Népszava, 1984. június (112. évfolyam, 127–152. sz.)

1984-06-17 / 141. szám

10 VASÁRNAP. 1984. JÚNIUS 17. NÉPSZAVA HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatom, hogy felejthetetlen, drága gyer­mekem, Ilikém, Karos Imréné Mészáros Ilona életének 58. évé­ben meghalt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 25-én, 9 óra­kor, a Farkasréti temetőben lesz. Gyászolják megtört szívű édesanyja, nővére, sógora, só­gornője, unokatestvérei és azok gyermekei. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondok köszönetét mindazoknak, akik Édesapámat, Legéndi Mihályt utolsó útjára elkísérték. S.-né, Legéndi Ma­nyi. Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik mély fájdal­munkban részvétüket nyilvání­tották. Varga család. Budaörs. HUaol Ixcicb | Útépítő technikus fő­állást keres. Cím: Csil­lag Ferenc, Vica, Fő u. 81. 9343, up. Be­led. Mindennemű bedolgo zást vállalok műsze rész és hasonló mun­kakörben, újpesti mű hellyel rendelkezem. Madari Zoltán. Bp IV. kér., Madách u. 16/a. Fiatal gépésztechnikus személygépkocsival munkát vállal. Tele­fon: 163-602, egész nap. Adási MIGÉRT Vállalat fel­vesz kezdő és gyakor­lott: áruforgalmi elő­adót (műszerészt is), árelőadót, gyors-gép­írót, gépíró adminiszt­rátort, kézbesítőt, rak­tári dolgozót, segéd munkást. Munkaidő: 7—16 óráig. Jelentke­zés: MIGÉRT, sze mélyzeti osztály, Bp VI., Népköztársaság útja 2. Telefon: 316- 355. Akadémia Kiadó és Nyomda felvesz gépkönyvelőt Ascota gépre, kontírozó könyvelőt. Jelentkezés helye: Budapest V., Gerlóczy u. 2. munkaügyi osztályon. Telefon: 180-066/103. Főállású portást, gédmunkást, FÉG VESTALE tip. gázka­zánhoz fűtőt és vil­lanyszerelőt felve szünk. »Társadalmi szerv« jeligére kérjük a leveleket a kiadóba küldeni. Industrialexport Fő ut cai székházába főállá­sú gondnokot középfo­kú végzettséggel felve­szünk. Jelentkezni le hét: Industrialexport Bp. I., Fő u. 14—18. Gazdasági osztályon. Telefon: 150-090/440 mellék. Kereskedelmi Építő és Szolgáltató Vállalat felvételre keres: bér­elszámolót. Jelentkez­ni lehet: Polgáryné Horányi Mariann bér- és munkaügyi mb. osztályvezetőnél. Tele­fon: 253-218. Azonnali belépésre al­kalmazunk villanysze­relőt, lakatos, festő­mázoló szakmunkást, közgazdasági érettségi­vel rendelkezőket el­számoltató, forgalmi könyvelő és pénzügyi előadó munkakörbe. Jelentkezni lehet: Pos­ta Szociális Hivatal Bp. XI., Vásárhelyi Pál u. 4. IV. em. 5., vagy 666-649-es távbe­szélőn. Azonnal felveszünk: középfokú iskolai vég­zettséggel pénzügyi előadót, számlázót, — könyvelőt, utókalkulá­tort. Kereseti lehető­ség: gyakorlattól és is­kolai végzettségtől füg­gően, a megegyezés szerint. — Jelentkez­ni lehet: Solti Zsu­zsanna számviteli ve­zetőnél. Telefon: 277* 010. Cím: írószergyár, Bp., 1103, Gyömrőí út 61. Az Aszódi Fiúnevelő Intézet (Aszód, Baross tér 2.) jogászt keres a növendékügyi iroda vezetésére. Szolgálati lakást biztosítunk. Je­lentkezés írásban. »A« kategóriás textil­ipari vállalat üzem mérnöki végzettséggel, legalább 5 éves textil ipari gyakorlattal, — készáruismerettel ren delkező minőségellen­őrzési főosztályvezetőt keres. A jelentkezése- - két részletes önélet­rajzzal »Teljes verti­kum 5453« jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe kérjük. Élelmiszeripari vállalat Óbudán levő gyárába laboránst keres. Jelentkezni a 804-087-es telefonszámon Komáromyné laborvezetőnél lehet. Keramikus több éves szakmai gyakorlattal, korongozásra és máza- zásra szakmunkást ke rés. »Gépkocsival, jo­gosítvánnyal előnyben 6561« jeligére a ki adóba. A Mélyépítő Vállalat Gyártó és Fenntartó Üzeme felvesz autófő- darab-szerelőket, autó­daru-szerelőket, adago­lósokat, építőgép-sze­relőket, esztergályoso kát, géplakatosokat, — szerszámgép-lakatoso­kat, autódiagnosztiká- sokat, autó-villanysze­relőket, villanyszerelő­ket, hegesztőket, ka­rosszéria- és vasszer­kezeti lakatosokat, — autószerelőket, segéd­munkásokat. Jelentke zés az üzemvezetőnél. Telefon: 837-338. Cím: Bp. XIV., Füredi út 74—76. Megközelíthe­tő az Örs vezér térről a 130-as jelzésű autó­busszal. A Budapesti Baromfi- feldolgozó Vállalat (Budapest XXII., Nagytétényi út 74—76. szám.) kedvező feltételek mellett felvételre keres: baromfi- feldolgozáshoz betanított munkásokat, villanyszerelőt, hegesztő­lakatost, targonca­szerelőt, hűtőgép­szerelőt, hűtőgép- szerelő technikust, gépkocsi­szerelőt, aknatisztítót. Felvételre keresünk továbbá: gépész- technikust, statisztikust. Bérezés: megállapodás szerint (a baromfi- feldolgozásnál alkalmazott bértételek: 22—28,— Ft/óra). Dolgozóink részére kedvezményes baromfihús- vásárlást biztosítunk! Vidékről bejáró dolgozók részére útiköltség-térítés, valamint néhány útvonalról saját autóbusszal történő beszállítás! Jelentkezés: személyesen, vagy az alábbi telefonszámokon: Fizikai dolgozók: 385-187, vagy 385-144/30 mellék. Nem fizikaT dóig.: 385-565. Budapesti Szeszipari Vállalat közgazdasági osztálya felvételre keres azonnali belépéssel lfő tervelőadó­elemzőt, és 1 fő statisztikust. Jelentkezni a 137-043-as telefonszámon, vagy a vállalat központjában: Budapest VIII., Diószeghy S. u. 8. Pannónia , HSZ Interlock géppel rendelkező varrókat, kötöttáru­összeállító bedolgozónak felvesz. Jelentkezés: Budapest II., Frankel Leó u. 10. szám. Telefon: 162-072. A Budapesti Finomkö­töttárugyár II. gyára felvételt hirdet körsík- gépi kötő munkakörbe 3 műszakra férfi—női munkaerőre (nem szak­képzetteket betanít juk), kereseti lehető ség 4500—6000 Ft/hó (teljesítménybér). Sík­hurkoló gépi kötő munkakörbe 2—3 mű­szakra férfi—női mun kaerőre, lehet nyugdí­jas is, (nem szakkép­zetteket betanítjuk) kereseti lehetőség 5000—6000 Ft/hó (tel­jesítménybér). Körsík- kötődéi gépmester munkakörbe 3 műszak­ra férfi munkaerőre kereseti lehetőség: 5500—6500 Ft/hó. Sík­hurkoló gépi gépmes­ter munkakörbe 2—3 műszakra férfi mun­kaerőre, lehet nyug­díjas is, kereseti le­hetőség: 5500—6500 Ft/hó. Orsózó murfka- körbe 3 műszakra női munkaerőre (betaní tást biztosítjuk), kere­seti lehetőség: 3900— 4500 Ft/hó (teljesít­ménybér). Jelentkezés a munkaügyi osztá lyon. Címünk: Buda pesti Finomkötöttáru gyár, Bp. XV., Szövő­gyár u. 11—17. Meg- közel íhető: piros és fekete 25, 96, 70; 24-es autóbusz, 10 12-es villamos. Pályázatot hirdet az Élelmiszer­ipari Gépgyár 3. sz. Gyára szereldei művezetői, főművezetői munkakör betöltésére. Feltételek: középfokú műszaki végzettség, vezetői gyakorlat. Feladat: élelmiszeripari gépek, csomagoló és lakkozó automaták gyártásának, készre szerelésének irányítása. Jövedelem: 6000—7000 Ft alapfizetés + prémium. Jelentkezés: írásban, vagy személyesen, 1119 Bp. XI., Csúrgól út 15. személyzeti osztály. Az év folyamán a XIII., ker.-be, a Gyöngyösi út közelébe áttelepülő, ipari szövetkezet elő- és utó- kalkulációs önálló csoportvezetőt keres, árszakértői, vagy mérlegképes könyvelői képesítéssel és legalább 5 éves gyakorlattal, azonnali belépésre. Jelentkezés: Puskás Tivadar Műszer- és Gépipari Szövetkezetnél, Budapest Vili., József u. 34., vagy a 335-906 telefonszámon, a főkönyvelőnél. Kisiparos ' felvételre keres ablaktisztítót, takarítót. Érdeklődni: Bp. VIII., Tömő u. 33/b. II. em. Kótaiék egész nap. Belvárosi művészeti vállalat SZTK-ügyinté- zőt keres. Jelentkezni lehet 314-336 telefon­számon, számviteli ve­zetőnél. Számítástechnikai közös vállalat keres mikro­számítógépekkel felszerelt új számító- központjába, egy műszakos munkára hardver mérnököt, hardver technikust, A robotron A—5120/30 és a robotron 6400 típusú, vagy a CM—4 típ. számítógépes ismerettel rendelkezőket előnyben részesítjük, a német nyelvtudást külön honoráljuk. FAINFORG 1082 Budapest, Baross u. 84. Telefon: 338-373, 338-375. Érintésvédelmi mérés és felülvizsgálati vizs­gával rendelkező mé­rőpárt felveszünk bp.-i munkahellyel. Bp. VI., Rózsa F. u. 78. Tel.: 325-960. IV. kér. Építőipari Szövetkezet felvételre keres: anyag­elszámoltatót, forgalmi könyvelőt, Ascota gépkönyvelőt, gépírót. Jelentkezés: Budapest IV., Váci út 71. Telefon: 696-799, 696-196 11,85 mellék. ASZÓT Társadalom­biztosítási Főigazgatóság Számítástechnikai Igazgatósága felvételre keres: főiskolát végzett rendszer­szervezőket, gyákorlattal rendelkező programozókat (PLIOPT, Assembler), érettségivel rendelkező adat­előkészítőket, 8 általánost végzett adatrögzítőket, 2 műszakba. A két utóbbi munkakörre kezdőket betanítunk. jelentkezés személyesen: SZOT TB Főigazgatóság Számítástechnikai Igazgatósága, Budapest V., Guszev u. 10. IV. em. 401. Telefonon: 311-033. A Csepel Autógyár 2. sz. Gyára azonnali felvételre keres: 5000—10 000,— Ft közötti kereseti lehetőséggel, nagy teljesítményű és program­vezérlésű gépekre forgácsoló szakmunkásokat. Továbbá jó kereseti lehetőséggel: gépi forgácsoló szak- és betanított munkásokat, kovács szak- és betanított munkásokat, gépszerelő­géplakatos szak- és betanított munkásokat, hőkezelő szak- és betanított munkásokat, elektroműszerész szakmunkásokat, / fizikai állományú ellenőröket, szerszámkészítő szakmunkásokat, technológust, melegüzemi technikust, szerszám­szerkesztőt, kőművest, kemence kőművest, festő-mázolót, munkavédelmi előadót, utókalkulátort, gyors- és gépírót, adminisztrátort, szervezőt. Jelentkezni lehet: Csepel Autógyár, 2. sz. Gyár személyzeti, ill. munkaügyi osztályán, Budapest XX. kér., Helsinki út 91. Telefon: 279-696/264, 273, 254 mellék, 478-380, személyzeti ov. A Középdunavölgyl Vízügyi Igazgatóság gépüzeme, Budapest XXI., Szabadkikötő út 2., új modern műhe lyébe felvételre keres: nehézgépszerelő, építő­gép-szerelő, autóvilla mossági műszerész, — marós, általános laka­tos, hegesztő, targon cavezető, betanított és segédmunkásokat, va­lamint gyors- és gép­írót. Változó munka­helyre nehézgépkezelőt és kenőt. Fizetés meg­egyezés szerint. Mun­kásszállást és egyszeri étkezést térítés elle­nében biztosítani tu­dunk. Főv. V. kér. Ingatlan- kezelő Vállalat felvé­telre keres: villanysze­relő, kőműves, vízsze­relő, burkoló szak-, betanított, valamint, segédmunkásokat. — Munkásszállást biztosí­tunk. Jelentkezés: Főv. V. kér. IKV munka­ügyi osztályán, Bp. V., Váci u. 36. I. em. T.: 183-276. A Ruházati Bolt Vállalat központi munkatársakat keres: boltelszá- moltatókat, gépíró adminiszt­rátorokat és bérel­számolókat. Jelentkezés: Budapest V., Mérleg u. 9. Szervezési osztályára: gondnoksági ügyintézőt, műszaki ellenőrt, boltok átépítési munkáihoz, műszaki ügyintézőt és gépíró adminiszt­rátort. Jelentkezés: Budapest V., Münnich Ferenc u. 5. szám / szervezési osztály. Telefon: 172-405. Budapesti Bőripari Vállalat, Táncsics Bőrgyár felvételre keres gyakorlott SZTK ügyintézőt, SZTK bérellenőrt kiemelt bérezéssel. Jelentkezés: Budapest IV. kér., Táncsics M. u. 1—3. Telefon: 697-055/117 mellék. Ipari szövetkezet mérlegképes könyvelői képesítéssel és hosszabb gyakorlattal rendelkező számviteli osztályvezetőt keres felvételre. Jelentkezés részletes szakmai önéletrajzzal és fizetési igény megjelölésével Új lipótvárosi munkahely-« jeligére a kiadóba kérjük. Főv. V. kér. Ingatlan- kezelő Vállalat felvé­telre keres: felsővezető mellé érettségizett tit­kárnőt, műszaki titkárt (felsőfokú végzettség­gel és IKV-gyakorlat- tal), építész műszaki ellenőrt, épületgépész műszaki ellenőrt, — elektromos műszaki el­lenőrt, revizort (épí­tész, ill. gépész szak­végzettséggel), szerző­déskötő előadót, titkár­nőt (kezdő is lehet), gépkönyvelőt, műveze­tőt (épületgépész tech­nikusi végzettséggel), bér-, SZTK-ellenőrt (érettségivel), gépíró­adminisztrátort. Jelent­kezés: Főv. V. kér. Ingatlankezelő Válla­lat, személyzeti osz­tály, Bp. V. kér., Vá­ci u. 36. I. em. Te­lefon: 183-538. Azonnali felvételre keresünk kézbesítőt, akit telex­kezelésre betanítunk. Jelentkezés: Filmtechnikai Vállalat, személyzeti osztály, Budapest XIV., Szabó József u. 12. Telefon: 428-550. „AURAS” Autó­alkatrészgyár felvételre keres: SZTK- ügyintézőt, bérelszámolót, norma­technológust, gyors- és gépírót, könyvelőt, továbbá esztergályos, marós, köszörűs, lakatos, géplakatos, villanyszerelő és szobafestő szak­munkásokat és betanított munkásokat. Jelentkezés az üzem- gazdasági osztályon, Bp. XVI., Csókakő u. 27. A Ruházati Bolt Vállalat karbantartási munkákra keres: villany- szerelőt, asztalost, lakatost, burkolót és segéd­munkást. Jelentkezés: Budapest VII., Majakovszkij utca 79. szám. karbantartó részleg. Érettségizett fiatalokat felveszünk műszaki adminisztratív munkakörbe. Továbbképzési, , továbbtanulási lehetőséget biztosítunk. jelentkezés: írásban, vagy személyesen az ÉLGÉP 3. sz. Gépgyár személyzeti osztályán. 1119 Bp. XI., Csurgói út 15. Hungaroszervlz ISZ azonnali belépéssel fel­vesz: központunkba (XIV., Mexikói út 15— 19.): muirtkaügyi elő­adót gépírótudással, pénzügyi előadót, anyaigíköny velőt, szám­lázhat két műszakba; Bp. XIV,, Mexikói út 15—19. sz. alatti autó­szervizünkbe: raktáros, raktári kiadót, fényező­ket, karosszénianlakato- sokat; Bp. XIV., Eg- ressy út 17—21. sz. alatti üzemünkbe: rak tári kiadókat, raktári anyagkönyvelőt, admi - nisztrátort, a fődarab javító műhelyünkbe autóvillamossági mű­szerészeket; Bp. IX., Hentes u. 12—14. sz. alatti Zsiguli-szervi- zünkbe: autóvillamossá­gi szerelőket, fényező­ket, karosszéria-lakato­sokat, ebédeltetőt; Bp. XX., Lázár u. 2. sz. alatti telephelyünkre: jó kereseti lehetőséggel hidraulikában jártas szakmunkásokat (eme­lő- és kompresszorsze­relések), valamint be tanított munkásokat. A betanítást vállaljuk! (Jelentkezés a hely szí nen, a művezetőnél.) Jelentkezés: Bp. XIV., Mexikód út 15—19 munkaügyi osztály. T.: 835-975, reggel 7-től du. 15-ig. A kategóriás mezőgaz­dasági közös vállalat azonnali belépéssel fel­vesz: gépkönyvelőt, számlalikvidátort, gép­gyorsírókat és kisegítő munkaerőt. Jelentkezés: 156-960 telefonon vagy személyesen: Budapest XII., Alkotás u. 39/c. A Pénzügyi és Szám­viteli Főiskola gazda sági igazgatósága ke rés költségvetési gaz­dálkodásban jártas pénzügyi előadót és Ascota gépkönyvelőt Jelentkezni lehet a 830-957-es telefonon vagy személyesen: Bu­dapest XIV., Antos István u. 6—10. sz. alatt. SZOT Szálloda (Budapest VI., Benczúr u. 35.) felvételre keres szakképzett férfi felszolgálókat. Idegen nyelvtudással előnyben. Jelentkezés az éttermi üzletvezetőnél a 428-594 telefonon. Pedagógus Vendégotthon keres szoba­lányokat. Jelentkezés a 229-019 telefonon, vagy személyesen fenti címen az I. em. 122-ben. A MÁV Budapesti Igazgatóság szolgálati főnökségeire azonnali belépéssel felveszünk klképzünk nőket, fér­fiakat iskolai, szak­mai végzettségük, ér­deklődésük, alkalmas­ságuk szerint: forgal­mi szolgálattevő, vál­tókezelő, kocsirende­ző, sarus, vonat fel- és átvevő, személy- és árupénztáros, távgép- író-kezölő, jegyvizsgá­ló, raktámoktanuló munkakörökbe. Kö­zépiskolai vagy vas ipari szakmával: moz­donyvezető-gyakor­nok, kocsivizsgáló, — féklakatos munkakö lökbe. Kereseet: tanu­lási idő alatt beosz­tástól függően havi 2500—3100 Ft, ered­ményes vizsga után, túlóra nélküli havi 4500—5500 Ft, túlóra esetén havi 7000— 8000 Ft. Kulcsfontos­ságú munkakörökben budapesti állomásokon évenként 10 000— 20 000 Ft-ig terjedő »kiemelt forgalmi ju­talékot« is fizetünk. Felveszünk továbbá műszerész, villanysze­relő, felsővezeték-sze­relő, berendezés- és csőhálózat-szerelő, víz­vezeték-szerelő, laka­tos, festő-mázoló, ács­állványozó, asztalos, kőműves, hideg-meleg- buricoló, bádogos és tetőfedő szakmunkáso­kat, pályamurtkásokat, állomási és kocsitaka­rítókat. Dolgozóink­nak szabadjegy, egy év után külföldre is, családtagoknak — nő­dolgozó után férjnek is — utazási kedvez­mény. Szükség esetén munkásszállás, év vé­gi részesedés, kamat­mentes építési köl­csön, üzemi étkeztetés stb. Jelentkezés: MÁV Budapesti Igaz­gatóság szolgálati fő­nökségein , illetve a központi munkaerő­felvételi irodáin, Bu­dapest Keleti pu. — (Cinkotai kapu), tele­fon: 145-010, vagy Bp. Nyugati pu. (10. sz. vágány mellett), hét­főtől péntekig: 8—15 óráig. Anyagellátási osztályunkra szállítási csoport­vezetőt felveszünk. Feltételek: gépkocsielőadói vizsga, hivatásos gépkocsivezetői jogosítvány, középfokú iskolai végzettség, 3—5 éves gyakorlat. Jelentkezési személyesen V életrajzzal személyzeti osztályunkon, Budapest XIV., Szabó J. u. 12. Filmtechnika. Bútori Bizalommal hívja a 631-169 számot. A leg­magasabb napi áron veszek hagyatékot, ru­haneműt, ágytollat, csillárt, képeket, lim­lomot. Azonnal jövök. Szétköltözők! Kínál: 2 db V. kerületi, 1 szo­ba, komfortos, gázfű­tésű, 43 nm, I. eme­leti, lift nélküli, ud­vari, utóbbi teljesen felújított, tanácsi laká­sokat. Keres: 1 db 74 —84 nm-es, 2 szoba + \'i szoba, vagy sze­mélyzeti, komfortos tanácsi lakást. Érték­különbözetet kérek. Üzenet: este 5—8-ig, 635-735. Hatharminc- öt-hétharmincöt. »Pa­nel kizárva 188076« jeligére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe. Adásvételi 177-426, azonnal jö­vök. Veszek bútort, tollat, ruhaneműt, sző­nyeget, dísztárgyakat, képet, könyvet, csil­lárt, hagyatékot, lim­lomot stb. 40 tonnás excenterfirés eladó. Mogyoród, Dó­zsa György u. 42. Járműi Kitűnő állapotban le­vő ZT-s, 126-os P. Fiat eladó. Százhalom­batta, Rózsa F. u. 66. I. 3. Tari. PI-s Lada, megkímélt, első kézből eladó. — 20fr-334. BMW 316-sal vontat­ható lakókocsit bérel­nék július 1—15-ig. T.: 321-463, 10—6 óráig. Delfin vitorlás, 14 sze­mélyes eladó, könnyen szállítható, helyszínen összeszerelhető. 855- 182, 18 óra után. Olcsón eladó 850-es Fiat bontásából kifo­gástalan karosszéria, futómű, motor, egyéb alkatrészek. XXII., Árpád u. 18., műsze­részműhely. 4 éves Trabant Lim., 29 000 km-rel, 1986-ig érvényes vizsgával el­adó. Irányár: 60 000 Ft. Tel.: 406-705, este 18 után. Éladó 1975-ben gyártott Robur LO 3000 típusú csukott, zártdobozos tehergépkocsi. Teljesen új motorral. Érdeklődni lehet: Pannónia HSZ, Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 3. Fülöp László ügyintéző. Telefon: 427-795, 425-166, naponta 8—12 óráig. Dacia üzembentartói joga átadó. Telefon: 421-605. ZV rendszámú, jó lapotban levő, 1500-as Lada eladó, 1986. no­vemberig érvényes mű­szakival. Dunakeszi, Vadász út 16. Érdek lődni lehet: 16 órától Matematlka-pótvizsgáA ra felkészítés a Moszk­va téren. 37-50-87. Lakást Elcserélném újpalotai, Hevesi Gyula úti, 52 nm-es, magasföldszin ti, összkomfortos, két­szobás, külön bejára tű, jó beosztású, nap fényes, tanácsi lakáso mat, belvárosi másfél, vagy egy szoba, alkó- vos, vagy egy szoba, személyzetis, összkom­fortos, erkélyes, taná­csi, liftes lakásra. Te lefon: 846-653. 1 szoba, komfortos tanácsi lakásomat el­cserélem 1 szobásra és egy 2 szoba, komfor­tos tanácsira, ráfize téssel. Telefon: 414 687. Elcserélném miskolci, III. kér., 2 szoba, komfortos, tanácsi la kásom gyöngyösi, ta­nácsi lakásra. Juhász Flórián, Gyöngyös, Hunyadi J. u. 10/1. Elcserélem lakásomat Adok egy szoba, két félszobás, összkomfor­tos, tanácsi bérlakást. Kérek egy és fél szo­bás, tanácsi bérlakást, egy szoba, konyhást, lehet komfort nélküli is. Bp. XIII., Babér u. 31. fszt. 1. Esti órákban. Gyöngyösi, 54 nm-es, összkomfortos, tanácsi lakásomat budapesti tanácsi hasonlóra cse­rélném. Tel.: 274-522. Fiatal egyedülálló nő eltartási szerződést kötne. »Május ’84. 189425« jeligére a Fel- szabadulás téri hirde­tőbe. Elcserélnénk Rákóczi útnál levő, 67 nm-es, 2 szobás, tanácsi, gáz­fűtéses, telefonos laká sunkat magas ráfize­téssel 2 + 2 y2, vagy 3 + Ya szobás, telefonos lakásra. 213-508, este 5—7-ig. Albérlet I Középkorú házaspár gyermekkel eltartási szerződést kötne idős n énivei, ot ti akássall. Minden igényt kielégí­tünk. A IX., IV. kerü let előnyben. »Megbe csillés 182122« jeligére az újpesti hirdetőbe. Üdülés I önálló balatoni, kom­fortos kis nyaraló Szántódon kiadó. 427 709, Kissné. Balatonszéplak alsón vízközeli, kétszobás, összkomfortos faház, egész idényre kiadó. Érdeklődni lehet: 842- 251. Almádiban kertes, két- teraszos, minden igényt kielégítő önálló nya­raló júliustól, több tur­nusban is, IBUSZ-on keresztül kiadó. Tel.: 856-027. Házassági Házasság, vagy élet­társi kapcsolat céljából megismerkednék jó megjelenésű, magányos hölggyel. 66 éves, 168 cm magas, egyedülálló özvegy vagyok. Lakás van. »Reménység 151« jeligére a kiadóba. 41 éves, 178 cm ma gas, józan életű, el­vált műszerész kisipa­ros társaság hiányá­ban keresi korban hozzáillő, csinos, há zias, otthonát szerető leány, vagy elvált asz szony ismeretségét, aki házasság esetén ottho nába is jönne. Kertes családi ház, kocsi, te lek van, egy gyermek nem akadály. Fényké­pes és telefonszámos leveleket kérek. »Sze­retnélek megtalálni 6255« jeligére a ki adóba. Pesten élő, 27 éves, 165 cm magas szak­munkás fiatalember megismerkedne korban hozzáillő leánnyal, — vagy elvált asszony nyal, házasság céljá ból. »Lakás megold­ható 6028« jeligére a kiadóba. 63 éves, fiatalos, — nyugdíj mellett még dolgozó, elvált, értei miségi nő keresi tár­sát, káros szenvedély­től mentes, egyedül­álló, korrekt férfi sze­mélyében. »Nyárutó 6070« jeligére a ki­adóba. Egyedülálló, gyermek­telen, 56 éves, csinos özvegyasszony, csalá­di házzal, rendezett anyagiakkal megismer­kedne 60 év körüli, józan, becsületes fér­fival, házasság céljá­ból. »Magánkereskedő 6072« jeligére a ki­adóba. 36 éves, 175 cm ma gas, elvált férfi há zasság céljából meg­ismerkedne 35—40 éves asszonnyal, kinek egy-két kiskorú gyer­meke van. »Piros ró­zsa 6019« jeligére a kiadóba. Házasság céljából vá rom annak a fiatal­embernek a bemutat­kozó levelét, aki 33 éves, 170 cm magas, barna, üzemgazdász feleséget keres. »Vá­rok rád 5989« jeligére a kiadóba. 71 éves, egészséges, házias, nyugdíjas, öz­vegyasszony vagyok Korban hozzám illő, józan életű férfi isme­retségét keresem, há­zasság céljából. — »Gyöngyvirág 6039« jeligére a kiadóba. 29 éves, 172 magas elvált, barna hajú, zöld szemű leszázalé­kolt, egy fiúgyermek után elkötelezett, ápolt külsejű, káros szenve­délyektől mentes, kis járáshibás férfi 8 álta­lánossal, megismerked ne hasonló sorsú le ánnyal, vagy elvált asszonnyal házasság céljából. Kedves, egy­szerű, szőke hajú, kék szemű, házias nő fényképes levelét vá­rom. — »Magányos 182140« jeligére az pesti hirdetőbe új 29 éves, 165 cm ma­gas, barna hajú, ará nyos alakú, sokolda lú, érettségizett, opti mista, egészségügyben dolgozó, gyermektelen, elvált nő vagyok. Kér resem olyan intelli gens, komoly férfi is­meretségét házasság céljából 35—40 éves korig, ki szereti a természetet, utazást és nem az anyagi, hanem az emberi értékek szá­mítanak. Fényképes le­velek előnyben. Vá­laszt »Érzelem és ér­telem 5850« jeligére a kiadóba. KÖZLEMÉNYEK A központi PKST és a Pe­dagógus CSÉB ez évi rendes közgyűlését holnap, június 18- án, hétfőn délután 5 órakor tartja az Eötvös Lóránd Tudo­mányegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumá­ban, 1053. Budapest, Eötvös Ló­ránd u. 4—6. A Bánki Donát Gépipari Mű­szaki Főiskola az 1984—85. tan­évben „Műanyagalakító szer­számok tervezése és gyártása” című két féléves, vizsgaköte­les, önköltséges felsőfokú tan­folyamot szervez. A tanfolyam­ra műszaki egyetemi, főiskolai, vagy középfokú műszaki tech­nikusi végzettséggel1 lehet je- lentekzni. Középfokú techniku­mi végzettséggel rendekezőknél legalább 5 éves szerszámszer­kesztői gyakorlat igazolása szükséges. Jelentkezés: 1984. jú­lius 16-ig, a főiskola Tanfolya­mi Irodáján (Bpest, VIII., Nép­színház u. 8., fszt. 34. szoba). 27 éves, 178 cm, 75 kg, jó megjelenésű * értelmiségi, cukorbe teg fiatalember meg ismerkedne házasság céljából szerény, em béri értékekre igényes korban hozzáillő, gyér mektelen hölggyel. — »Szeretet és bizalom 6086« jeligére a ki­adóba. Ingatlan | Eladó! Budapest XXII. kér., Anger J. u. 37. sz., 165 n.-ölön levő 3 szoba, összkomfort, központi fűtéses csa­ládi ház. Gázbekötés jelenleg folyamatban. Megtekinthető: egész nap. Megegyezés a helyszínen. Szamodi János, 1225 Budapest XXII., Anger J. u. 37. sz. Eladó étterem 2 szo­bás lakással a Duna- parton. Irányár: 3 mil­lió. Leveleket »Megéri 073515« jeligére a ba­jai Magyar Hirdetőbe várok. Családi okok miatt sürgősen eladó Eszter­gom város területén, az úgynevezett Búbá- oat-völgy legszebb ré­szén bekerített 222 n.-öl üdülőtelek, egy házra való építési anyaggal, kúttal. Ér­deklődni: Szabó Im­re, Esztergom-Kertvá- ros, Gábor Áron u. 6. sz. Budapesttől 16 km-re, Perbálon, 166 n.-öl telken, megkezdett családi ház (115 nm) áron alul eladó. Víz, villany van. Teher­mentes. — Levélcím: Szlavikovics József, 1041 Bp., Rónai Sán­dor u. 43. X. 31. Egyszintes családi ház, alul 2 szoba, összkom­fort + garázs, felül 3 szoba, összkomfort eladó, 200 n.-öl telek­kel. Cím: Bp. X., Rákosvölgyi u. 12. — Farkas Lajos. Érdek­lődni egész nap. Családi ház 200 n.-öl telekkel, 2 szoba, —- összkomfort, 100 négy­zetméteres pince, mel­lékhelyiséggel, beköl­tözhetően eladó, főút­vonalon. Bp. XVI., Veres Péter út 15/b. Pesterzsébet belterüle­tén garzon eladó. Ér­deklődni: 355-788. Pasaréten 1 szoba + étkezős, összkomfortos öröklakás eladó. 857- 891. Budafokon ikerház fe­le eladó. 100 nm lak­rész, 30 nm garázs. Ar: kettőmillió Ft. — Csere is érdekel. La kás, balatoni, vefen cei nyaraló. Hegedűs né, 266-133, 17 óra után. 3 szoba, összkomfor­tos családi ház eladó, Halásztelek, Iskola u. 13. sz. Szép dombvidéki kör­nyezetben Mányon, Pesthez 35 km-re 800 nm-es zártkerti telkek eladók. Nappal: 172- 074. Este és hétvégén: 365-851. Budaörsi hegyen 150 n.-öles zártkert szőlő barackos eladó. Este 263-039. Elcserélem 2 szoba hallos, 53 nm, X. emeleti, szövetkezeti lakásom, kisebb csa ládi házra, újpesten, Palotán, Fóton levő házak előnyben. Tel. de.: 892-337, du.: 899 606. Egerhez közel, pano rámás helyen, a Bükk- ben kétszintes, 50 + 30 nm cseh faház plusz telek eladó. Tel.: Bp. 648-799, vagy Eger, Sertekapu u. 36. Stip- táné. PH is vörös vári, 130 n.-öl víkendtelek 2 szobás hétvégi házzal sürgősen eladó. Állo­máshoz, buszhoz kö­zel, belterület. Víz, villany van. Érdeklőd­ni: Faragó Ferenc, Bu­dapest áll., Kunigun­da u. 10—12. fszt. 1037. Sürgősen eladó 2 szo­ba, komfortos családi ház garázzsal, mellék- épületekkel, 150 n.-öl telken, vidékieknek is. Cím: Bp. XVI., Cin- kota, Georgina u. 34. Jó közlekedés. Irány­ár: 970 000 Ft. Eladó Érden 217 n.-öl üdülőtelek termő gyü­mölcsfákkal és szőlő­vel, ásott kút. Barlang u 18., közvetlen az M7-es mellett, Balatpn felé menet 20-as kilo­méternél. Ára: 100 000 forint. — Érdeklődni: XXII., Árpád u. 18 műszerészműhely. Eladom, vagy elcseré­lem biatorbágyi főút­vonalon, buszmegálló­nál levő, kétszobás, fürdőszobás családi házamat nagy telek­kel, melyen termő gyümölcsös és szőlő van, budai szövetke­zeti, vagy öröklakásra. Érdeklődés: 469-774, napközben. Városmajor utcai (1122), 44 nm-es, egy­szobás, összkomfortos, földszinti öröklakás eladó. 15 000 Ft/nm. Érdeklődni: 8—18-ig a 886-902-es telefonszá­mon. Eladó Gyöngyös, Csa­logány út 73. sz., 3 szobás, összkomfortos, gázfűtéses, kétszintes társasház zöldövezet­tel, igényesnek. 89 nm, alatta 40 nm pince, ebből garázs kialakítható. Érdek­lődni a címen 17— 19-ig. Eladó: Budapesttől 40 km-re, Sülysáp-Szöllös- telepen egymás mel­letti kettő darab 200 n.-öl telek. Az egyik 200 n.-öl telken csa­ládi ház nyári kony­hával és • különálló egyszobás, alápincézett épülettel, a másik te­lep beépíthető, külön- külön eladó. — Ára: 450 000 Ft és 65 000 Ft. Érdeklődni lehet munkanapokon 8— 16-ig a 354-502 telefo­non. Szombat, vasár­nap: Sülysáp-Szöllös­telep, József Attila 33. 250 ezer Ft kp.-vei és magas havi törlesztés­sel lakásmegoldást ke­resek. »Sürgős 189476« jeligére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe. Eladó Újpesten 2 szo­ba (53 nm), loggiás, világos konyhás, szö­vetkezeti lakás. Kp. + OTP-átvállalás. Tel.: 894-869, 17 óra után. Szolgáltatási Mérsékelt áron tapétá­zás, szobafestés, má­zolás, bútormozgatás­sal, fóliatakarással, — azonnalra. Előjegyzés­re közületeknek is. — 330-082. Azonnali kezdéssel kő­művesmunkát vállalok. Tel.: 169-296. Több éves garanciával tapétázást, festést, — mázolást, azonnalra vállalok. Közületek­nek is. Tel.: 780-276, 771-902. Fuvarozás, mindenne­mű szállítás, lomtala­nítás, földmunkák, ta­karítás, ablaktisztítás. »KOHO« GMK. Tel.: 373-835, 18 óra után: 586-387. Tapétázást, festést, — mázolást minőségi ki­vitelben, fóliatakarás­sal, bútormozgatással, közületeknek is azon­nalra. 184-676. Vegyes] 3 éves kalóz műanyag vitorlás eladó. 7633 Pécs, 39-es dandár u. 4/c. Tel.: 18-754. Eladó, vagy bérelhető felszerelt esztergályos­műhely — telekkel együtt. Bp. XVIII., Köztársaság út 15. Divatáru-ajándék és egyéb célra, nagy for­galmú közlekedési cső mópontnál, saját ren delkezésű üzletem igé nyes vevőnek eladó »Jól berendezett üzle 6562« jeligére a ki adóba. »Siesta« gázkályha el­adó. Tel.: 648-234, 18 óra után. Gyermekkötöttárura összeállítót keresek. Telefon este: 266-919. OTP-kölcsönhöz költ­ségvetést, korszerűsí­téshez terveket készít mérnök. 348-254. Cipzárjavítás, kicseré­lés, táskában, bőrönd­ben, kabátban, nad­rágban is. Alsőerdősor u. 18. Otthon Áruház­nál. « \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék