A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Oktatófilm Kirendeltségének hivatalos közleményei, 1940 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-01 / 1. szám

t£ z& ífe -pp? V. évfolyam 1940. január v 1. szám A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÓFILM KIRENDELTSÉGÉNEK = HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM FILMÜGYEINEK ÉRTESÍTŐJE MEGJELENIK HAVONKINT SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, Vili., CSEPREGHY-UTCA 4. — TELEFON: 330—926 A KÖZLEMÉNYEKET A KÖZÉP- ÉS KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK A FILMDÍJAK FEJÉBEN DÍJTALANUL KAPJÁK ELŐFIZETÉS: EGY ÉVRE 5 PENGŐ. EGYES SZÁM: 80 FILLÉR rfcfci •/■••ni TUOO*4^"T fkUJS«! UH*: m tó n. 25. Az emberi természet örök törvénye a továbbhaladás vágya. Ez kész­tet minket rá, hogy régi törekvésünk, egy pillanatra el nem aludt óhajunk alázatos szolgálatában, újra és újra a magyar népiskolák fil­mes tanításáról szóljunk. Amit e cél érdekében évek során írásban, szóban, tettekben végez­tünk, azt nemcsak a meggyőződés, hanem méginkább a magyar nép jövője iránt bennünk szüntelen munkáló szeretet diktálta. Mi mindig tudtuk, hogy nincsen olyan hatalom, amely a természet isteni törvényein változtatni tudna, más szóval, hogy minden állam erkölcsi, gazdasági, katonai hatal­mának fenntartója: a nép. Az egészséges állami lét és minden ebből fakadó erő a földből élő és a földben gyökerező népi erőn nyugszik. Az állam mibenlétének elvéről vallott elméletek, az egyes társadalmi osztá­lyok szerepéről szóló megállapítások változhatnak és változnak is a tör­ténelem folyamán, de az a tény soha nem változik, hogy a nemzeti lét hordozója, minden időben maga a nép volt és lesz. Korunkban a földi távolságok térben és időben szinte teljesen eltűntek, ezzel a népi magának-élés boldog korszaka is elmúlt. Megszűnt az állam pátriárkális életszaka és helyébe lépett a minden irányban megszervezett állami lét. A nemzetek szellemi, gazdasági és erkölcsi nagykorúsításának korszaka jött el és ez a lét és nem-lét kérdésére erősödött. A népi értékek emelése régen túlnőtt azon, hogy a társadalmi osztályok belügye legyen. Csak mindnyájan együtt és mindnyájan az összesért elv életre váltása ad­hat erőt a létért való küzdelem sikeres harcaiban. Ezt a tételt nem szüksé­ges ugyan, de lehet köteteket kitevő írások, cikkek, adatok és tények fel­sorolásával igazolni. E helyett mi csak egyre hívjuk fel a figyelmet, t. i. az álla­mok terület fölötti létére. Eddig úgy tudtuk, hogy az állam két lényeges elemből áll: egyik a föld, a terület, amelyet a másik, a nép birtokába vett és vele szervesen összekapcsolódott. Az állam földjét jól védett és világosan meghúzott határok vették körül. Az állam élete a határokon belül játszódott le. A határ szent és sérthetetlen volt. Ez a felfogás a mai gyakorlatban megváltozott, mert a nemzeti lét tuda­tára ébredt állam az idő folyamán, esetleg több évszázaddal előbb kivándorolt, más államok területére költözött fajtestvéreit nemcsak védi 1 Az elemi iskolák filmoktatásáról Geszti Lajos, Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék