New Yorki Magyar Élet, 1983 (36. évfolyam, 12-48. szám)

1983-09-24 / 37. szám

8. oldal MAGYAR ÉLET 1983. sz.eptemb.er 24. NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE • NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE # NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE # NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE Látogatás a „Corvina” táborban Az én kedves barátom, Bodnár Gábor, a Magyar Cserkészszövetség örökmozgó ügyvezető elnöke az ifién is hálára kötelezett akkor, mikor meghívott a Fillm°r* közelében lév^ Sík Sándor Cserkészpark ,,VR" (vezető­képző) táborába. Az eredeti feladatom az lett volna, hogy meghívott „érettségi biztosként” vegyek részt a magyar érettségit-tevők történelmi vizsgáján, de mire az autó befutott velünk a szívfájdítóan szép fenyőrengeteg­be, — mely cserkészeink központi tanyája, — addigra bizony a vizsgák a végefelé jártak. Ezen igen sajnálkoz­tam, annál is inkább, mert híre jött, hogy az idén kü­lönösen örvendetes felkészültségről tettek tanúságok a cserkészjelöltek, de megvigasztalódtam, mikor Bodnár Gábor egyéb szép feladatokkal látott el. Mikor — rövidesen megérkeztem után. — újba indí­tott, hogy az erdő sűrűjében keressem még a „Coryina” tábort, akkor én már sejtettem, bogy valami „cserkész­­különlegességnek” leslek tanúja. A tábor neve sokat sej­tetett. Mikor száraz tülevelekkel borított, kanyargós úton bandukoltam a tábor felé, elgondolkozhattam azon, ljpgy H íme — mi, nagy ejődök gyarló utódai, cserkész­vonalon sefn feledkeztünk meg Hunyadi Mátyás kirá­lyunkról, ki latiijpsan magát „Matthias Corvinpsnak” nevezje, s epnek mintájára nevezték híres könyvtárát „Bibljotheca Corvjnianá”-nak, röviden „Corvinának”. — vagy (magyarosabban) Korvinának. Mikor hallom a sok­szor jdézett jzólásmendást, mely szerint „meghalt Má­tyás, — oda pz igazság!”, akkor én — „gyógyítbatattan optimjsta” éf idealista lévén, — mindig gondolatban hozzáteszem, hogy: — igen, de amíg Mátyás király em­lékét mi. magyarok tisztelettel megbecsüljük, addig min­dig mégmar3*1 I tehetősége annak, hogy az igazság egy­szer csak feltámad- Mert nem halt a? meg, csak tetsz­halott. Takaros, .fából épült házacska jelent meg a hirtelen tisztássá táruló erdő közepében. A tisztáson, a faház egyik oldalában asztal, körülötte buzgón körmölő — nyil­vánvalóan írásbeli vizsgájukon dolgozó —cserkészfiata­­jok. Üde látvány! 'Asztal, kjjrüjöíté székek, a székeken buzgó, átszellemült ifjú magyarok: — smaragdzöld fű, sötétzöld fenyőerdő! A „Corvina-tábor” — teljes üzem­ben ... Dr. Némethy György né, Keserű Judit, a „Corvina­­tábor” parancsnoka éppen nem volt ott, — vele csak^ később találkoztam, s csak később gratulálhattam neki, A Magyar Kultúra szolgálatában A Nationality Broadcasting Network, az "NBN” Rádió és Televízióállomás Magyar rádióműsorai: Cleveland és környékén Minden nap: délelőtt 11-től 12-ig délután 5-től 8-ig hallhatók. Az FM/SCA 106.5 hullámhosszán, valamjnta Cleve­land környéki “cable” televízió 11-es csatornáján. Magyar televízióműsorait a “Cleveland Area Cabletele­­vision” 33-as csatornáján láthatják: Minden vasárnap 3-tól 5-ig Minden szerdán 8-tól 10-ig. Bővebb felvilágosításért hívja az “NBN” Rádió- és TV-állomást (216J 221-0330 telefonszámon. Cim: NBN Rádió/TV 11916 Madison Ave. Cleveland, Ohio 44107 Jl de szerencsére két kiválóan képzett, s a tábor kő riilményeiyel igen ismerős cserkésztiszt, Dr. Németh; György és Loipniczy József (vendégelőadó) válaszolta) kérdéseimre és a rendelkezésükre á|ló rövid idő (hiszel vissza kellett menniök a vizsgázókhoz) alatt is elmond ták nekem a „Corvina-tábor” feladatkörét. A „Corvina-tábor” feladatai Ebben 1 speciális és általában elég kislétszámú tá­borban 8—10 napöt töltenek el ezek a 19—20 éves fiata­lok, kik már elegendő nyelvi és magyarságismereti alap­pal rendelkeznek ahhoz, hogy magasabb szinten tanul­mányozhassák a magyar irodalomtörténet, képző- és ze* neművészet csodálatos alkotásait. „Nem tartunk semmi­féle hosszú előadást” — világosított fel Lomnjczy József. „Mi csak felhívjuk a figyelmet a magyar kujtúrg egy­­egy megnyilvánulási formájára, megmutatunk, bemuta­tunk egy-egy alkotást, mintegy kinyitunk egy ablakot, s azt mondjuk a cserkészjfjúnak: nézz ide! Természetesen a történelmi háttér kellő ismerete el­engedhetetlen az irodalmi, képzőművészeti, yagy zene­művészeti alkotás kellő megismeréséhez, megértéséhez, de a „Corvina-tábor” nem tanít történelmet, mint „tan-' tárgyat”. A tábor résztvevői már elegendő gyakorlattal j rendelkeznek ahhoz, hogy megelőző politikai-történelmi, kultúrtörténelmi ismereteiket hozzáigazítsák az újonnan tárgyalt anyaghoz. Közvetlen beszélgetés és egyéni ol­vasgatás nyomán tágul az ismeretkör. A cserkészifjú — rövidesen nála fiatalabb cserkészek oktatója — megtanul­ja mindenekelőtt azt, hogy „nem kell félni” a könyv­től! A könyv: mélylelkü, szépséges barát tud lenni, — még a mai, túlerőltetett magnetofon- és vetített-diapozi­­tív korszakban is. (Eszembe jutott, hogy pár évvel ez­előtt, mikor még aktív középiskolai tanár voltam, meny­nyire bosszantott az úgynevezett „visual aid” módszer' teljes túlzásba vitele. A technika őrültjei valósággal elfeledtették a diákokkal, hogy könyv is van a vilá­gon ...) Jó érzéssel nyugtáztam, hogy a „Corvina-tábor” vezetői, előadói felismerték és használják a hangszala­got, sőt a vetítést is, ha éppen szükséges, de csak mér­­tékkel-módjával. A könyv beható tanulmányozása, a kö­zös megbeszélések toyábbra is a tanulmány központjá­ban maradtak. Most olyan mondatot mondott Lomniczy József, me­lyet — éreztem — szóról-szóra le kellett írnom. Meg in kértem: ismételje meg. „Főcélunk — mondta — megsze­rettetni táborunk lakóival mindent, ami szép és ami ma­gyar’.’ Ezzel aztán mindjárt meg is fogalmazta számom­ra egyszerű mondatban a „Corvina-tábor” lényegét. Kér­déseket tettem fel a tábor kultúrszínvonplát illetően. • A válasz az volt, hogy a színvonal alakulása az évről-évrp összegyűlő — sorrakerülő — jelentkezők alapképzettségé­től, érdeklődésétől függ. Nyilvánvaló, hogy nem lenne . értelme egy-egy témakörnél olyan részletekig, plyan mély­ségekig lemenni, mely túll^aladná a (már külföldön szü­letett) fiatalok nyelvkészségét, vagy olyan szellemi .épü­letre akarna erőszakkal építeni harmadig emeletet, ápol még hiányzik á inás.odik... Ezzel szemben semmi aka­dálya nincsen annak, h.ogy akár hazai egyetemi szinten kerüljön az anyag megbeszélésre, vitára, ha az előadók, vezetők meggyőződtek arról, hogy a táborozok lelkileg­­szellemileg készen állnak minderre és lelkesedésük nem jcisebb alaptudásuknál. Tárgykörök A „Corvina-tábor” tárgyköre természetesen éyről-évre változik. Az idén Madách Imre „4Z Ember Tragédiája" adta az irodalmi keretet és természetesen különös figyel­met fordítottak Babits Mjbályra, akinek az idén emléke­zünk századik születése napjára- Mindezt az alapanyagot idén is körülölelj a képelemzés, — melynek sóján Mun­kácsy, Szjiinye-Mprse Pál és más halhatatlan festőink, szobrásza?nk egy-egy müve kerül megfigyelésre, megyita­­tásra. r- novellaértékelés, vers-analizis és kritika, — nem' utolsósorban híres magyar zene1 alkotások meghallgatása, elemzése- A tábor lakóinak alkalmilag összeállított szak­­könyvtár áll rendelkezésére, — főleg a cserkészvezetők, meghívott előadók jóvoltából. WÉnek az Éltetőhöz” „Forgószélben” Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh MEGJELENT: Dr. Bobula: Origin .of the Hungarian Nation ............ $ 5.00 Wass: Eliza and the House that Jack Built, a historical novel in the series: “Footprints on the Banks of the Ohio" v...~........................................................... Wass: History of Astor on the St. Johns ...»................. J 16.00 $ 5.00 A fenti cím alatt jelentek meg Tollas Tibor váloga­tott versei. — A szerző így ír a kötet bevezetőjében: FORGÓSZÉLBEN című kötetem, — közel 40 év válogatott versein keresztül — nemcsak a saját érzései­met, hanem egy egész megpróbáltatott nemzedék sorsát is tükrözi. Pusztító háború, börtön, levert szabadság­­harc, idegenbe kényszerült élet problémáiról az utánunk jövőknek tanúságot tenni, úgy érzem, írói kötelesség. Az első világháború után, 1920. december 21-én szü­­■ ■***»■ - _ , lettem a Borsod megyei Nagybarca községben. Apám, Hirdessen 3 MAGYAR ELET^ben! Kohlmann Tamás ezredes, arra volt büszke, hogy- nagy­apjának' testvére, Kohlmann József, császári tiszt, 1848- ban, mjnt táborkari honvéd-ezredes az osztrák és cári seregek pllen harcolt a magyar szabadságért. Anyám — Kecskéssy Jolán — édesanyjától, született Geleji Katona j Zsuzsannától, a református zsoltárfordító leszármazottjá­tól, pemesak a szülői házat, de a haza szeretetét is örö­költe. melyet négy gyermekének adott tovább. 14 éves koromban az ő nevét vettem fel. Középiskolában egy évet Kőszegen, hét évet a Soproni Rákóczi Ferenc hon­véd reáliskolai intézetben jártam. Innen kerültem Buda­pestre, a Ludqvika Akadémiára. 1941-ben avattak had­naggyá. Hadibeosztásban 1945. tavaszán Veszprém mel­lett mindkét kezemen súlyosan megsebesültem. — 1945 után az ún. demokratikus honvédség tisztjeként szolgál­tam. 1947-ben hamis vádakkal letartóztattak. A kisza­bott 10 év büntetésből 9 évet a Gyüjtőfogházban, a' váci börtönben és a tatabányai rab-bányában töltöttem. 1956. júliusában, a politikai perek felülvizsgálatakor több társammal együtt szabadultam. A • váci börtönben gyűjtöttem egybe az első magyar „szamizdat” írásokat, a „Füveskertet”, összesen 12 kéz­zel írott füzetet, mely celláról-cellára vándorolt, majd falba rejtve várta sorsát. Három példányt sikerült közü­lük Nyugatra csempészni. Nagyrészt ezekből válogattuk a Becsben kiadott „FüveSkert” versantológiát. Az 56-os forradalomban a Budapesti Nemzetőrség összekötő tisztjeként vettem részt, November első nap­jaiban rádión keresztül egy lap alapításának megbeszé­lésére hívtuk össze a „Füveskert” íróit, A lap uégülis külföldön 1956 december 1-én, bécsi szerkesztésben, — Münchenben jelent meg „Nemzetőr” címmel. Azóta meg­szakítás nélkül vagyok a lap szerkesztője és kiadója. 1958-ban Bécsben megnősültem. Magyar feleségem etnológus, 1963-tól a müncheni Néprajzi Múzeum tudo­mányos munkatársa. Három gyermekem közű} Tamás és Csilla Pécsben. Krisztina Münchenben született. „Forgószélben” című kötetein 5 önpUÓ versesköny­vemből válogattam össze. „A mélyből” című ciklus ed­dig könyvben még kiadatlan költeményeimet tartalmaz­za. ' ­Különös iróniája a sorsnak, hogy a szabad világban megjelent verseim, — akár a börtönben írottak — csak „caemneszbFükynt” juthattak el a hazai közönséghez. Nagy elégtétel és nem várt ajándék számomra, hogy az utóbbi éyekben, az 56 után felnőtt fiatal „búvópatak­­nemzedék”-hél előítélet nélkül visszhangra találtak ezek a versek. A jövőnek ők igazolnak, általuk oldóz fel a holnap. $10.00 $10.00 . $10.00 $ 4.Ö0 $ 8.00 $10.00 $ 2.00 $16.00 $ 5.00 $10.00 $30.00 $15.00 $ 4.00 $10.00 $10.00 Kaphatók még: MAGYAR NYELVEN: Somody István: Szemben a Sorssal .................. Török: Településtörténeti Tanulmányok ..»-....»....«J Válogatott Magyar Népmesék, 'illusztrálva .......J Wass: A láthatatlan lobogó, versek ____..._J Wass: Erdők könyve ......................’...»....|_____I Wass: Ember az országút szélén, regény ...»....»„J Wass: Magyar örökségünk ......A..............J Wass: Kard és Kasza II. Szemtamjság .......-.a,..... Wass: Halálos Köd Holtember Partján, regény... Wass: A Funtineli Boszorkány, első rész J Wass: A Funtineli Boszorkány, I. n. és III. .......J ANGOL NYELVEN: Countess Ilona Károlyi Széchényi: The Pendulum Swings ....__..............................2______(I__J Baross: Hungary and Hitler .a....—».......________] Chaszar: Decision ip Vienna .............................. Haraszti: The Ethnic History of Transylvania .....L......_w___. Haraszti: Origin of the Rumanians ............................... 1 5.ŐŐ Jobbágy: Hungarian Folk Dance;, illustrated............... $ 7.00 Kisjókai: Counsel for the Defense, novel ..................... t 5 00 Kostya Sándor: Panslavism ........................................ $10.00 Major: American-Hungarian Relations 1918—1944 .....Jio'oo Nagy S.: The forgotten cradle of the Hungarian Culture $10:00 Nánay: Transylvania, the Hungarian Minority in Rumania ...-..............................................._________ j j qq Szeműk: Living History of Hungary' ........................« 30Q Szilassy: Revolutionary Hungary ..........................-I.»!"" $ 4*00 Varga: Human Rights in Hungary ........................c 40c Wagner: Toward a New Central Europe, a symposium $10.00 Wass: Our Hungarian Heritage .. ............'............... t 2.00 Wass: Selected Hungarian Folk Tales, illustrated .”[1TM­$1000 Wass: Documented Facts and Figures on Transylvania, . kötve..............$ s.OO _ _ fűzve.— 5 4.00 Wass: Deadly Fog at Dead lean's Landing, novel......... $ 5.00 Wass: Hungarian Legends, illustrated, second edition, cloth:------------$10.00 _ , ' paper................_ $ 8.00 Yves de Daruvár: The Tragic Fate of Hungary........... $ 8.00 Zathureczky: Transylvania, Citadel of the west ..... $ 4.00 Transylvania and the Hungarian—Rumanian Problem, a symposium, 330 pp. maps, bibliography, hard ’ bound .................................................... . . |i8.oo Megrendelhetők az ár egyidejű beküldése mellett portómeptesen: AMERICAN HUNGARIAN LITERARY GUILD- Rt. 1, Box 59 ASTOR, FLORIDA, 32002, USA A fenti cím alatt jelent meg Cser László S.. J. válo­gatott verseinek köt.ete. Maga p szerző így vall a kötet „Bevezetőjében”: — Innen is, onnan is arra bíztattak, hogy üljek ne­ki és készítsek egy válogatást tömérdek kéziratos ver­semből, nyomtatásra. ötvenéves koromig litografált, száz-száz példányok­ban szétküldtem vagy hat kötet „primér” verset, vagyis az élmény első impulzusában papírra vetett élményt. Gyerekfejjel az „Ut elején’ címmel — huszonkét éves vojtam — elkövettem egy kis verseskönyvet, amit a Pes­ti Korda adott ki. Húsz évvel ezelőtt az A Szív kiadá­sában „Belső kaland”, „Hullámokon’, „Téli ösvény” címen adtunk ki verseket. Utána itt-ott szórványosan a torontói Magyar Életben, a new yorki, majd a hamil­­toni A Szívben, a voungstowni Katolikus Magyarok Va­sárnapjában, s egyebütt is jelentek meg versek tőlem. Prózai írásaim kelendőbbek voltak; cikkeim, tárcáim, kar­­colataim az „életről” százával jelentek meg az elmúlt harminc évben. Verseim tömege, vagy ezetötszáz, lega­lább nyolc külön kötetre való, szinte érintetlen maradt a nyomásfestéktől. S most arra biztattak barátaim, hogy válogassak ki egy kötetre valót. Meg is kíséreltem. A bölcs tanácsot követtem. A versek nagy részét összetép­tem és a papírkosárba, szórtam — odavalók voltak. Da egy részük — és mennyi! — fölkeltette az élményt, amely-1 nek hatása alatt íródtak, s már képtelen voltam eldön­teni, a vers „jó” vagy „rossz”. Bennem fölkeltette az élményt, aminek hatása alatt írtam, és fogalmam sem volt, mit is mondana ugyanez a vers olyan versolvasó-' nak, aki a leírt élményt nem úgy élte, érezte meg, aki­ben az élet lüktetése, ritmusa másként dalol. Úgy döntöttem, hogy átugrom az elmúlt húsz év kéziratos ciklusait, s inkább csak az „Ének az Éltető­höz” halmazába markolok, hogy onnan fölcsippentsek valamit. Ezek a versek — kevés kivétellel — 1982—1983 között születtek. Ajánlás: ÉNEK AZ ÉLTETŐHÖZ Primitív énekemet küldöm az Atyának, aki élni teremtett , minket, két térden imádó énekemet küldöm Fiának, aki értünk és mivelünk ember lett, és sóhajomat küldöm az Isten Lelkének, akinek sóhaja éltet mindeneket, énekelje imám az Atyát, a Fiút, a Szentlelket! Még sok-spk kérdésem volna, — hiszen ennek a tá­bornok a munkaanyaga máris a szivemhez nőtt, — de interjúalanyaimnak vissza kelt térniök kötelességükhöz, a vizsgálioz. A vizsgázók még mindig ifjak dolgozatai­kat; — némelyik fiatal szeme-orra egészen eltűnni lát­szik az asztalon felhalmozott Irástömegben. Mégsem tűn­nek amolyan kénytelen-kelletlen iskolásoknak, önként jöttek ide, önként vesznek részt évről-évre ebben a ma­gyar kulturális élményen, — itt a romantikus fenyőpr­­dő ölén. Mikor a tűlevelekkel hintett kanyargós úton lassan visszafelé baktatok Bodnár Gábor „főhadiszállása’’ felé, csakúgy zsong a fejemben a kapott felvilágosítások hal­maza és még sokkal-sokkal tpbb gondolat, melyet a mes­­haűgatott módszertani vonatkozások bennem támasztot­tak- Szerettem volna, ha lehetőségem nyűik talán egy­­egy dolgozat .elolvasására. Erre most nem ypU módpp1- A vezetők lelkes felyilágpsítása, az a magyarságéfzés, magyar becsület, mely előadók és „diákok” szeméből áradt, sokat mondott nekem. Kár, hogy egyelőbe arány­lag kevesen jelentkeznek erre a táborra, s őszintén remé­lem, hogy a létszám valamelyest nőni fog, bár (lét­számnövekedés esetén is) mindenképpen meg kell tarta­ni a foglalkozás szemináriumszerű módszerét. Ahogy szélesedett az erdei ösvény és a sűrű erdő ritkulása sejtetni engedte, hogy rövidesen kiérek a fő­­útra, hirtelen sóhajként tört ki belqlem Loronißzy Jó­zsef mondata: „Főcélunk, hogy megszerettessünk min­dent, ami szép és ami magyar...”-' Azt hiszém, hogy még a sírjában nyíjgyó nagy ma­gyar király, Máfyás is megplégedettpn bólintana, ha tán vadász-álruhába öltözötten meglesné a „Corvina-tábor” életét. „A vadász ül, hosszú,, méla lesben.. Bizo­nyára előjönne fenyyererdei rejtekéből, hpgy megsimo­gassa egyik-másik cserkészfiatal irataira, könyveire haj­ló buksi fejét.. HÍREK Nem fenyegetik a környezetet az olajvezetékek! Ahhoz képest, hogy évente mintegy 6pp millió köbméter kőolaj és kőolaj­ipari termék folyik a nagy Oyugat-eurójjai csővezeté­kekben, a vezetékcső át­­lyukadása miatt keletkező veszteségek viszonylag cse­kélyek- 1981-ben a 18 900 km hosszú távvezeték-háló­zatban mindössze tizenhat kisebb-nagyobb káreset for­dult elő, s csupán 1485 köb­méter olaj folyt ki. A Való­ságos veszteség még ennél is jóval kevesebb, mert á ki­szivárgó olajnak a felét si­került felfogni, s így az nem került bele a környezetbe. Tehát minden 1 millió.liter kőolajból,' amely a .vezeté­keken átfolyt, mindössze va­lamivel több mint 1 liter ment veszendőbe! Az olajveszteségek fele­részben a vezetékhálózat műszaki hiányosságaira és külső hatásokra vezethetők vissza. Kezelési hiba miatt csupán három kisebb üzem­zavar volt, s ezek sem jár­tak. környezeti kárral. (Frankfurter Zeitung) Allgemeine VAL, a „jövő meiríja” A 175.000 lakosú franciaországi Lille városa dicse­kedhet az első olyan — közforgalomba állított — metró­vonallal, amelynek nincs személyzete. Tizenkét évi fej­lesztőmunka után 343 millió dollárnak megfelelő fcöltség­­gel épül meg hivatalos nevének — Véhicule Automaticjúe Léger (könnyű önműködő jármű) — kezdőbetűivel VÁL- nak nevezett földalatti vasút első, 9 km-es szakasza. Kettesével járatott gumikerekű kocsijai nagyrészt alagút­­ban haladnak. A kocsik 2 m szélesek,’ 13 m hosszúak, vagyis jóval kisebbek, mint a szokványos 2,4-sz.er 19— 23 m-es metrókocsik. Mégis: minden kocsiban 124 ülő­utas számára van hely, ha a lehajtható üléseken ülnek, ám 160 számára, ha felcsapják őket, s 'ez 30 százalék­kal több, mint amennyi a szokványos irietrókocsikban van. Azzal, hogy a kocsik méretei kisebbek, 25 száza­léknyi energia takarítható meg, s ojcsóbb volt megépí­teni a hidakat és az alagutakát is. A VAL átlagos uta­­zósébessége — a megállásokat is beleszámítva —36 km)h, míg Párizs öregedő metrójáé csak 25 km)h. A VAL-t tolókocsis rokkantak is használhatják, mert az állomá­sokhoz felvonók vezetnek. A VAL szerelvényeit a város szélén levő központ­ból irányítják, öttagú kezelőszemélyzete huszonnégy té­véképernyőről tekinti át az egész rendszert, ám bármi­kor megjelenítheti a megállókban, az alagutakban és a garázsokban elhelyezett összesen 250 videokamera bár­melyikének képét. Az irányítórendszer számítógépét úgy programozták, hogy csúcsidőben percenként, egyébként ötpercenként indítsa a szerelvényeket. A központi szá­mítógéphez az állomásokon és a vonatokon összesen. 200 mikroprocesszor csatlakozik. Ha váratlan esemény adó-' dik, a VAL kezelői a szerelvényt megállíthatják, lassít­hatják vagy kétezerféle utasítást adhatnak neki. Az uta­sok rendzavarás — például verekedés — esetén a szerel­vényeken lévő telefonon kérhetnek segítséget a húsztagú biztonsági személyzettől. . A gyártó Matra cég szerint a rendszer gyakorlatilag tévedhetetlen. Tavaly — próba járatakor — egy felszíni szakaszon egy galamb működésbe hozta az önműködő akadályjelzőt, s a szerelvényt megállította. A „fedélze­ti” mikroprocesszor azonban tíz másodperc alatt tisztáz­ta, hogy nincs veszély, s a szerelvény máris folytatta útját. . . Ha majd a VAL — az 1990-es években — a tervezett teljes, 32 km-es szakaszon megépül, összeköti Lijle-t a közeli Roubaix és Tourcoing városával. (Time, Transport public) Könyvet ajándékozunk minden új, egyéves előfizetőnknek, valamint mindazoknak, akik a Magyar Élet-nek új, előfizetőt hoznak. • • • Megrendelem a Magyar Élet-et NBV: CIM: A Magyar Élet előfizetést díjé egy évre 25 dollár. Félévre 15 dollár. Az alábbi könyvekből választ­hat: Az előfizetés összegét kérjük a Magyar Élet elmére küldeni: I Alpine Avenue, Toronto, Ont., M6G 2F.8, Canada kiáUitűtt csekk, vagy Money Order formájában. 1. Kenéz Zsuzsa: „Irsal Kar­társnő” — 2. Acsay E. László: „Sava the Splendor of Buda­pest” -T- 3; Toldy Endre: „Az öreg Csatár”—4. Epkbardt Tl- Kérem küldjék a: bor: »Regicide at Marseille”. című könyvet , .... . Az pl előfizetés beérkezése > után a Magyar Élet azonnal postázza a kivánt könyvet, a megadott oímre. aláírás i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék