette a hi­vatali esküt. A hatalomra ezúttal má­sodszor visszakerült Obote kilencévi száműzetés után ez év májusában tért visz- sza az országba, azután, hogy Idi Amin hírhedt rendszere megdőlt. (TASZSZ, EFE) Megnyílt az OPEC miniszteri értekezlete # Csillagváros repülő­terén ünnepélyesen fogad­ták a Szojuz T—3 űrhajó személyzetét: Leonyid Ki- zim parancsnokot, Oleg Makarovot és Gennagyij Sztrekalovot. # Szovjet parlamenti küldöttség indult Fran­ciaországba Borisz Pono- marjovnak, az SZKP KB PB póttagjának, a KB tit­kárának, a Legfelsőbb Ta­nács Nemzetiségi Tanácsa külügyi bizottsága elnöké­nek vezetésével. Vidoje Zsarkovics, a jugoszláv Államelnökség tagja hétfőn Belgrádban fogadta Leonyid Szmirno- vot, a szovjet Miniszter- tanács elnökhelyettesét, aki küldöttség élén hiva­talos, baráti látogatáson Jugoszláviában tartózko­dik. Szmirnov átadta Leo­nyid Brezsnyev üdvözle­tét a jugoszláv Államel­nökségnek. # A Bolgár KP KB hét­fői plénumán az 1981— 1982. évi népgazdasági terv és a jövő évi állami költségvetés tervezetét vi­tatta meg. # Görögországban to­vább gyűrűzik a sztrájk­hullám. Hétfőn 24 órára beszüntette a munkát a posta és a távközlés 50 ezer dolgozója. Egy héten belül másodszor lépett sztrájkba 14 000 athéni ta­xisofőr. Sztrájkol 30 000 középiskolai és 38 000 álta­lános iskolai tanár, be­szüntették a munkát az óvónők és a betegápolók is. Az észak-írországi Maze börtönben 23 újabb IRA-fogoly váratlan éh­ségsztrájkjával hétfőn fo­kozódott a feszültség. Hét ember már a nyolcadik hete koplalt, közülük ket­tő állítólag már a halálán van. A tüntetések és a fe­szültség eszkalációja miatt a tartományban leállítot­ták a rendőrök szabadsá­golását, és riadókészült­ségbe helyezték a brit csa­patokat. H Bonnba érkezett hét­főn Ito Maszajosi japán külügyminiszter. Bolívia kilép az An­dok egyezményből — je­lentette be vasárnap egy vidéki gyűlésen García Meza tábornok, a katonai junta vezetője. # 33 ezer izraeli állam­polgár hagyta el idén ha­záját, azaz 19 ezerrel több, mint a múlt évben — köz­li a The Sunday Teleg­raph című londoni heti­lap. Most először, a kiván­dorlók száma meghaladta a bevándorlókét. # Szadat egyiptomi el­nök hétfőn Kairó melletti rezidenciáján fogadta Sol Linowitzot, az amerikai elnök közel-keleti külön- megbízottját, aki Carter- től és a helyét átvevő Rea- gentől hozott szóbeli üze­netet. A Munkásbizottságok győztek a spanyol szakszervezeti választásokon Madridi találkozó Javaslatok az enyhülés elmélyítésére Lehel Miklós, az MTI tudósítója jelenti: Hétfőn a karácsonyi szünet előtti utolsó heté­be lépett a .madridi talál­kozó. A találkozó kezde­tén elfogadott napirend­nek és ügyrendnek meg­felelően a küldöttségek megkezdjék az európai biztonság és együttműkö­dés elmélyítésére és az enyhülési folyamat to­vábbfejlesztésére irányuló javaslataik benyújtását. A küldöttségek a javas­latokat előlbb terjesztés és fordítás céljából a talál­kozó titkárságának írás­ban nyújtják be, majd ezt követően a plenáris és bizottsági üléseken felszó­lalásaikban ismertetik. A javaslatokat a hét folya­mán fogja felszólalásaiban ismertetni, majd részle­tesen a találkozó január 27-én kezdődő második szakaszában fogják meg­vitatni. A magyar küldöttség hét javaslatot nyújtott be: többek között a kevéssé elterjedt nyelvek támoga­tásáról, a rádiók és tele­víziók közötti műsorcseré­ről, a fiatalok utazásainak megkönnyítéséről, a ke­reskedelmi akadályok fel­számolásáról. A hétfő délelőtti plená­ris ülésen elfogadták a svájci küldöttség indítvá­nyát, amely az említett második szakasz idő- és munkarendjére vonatko­zott. Ez egyenlő időt biz­tosít a javaslatoik megvi­tatásának és a találkozó dokument umai megszer­kesztésének. (MTI) Portugál kormányalakítás Megerősítették Balsemao jelölését A Portugál Szociálde­mokrata Párt országos ta­nácsa titkos szavazáson 59 igenlő szavazattal 1 „nem” ellenében gyakorlatilag egyhangúlag megerősítet­te, hogy Francisco Pinto Balsemaót jelöli a meg­üresedett pártelnöki tiszt­re. A szociáldemokrata párt országos tanácsa azt követően ült össze, hogy a párt politikai bizottsága Balsemaót javasolta a pártelnöki és egyúttal a kormányfői tisztségre is. Balsemao, aki eddig gyakorlatilag a miniszter­elnök-helyettesi helyet foglalta el a portugál ka­binetben, jelölésének meg­erősítése után úgy nyilat­kozott, hogy hamarosan megkezdi a kormányala­kítási megbeszéléseket. Balsemao jelölésének megerősítését követően azt is kijelentette, hogy nem gondol egy olyan politi­kai gyakorlatra, mely „ál­landó obstrukciókkal él az államfővel szemben”, de hozzátette, hogy lehet­ségesnek tartja a szocia­lista párttal folytatandó párbeszédet, ami pártjaik­nak kétharmados parla­menti többséget biztosít­hatna és így lehetővé vál­na az alkotmány felül­vizsgálása. (AFP, Reuter, UPI) Olasz emberrablás A rendőrség átfésüli Romát Az olasz rendőrséginek eddig nem sikerült rá­bukkannia d’Urso főbíró elrablóinak rejtekhelyére. Rómát és környékét rend­őr- és csendőrosztagok fé­sülik át. Az elrabolt bíró felesége drámai hangú rá­dió- és tv-üzenet tel for­dult a terroristákhoz, kér­ve, hogy engedjék szaba­don férjét. Közölte, hogy hajlandó tárgyalni velük. Forlani miniszterelnök elnökletével ülést tartott az olasz belbiztonsági szol­gálat vezérkara, hogy kidolgozza a követendő taktikát és eldöntse, hogy engedjenek-e vagy sem a terroristák követeléseinek. A terroristák azt követel­ték, hogy zárják be a to­rinói Asinara börtönt és engedjék szabadon elítélt társaikat. Követelésüket azon a fényképfelvételen hozták a hatóságok tudo­mására, amelyet a „nép börtönében” készítettek foglyukról. Bejelentették továbbá, hogy megkezdik d’Urso „kihallgatását”, és annak végén „ítéletet hir­detnek” ügyében. Az újabb politikai ter­mészetű terrorakciót Pic- coli kereszténydemokrata főtitkár Moro elrablásá­hoz hasonlította. Signorile, az OSZP vezetőségi tag­ja a hatalmi szervekben meghúzódó cinkosokról beszélt. Pecchioli, az OKP vezetőségi tagja fel­szólította a hatóságokat, hogy tegyenek meg min­dent d’Urso kiszabadítá­sáért. (MTI) íj elnök Salvadorban A salvadori főváros el­nöki palotájában letette a hivatali esküt Napoleon Duarte, a közép-amerikai állam új elnöke. Az alel- nök — és egy személy­ben a fegyveres erők fő- parancsnoka — Jaime A bdul Gutiérrez ezredes lett. A személyi változások­kal az ultrakonzervatív- erők pozíciói szilárdultak meg Salvadorban. (Reuter, TASZSZ) Lehel Miklós, az MTI tudósítója jelenti: Nem végleges adatok szerint — amelyeken azonban az év még hát­ralevő két hetében tartan­dó szavazások lényegesen nem változtathatnak — a Munkásbizottságok Szak- szervezeti Szövetsége nyerte meg az idei spa­nyolországi üzemi szak- szervezeti választásokat és változatlanul a legna­gyobb szakszervezeti köz­pont maradt az ország­ban. A Munkásbizottságok titkársága által közzétett adatok szerint a Munkás­bizottságok jelöltjei az üzemi bizottsági és bizal­mi helyek 35,3 százalékát szerezték meg az UGT 29,2 százalékával szemben. A harmadik jelentősebb központ, az USO 7 ’ szá­zalékot ért el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék