Orosházi Friss Ujság, 1937. augusztus (26. évfolyam, 173-196. szám)

1937-08-01 / 173. szám

XXVI. évfolyam 173 szám Ára ÍZ fillér Vasárnap, 1937 augusztus 1 OROSHÁZI FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik pi», den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. - Hirdetési díj elő;* fizetendő. Hirdetésekre vo. natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené ben válaszolunk. Előfizetési dijak: Helyb*n házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, évre 7 P, féL évre 14 pengő. Sze-kesztőség és kiadóhivatal: FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS Telefonszám: 90. — Postataka­Orosháza, Torkos Kálmán-uha. Dp. MIILASDVSZKU JANOS rékpénztári csekkszámla: 12694. DERES Harmincnégy esztendeje elmúlt, hogy a vásárhelyi református gimnáziumban a . markomba dobták az érettségi bizo­nyítványt és tegnap kellett megtudnom, hogy a magyar történelmet evangélikus szellemben is tanítják a gimnáziumban. Magyarországon vannak állami, katoli­kus, református, evangélikus és zsidó gimnáziumok, ennél fogva azt keli kö­vetkeztetnem, hogy magyar állami, ka­tolikus, református, evangélikus c's zsi­dó szellemben, tehát ötféle szellemben tanítják a magyar történelmet. Én nem hiszem el, hogy ekkorát haladt előre, vagy ilyen nagyon mélyre süllyedt a történelemtanítás, amelyet magyar nem­zeti szellemben kell és csakis így lehet tanítani. Én a vásárhelyi kálvinista gim­náziumban a magyar történelem és ma­gyar irodalom református yallásu öreg tanárától hallottam méltatni s tőle ta­nultam meg Pázmány Péter halhatatlan történelmi s irodalmi nagyságát. Igaz, hogy abban az időben még Nagymagyar- országon éltünk és akkor nem volt még honmentő szükségszerűség a felekezeti széthúzás. Azóta csonka lett az ország és hazafiui kötelesség mindent megpró­bálni a régi határok visszaszerzésére. * A protestáns Bocskay, Bethlen Gábor és Rákóczi György, amikor a protes­tánsok vallásszabadságért harcoltak, a magyar nemzeti függetlenség és szabad, ságért is küzdöttek. A buzgó katolikus 11. Rákóczi Ferenc fejedelem a nemzet függetlenségéért és szabadságáért vívott harcában a protestánsok vallásszabadsá­gáért is hadakozott. A falut a’apitó evan. gélikus ősöknek a katolikus földesur adott menedéket. S Orosházán ném lehet evangélikus gimnáziumot alapítani a felekezeti béke felbomlása nélkül? # Jó munkának idő kell! Mondotta Fiam János hajdani orosházi csizmadiamester, mikor sürgették nála a félévvel előbb megrendelt csizmát. De hát Isten a vi­lágot is megteremtette hat nap alatt. Jegyezte meg a kuncsaft. Olyan is az. Legyintett Fiam János csizmadiamester. Jó sokáig készült a gyopárosi üdülőház. Az ut is kész lesz a szezon végére. Persze, jó munkának idő kell. Remél­jük, jó is a munka. 9z angol miniszterelnök levele Mussolinihoz Rómából jelentik: Az olasz külügyi hivatal tegnap megkapta Neville Cham­berlain angol miniszterelnöknek Mussolini miniszterelnökhöz intézett személyes tér. mészetü levelét. A levelet azonnal továb­bították a Rímében üdü'ő Mussolinihoz. 24 ezer pengő kölcsönbiztosítékot vesz fel a község a Vágfbáz megvételére fl keddi kőzgg&lés tárgysorozata Megírtuk, hogy a község képviselő­testülete harmadikon, kedden reggel 9 órakor rendkívüli közgyűlést tart a köz­ség tanácstermében. A közgyűlés tárgy- sorozata a következő: Elöljárói jelentések. Felsőbb hatósági határozatok bemu­tatása. A rákóczitelepi áll. elemi iskola kibő­vítésének ügye. A Vági.háznak gimnázium céljára va­ló megvéte'ét jóváhagyó miniszteri , ha­tározat bemutatása, a vétel és az átala­kítás költségeihez szükséges összegnek ideiglenesen a községi öregségi és rok­kantsági alapból való kölcsön vétele, majd ennek visszafizetése céljából az orosházi pénzintézetektől egyenlő arány­ban 24.000 pengő kölcsön vételére vo­natkozólag határozati javaslat előter­jesztése. Községi főjegyző működési pótléka | ügyében határozat. Tankötelesek törzskönyvvezetője fiz*« tésének biztosítása. Egészségvédő intézet létesétése cél járd 2000 P biztosítása. Szegénysorsu nyomorék gyermekek ne­veltetésével felmerülő költségek biztosí­tása. Gyámpénztári közös kamatkulcs meg állapítása az 1937. évi 1. félévre. —JO«— POLITIKAI MUUGrALAMSÁGOT SZÍTANAK a választójogi híresztelésekkel Darányi feltűnő nyilatkozata — Még nem aktuális a kerületi beosztás Budapestről jelentik: Darányi minisz­terelnök elutazása előtt a választójogi kérdésről nyilatkozott a Magyar Táv­irati Iroda munkatársa előtt és nyilat- kozatában többek között kijelentette, hogy néhány lapban cikkek jelentek meg, amelyek az állítólagos választókerü­leti beosztással foglalkoztak. Annak ellenére, hogy ezzel kapcsolatban hivatalos cáfo'at jelent meg, egyes .saj­tóorgánumok tovább közük azokat a cikkeket a választójogi kérdéssel kap­csolatban, mely cikkeknek nem lehet más céljuk, mint politikai nyugtalanság keltése. Sem ó, sem a belügyminiszter nem fog. lalkozott még az uj állítólagos választó- kerületi beosztással, aminek a kérdés mai állása mellett nem is lenne értelme. ti japánok felhajtották Tiencint Kivégezték a hopejf japánbarát kormány? tagjait Tokióból jelentik: A távolkeleíi há­ború teljes erővel tombol; a japánok folytatják a büntető, expedíciót, Felgyújtották Tiencint és nagyszabású csapatszálÜtások után az egész vonalon megkezdték az előrenyo. múlást. A tungcsaui kínai csendőrség elfogta a kelethopeji japánbarát kor mány elnökét és tagjait és agyon­lőtte őket. A Central News kínai hírszolgálati irodának jelentése szerint a japánok fel- j gyújtották Tiencin több negyedét. A sanghaji tőzsdét pénteken bezár­ták, mivel a zavargások miatt teljesen meg­szűntek az üzletkötések. A japán sajtó nagy jelentőséget tulajdonit a minisz­terelnök császári kihallgatásának. A császárt igen nyugtalanítják a fejlemények és részletes jelentést kért a helyzetről. Végleg kudarcot vallott a beneitiavathozási terv Leváltják és megerOsitih a német flottát a spanyol vizében Párisi jelentés szerint az angol köz­vetítő tervezet megbukott s Anglia és Franciország kizárólag a saját érdekeinek figye­lembevételével irányítja spanyol po­litikáját Válaszút előtt áll az angol-francia po­litika és ennek az uj iránynak a kör- vona'ai már is mutatkoznak. Küszöbön áll a közeledés nem csupán Anglia és Oklaszország, hanem Olaszország és Franciaország kötött is. Első állomás a két ország diplomáciai kapcsolatainak rendezése lesz. Az an­gol, sajtó általában a Szovjetet okolja a benemavatkozási politika kudarcáért. Ró­mában is rendkívül kínos megdöbbenést váltott ki a Szovjet mesterkedése. Ber­linben is óriási felháborodást keltett az orosz intrika. A német kormány elhatá­rozta, hogy a benemavatkozási politi­ka kudarcát nem engedi Franco ellensé­geinek jogfa'anul kihasználni. Ennek egyenes folyományaképen Németország Megerősítette Földközi tengeri flot­táját és a parancsnokságot maga a német hajóhad főparancsnoka, Carls tengernagy vette ál. j —so«—

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék