Orosházi Friss Ujság, 1934. február (23. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-01 / 25. szám

XXIII. évfolyam 25 szám ára ÍO fillér Csütörtök, 1934 február 1 OROSHÁZI tflSS UjSRü I FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelelik minden nap korán reggel. lapzarta éjjel 12 érakor. Hirdetési dijak előre fizetendők. lirdetésekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg eBéni­ben válaszolnak* Szerkesztőség és kiadóhivatal) Orosháza, Torkos Kálmán □. Főszerkesztő és laptulajdonos : Dr. Mitlasovszky János Egyhangú választás Kunszentmártonban Kunszentmártonból jelentik: A kun­szentmártoni kerületben egyhangú vá­lasztás lesz. Csak az egységespárti Mezey Lajos tudta megszerezni a szük­séges számú ajánlást, ellenjelöltje az ajánlások elégtelensége folytán elesett. Barna Domokos választási elnök a február 2-i választási terminus alkalmá­val Mezey Lajost, akit 6350 választó jelölt, egyhangúlag megválasztott kép­viselőnek fogja kijelenteni. A mandátu­mot pénteken adják át az uj képviselő­nek. Roosevelt aláirla a dollárátértékelési javaslatot Londonból jelentik: Washingtoni je­lentés szerint Roosevelt elnök aláírta a dolláraláértékelési törvényjavaslatot. A? elnök arca még a szokottnál is széle­sebb mosolyra derült, amidőn kezébe vette a törvényjavaslatot és igy szólt: — Ez volt a legszebb születésnapi ajándék, amelyet valaha kaptam. (Áz elnök ugyanis ma ülte ötvenkettedik születésnapját.) A valutatörvény aláírása után Roose­velt elnök nyomban megadta a szük­séges utasításokat, hogy a kincstár vegye át a tartalékbankok aranykész­leteit. A Szent Jobb-ügy fejleményei Budapestről jelentik: A pesti refor­mátus egyházmegye kedden rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlésen dr. Sikó Zoltán őrszentmiklósi lelkész ja­vaslatot nyújtott be, amely szerint a közgyűlés tagjai azonosítsák magukat a debreceni Szent Jobb-perben elitéit Szabó István miskolci református lel­kész inkriminált cikkének minden pont­jával. A javaslatot a közgyűlés mint­egy negyven lelkész és világi tagja alá­írta. Elhatározták, hogy azt megküldik Szabó István lelkésznek, továbbá tar­talmát közlik az összes református lel­készekkel. Pozsony 3 napig ünnepel, mert muszáj A cseh megszállás tizenötödik évfordulója a nagy ünnep Pozsonyból jelentik: A pozsonyi cseh polgári és katonai hatóságok elrendel­ték, hogy Pozsony városa háromnapos ünnepséggel tartozik megülni a cseh megszállás tizenötödik évfordulóját. Szombaton, február 3-án lesz tizenöt' éve, hogy a cseh katonaság bevonult az ősi magyar koronázó városba s en­nek az évfordulóját kell most megünne­pelnie hatósági parancsra Pozsony lakos­ságának. A különböző ünnepségeket a cseh kulturegyesületek és a helyőrség parancsnokiága rendezik. Az összes egyházakat kötelezték, hogy tartsanak szombaton hálaadó istentiszteletet. Szom­baton este hét órakor tartják az »ün­nepi gyűlést« a pozsonyi színház előtt s az ünnepi szónok Ivánka Milán kép­viselő lesz. A »jubileumi ünnepségeket« vasárnap este tűzijáték zárja be. Isztambul lesz a Balkán-unió fővárosa ? Tifulescu súlyos beteg, nem tárgyalhat Tevfik Rüsdivel Bukarestből jelentik: Tevfik Rüsdibej török külügyminiszter tegnap reggel Istambulból jövet torpedónaszádon a konstanzai kikötőbe érkezett, ahol a beteg Titulescu helyettese, Radulescu külügyi államtitkár fogadta. Tevfik Riisdi bej délután érkezett Bukarestbe, ahol tárgyalásokat folytat Titulescuval s vele együtt csütörtökön Belgrádba készül utazni az időközben Bukarestbe érke­zett Maxinos görög külügyminiszter tár­saságában, hogy a Balkán-paktum ügyét mégegyszer letárgyalják s ha lehet, aláírják. Beavatott politikai körökben erősen tartja magát az a hir, hogy a Balkán­paktum aláírása után Istambul lesz a megalakítandó Balkán Unió fővárosa. A régi Szíambul ezzel ismét feltámadna. Kikötőjét szabad kikötővé nyilvánita- nák, amely fölött azonban továbbra is a török köztársaság gyakorolná a fel­ségjogokat. Istambul, mint a Balkán- Unió fővárosa, a Balkán-paktum aláíró hatalmainak együttes kormányzata alá kerülne s a város uj zászlót és külön rendőrséget kapna, sőt még külön bé­lyegeket is bocsátana tó. Bukarestből jelentik: Titulescu kül­ügyminiszter egészségi állapota tegnap­előtt rosszabbodott és váratlanul újabb inü'éíet kellett végrehajtani rajta az esti órákban. A külügyminiszternek napo­kig teljes nyugalomra van szüksége és ezért Tevfik Rüsdi török külügyminisz­terrel sem tárgyalhat személyesen. Franciaországban elterjedt a hire Ti­tulescu lemondásának. A Rador-ügynök- ség határozottan cáfolja ezt a hirt. A Rador szerint legfeljebb arról lehet szó, hogy a külügyminiszter egészségi álla­potának megjavítása céljából hosszabb szabadságra megy. A cseh hadügyminiszter rádió-riadója .Minden férfit és nőt az állam védelmére kell nevelni" Prágából jelentik: Bradác hadügymi­niszter tegnap előadást tartott a prá­gai rádióban, amelynek során többek között kijelentette, hogy a világháború után elért technikai eredmények követ­keztében csupán a hadseregre alapított államvédelem már nem elegendő. Ma már nincsenek távolságok és az ellenség alig néhány óra alatt repülőgé­peivel, gázzal, tűzzel és más gyilkoló fegyverekkel behatolhat az állam belse­jébe. Az állam védelme csak akkor te­kinthető biztosítottnak, ha az egész nemzet, minden férfi és nő valóban résztvesz a haza védelmében. Ez nem jelenti hóditó imperializmus hirdetését, hanem a nép minden rétegének', nem­zetiségére, vallására és foglalkozására való tekintet nélkül az állam védelmére való nevelését. TELEFON 90 SZÁM Postatakarékpénztár! csekksz. 12694 Dollfuss Budapestre jön Becsből jelentik: Dollfuss osztrák szö- veíségi kancellár a magyar kormány tu­domására hozta, hogy Gömbös minisz­terelnök multévi júliusi bécsi látogatása viszonzásául legközelelebb kétnapi tar­tózkodásra Budapestre érkezik. Dollfuss budapesti látogatását február 7-re és 8-ra tűzték ki. Némel-cseh-jugoszláv megnemtámadási szerződés Prágából jelentik: Berlinből állandó­an terjesztik azt a hirt, hogy Csehszlo­vákia és Jugoszlávia megnemtámadási szerződést köt Németországgal. Itt eze­ket a híreket kísérleti léggömbnek te­kintik. Egy hindu herceg elliinl a levegőben Londonból jelentik: Aga khán fia, a 20 éves Ali khán elveszett a levegőben Kairó és Zürich között. A fiatal her­ceg a napokban Kairóban magánrepü­lőgépre ült, hogy Zürichbe repüljön- gép nem érkezett meg Zürichbe és el- repü’é^e óta sehol sem látták. Aga khán aki most Bombayban tartózkodik, na­ponta felhívja 'telefonon Zürichet és Kairót, de eddig még nem kapott hirt a fiáról. Holtan érlek földet az orosz sztratoszféra-repülők Moszkvából jelentik: Hivatalos jelen­tés szerint a sztratoszféra repülőgép feI-! kutatására kiküldött repülőgépeknek si­került a léggömböt tegnap éjszaka megtalálni. Az aluminium gondola fel­nyitásakor a három repülő holttestére bukkantak. Közelebbi részletek még hiányoznak s nem lehet tudni, a le­szálláskor vesztették-e életüket, vagy esetleg már a sztratoszférában megful­ladtak. Hatóságilag Bf^jinner S—Líilli 7Q 0 engedélyezett d ivatá ruházában Téli áruból 0 engedméayl adok. Nézze meg a kirakatokat!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék